Genealogie van Cornelis van den Ende.
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Generatie I

I.  Cornelis van den Ende, geb. circa 1595, 
 een zoon: 
  1.  Jacobus Cornelisz. van den Ende, geb. circa 1620, begr. te Nootdorp [zh] op 28 feb 1654, volgt II

Generatie II

II.  Jacobus Cornelisz. van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (I), geb. circa 1620, timmerman, begr. te Nootdorp [zh] op 28 feb 1654, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1650 met Trijntje Gerrits Aertz, dr. van Gerrit Dircxz Aertsz, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Nootdorp [zh] in 1688. 
 Op 8.6.1648 koopt Jacob, timmerman in Nootdorp, aldaar een stukje land ter grootte van vijfentwintig roeden (ongeveer 350 m²) van Cors Anthonisz. Leeflang. Hij moet er 153 gulden voor betalen, te voldoen in drie termijnen. Verder verplicht hij zich de helft te betalen van de kosten voor het maken van een heining aan de oostkant van het perceel. Op dit stukje grond bouwt hij zelf een huis, zoals blijkt uit de verdeling van de nagelaten boedel van zijn weduwe in 1688. In de verdelingsakte staat dat het huis "van nieuws daar op getimmert" is. Dat zou er op kunnen duiden dat het om een houten huis gaat, - wat heel goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk is -, maar "timmeren" kan in het zeventiende-eeuwse Nederlands ook gewoon "bouwen" betekenen. Dat betekent dat Jacob misschien niet timmerman in onze betekenis van het woord is, maar dat we meer moeten denken aan iets als aannemer.
Omdat zijn oudste zoon Maarten in 1675 trouwt en dan pakweg ongeveer 25 jaar oud zal zijn, is het heel goed mogelijk dat Jacob en Trijntje zo rond 1650 getrouwd zijn. Uit de "cavelbrief" (verkavelen is verdelen) na het overlijden van Trijntje in 1688 blijkt dat zij bij de dood van haar vader drie morgen (dat is ± 25.580 m²) wei- en hooiland in de polder van Tedingerbroek (in het rechtsgebied van Stompwijk) geërfd heeft. Deze polder ligt ter plaatse van het huidige Prins Clausplein. Dit land werd overigens niet alleen voor de veeteelt gebruikt, maar ook voor een deel uitgeturfd. Op 18 maart 1675 al gaf het Hoogheemraadschap van Delfland namelijk toestemming om 1½ morgen ervan in te steken en te verslagturven. Jacob die een stukje grond koopt en er een huis op bouwt, en Trijntje die een flink stuk grond van haar vader erft, zijn dus niet echt arm. Het was blijkens het testament in die tijd 966 gulden waard. Het huis dat Jacob in of rond 1648 bouwt, blijkt in 1688 achthonderd gulden waard te zijn. Er is dus zeker sprake van enig bezit.
De vader van Trijntje, hoogstwaarschijnlijk Gerrit Dircksz. Aertsz, woont ook in Nootdorp en overlijdt in 1669 op de kermis in Zoetermeer. Pas op 1 april 1675 wordt de nalatenschap verdeeld, mogelijk omdat dan ook zijn vrouw overlijdt. Bij die gelegenheid blijken er drie (overlevende) kinderen te zijn. Eén daarvan is Trijntje Gerrits, de weduwe van Jacob Cornelisz. van den Ende uit Nootdorp. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Jacob dus vóór 1675 overleden moet zijn. Trijntje Gerrits overlijdt zelf in 1688.
In de al meer genoemde cavelbrief verdelen haar meerderjarige kinderen in goede harmonie - "in alle minnen en vruntschap" - de nalatenschap van hun overleden moeder.
Dochter Neeltgen van den Ende en haar man Rochus Dirxz. van Willigen Langerack, die in de Driemanspolder in het ambacht Zoetermeer wonen, krijgen als hun deel het al bovengenoemde stuk grond ter grootte van drie morgen, gelegen in de polder van Tedingerbroek onder Stompwijk, aan de zuidkant begrensd door de "Soeterwouse weg of Veenwegh".
Maarten van den Ende krijgt van zijn zus Neeltgen en zwager Rochus als afkoopsom een bedrag in contanten van 966 gulden en 30 stuivers. Maria van den Ende en haar man Pieter Cornelisz. Hogeveen krijgen het huis van hun (schoon-)moeder in Nootdorp èn een bedrag in contanten van 166 gulden en 30 stuivers, dat door Rochus en Neeltgen uitbetaald moet worden. Een schuld van 500 gulden van de overleden moeder beloven de erfgenamen gezamenlijk te zullen afbetalen.
Als Maria en haar man Pieter, die van beroep meesterschoenmaker is, zelf in het huis in Nootdorp zijn gaan wonen, dan zijn zij buren van hun broer (resp. zwager) Maarten. Die is ook schoenmaker, zodat het dus denkbaar is dat zij samen één zaak hebben.
Trijntje Gerrits betaald f 5,- familiegeld als weduwe, wat betekent meer dan f 1000,- gegoed.
1675: krijgt ze uit de verdeling van haar vaders erfenis, 3 morgen wei- en hooiland, 25580 m² in de polder Tedingerbroek waar nu het Prins Clausplein is, toen f 966, - waard!.
1680: wed. Crijntge Gerrits, landneringhe doende, 1/2 capitalist. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Neeltgen van den Ende, geb. circa 1646, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) in 1670 met Rochus Dirxz. van Willigen Langerack, geb. circa 1646. 
   woonde in de Driemanspolder in het ambacht Zoetermeer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maarten Jacobs van den Ende, geb. te Nootdorp [zh] circa 1648, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 5 apr 1726, volgt III
  3.  Maria van den Ende, geb. circa 1650, tr. (beiden hoogstens 38 jaar oud) voor 1688 met Pieter Cornelisz. van Hoogeveen, geb. circa 1650, meesterschoenmaker te Nootdorp. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

III.  Maarten Jacobs van den Ende, zn. van Jacobus Cornelisz. van den Ende (II) (timmerman) en Trijntje Gerrits Aertz, geb. te Nootdorp [zh] circa 1648, meesterschoenmaker, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 5 apr 1726, otr. te Stompwijk [zh] op 3 mei 1675, tr. (resp. ongeveer 27 en hoogstens 23 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 21 mei 1675 met Annitge van Vliet, dr. van Cornelis Davidsz. van Vliet (vervener) en Annetje Cornelisdr. van Veen, geb. te Stompwijk [zh] tussen 1652 en 1656, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 22 nov 1736. 
 In het dorpje Nootdorp woont en werkt Maarten Jacobsz. van den Ende als meesterschoenmaker. Dat 'meester' heeft te maken met de oude gilden. Als iemand een vak wil leren, wordt hij in de leer en meestal ook in de kost gedaan bij een zelfstandig gevestigd vakman: een meester. Hij wordt dan leerling en later gezel. Na verloop van tijd, kan hij zelf meester worden.
Maarten beoefent zijn vak van schoenmaker in een huis dat hij in 1686 gekocht heeft en dat naast zijn ouderlijk huis ligt. Het vak van schoenmaker moet letterlijk opgevat worden. Tegenwoordig repareert een schoenmaker voornamelijk schoenen, maar in die tijd worden schoenen nog met de hand en op bestelling gemaakt. Naast de schoenmakers Maarten van den Ende en zijn zwager Pieter Hogeveen wonen en werken er in 1680 in Nootdorp dan ook nog twee schoenlappers: Andries Hendricks, onvermogend met 3½ gezinslid en Jan Ariëns, ook onvermogend met vier gezinsleden.
Het eerste dat we van Maarten weten is dat hij op 3 mei 1675 in Stompwijk in ondertrouw gaat. Zijn bruid is Annitge van Vliet. Het aardige van deze ondertrouwakte is dat zowel Maarten als Annitge hun handtekening op het document gezet hebben!.
Na de drie afkondigingen op 5, 12 en 19 mei komt op 20 mei de attestatie (bewijs van overschrijving naar een andere gemeente) af zodat ze buiten Stompwijk, - in Nootdorp -, kunnen trouwen. Wat op 21 mei daaropvolgend gebeurt. De tekst van de trouwakte is bewaard gebleven:
"Wij Jacobus Brand Schout en Ingedorus Croneveen ende Willem Jans van Slote Schepenen in Nootdorp oirconden.
dat op huijden voor ons verschenen ende gecompareert sijn Maerten Jacobz van den Ende wonende tot Nootdorp J.M. als bruijdegom ter eenre ende Annetje Corns van Vliet J.D. wonende aan de Veenwegh in Tedingerbrouck sijne bruijd tet" andere sijde te kennen gevende dat sij malkanderen wederzijds trouwe belofte hadden gedaan gevende over sulks hij Bruijdegom aan de voorn. sijne Bruijd sijne mannelijke trouwe ende wederom sij bruijd aan hem Bruijdegom hare vrouwelijke trouwe. Belovende malkanderen niet te sullen verlaten om lieffleet off om enigerhande saken maer trouwe ende gelove te houden totdat Godalmachtig de een van de ander Metterdood sal scheiden ende ondertussen eerlijck ende Godsalig metten andere te sullen leven in alle liefde ende eendracht sulks wettige echtgenoten betaemt. Ende ten einde alle t gunt voor ons is geschiet des te bundiger (?) magh werden gehouden hebben wij Schout ende Schepenen voornoemt naer dat ons bij attestatie van de Secretaris alhier als van de secretaris van den Banne van Stompwijck waeronder Tedingerbrouck resorteert gebleken was dat de drie behoerl. ende achter den anderen volgende Sondaegse proclamatien des huywelics onverhindert ende sonder enige oppositie waren gegaen/ den voors. personen met den anderen in den H:egheen staet des huywelicx bevestight op den XXI Meij 1675".
Merkwaardig is dat op deze huwelijksakte de handtekening van Maarten ontbreekt. Waar ze dan zijn gaan wonen is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk gewoon in Nootdorp. In het kohier van 1680 komen we hen in ieder geval tegen: "Maarten Jacobsz. van den Ende, schoenmaker hebbende een knecht inwonend zijn eigen kost doende, drie personen ". Twee conclusies zijn uit deze notitie op te maken. De eerste is dat Maarten en Annigje nog geen kinderen ouder dan vier jaar hebben. En verder staat er geen opmerking in het kohier over zijn welstand: Maarten heeft op dat moment dus in ieder geval minder dan f 1000,= vermogen. Wellicht zijn de zaken toch goed gegaan, want in 1686 koopt hij een huis. Op 20 mei 1686 vindt het transport plaats van een huis, een boomgaard en een schuur, welke Maarten op 3 januari 1686 voor f 650,= gekocht heeft van Claes Jacobszn. Verheul, die getrouwd is met Petronella Leenderts van Eeckelenburgh weduwe van Adriaen Janszn. Schenk. De grond en de opstallen worden feitelijk gekocht uit de erfenis van Adriaen Schenck. Blijkens het kohier van 1680 was Arie Jansz. Schenk in leven bakker, kapitalist en had hij 5½ gezinsleden.
Hoe groot het perceel precies is, weten we niet. Voor de verponding, wordt Maarten aangeslagen voor één hond (dat zijn honderd roeden). Voor het molen- en sluisgeld wordt hij echter aangeslagen voor vijfentwintig roeden. Maarten betaalt voor het geheel tweehonderd gulden in contanten plus 16 gulden en 5 stuivers aan rantsoen, dat zijn opcenten, een soort belasting dus. De rest 450 Carolusguldens moet hij, volgens de "schultrentebrief" met 3% rente voldoen in twee termijnen, namelijk op 1 mei 1687 en 1 mei 1688.
Zijn ene buur is dan zijn moeder, de andere is de chirurgijn (heelmeester, plattelandsdokter) Hendrick Brouwer, die om onduidelijke redenen jaarlijks één gulden aan Maarten moet betalen.
Annitge van Vliet(h) is de dochter van Cornelis Davitsz. van Vliet(h), die woont in het eerste huis aan de Groeneweg in Zoetermeer vanaf Delft gerekend. Althans tot 1674 woont Cornelis van Vliet daar, maar in dat jaar wordt zijn huis samen met nog 54 andere huizen afgebroken om de bedijking van de Driemanspolder in Zoetermeer mogelijk te maken. Hij zet dan zijn turfgraverij voort in de polder van Tedingerbroek, waar hij overigens al sinds 1653 slagturfde. De moeder van Annitge is Annetje Cornelisdr. van Veen uit Leidschendam.
Op 25 juni 1652 zijn zij, Annetje Cornelisdr. van Veen en Cornelis van Vliet(h), in Stompwijk met elkaar getrouwd. Zij krijgen twee kinderen (volgens hun testament van 4 oktober 1669): Davit en Annitge. De geschiedenis van de familie Van Vliet(h) gaat terug tot het jaar 1553, wanneer een zekere Andries Dirickz in het kohier van de Tiende Penning van Zoetermeer wordt vermeld.
Op 25 juli 1708 laten Maarten van den Ende en Annitge van Vliet een wederzijds testament opmaken bij notaris Simon Berckel in Zoetermeer. Tot voogden van hun kinderen worden benoemd Rochus Dircxzn. van Willigen Langerack, de zwager van Maarten en echtgenoot van zijn zuster Neeltgen, en David van Vliet, de broer van Annitge. Met het benoemen van voogden, sluit je in die tijd de inmenging van de Overheid in de vorm van de Weeskamer uit. We zullen dit verschijnsel nog heel wat keren tegenkomen.
Op 22 mei 1724 wonen zij nog steeds in hetzelfde huis. Dat blijkt uit een koopakte van die datum, waarbij het perceel aan de oostzijde van hun huis van eigenaar wisselt. Op 4 april 1726 overlijdt Maarten. Op 17 juni daaropvolgend verkoopt zijn weduwe, die dan in Pijnacker woont, haar huis, erf en tuin in Nootdorp aan Cornelis van Muijen. Vermeld wordt dat het perceel voor één hond te boek staat en dat er vroeger "een plancke huijsje " (dus toch een houten huis?) op heeft gestaan.
Op 28 mei 1731 woont Annitge van Vliet onder (d.w.z. in het gebied van) Wateringen. In dat jaar leent zij aan Arij Dircksz. van Santen een bedrag van tweehonderd Carolus guldens tegen 4% rente per jaar. Zij is dan dus al minstens 75 jaar en dan nog geld uitlenen.
Zij overlijdt te Quinsheul, Monster Ambacht op 22 november 1736. Dit dorp viel onder de parochie Wateringen zodat we kunnen aannemen dat zij daar begraven is. Om welke reden zij op haar oude dag naar Wateringen is getrokken laat zich raden. Vermoedelijk verbleef zij bij een nog niet genoemde dochter Catharina.
Maarten en Annitge krijgen vier of vijf kinderen.
Hun oudste zoon heet Arie (Adrianus). Hij vertegenwoordigt de rechte lijn van de afstamming en over hem zal het volgende hoofdstuk gaan.
De tweede zoon heet Jacob. Op 12 januari 1721 huwt hij met Mechtilda Pietersdr. Lelijvelt. Hij overlijdt op 26 juli 1746 in Nootdorp.
Van hun derde kind, Cornelis, weten we dat hij is geboren in Nootdorp en huwt met Susanne Ghiele van de Krogt. Zij krijgen vier kinderen: Maria (gedoopt 27 november 1721), Maria (gedoopt 7 juli 1724), Catharina (gedoopt 1725) en Cornelis (gedoopt 27 mei 1728).
Het vierde kind van Maarten en Annitge, Maria, huwt op 5 februari 1730 in Nootdorp met Jacobus Roele van Aelsburg. Jacobus is weduwnaar van Comelia van der Knaap en komt uit Hondsholredijk. Waarschijnlijk heeft Jacob van Aelsburg, voordat hij naar Nootdorp vertrekt, zijn huis in Naaldwijk te koop gezet, want op 24 december 1729 koopt Arie van den Ende, zijn toekomstige zwager, dit huis met erf en tuintje in Naaldwijk. De verkopers zijn formeel de erven "Van der Knaap".
Jacobus Aelsburg blijkt twee kinderen uit zijn huwelijk met Comelia van der Knaap te hebben. Uit het huwelijk met Maria van den Ende is maar één dochter bekend: Joanna, geboren op 13 februari 1731. Peter en meter bij de doop zijn Arie Maartensz. van den Ende en Cathrijn van den Ende. Arie zal de broer van Maria zijn, maar wie Cathrijn is, blijft nog onduidelijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Adrianus van den Ende, geb. te Nootdorp [zh] circa 1680, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 dec 1755, volgt IVa
  2.  Jacobus van den Ende, geb. circa 1689, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 26 jul 1746, volgt IVb
  3.  Cornelis van den Ende, geb. te Nootdorp [zh] circa 1690, volgt IVc
  4.  Maria van den Ende, geb. circa 1692, otr. te Nootdorp [zh] op 10 apr 1730, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 35 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 5 feb 1730 met Jacobus Roele van Aelsburg, geb. te Honselersdijk [zh] circa 1695, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 9 feb 1764, begr. te Naaldwijk [zh] op 14 feb 1764. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Catharina van den Ende

Generatie IV

IVa.  Adrianus van den Ende, zn. van Maarten Jacobs van den Ende (III) (meesterschoenmaker) en Annitge van Vliet, geb. te Nootdorp [zh] circa 1680, zelfstandig schoenmaker, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 dec 1755, otr. (1) te Naaldwijk [zh] op 17 jun 1708, tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 1 jul 1708 met Marietje Cornelisdr. van Marckenburgh, dr. van Cornelis Cornelisse van Marckenburgh en Neeltje Gerritsdr. van Meurs, geb. te Vlaardinger-Ambacht [zh] circa 1680, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 feb 1733, begr. te Naaldwijk [zh] op 2 mrt 1733. 
 Het lijkt, terugkijkend, nog niet zo onverstandig van Arie van den Ende om van het verarmde Nootdorp naar het welvarende Naaldwijk te verhuizen.
Hij vestigde zich uit Nootdorp komende, aan de Woertlaen te Naaldwijk.
De termen Woert en Woertlaan werden steeds gebruikt. Dan moeten we denken aan een plaats onmiddellijk naast het slot "Honselaarsdijk" aan de Naaldwijkse zijde dus, waar het nog alom boerenland was.
In Zand Ambacht, waar ook zoon Maarten van den Ende ging wonen, boerde ook de bouwman Willem Claesz. van Kester. Daarbij moeten we de huidige Hoge Geest in de gemeente Naaldwijk voor ogen houden. Zolang niet expliciet de naam van een boerderij wordt vermeld is het moeilijk uit te maken waar zij destijds precies woonden. Weliswaar werden wel de belendende buren genoemd, maar die maken ook niet altijd alles duidelijk. Willem Kester had 1 zoon en 4 dochters waarvan er 2 nog uitgebreid aan bod komen. Er zouden nog ettelijke verbintenissen uit deze twee families voortkomen. Het was vroeger algemeen gebruikelijk [op het platteland dan] dat schoenmakers weilanden bezaten of huurden waarop hun eigen vee graasde omwille van het leer, dat zij meestal zelf looiden. Daarom is het niet verwonderlijk dat de zonen van Arie de overstap naar het boerenbedrijf maakten.
In Naaldwijk huwt Arie op 1 juli 1708, als meerderjarige jongeman uit Noot-dorp, met Maria Cornelisdr. Marken-burgh, nadat zij op 17 juni in ondertrouw zijn gegaan.
Marietje woont in Naaldwijk en is de weduwe van Cornelis Pietersz. van der Hoeve. Zij is met hem getrouwd op 23 september 1703. In de loop van 1707, tussen 7 maart en einde augustus, is Cornelis overleden.
Op 7 maart leeft hij nog. Op die dag 'avonds om acht uur, maken Marietje en Cornelis een weder-zijds testament.
Cornelis ligt dan ziek in bed. Eind augustus 1707 moet hij al zijn overleden, anders had Marietje vanwege de 306-dagen-regel (een vrouw mag pas 306 dagen na het overlijden van haar man hertrouwen) niet op 1 juli 1708 met Arie van den Ende kunnen trouwen.
Voordat Marietje met Arie van den Ende trouwt, gaat zij eerst nog naar de notaris voor een zogenaamde akte van augmentatie (meerderjarigheid), waarin de belangen van minderjarige kinderen, in dit geval haar driejarig zoontje Pieter van der Hoeve, geregeld worden(!). Samen met haar vader Cornelis Cornelisz. Marckenburgh uit De Lier en Jacob Pietersz. van der Hoeve, haar zwager, gaat zij daarom op 7 juni 1708 naar notaris Pieter Coel in Delft. Haar zoontje zal bij meerderjarigheid een bedrag van f 700,= van zijn moeder ontvangen. Tot zekerheid verbindt (als garantie, als onderpand) zij het huis en erf in Naaldwijk, waarin zij woont.
Ook uit het wederzijds testament van 15 juli 1717 van Arie en Marietje blijkt dat er een zogenaamd voorkind is. Arie wijst als erfgenaam zijn vrouw aan, maar Marietje wijst als erfgenamen aan Pieter v.d. Hoeve,- het zoontje uit haar eerste huwelijk -, de kinderen uit haar tweede huwelijk,- Maarten, Jan en Cornelis -, en haar man. Ze benoemt haar broer Cornelis Markenburgh en haar zwager Cornelis Jansz. van Rijt tot voogden over Pieter.
Overigens verklaren beiden hier dat zij niet voor de 200-ste penning worden aangeslagen. Dat is een gedwongen lening van een half procent over een vermogen groter dan f 3000,=. Marietje Cornelisdr. Markenburgh overlijdt op 28 februari 1733. Arie benoemt op 17 april 1733 zijn goede bekenden uit het ambacht van Monster, Reijer van der Heijde en Jan van der Marel, tot voogden over zijn eigen drie minderjarige kinderen.
Op 1 mei 1746 huwt Arie dan voor de tweede keer met Maria (Marijtje) van Veen. Uit de ondertrouwpapieren van 15 april 1746 blijkt dat zij uit Veur komt. Uit de akte met de huwelijkse voorwaarden blijkt dat echter niet: daarin wordt zij vermeld als afkomstig uit Naaldwijk. Interessant is wat Marijtje meebrengt als zij met Arie trouwt:
Op huijden den 29sten April Ao 1746 Compareerden voor Leendert Rodenburg en Leendert van den Bos, schepenen van Naaldwijk Arij van den Ende Weduwnaar van Marijtje Markenburg, wonende alhier ter eene Ende Marijtje van Veen minderjarig Dogter medewonende alhier ter andere zijde te kennen gevende dat sij voornemens waren sig eerstdaags met malkanderen te begeven in den huwelijkse staat etc.
Waar jegens de bruijd mede sal brengen alle de goedren die sij is hebbende bestaande in vijfhonderd gulden contant geldt, drie goude Ringen een Silverijder met twee goude Enden een goude Hoofdnaald, twee paarlspelden, een Silvere Tas-beugel, vijf aarde schotels, een Kast met Linne en wollen Kleding.
Huwelijkse voorwaarden bedragende de wederzijdse avantages boven de f 1000 en beneden de f 3000 gld.
Arie overlijdt in Naaldwijk in 1755. Wanneer Marijtje van Veen is overleden, is niet bekend, maar waarschijnlijk eerder. Zij komt namelijk niet voor in het testament van Arie d.d. 7 mei 1756. Hoewel Arie al een huis in Naaldwijk bezit, koopt hij op een veiling d.d. 24 december 1729 ook het huis ernaast. Op 27 januari 1730 wordt de koopakte opgemaakt. Hij blijkt, zoals we al gezien hebben, een dubbel huis met erf en tuintje gekocht te hebben van de erven "van der Knaap".
Het perceel is gelegen ten oosten aan de Nieuwe Vaart, ten zuiden aan het eigendom van de weduwe De Bruijns, ten westen aan het kerkhof en ten noorden aan het eigendom van de koper zelf. Voor het geheel moet hij 620 gulden betalen. Reden genoeg om op de kaart van Cruiquis uit 1712 te speuren of het perceel te ontdekken valt. Wel bij de pijl ligt een perceeltje dat aan alle beschrijvingen beantwoordt, waar-schijnlijk bestaan die huisjes nog. Het tuintje is opgegaan in het parkeerterrein van Albert Heijn.
Op 5 mei 1741 verkoopt hij dit huis weer voor 720 gulden aan Dirk Patijn. Volgens de akte woont hij dan nog steeds in het huis ernaast. Op 21 december 1733 koopt Arie op een openbare verkoping in Delft van de procuratiehouder van Vrouwe Maria Isabella Catharina Baronesse van Lichtervelde een stuk land in Naaldwijk. Deze grond grenst ten oosten aan het land van Pieter Vijverberg, ten zuiden aan de Oostwatering, ten westen aan het land van Arij Arkesteijn en ten noorden aan de Heereweg. Voor de vier morgen en drie hond wei- en teelland betaalt hij een bedrag van 697 gulden en tien stuivers. Het betreffende stuk land ligt "gemeen" met een perceel grond van één morgen en drie hond dat toebehoort aan de Koninklijke Majesteit van Pruisen. Op de een of andere manier weet Arie dit land te pachten. In het archief van de Nassause Domeinraad is hij namelijk terug te vinden in de lijst van pachters. Het is dus heel goed mogelijk dat hij naast schoenmaker ook bouwman (=boer) is. Dat zou kunnen kloppen met de indruk dat pas in de loop van de achttiende eeuw er een duidelijke specialisatie in beroepen gaat optreden. Dan gaat langzamerhand het verschijnsel verdwijnen dat de timmerman of schoenmaker ook nog een paar koetjes heeft.
Uit Arie's testament van 7 mei 1756 blijkt dat hij drie erfgenamen, zijn kinderen, heeft: Maarten, woonachtig in het Opstal (dat is een gehucht bij en nu een gedeelte van Naaldwijk); Jan, woonachtig in Naaldwijk en Cornelis, woonachtig in Monsterambacht. Uit hetzelfde document blijkt dat de erfgenamen het bovengenoemde stuk land van vier morgen en drie hond verkopen aan de meesterwagenmaker Hendrik Persoon voor een bedrag van f 1725,= gulden. Tevens blijkt eruit dat zoon Maarten naast zijn deel in de vordering op Hendrik Persoon (f 1725,= tegen 3% rente per jaar) en een deel van een huisje in Poeldijk, ook het ouderlijk huis aan het kerkhof in Naaldwijk erft. En verder erft hij nog de schoenmakerij, de looierij en het gereedschap. Dat betekent dat Arie waarschijnlijk tot zijn dood als schoenmaker actief is geweest. Maar interessanter is nog dat hij kennelijk zelf zijn leer looide.
Arie van den Ende en Maria Markenburgh hebben vier (of zes?) kinderen gekregen, van wie er één heel jong overlijdt. Van een ander is het onduidelijk of hij wel een kind van Arie en Maria is.
De tweede zoon heet Cornelis. Hij is geboren in Naaldwijk, maar wordt gedoopt in de rooms- katholieke kerk van Loosduinen op 12 oktober 1714 door Joannes van Rossum. Peter en meter zijn Gerrit Cornelisz. Marckenburgh en Crijntie Cornelisdr. Marckenburgh. Ondubbelzinnig blijkt hieruit dat het gezin rooms-katholiek is. Op 27 september 1739 trouwt Cornelis met Aagje Huijbregts van Etten uit Monsterambacht. Daarvoor zijn zij op 11 september 1739 o.a.in Naaldwijk in ondertrouw gegaan. Het kerkelijk huwelijk wordt gesloten in de rooms-katholieke kerk van Loosduinen, het burgerlijk in Monster:
"Op huilden sijn voor ons scheepenen van Monster in den huijwelijken staat bevestigt Cornelis Arentse van den Enden jm. geb. en woonagtigh tot Naaltwijk met Aagje Huijbregts van Etten jd. geboorigh en woonagtigh in Monsterambaght, actum Monster; den 27e september 1739".
Zij wonen in Poeldijk en krijgen negen kinderen. Cornelis overlijdt (waarschijnlijk) op 15 januari 1784, zijn vrouw Aagje al veel eerder op 27 mei 1763.
De derde zoon, Johannes, wordt op 25 september 1717 ook in de rooms-katholieke kerk van Loosduinen door Joannes van Rossum gedoopt. Peter en meter zijn Cornelis Markenborg en Krijntie Markenborg. Dit kind overlijdt op 20 januari 1718. Het volgende kind wordt dan Jan genoemd. Van hem weten we niet veel. Hij is gehuwd op 1 mei 1746 en overlijdt op 8 mei 1761. Uit een koopakte van 7 mei 1756 blijkt, zoals we al gezien hebben, dat hij naast Maarten en Cornelis, de derde erfgenaam van Arie van den Ende is. Uit een andere akte, van 31 juli 1761, blijkt dat zijn erfgenamen zijn: zijri broers Maarten en Cornelis en zijn halfbroer Pieter Cornelisse van der Hoeven. Dat betekent dus dat hij zelf geen nakomelingen heeft.
Een probleempje is nog dat er op 22 mei 1723 nog een Cornelis gedoopt is. Peter en meter zijn Gerrit Cornelisz. Marckenburg en Krijntie Cornelisdr. Marckenburg. Deze Cornelis komen we nergens meer tegen, zodat het niet al te gewaagd is te veronderstellen dat hij jong overleden is.
Tenslotte moet er nog opgemerkt worden dat er in die tijd in Schipluiden een woning heeft bestaan met de naam "Marckenburgh". Zo wordt er op 29 september 1730 een kind geboren "op de woning van de Marckenburgh". Overigens krijgt de boreling niet de naam Marckenburgh. Wel is zo verklaarbaar dat Maria soms "van" Marckenburgh genoemd wordt.
Verder zijn er nog enige raadsels op te lossen, want in de index van het trouwen staat: Arie Maartens van den Ende, J M van Nootdorp met Marietje Cornelis Markenburg, weduwe van Cornelis Pieters v.d. Arend. Kijken we bij haar 1e trouwdatum dan komen we uit op Maritie Cnelis Marckenborgh & Cnelis Pieterse van der Korte, nu hebben we al 3 verschillende echtgenoten. De enige verklaring die ik kan bedenken is dat ze bijnamen, achternamen en patroniemen willekeurig hebben gebruikt. 
 Uit dit huwelijk 6 zonen: 
  1.  Martinus Adrianus van den Ende, geb. te Monster [zh], ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Monster [zh] op 4 apr 1763, volgt Va
  2.  Cornelis Arends van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 12 okt 1714, ovl. (69 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 15 jan 1784, volgt Vb
  3.  Johannes Arentse van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 25 sep 1717, ged. Rooms Katholiek te Loosduinen [zh] op 25 sep 1717 (getuigen: Cornelis Markenborg en Krijntie Markenborg), ovl. (3 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 20 jan 1718. 
  4.  Johannis van den Ende, geb. circa 1718, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) circa 1719. 
  5.  Jan Arisse van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] circa 1721, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 8 mei 1761, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 1 mei 1749 met Maria van Veen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Cornelis Arisse van den Ende, ged. te Monster [zh] op 22 mei 1723. 
  Marietje Cornelisdr. van Marckenburgh, dr. van Cornelis Cornelisse van Marckenburgh en Neeltje Gerritsdr. van Meurs, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) op 23 sep 1703 met Cornelis Pietersz. van der Hoeve, ovl. tussen 7 mrt 1707 en 31 aug 1707 . 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter van der Hoeve, geb. circa 1705. 
  Adrianus van den Ende, tr. (resp. ongeveer 66 en ongeveer 46 jaar oud) (2) te Naaldwijk [zh] op 15 apr 1746, kerk.huw. te Naaldwijk [zh] op 29 apr 1746 met Marijtje van Veen, geb. te Veur [zh] circa 1700, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 7 mei 1756. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Jacobus van den Ende, zn. van Maarten Jacobs van den Ende (III) (meesterschoenmaker) en Annitge van Vliet, geb. circa 1689, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 26 jul 1746, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Nootdorp [zh] op 12 jan 1721 met Machtelda Lelyvelt
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jacoba Jacobsdr. van den Ende, tr. in 1753 met Willem van Kralingen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.  Cornelis van den Ende, zn. van Maarten Jacobs van den Ende (III) (meesterschoenmaker) en Annitge van Vliet, geb. te Nootdorp [zh] circa 1690, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 16 jaar oud) te Stompwijk [zh] op 4 aug 1709 met Suzanne Chiele Verkrogt, dr. van Michiel IJsbrandtsz. Verkrogt en Geertruyt Heijnderickszdr. van der Plaet, geb. te Wateringen [zh] circa 1693. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maria Cornelisdr. van den Ende, ged. te Stompwijk [zh] op 27 nov 1721. 
  2.  Maria Cornelisdr. van den Ende, ged. te Stompwijk [zh] op 7 jun 1724, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) voor 1770, otr. (resp. ongeveer 35 en 35 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 nov 1759 met Roelof Jacobsz. van Aalburg, zn. van Jacobus Roele van Aelsburg en Cornelia Jans van der Knaap, geb. te Monster [zh] op 16 sep 1724, ovl. (63 jaar oud) te Monster [zh] op 12 mei 1788. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Catharina van den Ende, geb. in dec 1725. 
  4.  Cornelis van den Ende, ged. op 27 mei 1728. 

Generatie V

Va.  Martinus Adrianus van den Ende, zn. van Adrianus van den Ende (IVa) (zelfstandig schoenmaker) en Marietje Cornelisdr. van Marckenburgh, geb. te Monster [zh], ged. Rooms Katholiek te Loosduinen [zh] op 12 jan 1712, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Monster [zh] op 4 apr 1763, begr. te Monster [zh] op 9 apr 1763, otr. te Naaldwijk [zh] op 15 feb 1737, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Maasland [zh] op 3 mrt 1737 met Ariaantje Pieterse van Etten, dr. van Pieter Servaes van Etten en Trijntje Leendertse (Catharina) Quant, geb. te Maasland [zh] circa 1715, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Kethel [zh] op 3 sep 1792. 
 Martinus Adrianus van den Ende is het oudste kind van Ary van den Ende en Marietje Marckenburgh. Hij wordt in de rooms-katholieke kerk van Loosduinen gedoopt op 12 januari 1712. Hij zal dus een dag of een paar dagen daarvoor geboren zijn. Op 3 maart 1737 huwt Maarten Arienzn. van den Ende, zoals hij meestal in de stukken voorkomt, met Ariaentge Pietersdr. van Etten uit Maasland. Op 15 februari daaraan voorafgaand zijn zij in ondertrouw gegaan:
"Op den 15e Februari 1737 zijn door Joost van Adrichem en Pieter van den Velde Welgeboren mannen van Naaldwijk in wettige ondertrouw opgenomen Maarten Aryens van den Enden J.M. van Naaltwijk met Aryaantje van Etten J.D. van Maaslant. Verzoekende dat haar drie proclamatien behoorlijk plaats mogen hebben".
Ariaentge is in 1715 in Maasland geboren. De exacte datum is (nog) niet bekend.
In het gaardersboek (een gaarder is een belastingontvanger) van Maasland staat de verklaring van Ariaante van Etten dat zij behoort tot de klasse van f 3,= :
"Ik ondergeschrevene mij zullende begeeven ten huwelijkse staat met Maarten Arents van den Ende woonende tot Naaldwijk verklare mij selve aan te geven als gehorende onder Classis van drie gulden. get. Ariaante Pieters van Effen ".
In Holland bestaat in die tijd een belasting op welstand. De bevolking is daarvoor ingedeeld in vijf klassen. De laagste is de groep van onvennogenden; zij hoeven niets te betalen. De groep daarboven zijn de mensen die een bezit hebben van maximaal f 2000,=. Deze 'gegoeden' moeten bij een huwelijk of een begrafenis een tarief van f 3,= betalen. Tot deze categorie verklaart Ariaentge zich te behoren. Daaruit kan geconcludeerd worden dat zij enig bezit heeft, maar dat zij zeker niet rijk is. Toch hebben Maarten en Ariaentge kennelijk niet slecht geboerd, want bij Maartens dood in 1763 blijkt hij te behoren tot de klasse van f 6,= (m.a.w. hij is dan een "welgestelde" met een vermogen tussen de f 2000,= en de f 6000,=).
Lang niet altijd beoefent de oudste zoon hetzelfde beroep als zijn vader. Vaak is de vader nog te jong om zijn bedrijf aan de oudste zoon over te doen. Maarten is dan ook niet net als zijn vader schoenmaker geworden. Hij wordt bouwman, wat wil zeggen dat hij als landbouwer of boer de kost verdient.
Hij vestigde zich om zelfstandig te zijn als boer, in de heerlijkheid Zand Ambacht, die toen overigens nog onder de gemeente 's-Gravenzande viel.
Bij de doop van meerdere kinderen wordt gesproken over 'geboren in of aan de Opstal'. Dat gebied lag ten noorden van de huidige Opstalweg en het grensde aan of liep door in de huidige Hoge Geest en daarboven de Baakwoning. Dat dit sinds diens huwelijksdatum moet zijn geweest valt af te leiden aan het feit dat alle kinderen daar geboren zijn. Maar omdat dit gebied zo gevoelsmatig bij Naaldwijk hoorde, werd dikwijls vermeld 'geboren te Naaldwijk', begrijpelijk maar onjuist. Op zijn beurt zijn de zonen van Maarten van den Ende uitgewaaierd naar eigen bedrijven waarvan er een, Pieter geheten, de boerderij aan de Woertlaen weer in bezit kreeg.
Vanaf zijn huwelijk in 1737 tot zijn dood huurt hij van de rentmeester van de Nassause Domeinen een woning in het Opstal en ruim 33 morgen wei-, hooi- en teelland in het Opstal, Naaldwijk en Zandambacht.
Na zijn dood neemt zijn weduwe de huur over. In 1775 woont zij nog steeds in het Opstal. Dat blijkt uit een verklaring uit 1775 van haar schoonzoon Ary Pieterszn. Hofstede, waarin staat dat hij haar f 2200,= schuldig is.
Maarten en Ariaentge krijgen niet minder dan twaalf kinderen; ook voor die tijd bijzonder veel. Wel is er een aantal van hen heel jong gestorven, wat niet zo vreemd is, want de kindersterfte is in de achttiende eeuw nog zeer hoog. Hun kinderen zijn;.
1. Maria, geboren in Naaldwijk en op 22 januari 1738 gedoopt in Loosduinen. Zij huwt in Naaldwijk op 26 april 1761 met Ary Pieterszn. Hofstede. Negen kinderen krijgen zij, waaronder een tweeling.
2. Catharina, geboren in Naaldwijk en gedoopt in Monster op 30 maart 1740. Zij huwt op 23 oktober 1774 in Naaldwijk met Pieter Pieterszn. Kocks, die in Wateringen geboren is. Pieter Kocks is hoogstwaarschijnlijk van beroep broodbakker. Dat blijkt uit de publieke verkoop van zijn bakkerij in 1796.
3. Adrianus, geboren in Naaldwijk en gedoopt in Monster op 22 november 1742. Hij huwt op 7 mei 1775 in Maasland met Jannetje van der Drift. Bij zijn huwelijk verklaart hij te behoren tot de derde klasse van f 6,=. Dat betekent dat hij op dat moment een bezit heeft tussen de f 2000,= en f 6000,=. Hij overlijdt op 22 mei 1817 in Naaldwijk. Uit het testament blijkt dat Arij en Jannetje geen kinderen hebben.
4. Pieter, geboren in Naaldwijk en gedoopt in Monster op 7 november 1744. Omdat het volgende kind ook Pieter heet, zal dit kind vroeg overleden zijn.
5. Pieter, geboren in Naaldwijk (het Opstal) en gedoopt in Monster op 21 januari 1746. Hij trouwt op 1 maart 1772 in Naaldwijk met Aaltje Willemsdr. Kester uit Zandambacht. Zij krijgen drie kinderen. In 1775 wonen zij op de 'Boswoning' van het Huis van Honselersdijk. Pieter overlijdt op 4 juni 1797 en wordt op 8 juni op het kerkhof van Naaldwijk begraven. Volgens het testament woont het echtpaar dan niet meer op de 'Boswoning', maar op de 'Hoeve Kostverloren' aan de Groeneweg in Naaldwijk tegen de Maasdijk. Aaltje overlijdt op 19 januari 1824 .
6. Hubertus, geboren in Naaldwijk en gedoopt in Monster op 30 september 1747.
7. Cornelis, geboren in Naaldwijk en gedoopt in Monster op 27 oktober 1749. Ook hij zal heel jong overleden zijn, want het eerstvolgende jongetje dat na hem geboren wordt, heet ook Cornelis.
8. Catharina, gedoopt in Monster op 5 februari 1751. Zij trouwt op 2 februari 1777 als "Clazina" met Nicolaes Kocks uit Rijswijk.
9. Cornelis, geboren in Naaldwijk en als "Comelius" gedoopt in Monster op 22 juli 1752. Hij huwt op 26 april 1778 in Naaldwijk met Ariaante Willemsdr. Kester, zijn schoonzusje. Zij krijgen vier kinderen. Cornelis overlijdt al in 1786. Ariaantje hertrouwt op 30 maart 1788 met de weduwnaar Pieter Sprinkhuysen uit Naaldwijk. Zijzelf woont dan op de 'Baakwoning' in Monster. Uit dit huwelijk is in ieder geval nog één kind geboren: Adriana, gedoopt op 27 januari 1789.
10. Cornelia, gedoopt in Monster op 18 augustus 1753.
11. Nicolaas, gedoopt in Monster op 27 maart 1755.
12. Marijtje, gedoopt in Monster op 17 mei 1760.
Deze laatste drie kinderen lijken alle drie jong gestorven te zijn. Op 22 maart 1763 krijgt Maarten de laatste sacramenten, het sacrament van de stervenden (Extremis Muniti), toegediend. Op 4 april 1763 is hij overleden. Ariaentge overlijdt op 3 september 1792 in Kethel.
Maarten en zijn kinderen komen we nog een paar keer in de archieven tegen. Zo is hij in begin september 1740 ziek. De toestand laat zich kennelijk ernstig aanzien want op 9 september wordt aan het ziekbed een wederzijds testament opgemaakt door twee schepenen van Honsholredijk. Als voogden van de kinderen worden benoemd Maartens broer Cornelis en van moederskant Leendert Pieterszn. van Etten, broer van Ariaentge. Gelukkig voor hem, knapt hij weer op, maar of hij een goede gezondheid heeft gehad, valt te betwijfelen. Uiteindelijk wordt hij maar 51 jaar.
In 1754 heeft Maarten van den Ende wegens verpachting van een stuk aardappelland een bedrag van f 166,= te vorderen van een zekere Leendert van der Dussen. Deze zal het bedrag betalen in zes jaarlijkse termijnen. Blijkbaar wordt er door Van der Dussen niet betaald, want op 31 december 1756 worden er in opdracht van de schuldeiser, Maarten dus, twee huisjes in Naaldwijk publiekelijk geveild. De opbrengst van de verkoop is f 900,=, wat nogal veel is in vergelijking met de schuld, maar misschien had Van der Dussen nog meer betalingsproblemen. Op 1 april 1757 wordt deze zaak tenslotte afgewikkeld.
In het Rechterlijk Archief van Naaldwijk komen we nog een vreemd verhaal tegen. Op 13 oktober 1758 getuigen enkele inwoners van Naaldwijk en Honselersdijk,waaronder Maarten van den Ende, dat zij meermalen wijn gekocht hebben van de chirurgijn Hendrik Engelbregt. Zij betaalden daarvoor zeven of acht stuivers de fles. Zo heeft Maarten in de zomer van 1756 vier morgen hooigras te velde gekocht van Jan Dusaar en bovengenoemde Hendrik Engelbregt. Om op de koop een glas te drinken spreken zij af dat Maarten vier flessen wijn zal leveren en Jan Dusaar twee. De twee flessen van Jan Dusaar worden nog diezelfde dag bij Dusaar thuis opgedronken. Een tijdje later gaat Maarten van den Ende naar het huis van Jan Dusaar om het hooi af te rekenen, maar Dusaar is dan niet thuis. Daarop besluit Maarten naar Hendrik Engelbregt te gaan, waar even later Jan Dusaar ook langs komt. Als de vier flessen wijn ter sprake komen, zegt Hendrik Engelbregt dat hij ze wel leveren kan uit eigen voorraad en nog wel voor dezelfde prijs die hijzelf ervoor betaald heeft. Aldus geschiedt en ter plekke worden drie flessen opgedronken. De vierde fles neemt Maarten mee naar huis. Hoe dit verhaal verder afloopt, is onduidelijk. Maar in het archief zitten meer van dit soort verklaringen over verkoop van wijn door Engelbregt. Blijkbaar was dit verboden en dienden de getuigenverklaringen om het bewijs van een strafbaar feit te leveren.
Ook twee zonen van Maarten komen in het Rechterlijk Archief voor. Op 27 juni 1766 leggen Arie van den Ende en zijn broer Pieter, beide wonend in het Opstal, een verklaring af voor de schepenen van Naaldwijk. Dit gebeurt op verzoek van de rentmeester van de Nassause Domeinen. In augustus 1765 is Pieter aan het stekels (distels) uitsteken op het land van Zijne Hoogheid de Koning van Pruisen. Dit land wordt, zoals we al gezien hebben, via de Nassause Domeinen gehuurd door zijn moeder, de weduwe van Maarten van den Ende. Op een gegeven moment komt Dirk Valstar, de zoon van de buurman, vragen of hij de scheidingssloot tussen het land van zijn vader en het land van de Nassause Domeinen wat mag uitdiepen, omdat de koeien er steeds overheen komen en in de tuin van zijn vader lopen. Daarop antwoordt Pieter: "Ja, jij mag het wel wat opgooien ". Later hebben de beide broers geconstateerd dat de sloot ± drie voet (dus bijna een meter) is verbreed en dat dit volledig ten koste is gegaan van het land van Zijne Hoogheid. De versmalling van de sloot was echter juist ontstaan door bomen aan de kant van Valstar. Ook hebben de broers nog gezien dat in februari houtgewas op het land van Zijne Hoogheid door de.
zoons van Valstar voor een gedeelte is gerooid, gehakt en geknot. Een paar dagen daarna is dat hout door een zekere Arij van Dop op drie boerenwagens naar het erf van Valstar gebracht en daar afgeladen. Verder hebben zij nog gezien dat de zoons van Valstar op 8 maart enig houtgewas hebben gerooid en dat dichter bij de scheidingssloot weer hebben ingeplant. Hoe deze kwestie uiteindelijk is afgelopen, is niet bekend.
In november 1804 laat de weduwe van Pieter van den Ende, Aaltje Willemsdochter van Kester een testament maken bij notaris Gijsbertus van Hasselt in Delft. Interessant is dat daar ook een inventaris bij zit van alle roerende en onroerende goederen met hun getaxeerde waarde. Deze inventaris geeft een goed beeld van hoe een boerderij in Delfland er rond 1800 uitzag. De boerderijen van Pieters vader, Maarten, zijn broer Cornelis en zijn neven (oomzeggers) Adrianus en Cornelis zullen niet wezenlijk anders van opzet en inrichting geweest zijn.
Aan onroerende goederen bezitten Pieter en Aaltje:
- een huis en een tuinland in Wateringen, groot één morgen en vierhonderd roeden. Het geheel is voor f 180,= per jaar verhuurd aan Ary de Munink.
- een stuk tuinland in Wateringen, groot twee morgen en vierhonderd roeden. Schoonzoon Ary Bruggeling huurt dit voor f 125,= per jaar. Samen wordt dit land getaxeerd op f 5500,=.
- een stuk teelland, groot vijf morgen en vijfhonderd roeden in Naaldwijk, dat voor f 130,= per jaar verhuurd wordt aan Ary de Munink. Getaxeerd op f 3600,=. Waarom de 'Hoeve Kostverloren' hier niet bij staat is niet duidelijk, maar mogelijk wordt deze door hen gepacht.
Verder hebben zij een aantal Schuld- en Hypotheekbrieven uitstaan:
- ten laste van C. van Dijk f 2500,= à 3½%.
- ten laste van C.van Vugt f 500,= à 3½%.
- ten laste van Ary Hofstede f 700,= à 3%.
- ten laste van Frans van Hees f 500,= à 3%.
- ten laste van Klaas Kok f 2000,= à 3½%.
Aan obligaties hebben zij:
- ten laste van de "Rooms Catholieke Kerk" te Naaldwijk f 1000,= à 3%.
- als vooren f 200,= à 3%.
- ten laste van Pieter Sprenkhuizen f 2000,= à 3½%.
- ten laste van Michael van Paassen f 1000,= à 4%.
- ten laste van Joris Koppert f 1000,= à 4%.
- ten laste van Willem v.d. Drift f 2600,= à 3½%.
- ten laste van Cornelia v.d. Maarel f 1600,= à 3½%.
- ten laste van Joost van Dijk f 600,= à 4%.
- ten laste van Barend Kaeyman f 2000,= à 4%.
- ten laste van Ary Bruggeling f 600,= zonder interest.
Dan staat er iets merkwaardigs: gezien de geringe rente en de omstandigheden van sommige debiteuren zijn deze brieven niet veel waard. Voor de verdeling van de boedel worden zij pro memorie geraamd! Toch proberen mensen in de zeventiende en achttiende eeuw op deze wijze, -door aankoop van onroerend goed en door het uitgeven van schuldbrieven-, hun vermogen veilig te stellen. We hebben dit ook al zien doen door o.a. Annetge van Vliet, Arij en Maarten van den Ende.
Aan "Leevende Waar" bezitten Pieter en Aaltje:
- elf melk- en tien vaerskoeien, tesamen getaxeerd op f 1260,=.
- vier hokkelingen (een hokkeling is een éénjarig kalf).
en drie kalveren f 88,=.
- tien mestkalveren f 60,=.
- elf paarden f 440,=.
- dertig hoenders f 9,=.
Volgens Van der Kooy, blz. 113, heeft de doorsnee Maaslandse boer in het midden van de negentiende eeuw zo'n dertig à veertig koeien. Dat klopt heel aardig bij Pieter. Hij heeft wel niet zoveel melkkoeien, maar bij elkaar toch 38 kalveren en koeien. Opmerkelijk is het grote aantal paarden. Voor een melkbedrijf zijn één of twee paarden normaal. Voor een landbouwbedrijf zijn vier à vijf paarden nodig. Pieter heeft dus echt veel paarden.
Aan "Bouwgereedschappen ":
- drie wagens f 180,= - een kraan f 2,= 10 st.
- een chais (een sjees ?) f 30,= - twee roomstaaven f 7,=.
- een karn f 15,= - twee wastobben f3,=.
- twee kamvatten f 30,= - vier wateremmers f 1,= 10 st.
- vier ploegen f 32,= - vier melkemmers f 3,=.
- een zeeuwse egge f 13,= - twee spillen f 7,=.
- vier paar eggen f 24,= - een heeve f 2,= 10 st.
- een sleede en een arresleede f 5,= - een windmolen f 7,=.
- twee kruiwagens f 6,= - twee ladders f 7,=.
- een borstelwagen (?) f 2,= - een aggelen (?) f 3,=.
- twee span wagentuigen f 7,= - twee melkbakken f 0,= 6 st.
- een chaise tuig f 3,= - vijf zeeven f 7,=.
- een karretuig f 1,= 10st. - een hoekstamper (?) f 1,=.
- twee ploegtuigen f 8,= - vijftien halve hokken f 26,=.
- een kaastafel f 1,= - acht hekken f 11,=.
- een varkenstrog f 1,= - twee vlonders f 7,=.
- een harp (een soort zeef) f 1,= 10st. - een partij grampels (een.
- een hooygraaf (een soort grampel is de ketting.
scherpe spade om een vak uit waarmee de koeien in de.
een hooiberg te snijden) f 1,= stal vastgezet zijn) f 2,= 10 st.
- drie mestrieken f 1,= 10 st. - een partij klaaven.
- vijfhooivorken f 1,= (klaaf is het halshout) f 1,=.
- twee sloothaken f 1,= 8 st - drie rijven (een rijf is.
- twee draagvorken f 1,= 10st. een houten hark met plat.
- vijf koornvorken, drie klauwen, liggende tanden) f 0,= 10 st.
drie vlegels f 3,= - twee melkjukken f 1,= 12 st.
- tien melktesten f 1,= 5 st. - vijfmestplanken f 2,= 10 st.
- een botervloot f 1,= 10 st. - twee ragen f 1,= 10 st.
- veertig koornzakken f 16,= - twee bijlen f 0,= 16 st.
Aan "Provisiën ":
- een partij tarwe f 150,= - een partij turf en hout f 10,=.
- een partij takkenbossen f 8,= - een partij vlees en spek f 15,=.
Aan "Juwelen en Goud":
"De juweelen mitsgaders goud en zilverwerk tot deesen boedel op het overlijden van Pieter Maartense van den Ende behoort hebbende is door de Goud en Zilversmid Jacobus van Kuyk te Delft getaxeerd op vijfhonderd twee en tachtig gulden en tien stuiver volgens een specifici lijst daarvan bij hem uitgegeven. Dus! 582 - 10.".
Aan "Meubilaire goederen en Inboedel":
Op de hoogkamer.
- een ladetafeltje f 8,= - een bed met toebehoren f 45,=.
- een spiegel f 3,= - een lessenaar f 2,=.
- een beddepan f 1,= - acht stoelen f 6,=.
- negen schilderijen f 6,= - een tafeltje f 1,=.
- drie vakjes met porcelein f 21,= - twee stoelen met kussen f 3,=.
- twaalf porceleinen borden f 6,= - een kastje f 3,=.
- drie doosjes f 0,= 12 st. - vier blikken f 2,=.
- een kabinet en Delfsch stel f 19,=.
In de voorkeuken.
- een bed met toebehoren f 32,= - ijzerwerk en vorken f 2,=.
- een kast f 2,= - een voetebank f 1,= 16 st.
- een vak met schotels f 2,= - ijzerwerk en vorken f 3,=.
- een "glaaze vakje" f 2,= - zeventien stoelen f 3,=.
- een vakje met porcelein f 3,= - twee tafels f 1,= 10 st.
- zestien schotels f 1,= 12 st. - twee gordijnen f 0,= 6 st.
- twee schoorsteenkleden f 1,= - een klok f 5,= 10 st.
- twee paar gordijnen f 2,= - zes stooven f 0,= 8 st.
- een voetebank f 1,= 16 st. - een zwavelbak f 0,= 2 st.
In de knechtskamer.
- twee bedden met toebehoren f 26,= - een bank f 0,= 3 st.
- twee paar gordijnen f 1,= 16 st.
In de meydekamer.
- een bed met toebehoren f 14,= - een paar gordijnen f 0,= 12 st.
In het zomerhuis.
- een vak met schotels f 2,= - een spiegel f 0,= 10 st.
- een schoorsteenkleed f 0,= 3 st. - een koffijmolen f 2,=.
- een partij aardewerk f 3,= - twee lepelvakjes f 0,= 14 st.
Op de zolder.
- een bed met toebehoren f 12,= - twee tafeltjes f 1,= 10 st.
- een kamergemak f 0,= 4 st. - twee tafelkleedjes f 0,= 12 st.
- twee lepelvakken f 0,= 4 st.
Het lijkt er op dat er één meid is en twee knechten, gezien het aantal bedden. Wel is er op zolder ook nog een bed, maar op zolder sliep ófnog een knecht óftijdelijk personeel, zoals bijvoorbeeld in de hooitijd een Brabantse of Duitse maaier. Wat dat betreft zijn Pieter en Aaltje misschien wat be- scheiden, want meestal hebben de boerderijen, in ieder geval in Maasland, minimaal twee knechten en twee meiden.
Aan "Kooper-, tin en ijzerwerk":
- een melkketel f 6,= - een ijzeren pot f 0,= 6 st.
- een kookketel f 5,= 10 st. - een tinnen bierkan f 0,= 18 st.
- een dito deksel f 3,= - twee kandelaars f 0,= 12 st.
- een dito deksel f 3,= - een deconfois (?) f 0,= 3 st.
- een dito deksel f 4,= - drie theebusjes f 0,= 6 st.
- een pandeksel f 1,= - een tinnen kom f 0,= 6 st.
- een theeketel f 2,= - 24 dito lepeltjes en.
tien dito kleiner f 1,= 8 st.
- een dito f 1,= - twee dito trekpotten f 0,= 9 st.
- een dito f 0,= 12 st. - een peperdoos en meer f 0,= 5 st.
- een schenkketel f 1,= 4 st. - een rasp en beker f 0,= 5 st.
- een aspot f3,= - vijftien borden f 1,= 10st.
- een koffiekan f 1,= - een suiker- en tabakspot f 0,= 6 st.
Aan "Bed- en tafellinnen ":
- tien bedlakens f 15,= - zes kussensloopen f 3,=.
- een tafellaken, zes servetten f 6,= - twintig servetten f 6,=.
Aan "Mansklederen":
- een mansester (sic) camizool f 8,= - een zwarte lakenrok f 3,=.
- een serge f 8,= - een cantonet (?) dito f 7,=.
- drie hemdrokken f 12,= - negen hemden f 7,= 4 st.
- een dito f 10,= - vijf paar kousen f 1,= 10 st.
- een ketting serge dito f 2,= 10 st. - een korte rok f 3,=.
- twee paar schoenen f 1,= 12 st. - twee hoeden f 2,= 10 st.
- een zware camizool, broek - vijf dassen f 2,=.
en twee onderbroeken f 9,= 18 st. - vier zakdoeken f 1,= 8 st.
Aan "Vrouwe kleede":
- een corset f 0,= 10 st. - een zwarte japon f 3,=.
- drie borstrokken f 1,= - een zwarte rok f 2,=.
- drie schortekleeden f 2,= - twee dito f 3,= 10 st.
- negen hemden f 7,= 4 st. - een damasten dito f 4,= 10 st.
- twee paar schoenen f 1,= 8 st. - een dito f 9,=.
- drie paar kousen f 1,= 10 st. - tien zijden dito f ?.
- twee paar muilen f 1,= 2 st. - negen mantels in soorten f 45,=.
- twaalf mutsen f 6,= 16 st. - vijf schoortekleeden f 7,= 10 st.
- zes zakdoeken f 1,= 12 st. - een regenkleed f 0,= 18 st.
- zes halsdoeken f 3,= 11 st. - vijf wollen rokken f 5,=.
- vier hoeden f 5,= - twee schoudermantels f 7,=.
- vier kerkboeken waarvan twee - twee gestreepte rokken f 3,= 10 st.
met slotjes f 6,= - twee keurslijven f 5,= 10 st.
Over de kleren van Aaltje kan nog opgemerkt worden, dat zij, ook in vergelijking, goed voorzien is. Zij heeft niet minder dan 22 rokken en 9 mantels. In een bepaald opzicht is zij nog ouderwets: zij draagt geen onderbroek. In een ander opzicht is zij modern: zij heeft een corset en twee keurslijven. Rijke vrouwen in de stad (bijvoorbeeld Delft) gaan in het laatste kwart van de achttiende eeuw onderbroeken dragen. Pas in de loop van de negentiende eeuw wordt dat gemeengoed. Hetzelfde patroon zien we met het corset en de keurslijven.Wat de "contante penningen" betreft wordt opgemerkt dat deze niet eens de kosten van de begrafe- nis van Pieter kunnen dekken. Een begrafenis in die tijd kan ongelooflijk veel kosten, zeker bij een rijker iemand. Er zijn rekeningen bekend o.a. ook uit Maasland waaruit blijkt dat er wel f 200,= wordt uitgegeven voor een begrafenis van een boer. Ter vergelijking, een ambachtsman verdient ± f 300,= per jaar! Het bezit van Pieter van den Ende en Aaltje van Kester wordt tenslotte vastgesteld op f 31.558,= en twaalf stuivers en daarmee behoren zij tot de hoogste welvaartsklasse. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Marijtje Maartens (Maria) van den Ende, geb. te Zandambacht aan de Opstal, ged. te Naaldwijk [zh] op 22 jan 1738 (getuige: Arie van den Ende, Annetie Joris Suijdgeest), begr. te Naaldwijk [zh] op 1 okt 1806, otr. te Naaldwijk [zh] op 10 apr 1761, tr. (resp. ongeveer 23 en 34 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 26 apr 1761 met Adrianus Pietersz. Hofstede, zn. van Pieter Jacobsz. Hofstede en Hilletje Cornelisdr. Ouwerkerk, geb. te Poeldijk [zh] op 30 apr 1726, tuinder, ovl. (79 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31 dec 1805. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Catharina van den Ende, geb. te Zandambacht aan de Opstal, ged. te Monster [zh] op 30 mrt 1740 (getuigen: Leendert Pieters van Etten en Lena Leenderts van Dijk), begr. te Wateringen [zh] op 26 apr 1805, otr. te Naaldwijk [zh] op 7 okt 1774, tr. (resp. ongeveer 34 en 24 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 23 okt 1774, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Poeldijk [zh] op 23 okt 1774 met Pieter Pietersz Kocks, zn. van Pieter Kocks en Jannetje van der Lubbe, geb. te Rijswijk [zh] op 25 sep 1750, ged. te Voorburg [zh], broodbakker. (publ. verkoop bakkerij), ovl. (53 jaar oud) te Delft [zh] op 13 jan 1804. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Adrianus van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh], ged. te Monster [zh] op 22 nov 1742 (getuigen: Arie van den Ende en Aagje Huijberts van Etten), ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 22 mei 1817, begr. te Naaldwijk [zh] op 26 mei 1817, otr. te Hof van Delft [zh] op 20 apr 1775, tr. (resp. ongeveer 32 en 30 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 7 mei 1775, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Delft [zh] op 7 mei 1775 met Jannetje Arijsdr. (Johanna) van der Drift, dr. van Arij van der Drift en Neeltje Pieters Duynstee, geb. te Hof van Delft [zh] op 12 jan 1745, ovl. (60 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 jul 1805. 
   Zij schijnen beiden geen kinderen uit hun eerste huwelijk te hebben verkregen, maar deze gegevens stammen van het Internet en het staat nog te bezien of een en ander wel juist is! Wat wel juist is dat Arij van den Ende de boerderij van zijn vader betrok in de "Opstal" aan de "Baakwoning" in de toenmalige heerlijkheid Zand Ambacht. Maar hij bezat ook de akkers aan de Leeweg en de Vlietpolder volgens zijn testament. Betreffende de nalatenschap van Arij van den Ende en Jannetje van der Drift zijn vele notariële akten opgemaakt, krenten in de pap van latere onder-zoekers! Ze hadden zelf geen kinderen, maar alle neven nichten kregen een duit uit de zak! 
   zij zijn kinderloos gebleven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pieter van den Ende, ged. te Monster [zh] op 7 nov 1744 (getuigen: Pieter van Etten en Trijntie Leenderts Berkel), begr. te Naaldwijk [zh] op 30 jan 1745. 
  5.  Pieter Maartensz. van den Ende, geb. te Zandambacht, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 7 jun 1797, volgt VIa
  6.  Hubertus van den Ende, geb. te Zandambacht, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Maasland [zh] op 10 feb 1824, volgt VIb
  7.  Cornelis van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh], ged. te Monster [zh] op 27 okt 1749 (getuigen: Jan van den Ende en Mary van Veen), begr. te Naaldwijk [zh] op 8 mei 1750. 
  8.  Catharina (Clazina) van den Ende, geb. te Zandambacht, ged. te Monster [zh] op 5 feb 1751 (getuigen: Leendert Pieters van Etten en Lena Leenderts van de Meer), ovl. (minstens 69 jaar oud) te Kethel [zh] na 1821, otr. te Rijswijk [zh] op 10 jan 1777, tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 2 feb 1777 met Nicolaes Kocks, zn. van Pieter Kocks en Jannetje van der Lubbe, geb. te Rijswijk [zh] op 26 mei 1753, ovl. te Kethel [zh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Corneli(u)s van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh], ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 21 okt 1786, volgt VIc
  10.  Cornelia van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh], ged. te Monster [zh] op 18 aug 1753 (getuigen: Petrus Claris en Cornelis Pieters van Etten), ovl. te Monster [zh] op 18 aug 1753. 
  11.  Nicolaas van den Ende, ged. te Monster [zh] op 27 mrt 1755 (getuigen: Cornelus Teclenburgh en Agatha Pieters van Etten), ovl. te Monster [zh] vermoedelijk zelfde dag overleden op 27 mrt 1755. 
  12.  Marijtje van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh], ged. te Monster [zh] op 16 mei 1760 (getuigen: Pieter Klaris en Neeltje Pieters van Etten), ovl. (één dag oud) te Naaldwijk [zh] op 17 mei 1760, begr. te Naaldwijk [zh] op 20 mei 1760. 

Vb.  Cornelis Arends van den Ende, zn. van Adrianus van den Ende (IVa) (zelfstandig schoenmaker) en Marietje Cornelisdr. van Marckenburgh, geb. te Naaldwijk [zh] op 12 okt 1714, ged. Rooms Katholiek te Loosduinen [zh] op 16 okt 1714 (getuigen: Gerrit Cornelisz. Marckenburg en Krijntie Cornelisdr. Markenburg), bouwman, ovl. (69 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 15 jan 1784, begr. te Monster [zh] op 20 jan 1784, otr. te Naaldwijk [zh] op 11 sep 1739, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Monster [zh] op 27 sep 1739, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Loosduinen [zh] op 27 sep 1739 met Aagtie Huybregtsdr. van Etten, dr. van Huibregt Servaes van Etten en Barber Martens van Leeuwen, geb. te Monsterambacht [zh], ged. te Poeldijk [zh] op 18 okt 1714, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Monster [zh] op 27 mei 1763, begr. te Monster [zh] op 31 mei 1763. 
 n alle gevallen blijkt het dan wel om de gemeenten Monster of Monsterambacht te handelen, echter moet dit wel in of nabij het dorp Poeldijk zijn geweest. Er was destijds geen bevolkingsregister maar de beschreven plaatsnamen zouden doen vermoeden dat deze Van den Ende naar Monster getrokken is. Dan zou hij de stamvader van de talrijke katholieke Van den Ende's daar geweest kunnen zijn. Dat blijkt dan bij nader onderzoek het dorp Poeldijk te zijn geweest. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren waarvan vermoedelijk slechts de jongste zoon, Arij genaamd, geboren op 13.12.1751, volwassen geworden en getrouwd is. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Cornelisse van den Ende, ged. te Monster [zh] op 6 aug 1740 (getuigen: Arend van den Ende en Ariaentie Pieters van Etten). 
  2.  Hujbert Cornelisse van den Ende, ged. te Monster [zh] op 25 aug 1741 (getuigen: Cornelis Servaesse van Etten en Jannetie Servaesse van Etten). 
  3.  Hubertus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 4 sep 1742. 
  4.  Barbara van den Ende, ged. te Monster [zh] op 18 apr 1744 (getuigen: Harme Grabelse Overgouw en Lena Martense van Leeuwe). 
  5.  Barbara van den Ende, ged. te Monster [zh] op 25 okt 1745 (getuigen: Harme Grabelse Overgauw en Lena Maartense van Leeuwen), ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Monster [zh] op 3 okt 1818, otr. te Monster [zh] op 21 apr 1786, tr. (resp. ongeveer 40 en 42 jaar oud) te Monster [zh] op 7 mei 1786 met Jacobus Wassenaar, zn. van Jacobus Wassenaar en Maria van der Kleij, geb. te Rijswijk [zh] op 26 jan 1744 waarschijnlijk, begr. te Monster [zh] op 25 mrt 1825. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Adrianus van den Ende, ged. te Monster [zh] op 23 jul 1747 (getuigen: Arie van den Ende en Ariaantie Pieters van Etten). 
  7.  Adrianus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 22 mrt 1749. 
  8.  Hubertus van den Ende, ged. te Monster [zh] op 16 aug 1750 (getuigen: Cornelis van Etten en Jannie Arie van Etten). 
  9.  Adrianus Cornelisz. van den Ende, ged. te Monster [zh] op 13 dec 1751, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Wateringen [zh] op 18 jun 1817, volgt VId

Generatie VI

VIa.  Pieter Maartensz. van den Ende, zn. van Martinus Adrianus van den Ende (Va) en Ariaantje Pieterse van Etten, geb. te Zandambacht "in de Opstal", ged. te Monster [zh] op 21 jan 1746 (getuigen: Pieter van Etten en Trijntie Leenderts Quant), bouwman, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 7 jun 1797, begr. te Naaldwijk [zh] op 8 jun 1797, otr. te Naaldwijk [zh] op 1 mrt 1772, tr. (resp. ongeveer 26 en 21 jaar oud) te Monster [zh] op 14 mrt 1772, kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Aaltje Willemse (Alida) Kester, dr. van Willem Claasz van Kester en Ariaantje van Veen, geb. te Zandambacht op 18 apr 1750, ged. te Monster [zh] op 27 apr 1750, ovl. (73 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 19 jan 1824. 
 Historisch is dit echtpaar interessant omdat zij de eerste burgers waren die de grond van het voormalige lustslot "Honselaarsdijk" in pacht verkregen. Haar neef Willem Claasse van Kester kocht in 1919 dit goed voor ƒ 35.700, van de domeinen. Daartoe was het voormalige jachtopzienerhuis verbouwd en uitgebreid tot boerderij. De boerderij bekend als de "Boschwoning" was, tot de afbraak in de jaren '60, in eigendom en bewoont door de familie Kester. Daarover kan enig misverstand ontstaan omdat Pieters vader de grond in Opstal Zand Ambacht ook huurde van de Pruisische koning onder wiens bezit eveneens het slot Honselaarsdijk viel, [zin klopt niet helemaal geloof ik]. Na de Pruisen vielen de Westlandse goederen weer terug in de handen van de Oranje Nassau's, die het op hun beurt weer verloren in de Franse tijd aan de staat. Na de Franse tijd vond een stelselmatige verkoop plaats van deze goederen via de Dienst der Domeinen, ook de van den Ende's waren daarbij betrokken. Buiten het bekende slot Honselaarsdijk was een veelvoud van die oppervlakte in het Westland eigendom van de Domeinen. Veel grond werd verkocht, met winst, door de Rentmeester van der Trappen aan derden, nadat hij die zelf eerst van de Domeinen had gekocht. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ariaantje Pietersdr. van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh], ged. Rooms Katholiek te Monster [zh] in de schuilkelder aan de Zwartendijk op 13 okt 1775 (getuigen: Hendrik van Rijn en Trijntje Pieters Hofstede), ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 sep 1803, begr. te Naaldwijk [zh] op 30 sep 1803, tr. (resp. ongeveer 19 en 26 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 14 jun 1795 met Arie Jansz. Bruggeling, zn. van Jan Pietersz. Bruggeling en Gijsberta van Wattinghe, geb. te Monster [zh] op 20 jan 1769, ged. te Poeldijk [zh] op 22 jan 1769, tuinier, ovl. (77 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op bedevaart op 10 jun 1846. 
   In feite woonde Arie Bruggeling aan de Honselersdijkse zijde van de Gantel, pal tegenover het dorp Poeldijk, toen was het daar gemeente Monster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Willem Pietersz. van den Ende, geb. te Honselersdijk [zh] op 29 mrt 1778, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 dec 1829, volgt VIIa
  3.  Martinus Jacobus Pietersz. van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 25 jul 1788, ged. Rooms Katholiek te Monster [zh] op 25 jul 1788 (getuigen: Pieter Sprinkhuijsen en Atiaantje Willemse van Kester), bouwman, ovl. (46 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 jan 1835. 
   Hij is ongehuwd gestorven te 's-Gravenzande op het adres Wijk B, nr. 210, op 14 januari 1835. Dit moet geweest zijn aan een gedeelte wat toen heette Leeweg en thans Galgeweg waar tot op de huidige dag nog nakomelingen van zijn broer Willem wonen. Of hij nu een eigen bedrijf had of samen met zijn broer valt moeilijk na te gaan. Vermoedelijk zijn zijn bezittingen na zijn dood overgaan naar zijn neef Ary want het staat vast dat daarna diens landerijen en die van zijn opvolgers zich uitstrekten van de Groeneweg tot de Leeweg (Galgeweg). 
  4.  Arie Pietersz. van den Ende

VIb.  Hubertus van den Ende, zn. van Martinus Adrianus van den Ende (Va) en Ariaantje Pieterse van Etten, geb. te Zandambacht, ged. te Monster [zh] op 30 sep 1747 (getuigen: Cornelis van den Ende en Aagie Huijberts van Etten), bouwman, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Maasland [zh] op 10 feb 1824, tr. (resp. ongeveer 31 en 19 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 2 mei 1779 met Marijtje Pieters Sprinkhuizen, dr. van Pieter Krijnen Sprinkhuijsen en Annitje Aalbregtse van Rijt, geb. te Monster [zh] op 27 aug 1759, ovl. (81 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 mei 1841. 
 Hubertus of Huybrecht, het zesde kind van Maarten en Ariaentge, wordt op 30 september 1747 in Monster gedoopt. Op 2 mei 1779 trouwt hij, 31 jaar oud, in Naaldwijk met de negentienjarige Marijtje Pietersdr. Sprinkhuisen. Zij is voor die tijd extreem jong getrouwd. Toch lijkt zij geen zwangere bruid. Marijtje is in Naaldwijk geboren als dochter van Pieter Krijnszn. Springhuizen en Antje Alebregtsdr. van Rijt. Op 24 augustus 1759 wordt zij gedoopt. Op 26 mei 1780 laten Huybrecht en Marijtje, die dan in verwachting is van haar eerste kind, een testament maken. Daarin worden als voogden van eventuele kinderen aangewezen twee broers van Huybrecht: Arie en Pieter van den Ende. Ook blijkt uit dat testament dat Huybrecht en Marijtje op dat ogenblik in het Opstal wonen. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij dus na hun huwelijk daar gaan (of blijven) wonen. Uit de plaats waar de kinderen geboren zijn, kan geconcludeerd worden dat zij tussen mei 1787 en november 1789 van Naaldwijk naar Maasland verhuisd zijn. In Maasland wonen zij op het adres Westgaag C, No 9.
Waarom Hubertus van den Ende met zijn gezin Naaldwijk verlaat en naar Maasland verhuist blijft onduidelijk. Terugkijkend lijkt het, gezien de uitbreiding van de tuinbouw en de welvaart die deze met zich meebrengt, geen goede keus. Anderzijds is Maasland een zeer welvarend dorp. Misschien dat hij via zijn moeder of relaties van zijn moeder, Ariaentge van Etten, die bij haar ondertrouw meldt dat zij uit Maasland komt, een boerderij in Maasland heeft kunnen pachten of kopen. Waarschijnlijk zal het dan pachten geweest zijn, want de meeste boerderijen (73%) en grond in Maasland worden gepacht. Huybrecht laat bij zijn overlijden in 1824 een boerderij in eigendom na.
Huybrecht en Marijtje krijgen tien kinderen, waarvan er uiteindelijk vijf in leven blijven. Huybrecht overlijdt in Maasland op 10 februari 1824(15) op 76-jarige leeftijd, terwijl Marijtje op 81- jarige leeftijd op 8 mei 1841 sterft.
De memorie van aangifte van de nagelaten boedel van Huybrecht is bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat hij aan onroerende goederen nalaat: de helft van een bouwmanswoning (wijk C no 9), de helft in vijf bunders, tien roeden en 94 ellen land in de Oudekampspolder en de helft van zes bunders, 68 roeden en 67 ellen land in de Commandeurspolder. De andere helft behoort zijn weduwe toe. Samen bezitten zij dus een boerderij en ongeveer 13 à 14 hectare land. Uit dezelfde aangifte blijkt dat Marijtje niet kan schrijven:
"De Schout van Maasland verklaart dat Marij Sprenkhuizen weduwe van den Ende voor hem is gecompareerd verklarende niet te kunnen schrijven ".
Dat Marijtje niet kan schrijven, blijkt ook uit de huwelijksakte van haar zoon Adrianus en Catharina Koelewijn van 28 april 1827. Daarin staat dat de moeder van de bruidegom, Maryte Sprinkhuizen, niet kan schrijven bij de ondertekening van de trouwakte door zwakte op de zenuwen! 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Anna van den Ende, ged. te Monster [zh] op 8 aug 1780 (getuigen: Pieter Sprinkhuijse en Caatje Pieterse Sprinkhuijse), ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Maasland [zh] op 24 dec 1842, tr. (resp. ongeveer 43 en 51 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 mei 1824 met Willem van den Broek, zn. van Jan van den Broek en Pieternelletje Pas, geb. te Poeldijk [zh] op 21 jan 1773, ovl. (63 jaar oud) te Maasland [zh] op 2 jul 1836. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adriana van den Ende, ged. te Monster [zh] op 3 nov 1781 (getuigen: get: Arie v.d. Ende en Jannetje v.d. Drift). 
  3.  Martinus (Maarten) van den Ende, ged. te Monster [zh] op 8 mei 1783 (getuigen: Petrus Maartense vd Ende en Alida van Kester), ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Maasland [zh] op 30 okt 1834. 
  4.  Adriana van den Ende, ged. te Monster [zh] op 5 aug 1784 (getuigen: Gerrit Jacobse v.d. Poel en Maria Koot). 
  5.  Petrus van den Ende, ged. te Monster [zh] op 7 feb 1786 (getuigen: Jacobus Sprinkhuijse en Marijtje Albregtse van Rijt). 
  6.  Catharijna van den Ende, ged. te Monster [zh] op 11 mei 1787 (getuigen: Jacobus Krijne Sprinkhuise en Marijtje Albregtse van Rijt), ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 12 aug 1870, otr. te Maasland [zh] op 12 apr 1811, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) op 28 apr 1811 met Leendert Leendertsz. Suidgeest, zn. van Leendert Suidgeest en Maria de Veld, geb. te Vlaardinger-Ambacht [zh] circa 1781, bouwman te Schipluiden, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 8 feb 1866. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 18 nov 1789, ovl. (81 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 jul 1871, volgt VIIb
  8.  Adrianus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 27 jun 1791, ovl. (89 jaar oud) te Maasland [zh] op 19 jan 1881, volgt VIIc
  9.  Johannes van den Ende, ged. te Maasland [zh] op 17 aug 1792 (getuigen: Pieter Pieterse Pereboom en Dirkje Paulusse Kok). 
  10.  Petronella van den Ende, ged. te Maasland [zh] op 4 aug 1797 (getuigen: Wulm Pieterse vd Kester en Aaltje Wulms van Ende). 

VIc.  Corneli(u)s van den Ende, zn. van Martinus Adrianus van den Ende (Va) en Ariaantje Pieterse van Etten, geb. te Naaldwijk [zh], ged. te Monster [zh] op 22 jul 1752, bouwman, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] (op de Baakwoning) op 21 okt 1786, begr. te Naaldwijk [zh] op 26 okt 1786, tr. (resp. ongeveer 25 en 24 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 10 apr 1778 met Ariaantje Willemse van Kester, dr. van Willem Claasz van Kester en Ariaantje van Veen, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 2 aug 1753, ged. te Monster [zh] op 4 aug 1753, ovl. (54 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 mrt 1808. 
 Aan te nemen valt dat Cornelius samen met zijn broer Arij het boerenbedrijf van zijn vader heeft voortgezet of anders in de onmiddellijke nabijheid een eigen bedrijf op de voormalige grond van zijn vader heeft bezeten. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Adriana Cornelia van den Ende, geb. te Monster [zh] op 13 aug 1779, ged. te Monster [zh] op 13 aug 1779 (getuigen: Arie vd Ende en Jannetie Arisse vd Drift), ovl. (3 dagen oud) te Naaldwijk [zh] op 16 aug 1779. 
  2.  Willem van den Ende, ged. te Monster [zh] op 25 apr 1781 (getuigen: Pieter Maartense van den Ende en Aaltje Willemse van Kester). 
  3.  Martinus van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh], ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Wateringen [zh] op 30 mrt 1857, volgt VIId
  4.  Cornelis van den Ende, geb. te Monster [zh] op 21 okt 1786, ovl. (80 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 5 aug 1867, volgt VIIe
  Ariaantje Willemse van Kester, dr. van Willem Claasz van Kester en Ariaantje van Veen, tr. (resp. 34 en ongeveer 52 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 15 mrt 1788, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Monster [zh] Awartendijk op 17 315 met Pieter Crijne Sprenkhuizen, zn. van Krijn Peitersz. Sprenckhuizen en Marijtje Pieterse Post, geb. te Hondertland [zh], ged. te Maasland [zh] op 7 feb 1736 (getuigen: Leendert Damen Veen en Marijtje Dircks v. Berghman), bouwman, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 10 jul 1802. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  Adrianus Cornelisz. van den Ende, zn. van Cornelis Arends van den Ende (Vb) (bouwman) en Aagtie Huybregtsdr. van Etten, ged. te Monster [zh] op 13 dec 1751 (getuigen: Adrianus van den Ende en Adriana Pieterse van Etten), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Wateringen [zh] op 18 jun 1817, otr. te Monster [zh] op 7 apr 1780, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Monster [zh] op 23 apr 1780 met Catharina Arisse (Trijntje) van der Valk, dr. van Adrianus Willemsz. van der Valk en Trijntje Cornelisdr. van de Leede, geb. te Naaldwijk [zh] in 1755, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wateringen [zh] op 23 nov 1835. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Adrianus van den Ende, ged. te Monster [zh] op 9 jun 1781 (getuigen: Cornelis Arisse v.d. Ende en Barbara Cornelisse v.d. Ende). 
  2.  Catharina van den Ende, ged. te Monster [zh] op 11 okt 1782 (getuigen: Arie vd Valk en Trijntje vd Leede). 
  3.  Maria van den Ende, ged. te Monster [zh] op 18 okt 1783 (getuigen: Cornelis Arisse van den Ende en Barbara Cornelisse van den Ende), dienstmeid, begr. te Wateringen [zh] op 29 dec 1824, tr. (resp. ongeveer 33 en 23 jaar oud) te Wateringen [zh] op 25 okt 1816 met Joannes (Jan) van Heijningen, zn. van Nicolaas van Heijningen en Maria van Zwet, geb. te Wateringen [zh] op 2 jan 1793, watermolenaar, ovl. (63 jaar oud) te Wateringen [zh] op 19 apr 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Adrianus van den Ende, geb. te Poeldijk [zh] op 21 mei 1783, ovl. (53 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 15 mei 1837, volgt VIIf
  5.  Cornelis van den Ende, ged. te Monster [zh] op 29 jan 1786 (getuigen: Arie vd Valk en Trijntje vd Leede). 
  6.  Catharina van den Ende, ged. te Monster [zh] op 3 feb 1787 (getuigen: Arie vd Valk en Trijntje vd Leede). 
  7.  Catharina van den Ende, ged. te Monster [zh] op 9 apr 1788 (getuigen: Evert Pieterse vd Knaap en Cornelia Arisse vd Valk), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Wateringen [zh] op 11 mrt 1847, tr. (resp. ongeveer 37 en 39 jaar oud) te Wateringen [zh] op 29 dec 1825 met Antonius Teunisz. Hogervorst, zn. van Arnoldus Hogervorst en Geertruida de Ridder, geb. te Schiedam [zh] op 18 okt 1786, ovl. (70 jaar oud) te Wateringen [zh] op 22 mei 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Adrianus (Johannes) van den Ende, ged. te Monster [zh] op 27 mei 1792, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Wateringen [zh] op 20 jan 1838, volgt VIIg

Generatie VII

VIIa.  Willem Pietersz. van den Ende, zn. van Pieter Maartensz. van den Ende (VIa) (bouwman) en Aaltje Willemse (Alida) Kester, geb. te Honselersdijk [zh] op 29 mrt 1778, ged. te Monster [zh] op 29 mrt 1778 (getuigen: Klaas Willemse van Kester en Lena Melisse Roodenrijs), bouwman, tuinder, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 dec 1829, otr. te Maasland [zh] op 22 apr 1803, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 mei 1803 met Maria Gerritse van Schie, dr. van Gerrit van Schie en Bulitje Corn. Ammerlaan, geb. te Maasland [zh] op 25 sep 1775, ged. te Maasland [zh] op 25 sep 1775, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 30 dec 1835. 
 Willem van den Ende, van beroep bouwman, werd geboren te Honselersdijk op de "Boschwoning", oorspronkelijk de boswachterwoning van het slot "Honselaarsdijk", op 29 maart 1778, dezelfde dag gedoopt te Monster in de schuilkerk aan de Zwartendijk. Merkwaardig genoeg wordt vermeld dat het geboortehuis aan de Woertlaen stond. Overleden te 's-Gravenzande aan de Groeneweg op de hoeve "Kostverlooren" op 10 december 1829, toen Wijk B, nr. 150. Hij trouwde te Maasland voor het gerecht en voor de kerk op 5 mei 1803 met Maria Gerritsdr. van Schie.
Waarom hij of zij, samen met zijn broer Maarten, het (pacht) bedrijf van zijn vader in de Boschpolder niet hebben voortgezet is onbekend. Daar vallen wel enige zaken bij te bedenken zoals het feit dat Wil-lem bij het overlijden van zijn vader pas 18 jaar oud was. Aangezien men destijds pas op 23-jarige leeftijd meerderjarig en handelingsbekwaam was, was hij eenvoudig te jong. Op het tijdstip van overlijden van Piet van den Ende werkten niet alleen de beide zonen in het bedrijf maar ook de eerder genoemde neef Willem Klaaszoon van Kester. Na de dood van Piet van den Ende bleef dat ook zo. Willem van Kester die nog enige maanden jonger was dan zijn neef Willem van den Ende, was door zijn huwelijk op 18 april 1800 met Kaatje Helderman uit Nieuwenhoorn meteen meerderjarig geworden en daardoor in staat om zijn tante als pachter op te volgen. Wie zal het zeggen dat hij destijds niet met opzet (voor die tijd) zo jong getrouwd is om die kans te grijpen. Hoe het ook zij, het is toch opmerkelijk dat hij kans zag om in 1819 het voor die tijd enorme bedrag van ƒ 35.700 bij elkaar te krijgen om de grond van het voormalige slot "Honselaarsdijk"te kopen. Of nu de broers Van den Ende het geld ontbrak om de slag te slaan staat nog te bezien want ruim voor het jaar 1819 bezaten zij al de grond aan de Groeneweg en de Leeweg en de grootte van die landerijen deed nauwelijks onder voor die van de grond van het voormalige slot te Honselersdijk. Belangrijk is ook dat de weduwe Aaltje van den Ende-van Kester gewoon op de Boschwoning bleef wonen, bouw-vrouw geheten, misschien wilde zij aanvankelijk niets anders dan het bedrijf voortzetten maar is dat om een af andere reden niet mogelijk is geweest. De meest voor de hand liggende reden is dat haar de middelen ontbrak om het te kopen. Volgens de volkstelling van 1829 woonde Willem van Kester met zijn gezin toen op de Boschwoning, niet vermeld is wanneer hij daar ingetrokken is. Voordien woonde de familie (van) Kester eveneens aan de Woertlaen, zij waren dus buren.
De mogelijkheid bestaat dat Piet van den Ende met zijn gezin niet eens in de boswachterwo-ning annex boerderij woonde en daarmee wel degelijk aan de Woertlaen woonde. Het is toch niet aan te nemen dat het gebied van het zo voorname slot Honselaarsdijk genoemd werd naar het veel lager in aanzien staande buitenhuis "De Hooge Woert". Wanneer en van wie Willem de landerijen aan de Groeneweg heeft gekocht is niet bekend. In het Rijksarchief zijn wel alle archieven van de Zuid-Hollandse notarissen ondergebracht, maar als je te weinig houvast hebt wat de naam van een notaris betreft hebt is het ondoenlijk om het op te zoeken, de bekende speld in de hooiberg. Willem van den Ende tenslotte overleefde zijn moeder slechts enkele jaren. Hoe anders zou de geschiedenis van de familie zich ontrolt hebben als hij in Honselersdijk gebleven was?.
Willem Pietersz van den Ende was sinds zijn huwelijk in 1803 gevestigd aan de Groeneweg. In de huwelijksakte wordt nog gesproken als zijnde 'Jongeman van Naaldwijk'. Op 21 januari 1818 kocht hij van de in Naaldwijk wonende Cornelis van Luijck een perceel 'teelland' ter grootte van 7 morgen 5 hond. Dat land lag ten noorden van de oprijlaan naar de boerderij en hij betaalde daarvoor ƒ 1850. Dat de notaris braaf naar zijn woning kwam om daar de koopakte te laten passeren toont aan dat hij een belangrijke man was. Op dit gekochte land verrezen later de tuinderijen van zijn achterachterkleinzonen Wim en Kees van den Ende. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Petronella Willemsdr. van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 apr 1804, ged. Rooms Katholiek te Naaldwijk [zh] op 24 apr 1804 (getuigen: Martinus van den Ende en Aaltje van Kester), ovl. (43 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 26 nov 1847, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenzande [zh] op 21 apr 1826 met Henricus Groenewegen, zn. van Jan Teunisz. Groenewegen en Adriana Hendrikse van Uffelen, geb. te Monster [zh] op 23 nov 1795, bouwman, ovl. (46 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 6 jan 1842. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 39 en 28 jaar oud) (2) te Naaldwijk [zh] op 10 feb 1844 met Antonius van der Hulst, zn. van Leendert van der Hulst en Catharina Westerman, geb. te Naaldwijk [zh] op 3 nov 1815, bouwknegt, ovl. (80 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 jun 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Barbara Willemsdr. van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 jun 1805, ged. Rooms Katholiek te Naaldwijk [zh] op 17 jun 1805 (getuigen: Cornelis G. van Schie en Jacoba Romeijn), ovl. (63 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 7 mrt 1869, tr. (resp. 25 en ongeveer 38 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenzande [zh] op 29 apr 1831 met Gerardus Wilhelmus van der Arend, zn. van Adrianus van der Arend en Cornelia van der Kraan, geb. te Rijswijk [zh] in 1793, tuinder, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Monster [zh] op 26 nov 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 37 en 56 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 22 okt 1842 met Arie Koppert, zn. van Joris George Koppert en Flora Bom, geb. te Zoetermeer [zh] op 5 mrt 1786, bouwman, ovl. (77 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 12 aug 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Adrianus van den Ende, ged. Rooms Katholiek te Naaldwijk [zh] op 14 jul 1806, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 1 nov 1883, volgt VIIIa
  4.  Gerardus Willemsz. van den Enden, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 1 sep 1807, ovl. (50 jaar oud) te Monster [zh] op 10 mei 1858, volgt VIIIb
  5.  Joanna Willemsdr. van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 29 sep 1809, ged. te Naaldwijk [zh] op 29 sep 1809 (getuigen: Arij v.d. Enden en Grietje van Schie), ovl. (31 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 24 apr 1841, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 23 nov 1833 met Johannes Cornelius Vollebregt, dr. van Henricus Vollebregt en Clasina van Eijk, geb. te Monster [zh] op 11 mrt 1803, broodbakker, ovl. (70 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 18 mrt 1873. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Willemsdr. van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 18 nov 1810, ged. te Naaldwijk [zh] op 18 nov 1810 (getuigen: Nicolaas van Leeuwen en Catharina van Schie), ovl. (49 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 16 mei 1860, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Monster [zh] op 21 jul 1838 met Jan Groenewegen, zn. van Teunis Groenewegen (bouwman) en Maria Rozenburg, geb. te Monster [zh] op 9 okt 1813, bouwman, ovl. (71 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 20 mrt 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Alida Willemsdr. van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 mei 1812, ovl. (42 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 19 aug 1854, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 12 mei 1837 met Mathias van der Beek, zn. van Govert van der Beek (tuinder) en Martijntje van Geest, geb. te Naaldwijk [zh] op 19 feb 1810, tuinder, ovl. (44 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 19 jul 1854. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Maria Willemsdr. van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 7 mei 1813, ovl. (één dag oud) te 's-Gravenzande [zh] 1 uur oud op 7 mei 1813. 
  9.  Wilhelmina Willemsdr. van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 apr 1815, ovl. (13 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 okt 1828. 
  10.  Doodgeb. dochter, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 okt 1816. 
  11.  Pieter Willemszn. van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 jan 1818, ged. te 's-Gravenzande [zh] op 11 jan 1818, ovl. (24 jaar oud) te Oudenbosch [nb] op 21 jul 1842. 
  12.  Doodgeb. zoon, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 apr 1819. 
  13.  Doodgeb. dochter, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 4 apr 1822. 

VIIb.  Cornelis van den Ende, zn. van Hubertus van den Ende (VIb) (bouwman) en Marijtje Pieters Sprinkhuizen, geb. te Maasland [zh] op 18 nov 1789, ged. te Maasland [zh] op 18 nov 1789 (getuigen: Klaas Pieterszn. van den Ende en Clasina Maartensdr. v.d. Kock), bouwman aan de Westgaag 93, ovl. (81 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 jul 1871, tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) te Maasland [zh] op 27 apr 1822 Dingenaar van den Ende 70 jaar eerste assessor (=wethouder), Willem Wildschut 70 jaar bode, Arij Stelleman 42 jaar veldwachter en Gerrit Roem 35 jaar kasteleinszoon met Anna Cornelisdr. (Antje) Ruijgrok, dr. van Cornelis Ruijgrok en Lena Coot, geb. te Zoetermeer [zh] op 11 jan 1789, ovl. (72 jaar oud) te Maasland [zh] op 3 okt 1861. 
 In de huwelijksakte lezen we:
"des Breugoms Moeder verklaard niet te kunne schrijve ".
Uit de 'Huwelijks bijlagen' blijkt Cornelis, van beroep bouwman, voor de Nationale Militie "geremplaceerd te hebben bij de consumptie". Waarschijnlijk heeft hij dus vrijstelling gekregen vanwege onmisbaarheid in het boerenbedrijf. Van hem hebben we een signalement: lengte 1 el, 7 palm, 2 duim, 7 streep (69cm.+ 70 cm.+ 5 cm.+ 7 mm. = 144,7 cm.!). Hij heeft een rond aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, zwart haar en zwarte wenkbrauwen.
Cornelis en Anna krijgen zes kinderen:
Waarschijnlijk zijn Cornelis en Anna ten tijde van hun huwelijk niet arm. In 1851 zijn ze in ieder geval rijk, althans volgens Teun van der Kooij in zijn boek 'Dorp in rust en onrust. Maasland 1851 - 1897. Cornelis zou dan ca. 52 ha. land bezitten en mogelijk twee boerderijen, want een normale boerderij telt in die tijd 25 tot 30 ha. grond (en 30 tot 40 koeien). Waar Van der Kooij zijn mening op baseert, is niet duidelijk. Als Cornelis in 1871 overlijdt, laat hij slechts een woonhuis na! Na hun trouwen gaan,Cornelis en Anna wonen op een boerderij aan de Westgaag C No 22. Zij hebben dan meteen ook een huishouden van vijf of zes personen. De gewone Maaslandse boer heeft namelijk een boven- en een onderknecht en de boerin een boven- en een ondermeid. Zoals gebruikelijk hebben de knechten en de meiden een contract dat loopt van 1 mei tot 1 mei van het volgende jaar. Antje verhuist zelf op 1 mei 1820 vanuit Pijnacker naar Maasland. Ook zij zal dus op een boerderij als meid gewerkt hebben. De knechten en de meiden wonen bij het gezin in en krijgen naast hun loon kost en inwoning. Uit de volkstelling van 1825 blijkt dat er op dat moment in het gezin van Cornelis en Antje één knecht is en twee meiden.
Soms blijven zij lang. Zo blijft Gerrit Hueving uit Hannover van 1837 tot 1846 bij Cornelis werken. Dan vertrekt hij naar Amerika! En Dina Ruijgrok (familie?) werkt er van 1 mei 1836 tot 1 mei 1847, wanneer zij naar Maassluis vertrekt. Ook uit een testament van zijn broer Adrianus, getrouwd met Catharina Koelewijn, van 17 maart 1842, waarin Cornelis tot voogd van hun minderjarige kinderen wordt benoemd, kunnen wij lezen dat hij bouwman aan de Westgaag is, met als adres Wijk C No 22.
In november 1839 blijkt Cornelis raad (gemeenteraadslid) van Maasland te zijn. Van de zeven leden, benoemd door Gedeputeerde Staten in Den Haag, zijn er twee rooms-katholiek: Cornelis van den Ende en Frans Roodenrijs. Later is Cornelis jarenlang het enige rooms-katholieke raadslid. Overigens is dit wel in overeenstemming met de verhoudingen in Maasland, waar immers maar circa twintig procent van de bevolking rooms-katholiek is. Cornelis blijft raad tot 1851. Dan worden er voor het eerst verkiezingen gehouden. Kiezers zijn de mannelijke meerderjarigen die minimaal f 16,= belasting betalen. De kiezerslijst wordt opgesteld door de belastingdienst en bevat 141 namen. Er zijn geen kandidaten gesteld. Op 9 september 1851 komen er 127 mannen naar het stembureau. Cornelis van der Ende Sr. krijgt 52 stemmen, wat te weinig is om rechtstreeks gekozen te worden. Twee weken later echter krijgt hij 92 stemmen en wordt daarmee lid van de eerste gekozen gemeenteraad van Maasland. Hij blijft dit tot 1855. Cornelis is in deze periode het enige rooms-katholieke gemeenteraadslid. Jammer genoeg wordt er in de notulen van de gemeenteraad niet vermeld wie waarover gesproken heeft. We weten daarom niet wat de politieke opvattingen van Cornelis zijn geweest. Bij dezelfde verkiezingen krijgt Cornelis' broer Adrianus trouwens maar één stem!.
Uit de 'Bevolking Maasland 1850 - 1860 blijkt dat in december 1854 aan de Westgaag C nr. 22 is komen wonen Jan v.d. Kuil met zijn gezin. Hij is vlasser van beroep. Op hetzelfde adres woont ook nog de vlassersknecht Adrianus de Zeeuw met vrouwen kind. Dat zou kunnen betekenen dat Cornelis en Antje verhuisd zijn, mogelijk naar de Commandeurspolderkade. Er doet zich nu een onduidelijkheid voor. In 'Bevolking Maasland 1870-1880' staat dat op 31-12-1859 op het adres Commandeurspolderkade A.N.90, maar nu (1880) No 1, is ingeschreven Cornelius van den Ende, geboren 15 november 1790, rentenier, die op 8 juli 1871 is overleden. Behalve dat de geboortedatum niet klopt (hoogst merkwaardig), blijft onduidelijk waar Cornelis en Antje tussen 1854 en 1859 gewoond hebben. Op 8 juli 1871 overlijdt Cornelis.
De Memorie van Aangifte is interessant genoeg om in zijn geheel te citeren:
"Memorie van aangifte wegens de nalatenschap van den Heer Cornelis van den Ende Senio1; in leven particulier, gewoond hebbende aan de Commandeurspolderkade, Wijk A, nummer 1 te Maasland en aldaar overleden den achtsten July 1800 een en zeventig.
De ondergeteekenden:
1. Cornelis van den Ende Junior, meester timmerman.
2. Leendert van den Ende, bouwman, beide te Maasland.
3. Adriana van den Ende, Overste in het Rooms Katholijk Liefdegesticht te Groningen, aldaar woonachtig; nagelaten kinderen van bovengenoemde overledene, gesproten uit zijn huwelijk met de vooroverledene Johanna Ruigrok;.
4. Cornelis VIjverberg, bouwman, te Naaldwijk, in kwaliteit van voogd over de minderjarige kinderen van beide wijlen Petrus of Pieter Vijverberg en Maria van den Ende, indertijd echtelieden, genaamd Petronella, Cornelis, Adrianus, Hillegonda en Anna VIjverberg; daartoe benoemd en beëdigd door den Kantonregter te Naaldwijk, den 12 December 1867. Zijnde der minderjarigen moeder Maria van den Ende geweest eene vóór overledene dochter van bovengenoemden Cornelis van den Ende Senior; mede in huwelijk met Johanna Ruygrok verwekt. Allen te deze domicilie kiezende ten sterfhuize voorschreven Verklaren.
Dat de bovengenoemde Heer Cornelis van den Ende Senior, ab intestato is overleden, nalatende als eenige erfgenamen bij versterf, zijne kinderen, de ondergetekenden Cornelis, Leendert, en Adriana van den Ende, uit eigenhoofde ieder voor een vierde, en de afstammelingen van zijne voor overleden dochter Maria van den Ende, genoemde vijf minderjarigen bij representatie hunner Moeder, tezamen voor het overige vierde gedeelte.
Dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door dit overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn; Eindelijk dat door den overledene is nagelaten volgend onroerend goed, zijnde:
Een huis met erf en tuin, staande en gelegen aan de Commandeurspolderkade, aan het Zuideinde van het dorp, te Maasland: Kadastraal bekend sectie C, nommer 769, ter grootte van twee are.
Gedaan en getekend den (niet ingevuld) November 1871.
C van den Ende A. van den Ende.
L van den Ende C. Viverberg".
Klaarblijkelijk is Cornelis gaan rentenieren en is hij in een kleiner huis gaan wonen veel dichter bij het dorp aan de.
Commandeurspolderkade, tegenwoordig Burgemeester v.d. Lelykade. Het is niet duidelijk of hij zijn boerderij en land verpacht of verkocht heeft aan Jan v.d. Kuil. Anna Ruigrok overlijdt in Maasland op 3 oktober 1861.
De vader vanAnna, Cnelis (Cornelis) Ruijgrok, is de "eerste" van de tak van de familie Ruijgrok die Wassenaar verlaat om zich als bouwman in Pijnacker te vestigen. Hij is op 4 mei 1744 in Wassenaar (r.k.) gedoopt en overlijdt op 9 november 1818 in Pijnacker. Eerst trouwt hij in Zoetermeer met Anna van der Poel en krijgt vier kinderen. Na haar overlijden in 1781 trouwt hij opnieuw, nu in Berkel met de weduwe (van Vrank van der Burg) Helena Coot. Bij haar krijgt hij nog zeven kinderen, onder wie Anna. Helena overlijdt op 27 mei 1812 in Pijnacker. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 19 feb 1823, ovl. (71 jaar oud) te Maasland [zh] op 30 apr 1894, volgt VIIIc
  2.  Adriana (Jaantje) van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 13 feb 1825, non in klooster te Tilburg sinds 1847, moeder-overste in het RK liefdegesticht te Groningen (1871), ovl. (50 jaar oud) te Groningen [gr] op 5 apr 1875. 
   Jaantje, zoals haar roepnaam is, vertrekt op 15 januari 1847 naar Tilburg, vrijwel zeker naar het klooster. Bij de boedelscheiding van haar vader in november 1871 blijkt zij moeder-overste te zijn in Groningen. 
  3.  Leonardus (Leendert) van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 10 jun 1828, ovl. (54 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 16 feb 1883, volgt VIIId
  4.  Huijbregt van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 15 jun 1831, ovl. (1 jaar oud) te Maasland [zh] op 30 jun 1832. 
  5.  Anna Maria van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 14 nov 1832, ged. te Maasland [zh] op 14 nov 1832 (getuigen: Adrianus van den Ende en Catharina Koelewijn), ovl. (34 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31 okt 1867, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Maasland [zh] op 30 apr 1858, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Maasland [zh] op 2 mei 1858 met Pieter Vijverberg, zn. van Arie Vijverberg en Hillegonda Hofstede, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 jun 1829, bouwman, ovl. (38 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 12 dec 1867. 
   Pieter Vijverberg woonde aan het St. Jorispad in Naaldwijk op de 'Heijmanswoning'. 
   samen met haar man heeft Maria een ongeluk met de koets gehad. Kort na elkaar zijn zij aan de verwondingen overleden. Al hun bezittingen o.a. een boerderij en land worden op 21 en 28 februari 1868 in het openbaar in de herberg 'De Vergulde Valk' in Naaldwijk geveild. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Anna Maria van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 2 jul 1834, ovl. (2 maanden oud) te Maasland [zh] op 27 sep 1834. 

VIIc.  Adrianus van den Ende, zn. van Hubertus van den Ende (VIb) (bouwman) en Marijtje Pieters Sprinkhuizen, geb. te Maasland [zh] op 27 jun 1791, ged. te Maasland [zh] op 27 jun 1791 (getuigen: Johannes Krijnen van der Klugt en Trijntje Pieters), bouwman, ovl. (89 jaar oud) te Maasland [zh] op 19 jan 1881, tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) (1) te Maasland [zh] op 28 apr 1827 met Catharina Koelewijn, dr. van (Dirk) Theodorus Alebrechts Koelewijn en Maria (Marijtje) van Leeuwen, geb. te Rijswijk [zh] op 30 mrt 1796, ovl. (40 jaar oud) te Maasland [zh] op 20 nov 1836. 
 doopheffers van Adrianus zijn Johannes Krijnen van der Klugt en Trijntje Pieters. Wie dat zijn, is niet duidelijk. Het meest waarschijnlijke is dat het gaat om Trijntje Pietersdr. Sprinkhuisen, een zus van Marietje, en haar man.
Van Adrianus is een testament bekend van 17 maart 1842. Daarin benoemt hij tot executrice van het testament zijn vrouw Appolonia Braak. Tot voogd over zijn vier kinderen uit het huwelijk met Catharina Koelewijn wordt benoemd:
".zijn Broeder Cornelis Huibrecht van den Ende bouwman wonende aan de Westgaag te Maasland.".
In 1859 verhuizen zij naar de Commandeurspolderkade Wijk A, No 28. Adrianus overlijdt daar op 19 januari 1881 in de ouderdom van 89 jaar. 
 Catharina overlijdt in Maasland in het kraambed. Dat is op te maken uit de aangifte bij de Burgerlijke Stand:
"Overleden op 20 Nov. 1836, 12 uur voorm. doodgeboren kind van vrouwelijk gesl. van Adrianus van den Ende en Catharina Koelewijn. Getuigen geburen en bekenden Jacob van Woerden, Leendert van der Hoeven ".
"Overleden op 20 Nov. 1836 middag één uur Catharina Koelewijn geb. te Rijswijk oud 41 jaren dochter van Theodorus Koelewijn en Maria van Leeuwen, huisvrouw van Adrianus van den Ende. Get. Jacob van Woerden en Leendert v.d. Hoeven ". 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelia van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 28 mrt 1828, ovl. (37 jaar oud) te Schiedam [zh] op 8 jul 1865, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Maasland [zh] op 24 apr 1852 met Leendert Ruigrok, zn. van Cornelis Ruijgrok en Gijsberta van der Post, geb. te Maasland [zh] op 7 nov 1821, bouwknecht, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 1865. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Huibregt van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 26 jun 1829, ovl. (58 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 24 feb 1888, volgt VIIIe
  3.  Maria van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 19 sep 1830, ovl. (65 jaar oud) te Maasland [zh] op 20 mrt 1896. 
  4.  Adriana van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 5 mrt 1834, ovl. (53 jaar oud) te Maasland [zh] op 9 apr 1887, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Maasland [zh] op 9 mei 1857 met Jacobus de Vetten, zn. van Johannes de Vetten (schipper) en Joanna de Haas, geb. te Maasland [zh] op 5 dec 1835, schipper, ovl. (67 jaar oud) te Maasland [zh] op 10 mrt 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Doodgeb. dochter van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 20 nov 1836. 
  Adrianus van den Ende, tr. (resp. 48 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Maasland [zh] op 2 mei 1840 met Apolonia Braak, dr. van Jan Gerrits Braak (bouwman) en Cornelia Klaasse Schellinghout, ged. te Maasland [zh] op 20 sep 1798 Klaas Schellingerhout en Grietje Kleijweg, particuliere, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Maasland [zh] op 4 dec 1846. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Adrianus van den Ende, tr. (resp. 56 en 29 jaar oud) (3) te Maasland [zh] op 24 sep 1847 met Cornelia Ruijgrok, dr. van Cornelis Ruijgrok en Gijsberta van der Post, geb. te Zoetermeer [zh] op 25 nov 1817, ged. te Zoetermeer [zh] op 26 nov 1817, ovl. (82 jaar oud) te Maasland [zh] op 3 jan 1900. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIId.  Martinus van den Ende, zn. van Corneli(u)s van den Ende (VIc) (bouwman) en Ariaantje Willemse van Kester, geb. te Naaldwijk [zh], ged. te Monster [zh] op 26 mrt 1784 (getuigen: Arie Maartense van den Ende en Jannetje v.d. Drift), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Wateringen [zh] op 30 mrt 1857, tr. (resp. ongeveer 29 en 26 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 1 mei 1813 met Elisabeth Rutte, dr. van Simon Thijsz. Rutte en Maartje Willemse Duijndam, geb. te Monster [zh] op 2 dec 1786, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Monster [zh] in 1871. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Adriana van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 13 mei 1815, winkelierster, ovl. (49 jaar oud) te Wateringen [zh] op 18 mrt 1865, tr. (resp. 42 en 26 jaar oud) te Wateringen [zh] op 12 mei 1858 met Nicolaas Groenewegen, zn. van Frederik Groenewegen en Elisabeth van Ginkel, geb. te Naaldwijk [zh] op 18 mei 1831, bouwknecht, ovl. (65 jaar oud) te Delft [zh] op 22 jun 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 23 sep 1816, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 30 sep 1887. 
  3.  Cornelis van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 21 jan 1818, ovl. (73 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 28 jul 1891, volgt VIIIf
  4.  Simon van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 21 jun 1820, ovl. (67 jaar oud) te Delft [zh] op 23 apr 1888, volgt VIIIg
  5.  Pietrenella van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 15 apr 1823, ovl. (37 jaar oud) te Wateringen [zh] op 23 jan 1861. 
  6.  Mattheus van den Ende, geb. te Loosduinen [zh] op 12 mrt 1825, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1899, volgt VIIIhVIIe.  Cornelis van den Ende, zn. van Corneli(u)s van den Ende (VIc) (bouwman) en Ariaantje Willemse van Kester, geb. te Monster [zh] op 21 okt 1786, ged. te Monster [zh] op 21 okt 1786 (getuigen: Pieter vd Ende en Antje Willemse van Kester), ovl. (80 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 5 aug 1867, tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 27 apr 1822 met Maria Borsboom, dr. van Cornelis Borsboom en Catharina van der Drift, geb. te Wassenaar [zh] op 13 jun 1794, ovl. (83 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 27 okt 1877. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis van den Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 24 feb 1823, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 nov 1897, volgt VIIIi
  2.  Johannes Cornelis van den Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 10 dec 1824, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 apr 1891, volgt VIIIj
  3.  Laurens van den Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 10 aug 1826. 
  4.  Adrianus van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 4 sep 1828, ovl. (73 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 9 sep 1901, volgt VIIIk
  5.  Catharina van den Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 6 mrt 1830, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 mei 1903, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 19 mei 1858 met Petrus Cornelis Bakker, zn. van Jan Bakker (melkverkoper, landbouwer) en Pieternella Hols, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 jan 1829, landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 20 jan 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Willem van den Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 4 mei 1832, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 dec 1904, volgt VIIIl
  7.  Helena van den Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 30 sep 1833, ovl. (1 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 22 jun 1835. 

VIIf.  Adrianus van den Ende, zn. van Adrianus Cornelisz. van den Ende (VId) en Catharina Arisse (Trijntje) van der Valk, geb. te Poeldijk [zh] (volgens overlijdensakte geboren op 21.05.1783) op 21 mei 1783, ged. te Monster [zh] op 14 nov 1784 (getuigen: Arie v.d. Valk en Trijntje v.d. Leede), winkelier, ovl. (53 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 15 mei 1837, otr. te Wateringen [zh] op 27 apr 1811, tr. (resp. 27 en ongeveer 20 jaar oud) te Wateringen [zh] op 12 mei 1811 met Maria Arijsse van Rijn, dr. van Arij Adrianusz. van Rijn en Dirkje Theodora van der Burgh, geb. te Wateringen [zh] circa 1791, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 jul 1849. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Catharina van den Enden, geb. te Rijswijk [zh] op 2 sep 1811, dienstbode, ovl. (66 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 23 dec 1877, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 16 apr 1834 met Joannes Bentvelzen, zn. van Engel Cornelisz. Bentvelzen en Syntie Boeters, geb. te Naaldwijk [zh] op 14 sep 1809, arbeider, ovl. (76 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 27 okt 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirkje van den Enden, geb. te Rijswijk [zh] op 19 mei 1813, dienstbode, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 26 jun 1879, tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 29 apr 1840 met Mattheus Kortenbach, zn. van Hendrik Kortenbach en Apolonia Kortekaas, geb. te Voorburg [zh] circa 1810, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 4 dec 1879. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Aagje (Agatha) van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 15 nov 1815, ovl. (6 maanden oud) te Wateringen [zh] op 10 jun 1816. 
  4.  Klazina van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 7 mrt 1817, ovl. (8 maanden oud) te Wateringen [zh] op 28 nov 1817. 
  5.  Arie van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 6 okt 1818, ovl. (55 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31 okt 1873, volgt VIIIm
  6.  Adrianus van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 14 mei 1821, ovl. (3 maanden oud) te Wateringen [zh] op 22 aug 1821. 
  7.  Christina Maria van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 19 jan 1823, ovl. (89 jaar oud) te Delft [zh] op 2 jan 1913, begr. te Delft [zh] volgens bidprentje is Christina Maria 91 jaar geworden, maar uit de akten blijkt dat zij slechts 89 jaar geworden is op 7 jan 1913, tr. met Simon van den Ende, zn. van Martinus van den Ende (VIId) en Elisabeth Rutte (zie VIIIg). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  8.  Barbara van den Enden, geb. te Wateringen [zh] op 19 jun 1824, ovl. (32 jaar oud) te Wateringen [zh] op 11 feb 1857, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 13 mei 1854 met Kornelis Breukel, zn. van Cornelia Breukel, geb. te Maassluis [zh] op 28 jan 1828, boumansknecht, ovl. (55 jaar oud) te Wateringen [zh] op 25 mrt 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Maria van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 23 mrt 1827, ovl. (2 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 2 mei 1829. 
  10.  Johannes van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 15 apr 1835, ovl. (2 weken oud) te Naaldwijk [zh] op 29 apr 1835. VIIg.  Adrianus (Johannes) van den Ende, zn. van Adrianus Cornelisz. van den Ende (VId) en Catharina Arisse (Trijntje) van der Valk, ged. te Monster [zh] op 27 mei 1792, arbeider, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Wateringen [zh] op 20 jan 1838, tr. (resp. ongeveer 28 en 30 jaar oud) te Wateringen [zh] op 1 dec 1820 met Elisabeth van der Kleij, dr. van Gerard Gerards (Gerrit) van der Kleij en Maria Ruth, geb. te Wateringen [zh] op 9 feb 1790, ovl. (59 jaar oud) te Wateringen [zh] op 18 jul 1849. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Adrianus (Arie) van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 23 apr 1821, ovl. (57 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 6 feb 1879, volgt VIIIn
  2.  Gerardus van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 28 aug 1822, ovl. (68 jaar oud) te Wateringen [zh] op 16 jun 1891, volgt VIIIo
  3.  Catharina van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 16 sep 1823, ovl. (25 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 18 jul 1849, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Wateringen [zh] op 23 apr 1847 met Cornelis de Brabander, zn. van Jacobus de Brabander (tuinman) en Maria Schalke, geb. te Monster [zh] op 31 mrt 1821, arbeider, ovl. (53 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 15 mrt 1875. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 23 mrt 1825, ovl. (34 jaar oud) te Wateringen [zh] op 9 mrt 1860, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Wateringen [zh] op 2 nov 1850 met Anthony de Kok, zn. van Johannis de Kok en Maria van Luijk, geb. te Wateringen [zh] op 8 mei 1824, ovl. (62 jaar oud) te Wateringen [zh] op 7 mei 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Pieternella van den Enden, geb. te Wateringen [zh] op 29 apr 1827, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 jun 1896, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 12 nov 1853 met Anthony van Putten, zn. van Petrus van Putten en Josina Kole, geb. te Naaldwijk [zh] op 11 okt 1829, arbeider, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Catharina van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 29 nov 1828, ovl. (5 jaar oud) te Wateringen [zh] op 10 feb 1834. 
  7.  Johannis (Hendrik) van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 17 feb 1831, ovl. (82 jaar oud) te Delft [zh] op 10 sep 1913, volgt VIIIp
  8.  Catharina van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 1 jul 1835, ovl. (6 maanden oud) te Wateringen [zh] op 23 jan 1836. 

Generatie VIII

VIIIa.  Adrianus van den Ende, zn. van Willem Pietersz. van den Ende (VIIa) (bouwman, tuinder) en Maria Gerritse van Schie, ged. Rooms Katholiek te Naaldwijk [zh] op 14 jul 1806 (getuigen: Maarten Cornelisse van den Ende en Adriana van Kester), Bouwman, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 1 nov 1883, tr. (resp. ongeveer 31 en 20 jaar oud) te Maasland [zh] op 28 apr 1838 met Maria Arisdr. (Marijtje) van Leeuwen, dr. van Adrianus van Leeuwen en Adriaantje Cornelisdr. Heynsbroek, geb. te Maasland [zh] op 14 feb 1818, ovl. (90 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 2 mei 1908. 
 Adrianus van den Ende is volgens eigen trouwacte en trouwacte dochter Adriana, geboren op 14.7.1807 te Naaldwijk, echter ingeschreven in rk doopregister op 14.7.1806. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 jun 1839, ged. te Naaldwijk [zh] op 16 jun 1839 (getuigen: Hendricus Groenewegen en Petronella van den Ende), ovl. (2 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 9 aug 1839. 
  2.  Adriana van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 20 mrt 1841, ged. te Naaldwijk [zh] op 20 mrt 1841 (getuigen: Adrianus van Leeuwen en Adriana Heijnsbroek), bouwvrouw, ovl. (65 jaar oud) te Naaldwijk [zh] Dijkweg 12 op 8 mrt 1907, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (1) te 's-Gravenzande [zh] op 28 apr 1865 met Johannes van der Klugt, zn. van Laurens Leendertsz. van der Klugt en Johanna Olsthoorn, geb. te Naaldwijk [zh] op 26 jan 1836, bouwman, ovl. (42 jaar oud) te Monster [zh] verdronken in een sloot nabij het huis wijk B nr 388 op 25 nov 1878. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 3 jul 1880 met Johannes de Vreede, zn. van Gerardus de Vreede en Apolonia (Pleuntje) Schrader, geb. te Pijnacker [zh] op 4 feb 1842, bouwman, ovl. (41 jaar oud) te Monster [zh] op 27 jan 1884. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 43 en 45 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) te Monster [zh] op 14 feb 1885, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Monster [zh] op 23 feb 1885 met Anthonius Verhaar, zn. van Jacobus Verhaar (landbouwer) en Elizabeth Vis, geb. te Bleiswijk [zh] op 4 sep 1839, landbouwer, ovl. (57 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 14 dec 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 30 jun 1842, ged. te Naaldwijk [zh] (getuigen: Adrianus van der Arend en Barbara van den Ende), ovl. (56 jaar oud) te Wateringen [zh] op 22 apr 1899, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 20 apr 1866 met Arie Maat, zn. van Willem Maat en Apolonia Raaphorst, geb. te Wateringen [zh] op 18 sep 1832, bouwman, ovl. (82 jaar oud) te Wateringen [zh] op 10 jan 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johanna Adriana van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 25 sep 1843, ged. te Naaldwijk [zh] op 25 sep 1843 (getuigen: Cornelius van Leeuwen en Anna van Leeuwen), ovl. (73 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 1 dec 1916, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 3 mei 1867 met Willem Kester, zn. van Nicolaas Willems van Kester en Anna Hofstede, geb. te Naaldwijk [zh] op 5 jan 1843, bouwman, ovl. (75 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 mrt 1918. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wilhelmus Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 21 apr 1845, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 mei 1915, volgt IXa
  6.  Johanna van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 dec 1846, ovl. (51 jaar oud) te Stompwijk [zh] op 8 apr 1898, tr. (beiden 25 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 19 apr 1872 met Gerardus Olsthoorn, zn. van Gerardus (Gerrit) Olsthoorn en Dorothea (Theodora) Abel, geb. te Stompwijk [zh] op 1 feb 1847, bouwman, ovl. (69 jaar oud) te Stompwijk [zh] op 6 jun 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Doodgeb. kind, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 sep 1847. 
  8.  Wilhelmina van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 2 aug 1848, ovl. (3 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 8 nov 1848. 
  9.  Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 jul 1850, ovl. (11 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 9 mrt 1862. 
  10.  Wilhelmina van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 dec 1851, ovl. (29 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] aan longtering/borstwaterzucht op 19 mrt 1881, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 8 mei 1875 met Wilhelmus Albertus Petrus Dessing, zn. van Petrus Dessing en Grada Willemsdr. Thoen, geb. te Naaldwijk [zh] op 30 apr 1848, meester timmerman, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 dec 1935. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Petrus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 19 jun 1853, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 6 sep 1854. VIIIb.  Gerardus Willemsz. van den Enden, zn. van Willem Pietersz. van den Ende (VIIa) (bouwman, tuinder) en Maria Gerritse van Schie, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 1 sep 1807, ged. te Naaldwijk [zh] op 1 sep 1807, tuinier, later bouwman, ovl. (50 jaar oud) te Monster [zh] op 10 mei 1858, tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 14 mei 1842 met Cornelia Groenewegen, dr. van Teunis Groenewegen (bouwman) en Maria Rozenburg, geb. te Monster [zh] op 3 jan 1815, ovl. (29 jaar oud) te Monster [zh] op 22 jun 1844. 
 Gerrit is de stamvader van de Monsterse Van den Ende's. Hij vestigde zich op een boerderij en grond aan de Molenweg te Monster aan het eind van een zijweg of oprijlaan aan de huidige Boomaweg. Op zijn grond, die later in bezit kwam van zijn kleinzoon Gerardus in de volksmond Rad van den Ende was decennia's lang de voetbalvereniging V.V. Monster gevestigd. In de hedendaagse situatie is niets meer te herkennen van het vroegere boerenbedrijf. Nakomelingen van Gerrit van den Ende verspreidden zich door Monster en verder in het Westland. Wellicht de bekendste is wel de markante Bill van den Ende, raadslid van de partij gemeentebelangen in Monster. Zijn oudoom Cornelis van den Ende was Gerrit echter voorgegaan, diens nakomelingen hebben Monster niet veroverd zoals we al gezien hebben. Katholieke Van den Ende's zijn ook voortgekomen uit de vestiging van de neven Kees en Jan van den Ende uit Veur. Hoewel het voor de hand ligt dat zij door hun plaats van herkomst wellicht van dezelfde oorsprong zijn als de hier besproken van de Ende's, is dit niet onderzocht. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilhelmus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 20 jan 1844, ovl. (7 maanden oud) te Monster [zh] op 27 aug 1844. 
  Gerardus Willemsz. van den Enden, tr. (resp. 38 en 29 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 15 nov 1845 met Geertruida (Geertje) van Leeuwen, dr. van Leonardus (Leendert) van Leeuwen en Magdalena (Antje) Arckesteijn, geb. te Monster [zh] op 4 okt 1816, ovl. (41 jaar oud) te Monster [zh] op 27 mrt 1858. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Wilhelmus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 1 feb 1847, ovl. (82 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 17 okt 1929, volgt IXb
  2.  Leonardus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 26 jul 1848, ovl. (25 jaar oud) te Maasland [zh] op 21 dec 1873, volgt IXc
  3.  Petrus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 26 jul 1848, ovl. (49 jaar oud) te Monster [zh] op 17 dec 1897, volgt IXd
  4.  Gerardus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 19 aug 1849, ovl. (81 jaar oud) te Monster [zh] op 2 jun 1931, volgt IXe
  5.  Johannes van den Ende, geb. te Monster [zh] op 14 nov 1850, ovl. (84 jaar oud) te Oostvoorne [zh] op 20 mrt 1935, volgt IXf
  6.  Andreas (Andries) van den Ende, geb. te Monster [zh] op 20 jan 1852, ovl. (67 jaar oud) te Delft [zh] op 14 dec 1919, volgt IXg
  7.  Martinus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 20 jan 1852, ovl. (één week oud) te Monster [zh] op 27 jan 1852. 
  8.  Cornelis van den Enden, geb. te Monster [zh] op 18 apr 1853, ovl. (5 maanden oud) te Monster [zh] op 5 okt 1853. 
  9.  Cornelia van den Ende, geb. te Monster [zh] op 21 mei 1854, ovl. (36 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 25 nov 1890, begr. te Hof van Delft [zh] op 29 nov 1890, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Monster [zh] op 28 aug 1880 met Laurentius Koop, zn. van Joannes Hendricus Koop (broodbakker) en Helena Wilhelmina van der Klugt, geb. te Hof van Delft [zh] op 11 jan 1855, ovl. (66 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 27 dec 1921, begr. te Schipluiden [zh] op 30 dec 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Cornelis Leonardus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 8 jul 1856, bouwman, ovl. (29 jaar oud) te Monster [zh] op 29 mrt 1886. 
   ongehuwd. VIIIc.  Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIb) (bouwman aan de Westgaag 93) en Anna Cornelisdr. (Antje) Ruijgrok, geb. te Maasland [zh] op 19 feb 1823, Rooms Katholiek, meestertimmerman, ovl. (71 jaar oud) te Maasland [zh] op 30 apr 1894, begr. te Maasland [zh] op 4 mei 1894, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Maasland [zh] op 13 mei 1848 Lambertus Staal, particulier, Johannes de Vetten, marktschipper, Arie Wildschut, timmerman en Pieter Johannis de Bock, veldwachter met Grietje Koelewijn, dr. van Alebregt Koelewijn en Magdalena van Adrigchem, geb. te Maasland [zh] op 11 nov 1826, ovl. (25 jaar oud) te Maasland [zh] op 21 okt 1852. 
 De Westgaag, waar Hubertus van den Ende in 1787 of 1788 is gaan wonen, ligt ver buiten de bebouwde kom van het dorp Maasland. Ook zijn zonen, Adrianus en Cornelis, hebben hun bouwmansbedrijf aan de Westgaag. De oudste zoon van Cornelis, ook Cornelis geheten, wordt geen bouwman, maar timmermansknecht in het dorp. Later wordt hij meestertimmerman aan de Heerenstraat Wijk A no 43 in Maasland. De verklaring zou kunnen zijn dat de oudste zoon heel vaak het bedrijf van zijn vader niet kan overnemen omdat deze nog niet van plan is er mee op te houden. Bij boerenbedrijven zie je dan ook dat vaak een jongere of de jongste zoon het bedrijf van vader overneemt. Daarom zal Cornelis in de kost en de leer gegaan zijn bij de timmerman van het dorp. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat het hier gaat om Arie Wildschut, omdat deze ook getuige is bij het huwelijk van Cornelis.
Cornelis, de oudste zoon van Cornelis van den Ende en Antje Ruijgrok, is geboren op 19 februari 1823 in Maasland (Westgaag). Op 13 mei 1848 trouwt hij in Maasland met Grietje Koelewijn, die op 11 november 1826 in Maasland is geboren als dochter van Alebregt Koelewijn en Magdalena van Adrighem. Getuigen bij het huwelijk zijn Lambertus Staal, particulier oud 80 jaren; Johannes de Vetten, marktschipper, oud 37 jaren; Arie Wildschut, timmerman oud 53 jaren en Pieter Johannis de Bock, veldwachter oud 37 jaren.
Uit de 'HuwelijksBijlagen' blijkt dat Cornelis behoort tot de lichting 1842 van de Nationale Militie. Zijn nummer is 13. Hij hoeft niet voor zijn nummer op te komen: hij heeft aan zijn dienstplicht voldaan door plaatsvervanging. Het is in die tijd mogelijk een ander jouw dienstplicht te laten vervullen. Meestal kost dat nogal wat geld! Of hij meteen na zijn huwelijk een eigen zaak begint, is niet duidelijk, maar in het begin van de jaren zestig is hij wel zelfstandig timmerman op de adressen Wijk A, 's Heerenstraat 75, 90, 100 en 120. Het is niet bekend of dit allemaal andere panden zijn of dat er meermalen vernummerd is.
Cornelis en Grietje krijgen drie kinderen:
Op 21 oktober 1852 overlijdt Grietje Koelewijn 25 jaar oud. In het gezin komt dan op 1 november 1852 een huishoudster, de weduwe Adriana Ammerlaan. Zij is geboren in Zouteveen (een ambacht tussen Schipluiden en Maasland) op 18 augustus 1811. Op 8 augustus 1854 vertrekt zij naar Delft. Ook tijdens de eerste tijd van Cornelis' tweede huwelijk blijft zij dus in het huishouden werken, want op 4 november 1853 huwt Cornelis voor de tweede keer, nu met Elisabeth van Leeuwen. Elisabeth is in Maasland geboren op 25 december 1832 als dochter van Gerrit van Leeuwen en Jannetje van Paassen.
Ook nu blijkt dat hij niet in dienst hoeft en een remplaçant gevonden heeft. Wel zit er een signalement van Cornelis bij de stukken: lengte 1 el, 661 streep; aangezigt breed; voorhoofd idem; oogen blauw; neus dik; mond ord. (ordinair = gewoon); kin rond; haar en wenkbrauwen blond en geen merkbare teekenen. Een streep is een millimeter; Cornelis zou dan 1 meter en 35 centimeter lang, of beter, kort zijn. Hij is dus een heel klein meneertje!.
Cornelis en Elisabeth krijgen 16 kinderen.
Op 21 januari 1886 overlijdt op 55-jarige leeftijd in het huis Heerenstraat Wijk A no 120 Elisabeth van Leeuwen. Acht jaar later op 30 april 1894 overlijdt in Maasland in de ouderdom van ruim 71 jaren Cornelis van den Ende.
De kinderen Hubertus, Leonardus en Margaretha blijven ongehuwd en vormen samen een huishouden. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 29 mrt 1849, dienstbode, ovl. (74 jaar oud) te Maasland [zh] op 19 mei 1923, tr. (resp. 21 en 34 jaar oud) te Maasland [zh] op 27 jan 1871 met Wilhelmus van Leeuwen, zn. van Gerardus (Gerrit) van Leeuwen en Joanna (Jannetje) van Paassen, geb. te Maasland [zh] op 7 mrt 1836, koopman, ovl. (82 jaar oud) te Maasland [zh] op 4 jul 1918. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adelbertus (Bert) van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 3 mrt 1850, ovl. (72 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 16 dec 1922, volgt IXh
  3.  Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 26 apr 1851, ovl. (57 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 15 mrt 1909, volgt IXi
  4.  Doodgeb. dochter van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 29 sep 1852. 


  Cornelis van den Ende, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) (2) te Maasland [zh] op 4 nov 1853 met Elisabeth van Leeuwen, dr. van Gerardus (Gerrit) van Leeuwen en Joanna (Jannetje) van Paassen, geb. te Maasland [zh] op 26 dec 1832, ovl. (53 jaar oud) te Maasland [zh] op 21 jan 1886. 
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.  Gerardus van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 11 sep 1854, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 26 jan 1926, volgt IXj
  2.  Hubertus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 26 jan 1856, timmerman, ovl. (84 jaar oud) te Maasland [zh] op 19 apr 1940. 
   ongehuwd. 
  3.  Leonardus Margaretha van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 31 mrt 1857, timmerman, ovl. (71 jaar oud) te Maasland [zh] op 2 feb 1929. 
   ongehuwd. 
  4.  Simon van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 3 aug 1858, ovl. (1 jaar oud) te Maasland [zh] op 9 okt 1859. 
  5.  Margaretha van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 8 aug 1859, ovl. (76 jaar oud) te Maasland [zh] op 6 mei 1936. 
   ongehuwd. 
  6.  Simon van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 17 jul 1861, timmerman, ovl. (75 jaar oud) te Noordwijkerhout [zh] op 25 nov 1936, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Kethel en Spaland [zh] op 20 feb 1895 met Elizabeth Maria Rademaker, dr. van Johannes Petrus Rademaker (smid) en Maria Lansbergen, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 13 sep 1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Adriana Cordula van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 13 sep 1862, ovl. (15 jaar oud) te Maasland [zh] op 12 jan 1878. 
  8.  Wilhelmus Alphonsus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 1 aug 1864, ovl. (3 maanden oud) te Maasland [zh] op 13 nov 1864. 
  9.  Wilhelmus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 25 dec 1865, ovl. (17 dagen oud) te Maasland [zh] op 11 jan 1866. 
  10.  Anna Petronella van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 23 mrt 1867, ovl. (4 maanden oud) te Maasland [zh] op 26 jul 1867. 
  11.  Wilhelmus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 2 nov 1868, ovl. (1 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 nov 1869. 
  12.  Maria (Mie) van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 27 jun 1870, winkelierster, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 19 dec 1950, tr. (resp. 34 en 39 jaar oud) te Maasland [zh] op 2 jun 1905 met Franciscus Antonius Wassenaar, zn. van Cornelis Wassenaar en Anna van der Knaap, geb. te Vrijenban [zh] op 1 jun 1866, tuinier, kruidenier te Maasland, ovl. (83 jaar oud) te Delft [zh] op 16 mei 1950. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 9 mrt 1872. 
  14.  Wilhelmus Ambrosius van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 7 dec 1873, timmerman, ovl. (minstens 26 jaar oud) na 1900. 
  15.  Anna Petronella van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 8 nov 1875, tr. (beiden 24 jaar oud) te Maasland [zh] op 27 apr 1900 met Johannes Adrianus Rademaker, zn. van Johannes Petrus Rademaker (smid) en Maria Lansbergen, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 5 mei 1875, smid. 
   gaan in de Paradijslaan te Rotterdam wonen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  16.  Doodgeb. dochter van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 4 nov 1878. VIIId.  Leonardus (Leendert) van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIb) (bouwman aan de Westgaag 93) en Anna Cornelisdr. (Antje) Ruijgrok, geb. te Maasland [zh] op 10 jun 1828, bouwman, ovl. (54 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 16 feb 1883, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 1 okt 1852 met Jacoba Hofstede, dr. van Cornelis Hofstede en Adriana Romeijn, geb. te Schipluiden [zh] op 4 jun 1832, ovl. (78 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 8 nov 1910. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 29 nov 1853. 
  2.  Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 5 jan 1855, ovl. (67 jaar oud) te Alphen aan de Rijn [zh] op 22 apr 1922. 
  3.  Johanna Adriana van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 5 mrt 1857, ovl. (82 jaar oud) te Voorburg [zh] op 25 jul 1939. 
  4.  Leonardus Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 10 nov 1860, ovl. (5 maanden oud) te Maasland [zh] op 12 apr 1861. 
  5.  Maria Cordula Adriana van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 16 dec 1863, ovl. (66 jaar oud) te Alphen aan de Rijn [zh] ongehuwd op 17 aug 1930. 
  6.  Maria Cornelia van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 27 nov 1865, ovl. (64 jaar oud) te Voorburg [zh] op 6 jan 1930. 

VIIIe.  Huibregt van der Ende, zn. van Adrianus van den Ende (VIIc) (bouwman) en Catharina Koelewijn, geb. te Maasland [zh] op 26 jun 1829, bouwman, ovl. (58 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 24 feb 1888, tr. (8 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 1 mei 1838 met Adriana Hofstede, dr. van Cornelis Hofstede en Cornelia Kersbergen, geb. te Schipluiden [zh] op 8 jul 1838, ovl. (73 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 13 feb 1912. 
 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 
  1.  Adrianus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 26 jan 1859, ovl. (62 jaar oud) te Delft [zh] op 25 apr 1921. 
   ongehuwd. 
  2.  Cornelia Catharina van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 3 jan 1860, ovl. (4 maanden oud) te Maasland [zh] op 23 mei 1860. 
  3.  Catharina van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 19 feb 1861, ovl. (44 jaar oud) te Delft [zh] op 26 nov 1905, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 2 mei 1888 met Cornelis Petrus Janssen, zn. van Anthony Janssen (bouwman) en Alida Touw, geb. te Rijswijk [zh] op 10 jul 1864, ovl. (85 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 16 dec 1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Doodgeb. zoon van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 13 jul 1862. 
  5.  Philimina Cornelia van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 6 feb 1864, ovl. (11 maanden oud) te Maasland [zh] op 6 jan 1865. 
  6.  Leonardus Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 6 feb 1864, ovl. (10 maanden oud) te Maasland [zh] op 30 dec 1864. 
  7.  Cornelia van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 31 okt 1865, ovl. (9 maanden oud) te Maasland [zh] op 25 aug 1866. 
  8.  Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 28 apr 1867, ovl. (54 jaar oud) te Delft [zh] op 18 nov 1921. 
  9.  Hubertus van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 28 apr 1868, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 feb 1943, volgt IXk
  10.  Leonardus Adrianus van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 2 dec 1869, ovl. (3 maanden oud) te Maasland [zh] op 2 mrt 1870. 
  11.  Cornelia Johanna van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 12 feb 1871, ovl. (57 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 19 aug 1928, tr. (resp. 35 en 42 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 7 nov 1906 met Cornelis Petrus Janssen, zn. van Anthony Janssen (bouwman) en Alida Touw. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.  Leonardus Cornelis van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 9 mrt 1872, ovl. (4 maanden oud) te Maasland [zh] op 24 jul 1872. 
  13.  Leonardus Jacobus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 11 jun 1873, ovl. (68 jaar oud) te Delft [zh] op 20 nov 1941, volgt IXl
  14.  Jacoba Cornelia van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 12 jul 1875, ovl. (2 jaar oud) te Maasland [zh] op 11 aug 1877. 
  15.  Jacobus Leonardus van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 16 sep 1878. 
  16.  Leonardus Johannes van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 9 jun 1880, ovl. (57 jaar oud) te Delft [zh] op 13 dec 1937. 
  17.  Theodorus Hubertus van der Ende, geb. te Maasland [zh] op 16 sep 1883, ovl. (6 maanden oud) te Maasland [zh] op 15 apr 1884. VIIIf.  Cornelis van den Ende, zn. van Martinus van den Ende (VIId) en Elisabeth Rutte, geb. te Naaldwijk [zh] op 21 jan 1818, bouwman, ovl. (73 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 28 jul 1891, tr. (resp. 39 en 25 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 30 apr 1857 met Geertje Louwen, dr. van Cornelis Louwen en Maartje Konijn, geb. te Jisp [nh] op 21 mrt 1832, ovl. (72 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 25 okt 1904. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Elizabeth van den Ende, geb. te Haarlemmermeer [nh] op 19 feb 1858, tr. (resp. 31 en 42 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 10 jul 1889 met Jan Bokkers, zn. van Dirrik Bokkers en Gijsje van den Hengel, geb. te Stoutenburg [ut] op 23 feb 1847. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria van den Ende, geb. te Haarlemmermeer [nh] op 10 feb 1860, tr. met Cornelis Smakman, zn. van Cornelis Smakman en Jacoba Boes, geb. te Lisse [zh] op 25 nov 1853, bloemist. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geertje Louwen, dr. van Cornelis Louwen en Maartje Konijn, tr. (resp. minstens 60 en minstens 34 jaar oud) (2) na 1893 met Johannes Wessels, zn. van Christianus Wessels en Maartje Hunholt, geb. te Alkemade [zh] op 9 aug 1858, ovl. (40 jaar oud) te Haarlemmermeer [nh] op 21 feb 1899. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIg.  Simon van den Ende, zn. van Martinus van den Ende (VIId) en Elisabeth Rutte, geb. te Naaldwijk [zh] op 21 jun 1820, brandersknecht, groentenverkoper, ovl. (67 jaar oud) te Delft [zh] op 23 apr 1888, begr. te Delft [zh] op 26 apr 1888, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 feb 1853 met Christina Maria van den Ende, dr. van Adrianus van den Ende (VIIf) (winkelier) en Maria Arijsse van Rijn. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Adriana Elisabeth van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 dec 1853, ovl. (4 maanden oud) te Schiedam [zh] op 7 mei 1854. 
  2.  Adrianus (Arij) van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 23 jan 1855, ovl. (2 maanden oud) te Schiedam [zh] op 13 apr 1855. 
  3.  Maria Elisabeth van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 5 feb 1856, ovl. (4 maanden oud) te Schiedam [zh] op 17 jun 1856. 
  4.  Maria Christina van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 6 mei 1857, ovl. (84 jaar oud) te Delft [zh] op 26 jan 1942, tr. (beiden 23 jaar oud) te Delft [zh] op 28 jul 1880 met Petrus Bernardus van der Kruk, zn. van Willem van der Kruk en Geertruida van der Arend, geb. te Schiedam [zh] op 18 mrt 1857, ovl. (58 jaar oud) te Delft [zh] op 18 okt 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Adriana van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 20 sep 1858, ovl. (5 maanden oud) te Schiedam [zh] op 5 mrt 1859. 
  6.  Theodora van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 29 nov 1859, ovl. (1 jaar oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 26 feb 1861. 
  7.  Adriana van den Ende, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 7 mrt 1861, ovl. (4 maanden oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 23 jul 1861. 
  8.  Martinus Adrianus van den Ende, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 13 nov 1862, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1929, volgt IXm
  9.  Martinus van den Ende, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 29 apr 1865, ovl. (5 maanden oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 16 okt 1865. 
  10.  Simon van den Ende, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 19 aug 1866, ovl. (3 maanden oud) te Oud en Nieuw Mathenesse op 14 dec 1866. VIIIh.  Mattheus van den Ende, zn. van Martinus van den Ende (VIId) en Elisabeth Rutte, geb. te Loosduinen [zh] op 12 mrt 1825, brandersknecht, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1899, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Schiedam [zh] op 9 nov 1853 met Elisabeth van Vliet, dr. van Lucas van Vliet en Johanna van Wijk, geb. te IJsselstein [ut] op 19 sep 1826. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Elisabeth Johanna van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 10 okt 1854, ovl. (29 dagen oud) te Schiedam [zh] op 8 nov 1854. 
  2.  Johanna Elisabeth van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 27 feb 1856. 
  3.  Martinus van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 22 mrt 1858. 
  4.  Lucas Jacobus van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 23 apr 1859, ovl. (2 maanden oud) te Schiedam [zh] op 27 jun 1859. 
  5.  Elisabeth Maria van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 31 mrt 1860, ovl. (2 maanden oud) te Schiedam [zh] op 27 jun 1860. 
  6.  Alida Petronella van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 26 jul 1861. 
  7.  Maria Johanna van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 27 okt 1863, tr. (resp. 20 en ongeveer 29 jaar oud) te Uithoorn [nh] op 8 mei 1884 met Simon van der Zijden, zn. van Hermanus van der Zijden en Maria Boetekees, geb. te Abcoude Proosdij [ut] circa 1855. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Lucas Jacobus Maria van den Ende, geb. te Schiedam [zh] op 10 sep 1866, ovl. (6 weken oud) te Schiedam [zh] op 24 okt 1866. 

VIIIi.  Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIe) en Maria Borsboom, geb. te Wassenaar [zh] op 24 feb 1823, landbouwer, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 nov 1897, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 24 jun 1846 met Geertruida Belleman, dr. van Cornelis Belleman en Antje Thuis, geb. te Hazerswoude [zh] circa 1823, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 8 mei 1893. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Maria Catharina van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14 nov 1846, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 20 apr 1930, tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 14 mei 1873 met Petrus Johannes Hendriks, zn. van Willem Hendriks (landbouwer) en Jana van Rijn, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 12 mei 1838, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17 okt 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29 nov 1847, ovl. (2 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 feb 1848. 
  3.  Anna van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 18 nov 1848, dienstbode, ovl. (42 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 jun 1891, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10 mrt 1875 met Jacobus Tigges, zn. van Willem Tigges (verver) en Maria van der Pot, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 13 sep 1849, koetsier, ovl. (56 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 6 apr 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 feb 1850, ovl. (80 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 30 nov 1930, volgt IXn
  5.  Johannes Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17 feb 1851, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 15 jan 1935, volgt IXo
  6.  Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 mei 1852, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 nov 1853. 
  7.  Cornelis Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17 jun 1853, ovl. (5 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 nov 1853. 
  8.  Cornelis Hubertus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 sep 1854, ovl. (3 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 29 jan 1858. 
  9.  Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 15 jun 1856, ovl. (3 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 2 okt 1856. 
  10.  Laurens van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 6 sep 1857, ovl. (55 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 24 jul 1913, volgt IXp
  11.  Cornelis Hubertus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 mrt 1859, ovl. (11 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 mrt 1860. 
  12.  Wilhelmina van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 1 jan 1861, ovl. (58 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10 jul 1919, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 feb 1887 met Bartholomeus Cornelis Kortekaas, zn. van Jacobus Kortekaas (tapper, tuinman) en Catharina van den Basselaar (winkelierster), geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29 jul 1861, tapper, ovl. (30 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 mei 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 aug 1863, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17 mrt 1929, volgt IXq
  14.  Cornelia van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 28 feb 1865, ovl. (3 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 jun 1865. 
  15.  Hubertus Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 26 sep 1866, ovl. (3 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 22 jan 1867. 

VIIIj.  Johannes Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIe) en Maria Borsboom, geb. te Wassenaar [zh] op 10 dec 1824, winkelier, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 apr 1891, tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 11 feb 1863 met Johanna Koot, dr. van Johannes Koot en Maria Alsemgeest, geb. te Wassenaar [zh] op 13 aug 1836, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17 okt 1919. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Geertruida Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 2 sep 1863, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] ongehuwd op 10 jul 1936. 
  2.  Johanna Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 2 aug 1865, ovl. (5 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10 feb 1871. 
  3.  Cornelia Christina Elisabeth van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 28 jun 1867, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] ongehuwd op 7 nov 1936. 
  4.  Johannes Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 6 feb 1869, marechaussee, tr. (resp. 34 en ongeveer 30 jaar oud) te Wageningen [ge] op 27 mei 1903 met Catharina Borgers, dr. van Frederik Borgers (bakker) en Barbara Maria Stevens, geb. te Wageningen [ge] circa 1873, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Voorburg [zh] op 24 dec 1950. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 27 apr 1873. 
  6.  Cornelis Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 jun 1874, ovl. (81 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] ongehuwd op 9 mei 1956. 
  7.  Cornelis Gerardus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 1 jun 1877, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 20 aug 1878. 
  8.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 18 aug 1880. 

VIIIk.  Adrianus van der Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIe) en Maria Borsboom, geb. te Wassenaar [zh] op 4 sep 1828, ovl. (73 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 9 sep 1901, tr. met Elisabeth Catharina Seijen ten Hoorn, dr. van Johannes Seijen ten Hoorn en Cornelia Wassenaar, geb. te Hoorn [nh] circa 1839, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 13 nov 1897. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Cornelia Johanna Anthonia van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 8 okt 1868. 
  2.  Maria Katharina Anthonia van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 19 okt 1869, ovl. (30 dagen oud) te Wassenaar [zh] op 18 nov 1869. 
  3.  Johanna Petronella Anthonia van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 19 okt 1869, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 nov 1952, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12 jun 1895 met Johannes Cornelis de Kok, zn. van Cornelis Mattheus de Kok (koopman) en Hendrika Sophia van Doelen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 3 jul 1871, koopman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Catharina Anthonia van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 20 feb 1871, tr. met Lambertus van der Snoek. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Doodgeb. kind van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 27 jan 1872. 
  6.  Elisabeth Catharina Antonia van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 28 dec 1873. 
  7.  Adrianus Cornelis Petrus Anthonius van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 18 jun 1875. 
  8.  Johannes Petrus Cornelis Anthonius van der Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 6 aug 1876, ovl. (10 maanden oud) te Wassenaar [zh] op 18 jun 1877. 
  9.  Johannes Petrus Anthonius van den Ende, geb. te Wassenaar [zh] op 6 mrt 1879, ovl. (44 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 8 jun 1923, volgt IXr

VIIIl.  Willem van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIe) en Maria Borsboom, geb. te Wassenaar [zh] op 4 mei 1832, koopman, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 dec 1904, tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 mei 1865 met Hermina Johanna Gerarda Crijne, dr. van Bernardus Marcus Carel Crijne (bode) en Petronella Froije (winkelierster), geb. te 's-Gravenhage [zh] op 3 feb 1843, ovl. (52 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 11 okt 1895. 
 heeft in Noordwijkerhout gewoond. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth Petronella Antonia van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 15 jul 1872, ovl. (5 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 31 dec 1872. 
  2.  Willem Karel Johannes van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 18 sep 1877, ovl. (5 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 mrt 1878. 

VIIIm.  Arie van der Ende, zn. van Adrianus van den Ende (VIIf) (winkelier) en Maria Arijsse van Rijn, geb. te Wateringen [zh] op 6 okt 1818, ovl. (55 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 31 okt 1873, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 4 sep 1847 met Margaretha (Grietje) Warmond, dr. van Lourens Warmond en Grietje Willemina van Paassen, geb. te Monster [zh] op 5 jun 1820, dienstbode, ovl. (65 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 20 dec 1885. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 15 okt 1847, ovl. (9 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 11 aug 1848. 
  2.  Margaretha van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 18 okt 1848, ovl. (6 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 15 mei 1849. 
  3.  Arie van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 29 nov 1849, ovl. (27 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 15 apr 1877. 
  4.  Margaretha (Grietje) van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 28 jul 1851, ovl. (17 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 apr 1869. 
  5.  Martinus van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 25 aug 1852, ovl. (60 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 29 jul 1913, volgt IXs
  6.  Laurens van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 17 okt 1854, ovl. (2 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 11 jan 1855. 
  7.  Maria van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 5 mei 1856, ovl. (2 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 24 okt 1858. 
  8.  Laurens van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 10 aug 1857, ovl. (2 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 23 okt 1857. 
  9.  Johannes van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 12 dec 1858, ovl. (11 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 26 nov 1859. 
  10.  Maria van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 15 feb 1862, ovl. (8 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 26 okt 1862. 
  11.  Barbara van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 4 sep 1863, ovl. (66 jaar oud) te Wateringen [zh] op 22 jul 1930, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 13 feb 1886 met Petrus Hendricus Jutte, zn. van Gerrit Jutte en Cornelia Koene, geb. te Wateringen [zh] op 9 dec 1855, arbeider, ovl. (83 jaar oud) te Wateringen [zh] op 15 nov 1939. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIn.  Adrianus (Arie) van den Ende, zn. van Adrianus (Johannes) van den Ende (VIIg) (arbeider) en Elisabeth van der Kleij, geb. te Wateringen [zh] op 23 apr 1821, ovl. (57 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 6 feb 1879, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (1) te Pijnacker [zh] op 1 mei 1846 met Theodora van Velzen, dr. van Pieter van Velzen en Angenis Egraat, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 3 sep 1819, ovl. (45 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 14 jan 1865. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Adrianus (Arie) van der Ende, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 21 feb 1847, volgt IXt
  2.  Agnes van der Enden, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 16 aug 1848, ovl. (18 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 24 jul 1867. 
  3.  Elisabeth van den Enden, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 10 nov 1850, ovl. (68 jaar oud) te Overschie [zh] op 4 feb 1919, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Overschie [zh] op 18 aug 1876 met Adrianus Bierhuizen, zn. van Adolph Stephanus Bierhuizen (bouwman) en Maria van Geest, geb. te Maasland [zh] op 30 okt 1845, ovl. (54 jaar oud) te Overschie [zh] op 27 nov 1899. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Petronella van den Enden, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 19 okt 1852, ovl. (83 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 23 nov 1935, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (1) te Vrijenban [zh] op 17 mei 1876 met Gerardus van Rijn, zn. van Joris van Rijn en Maria Granneman, geb. te Berkel [zh] op 5 aug 1846, ovl. (60 jaar oud) te Leiden [zh] op 25 apr 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 55 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 9 okt 1908 met Joris Johannes van Wijk, zn. van Cornelis van Wijk en Maria Columba van den Berg, geb. te Moerkapelle [zh] circa 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Gerardus van der Ende, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 1 sep 1855, ovl. (85 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 13 jun 1941, volgt IXu
  6.  Catharina van der Enden, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 18 jul 1858, ovl. (19 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 21 dec 1877. 
  7.  Maria van der Enden, geb. te Pijnacker [zh] op 11 okt 1862, ovl. (10 maanden oud) te Pijnacker [zh] op 14 aug 1863. 
  Adrianus (Arie) van den Ende, tr. (resp. 54 en 35 jaar oud) (2) te Overschie [zh] op 1 mei 1875 met Cornelia Roling, dr. van Jan Herm Roling en Cornelia Fransen, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 8 jul 1839, dienstbode. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Theodora Maria van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 30 mrt 1876, ovl. (18 jaar oud) te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 9 mei 1894. 
  2.  Cornelia Catharina van den Enden, geb. te Pijnacker [zh] op 7 mei 1878, dienstbode, ovl. (40 jaar oud) te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 6 dec 1918, tr. met Jacobus Droog, zn. van Nicolaas Droog en Maria Elizabeth Vis, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 22 sep 1877, boerenarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelia Roling, dr. van Jan Herm Roling en Cornelia Fransen, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) (1) te Kethel en Spaland [zh] op 7 apr 1869 met Wilhelmus Cornelis Frederik Weijers, zn. van Cornelis Weijers en Anna Catharina van den Eijnden, geb. te Nijmegen [ge] op 30 jan 1836, schipper. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelia Roling, tr. (resp. 49 en ongeveer 41 jaar oud) (3) te Delft [zh] op 23 jan 1889 met Hendricus Rodenrijs, zn. van Melis Rodenrijs en Maria Stolk, geb. te Zouteveen [zh] circa 1848. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIo.  Gerardus van den Ende, zn. van Adrianus (Johannes) van den Ende (VIIg) (arbeider) en Elisabeth van der Kleij, geb. te Wateringen [zh] op 28 aug 1822, ovl. (68 jaar oud) te Wateringen [zh] op 16 jun 1891, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 8 mei 1852 met Maria van der Elst, dr. van Anthony van der Elst en Maria Knoppert, geb. te Naaldwijk [zh] op 3 mei 1828, ovl. (30 jaar oud) te Wateringen [zh] op 18 jan 1859. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Elizabeth Maria van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 11 sep 1852, ovl. (54 jaar oud) te Delft [zh] op 26 jun 1907, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Wateringen [zh] op 6 jun 1879 met Gerardus Arnoldus van Loenen, zn. van Arnoldus van Loenen en Johanna Elisabeth Nooten, geb. te Vrijenban [zh] op 3 sep 1854, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] op 2 mrt 1928. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Petrus van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 22 okt 1853, ovl. (2 jaar oud) te Wateringen [zh] op 1 jan 1856. 
  3.  Adrianus van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 29 jan 1856, ovl. (4 jaar oud) te Wateringen [zh] op 16 mrt 1860. 
  4.  Anthony van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 7 okt 1857, ovl. (11 maanden oud) te Wateringen [zh] op 27 sep 1858. 
  5.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Wateringen [zh] op 15 jan 1859. 
  Gerardus van den Ende, tr. (resp. 38 en 44 jaar oud) (2) te Wateringen [zh] op 23 nov 1860 met Jannetje van der Sman, dr. van Kors van der Sman en Adriana Tettero, geb. te Loosduinen [zh] op 16 aug 1816, ovl. (60 jaar oud) te Wateringen [zh] op 4 sep 1876. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIp.  Johannis (Hendrik) van der Ende, zn. van Adrianus (Johannes) van den Ende (VIIg) (arbeider) en Elisabeth van der Kleij, geb. te Wateringen [zh] op 17 feb 1831, houtzaagmolenaarsknecht, arbeider, ovl. (82 jaar oud) te Delft [zh] op 10 sep 1913, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Wateringen [zh] op 23 jan 1863 met Clasina van Os, dr. van Henricus van Os en Catrina Maria van Dijk, geb. te De Lier [zh] op 22 nov 1835, ovl. (75 jaar oud) te Delft [zh] op 7 apr 1911. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Arie van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 26 mrt 1863, ovl. (70 jaar oud) te Delft [zh] op 5 mei 1933, volgt IXv
  2.  Maria van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 22 feb 1865, ovl. (67 jaar oud) te Schiedam [zh] op 7 aug 1932, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) te Delft [zh] op 12 apr 1899 met Jacobus Schenk, zn. van Jacobus Schenk en Theodora Schreuder, geb. te Overschie [zh] op 27 aug 1863, ovl. (80 jaar oud) te Schiedam [zh] op 1 feb 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerardus Henricus van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 23 nov 1866, ovl. (2 maanden oud) te Wateringen [zh] op 11 feb 1867. 
  4.  Henricus Johannes van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 16 feb 1868, ovl. (3 maanden oud) te Wateringen [zh] op 6 jun 1868. 
  5.  Elizabeth Adriana van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 23 aug 1869, ovl. (5 maanden oud) te Wateringen [zh] op 26 jan 1870. 
  6.  Doodgeb. kind van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 1 feb 1871. 
  7.  Adriana Elizabeth van den Enden, geb. te Wateringen [zh] op 28 okt 1872, ovl. (68 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 26 jan 1941, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Delft [zh] op 19 apr 1899 met Johannes Theodorus Reijgersberg, zn. van Cornelis Reijgersberg en Cornelia Oostdam, geb. te Hof van Delft [zh] op 15 nov 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Adriana van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 24 apr 1874, ovl. (50 jaar oud) te Delft [zh] op 16 jun 1924, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Delft [zh] op 19 mei 1897 met Cornelis Petrus Rijgersberg, zn. van Adrianus Rijgersberg en Maria van Es, geb. te Nootdorp [zh] circa 1873, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1950. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Clasina van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 8 nov 1876, ovl. (9 maanden oud) te Wateringen [zh] op 26 aug 1877. 
  10.  Henricus Gerardus van der Ende, geb. te Wateringen [zh] op 4 jun 1878, ovl. (8 maanden oud) te Wateringen [zh] op 16 feb 1879. 

Generatie IX

IXa.  Wilhelmus Adrianus van den Ende, zn. van Adrianus van den Ende (VIIIa) en Maria Arisdr. (Marijtje) van Leeuwen, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 21 apr 1845, Tuinder, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 mei 1915, begr. te Naaldwijk [zh] op 18 mei 1915, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Veur [zh] op 26 apr 1872 met Elisabet Verdegaal, dr. van Jacobus Verdegaal en Wilhelmina van der Voort, geb. te Veur [zh] op 12 jan 1851, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 20 mrt 1929, begr. te Naaldwijk [zh] op 23 mrt 1929. 
 Willems grondgebied besloeg niet slechts de weilanden in de omgeving van de boerderij "Kostverloren" in het gelijknamige gebied, maar besloegen ook een zeer groot gedeelte van de zo geheten polder "Het Olyblok" Zijn akkers strekten zich uit van de Groeneweg tot de huidige Galgeweg. Zijn oudste zoon nam vermoedelijk na diens huwelijk in 1911 de boerderij over. Willem trok met zijn gezin daarom naar een nieuwe woning op de andere zijde van zijn landerijen aan de huidige Galgeweg, daar ging hij meer tuinieren dan boeren. Zijn oudoom Maarten was daar al gevestigd geweest. Destijds heette het daar Wijk B, nr. 215.
Op de foto uit 1913 zien we het gezin van Willem en Elisabet voor hun huis afgebeeld. Op de steen in de muur staat W. van den Ende en E. Verdegaal.
Na de dood van Willem van den Ende woonde Elisabet Verdegaal met haar kinderen Joop, die tuinder en hoofd van het gezin was, Lena en Jan van den Ende in wijk B op nr. 215, daar is zij ook overleden. Later werd dit Leeweg 20 en dan Galgeweg te 'sGravenzande. Tot ver na de tweede wereldoorlog voerde een pad naast deze woning naar de Groene-weg, thans wonen daar nog 2 kleinzonen en een achterkleinzoon. Volgens het testament van Willem was dit pad ook zijn eigendom. Merkwaardigerwijze worden deze drie kinderen geen enkele maal meer vermeld in het bevolkingsregister. Het wijknummer van de boerderij Kostverloren is talloze malen gewijzigd. In 1925 kreeg hij het huisnummer 35.
Op de topografische kaart bijgewerkt tot 1912 zien we de boerderij "Kostverloren" met de bijgebouwen ligt onder de woorden . Aan weerszijden van de oprijlaan liggen de kavels weilanden waarop de tuinen van Wim. Kees en Adriaan van den Enden zijn ontstaan. Aan de overzijde van de Groeneweg, van de woorden tot de Leeweg bij , liggen de uitgestrekte akkers van de Van de Ende's. De polder "Olie- of Olyblok" ligt uitsluitend rechts van de Groeneweg. Waar abusievelijk het woord staat heet in werkelijkheid "Kostverlo(o)ren". Volgens zeggen stamt Kostverloren van een dijkdoorbraak van de Lee en zegt als zodanig al genoeg. De Lee-of Galgeweg vormde ooit een dijk van die voormalige vloedkreek. Duidelijk is het pad te zien tussen de twee wegen. Schuin rechts onder staat de latere woning van Willem van den Ende en Elisabet Verdegaal. Thans is het wegje nog enige honderden meters lang. Er wonen nog twee kleinzonen en een achterkleinzoon van Willem aan het laantje. 
 Uit dit huwelijk 19 kinderen: 
  1.  Adrianus Jacobus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 2 apr 1873, ovl. (8 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 1 jan 1874. 
  2.  Jacobus Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 27 mrt 1874, ovl. (2 dagen oud) te 's-Gravenzande [zh] op 29 mrt 1874. 
  3.  Adrianus Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 mrt 1875, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 jul 1876. 
  4.  Wilhelmina Maria (Mina) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 sep 1876, ovl. (68 jaar oud) te Schiedam [zh] op 26 dec 1944, begr. te Vlaardingen [zh] in "familiegraf Keijzer" op 29 dec 1944, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (1) te 's-Gravenzande [zh] op 30 jul 1897 met Johannes Keijzer, zn. van Lourens Keijzer (koopman) en Crijna de Vette, geb. te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 2 okt 1874, broodbakker, bouwman, ovl. (35 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 13 apr 1910. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) (2) te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 28 jul 1911 met Adianus Johannes Verdel, zn. van Arij Verdel en Gijsbertha Hendrica Goeman, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 11 feb 1889, bakker, ovl. (minstens 75 jaar oud) te Schipluiden [zh] na 1965. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Adrianus Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 okt 1877, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 2 feb 1951, volgt Xa
  6.  Maria Helen (Mietje) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 14 okt 1878, ovl. (66 jaar oud) te Delft [zh] op 15 apr 1945, tr. (resp. 41 en 45 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 9 mei 1920 met Wilhelmus Johannes van Paassen, zn. van Cornelis van Paassen en Alida Persoon, geb. te Monster [zh] op 8 sep 1874, tuinder, ovl. (46 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 11 aug 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jacobus Adrianus (Koos) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 16 nov 1879, ovl. (67 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 apr 1947, volgt Xb
  8.  Adriana Barbara Elizabeth (Sjaan) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 4 dec 1880, ovl. (36 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 14 apr 1917, tr. (resp. 30 en 34 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 29 sep 1911 met Wilhelmus Adrianus Jacobus van der Haak, zn. van Wilhelmus Johannes van der Haak (tuinder) en Apolonia van Vliet, geb. te Monster [zh] op 1 okt 1876, tuinder, ovl. (48 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 21 sep 1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Nicolaas Thomas (Klaas) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 7 mrt 1882, ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 25 okt 1930, volgt Xc
  10.  Wilhelmus Adrianus Petrus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 30 apr 1883, ovl. (4 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 9 sep 1883. 
  11.  Josephus Hermanus Augustinus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 28 mei 1884, ovl. (10 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 29 mrt 1885. 
  12.  Anna Margaretha Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 13 okt 1885, ovl. (11 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 15 sep 1886. 
  13.  Margaretha Anna Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 13 okt 1885, ovl. (11 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 13 sep 1886. 
  14.  Willem Nicolaas van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 4 dec 1886, ovl. (6 weken oud) te 's-Gravenzande [zh] op 17 jan 1887. 
  15.  Josephus Wilhelmus (Joop) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 dec 1887, tuinder, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 2 apr 1963, begr. te Naaldwijk [zh] ongehuwd, steen slecht leesbaar. 
  16.  Wilhelmus Petrus Antonius (Willem) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 22 feb 1889, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 18 dec 1973, volgt Xd
  17.  Helena Petronella van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 3 mrt 1890, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] ongehuwd op 24 jun 1956, begr. te Naaldwijk [zh]. 
  18.  Johanna Maria (Jans) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 10 mei 1895, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 15 jul 1932, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 11 mei 1918 met Hendrik Johannes Nederpelt, zn. van Hendrik Nederpelt en Cornelia Scheffers, geb. te Monster [zh] op 21 sep 1893, tuinder, ovl. (80 jaar oud) te Zoeterwoude [zh] op 17 jun 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  19.  Johannes Adrianus Bernardus (Jan) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 20 mei 1897, ovl. (84 jaar oud) te Delft [zh] ongehuwd op 9 apr 1982, gecr. IXb.  Wilhelmus van den Enden, zn. van Gerardus Willemsz. van den Enden (VIIIb) (tuinier, later bouwman) en Geertruida (Geertje) van Leeuwen, geb. te Monster [zh] op 1 feb 1847, landbouwer, ovl. (82 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 17 okt 1929, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Stompwijk [zh] op 14 jul 1876 met Anna Maria Olsthoorn, dr. van Cornelis Olsthoorn en Maria van der Horst, geb. te Rijswijk [zh] op 18 feb 1852, ovl. (77 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 jan 1930. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Gerardus Leonardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 15 mei 1877, ovl. (1 jaar oud) te Monster [zh] op 10 okt 1878. 
  2.  Cornelis van den Enden, geb. te Monster [zh] op 29 jun 1878, ovl. (2 maanden oud) te Monster [zh] op 25 sep 1878. 
  3.  Geertrudis van den Enden, geb. te Monster [zh] op 27 jul 1879, ovl. (67 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 2 feb 1947, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) te Monster [zh] op 28 mei 1910 met Petrus Arnoldus Vijverberg, zn. van Arie Vijverberg en Margaretha van Egmond, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 mrt 1875, landbouwer, ovl. (69 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 21 mrt 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Cornelis van den Enden, geb. te Monster [zh] op 14 jul 1880, landbouwer, ovl. (69 jaar oud) te Monster [zh] op 23 mei 1950. 
   ongehuwd. 
  5.  Gerardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 31 okt 1881, ovl. (7 jaar oud) te Monster [zh] op 15 okt 1889. 
  6.  Johannes van den Enden, geb. te Monster [zh] op 1 dec 1882, ovl. (88 jaar oud) te Monster [zh] op 28 jan 1971, volgt Xe
  7.  Leonardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 23 dec 1884, ovl. (3 maanden oud) te Monster [zh] op 17 apr 1885. 
  8.  Wilhelmus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 11 feb 1886, ovl. (74 jaar oud) te Delft [zh] op 18 mei 1960, volgt Xf
  9.  Andreas van den Enden, geb. te Monster [zh] op 7 feb 1887, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 mei 1959. 
  10.  Leonardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 3 mrt 1888, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 19 nov 1962, volgt Xg
  11.  Petrus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 25 jun 1889, ovl. (4 maanden oud) te Monster [zh] op 1 nov 1889. 
  12.  Gerardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 24 okt 1890, ovl. (3 maanden oud) te Monster [zh] op 6 feb 1891. 
  13.  Adriana van den Enden, geb. te Monster [zh] op 29 aug 1892, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Monster [zh] op 29 apr 1919 met Leonardus Adrianus Franke, zn. van Angelinus Johannes Franke (metselaar) en Anna Gerarda Maria Vollebregt, geb. te Monster [zh] op 16 apr 1895, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  14.  Gerardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 6 jul 1895, ovl. (60 jaar oud) te Monster [zh] op 29 sep 1955, volgt Xh

IXc.  Leonardus van den Ende, zn. van Gerardus Willemsz. van den Enden (VIIIb) (tuinier, later bouwman) en Geertruida (Geertje) van Leeuwen, geb. te Monster [zh] op 26 jul 1848, bouwman, ovl. (25 jaar oud) te Maasland [zh] op 21 dec 1873, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Maasland [zh] op 29 apr 1873 met Helena Maartensdr. Hofstede, dr. van Martinus Hofstede en Petronella Voskuil, geb. te Maasland [zh] op 4 apr 1853. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertruida Cornelia van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 18 feb 1872, tr. (resp. 36 en 41 jaar oud) te Schiedam [zh] op 10 jun 1908 met Gabriel Olsthoorn, zn. van Jan Olsthoorn en Matje Arkesteijn, geb. te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 5 aug 1866, veehouder te Vlaardingen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Petronella Wilhelmina van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 19 feb 1873, ovl. (19 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 13 dec 1892. 
  3.  Leonardus Petrus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 10 feb 1874, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 6 mei 1908 met Johanna Catharina Overgaag, dr. van Hendricus Overgaag (bouwman) en Maria Rooling, geb. te Kralingen [zh] op 4 nov 1876, ovl. (76 jaar oud) te Schiedam [zh] op 23 mrt 1953. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Helena Maartensdr. Hofstede, dr. van Martinus Hofstede en Petronella Voskuil, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (2) te Maasland [zh] op 31 aug 1875 met Johannes Hooijmans, zn. van Jacobus Hooijmans en Johanna de Kok, geb. te Voorburg [zh] op 19 mrt 1845, ovl. (37 jaar oud) te Maasland [zh] op 11 jan 1883. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Helena Maartensdr. Hofstede, tr. (resp. 32 en ongeveer 33 jaar oud) (3) te Delft [zh] op 22 apr 1885, (gesch. te Alphen aan de Rijn [zh] op 9 nov 1888) met Wilhelmus Nieuwendijk, zn. van Dirk Nieuwendijk en Anthonia van Rooijen, geb. te Vinkeveen en Waveren [ut] circa 1852. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXd.  Petrus van den Ende, zn. van Gerardus Willemsz. van den Enden (VIIIb) (tuinier, later bouwman) en Geertruida (Geertje) van Leeuwen, geb. te Monster [zh] op 26 jul 1848, ovl. (49 jaar oud) te Monster [zh] op 17 dec 1897, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 23 apr 1872 met Clara Maria Tetteroo, dr. van Mathias Tetteroo en Klazina Krijger, geb. te Monster [zh] op 7 mrt 1850, ovl. (33 jaar oud) te Monster [zh] op 1 feb 1884. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Petrus van den Ende, tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 25 apr 1885 met Francisca Scheffers, dr. van Johannes Scheffers (schoenmaker) en Francisca van Bergenhenegouwen, geb. te Monster [zh] op 10 okt 1856, ovl. (67 jaar oud) te Monster [zh] op 30 jan 1924. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Clara Geertruda Anna van den Ende, geb. te Monster [zh] op 2 jun 1886, ovl. (95 jaar oud) te Voorburg [zh] op 3 okt 1981, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Monster [zh] op 10 mei 1910 met Gobertus Bernardus van Marrewijk, zn. van Johannes Franciscus van Marrewijk en Jacoba Ammerlaan, geb. te Hof van Delft [zh] op 20 aug 1884, tuinier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Hendricus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 6 jul 1887, ovl. (één maand oud) te Monster [zh] op 4 sep 1887. 
  3.  Geertruida Petronella van den Ende, geb. te Monster [zh] op 18 nov 1888, ovl. (67 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 20 aug 1956, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Monster [zh] op 26 apr 1913 met Johannes Hendrikus Theodorus Persoon, zn. van Adrianus Persoon (tuinier) en Helena Maria van den Berg, geb. te Monster [zh] op 21 nov 1886, tuinier, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1956. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Clazina Jacoba van den Enden, geb. te Monster [zh] op 20 mrt 1890, ovl. (4 weken oud) te Monster [zh] op 17 apr 1890. 
  5.  Cornelia Theodora van den Enden, geb. te Monster [zh] op 23 nov 1891, ovl. (6 maanden oud) te Monster [zh] op 23 mei 1892. 
  6.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Monster [zh] op 18 nov 1892. 
  7.  Johannes Hendricus Josephus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 9 mrt 1895, volgt Xi
  Francisca Scheffers, dr. van Johannes Scheffers (schoenmaker) en Francisca van Bergenhenegouwen, tr. (resp. 42 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Monster [zh] op 18 okt 1898 met Adrianus van Gullik, zn. van Petrus van Gullik en Catharina van der Valk, geb. te Naaldwijk [zh] in 1865. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXe.  Gerardus van den Ende, zn. van Gerardus Willemsz. van den Enden (VIIIb) (tuinier, later bouwman) en Geertruida (Geertje) van Leeuwen, geb. te Monster [zh] op 19 aug 1849, ged. Rooms Katholiek te Monster [zh] op 19 aug 1849, bouwman, ovl. (81 jaar oud) te Monster [zh] op 2 jun 1931, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Monster [zh] op 25 sep 1880 met Pieternella Thoen, dr. van Hermanus Thoen en Maria Hofstede, geb. te Monster [zh] op 9 mei 1853, ovl. (68 jaar oud) te Monster [zh] op 7 jan 1922. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Geertruida Anna van den Ende, geb. te Monster [zh] op 2 aug 1881, ovl. (73 jaar oud) te Monster [zh] op 29 apr 1955, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Monster [zh] op 30 mei 1908 met Arnoldus Johannes van der Drift, zn. van Adrianus van der Drift en Anna Wilhelmina van der Helm, geb. te Kralingen [zh] op 1 mrt 1881, tuinier, ovl. (65 jaar oud) te Monster [zh] op 9 aug 1946. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Adriana van den Ende, geb. te Monster [zh] op 25 nov 1882, ovl. (80 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 6 jul 1963, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Monster [zh] op 5 sep 1905 met Johannes Langelaan, zn. van Cornelis Johannes Langelaan en Adriana Francina van Loenen, geb. te Maasland [zh] op 28 nov 1880, bakker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Huberta van den Ende, geb. te Monster [zh] op 3 jan 1885, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Wateringen [zh] in 1963, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Monster [zh] op 22 mei 1909 met Leonardus Josephus van Leeuwen, zn. van Gerardus Antonius van Leeuwen (tuinier) en Johanna Catharina van Ruijven, geb. te Loosduinen [zh] op 19 mrt 1882, tuinier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Monster [zh] op 16 jan 1886. 
  5.  Anna Maria van den Ende, geb. te Monster [zh] op 5 jan 1887, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Monster [zh] op 23 apr 1910 met Cornelis Rutgerus Jacobus van Paassen, zn. van Leonardus van Paassen (bouwman) en Hendrica van Winden, geb. te Schipluiden [zh] op 16 okt 1881, bouwman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Huberta Clasina van den Ende, geb. te Monster [zh] op 2 okt 1888, ovl. (90 jaar oud) te Egmond aan de Hoef [nh] op 6 okt 1978, tr. (resp. 31 en 38 jaar oud) te Monster [zh] op 14 sep 1920 met Jacobus Petrus Hooijmans, zn. van Petrus Hooijmans (landbouwer) en Margaretha Wilhelmina Olsthoorn, geb. te Voorschoten [zh] op 23 jul 1882, landbouwer, ovl. (92 jaar oud) te Leiderdorp [zh] op 11 aug 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Gerardus Andreas van den Ende, geb. te Monster [zh] op 17 nov 1889, ovl. (87 jaar oud) te Monster [zh] op 5 okt 1977, volgt Xj
  8.  Hermanus Johannes van den Ende, geb. te Monster [zh] op 22 jan 1891, ovl. (91 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 nov 1982, volgt Xk
  9.  Adriana Geertruida van den Ende, geb. te Monster [zh] op 13 jul 1892, ovl. (83 jaar oud) te Monster [zh] op 4 aug 1975, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Monster [zh] op 17 jan 1920 met Petrus Adrianus Jacobus Damen, zn. van Cornelis Hendrikus Damen (tuinder) en Cornelia Maria (Kneeltje) van Heijningen, geb. te Monster [zh] op 19 jul 1891, tuinier, ovl. (78 jaar oud) te Monster [zh] op 10 feb 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Monster [zh] op 15 jun 1894. IXf.  Johannes van den Ende, zn. van Gerardus Willemsz. van den Enden (VIIIb) (tuinier, later bouwman) en Geertruida (Geertje) van Leeuwen, geb. te Monster [zh] op 14 nov 1850, ovl. (84 jaar oud) te Oostvoorne [zh] op 20 mrt 1935, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 1 mei 1878 met Geertruida Schuur, dr. van Cornelis Schuur (landbouwer) en Grietje Koot, geb. te Zoetermeer [zh] op 25 jul 1853, ovl. (59 jaar oud) te Monster [zh] op 20 jan 1913. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Gerardus Cornelis Leonardus van den Ende, geb. te Veur [zh] op 16 mrt 1879, ovl. (48 jaar oud) te Voorburg [zh] op 3 feb 1928, volgt Xl
  2.  Cornelis Gerardus van den Enden, geb. te Leidschendam [zh] op 16 mei 1880, ovl. (79 jaar oud) te Monster [zh] op 20 jan 1960, volgt Xm
  3.  Johannes Petrus van den Ende, geb. te Veur [zh] op 8 nov 1884, ovl. (84 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 jan 1969, volgt Xn
  4.  Geertruida Clazina van den Ende, geb. te Veur [zh] op 30 jan 1886, tr. (resp. 35 en ongeveer 40 jaar oud) te Brielle [ze] op 26 apr 1921 met Nicolaas Mijnders, zn. van Klaas Mijnders (landbouwer) en Cornelia la Plume, geb. te Melissant [zh] circa 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Petrus Cornelis van den Ende, geb. en ovl. te Monster [zh] op 24 mrt 1887. 
  6.  Leonardus van den Ende, geb. en ovl. te Monster [zh] op 24 mrt 1887. 
  7.  Margaretha Catharina van den Ende, geb. te Monster [zh] op 27 aug 1888, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Monster [zh] op 16 mei 1914 met Jacobus Gerardus de Kok, zn. van Quirinus de Kok en Louiza van der Meer, geb. te Monster [zh] op 31 mrt 1883, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Catharina van den Ende, geb. te Monster [zh] op 30 apr 1890, ovl. (7 weken oud) te Monster [zh] op 22 jun 1890. 
  9.  Andreas van den Ende, geb. te Monster [zh] op 6 aug 1894, ovl. (4 maanden oud) te Monster [zh] op 7 dec 1894. 

IXg.  Andreas (Andries) van den Ende, zn. van Gerardus Willemsz. van den Enden (VIIIb) (tuinier, later bouwman) en Geertruida (Geertje) van Leeuwen, geb. te Monster [zh] op 20 jan 1852, ovl. (67 jaar oud) te Delft [zh] op 14 dec 1919, tr. (beiden 24 jaar oud) te Monster [zh] op 9 mei 1876 met Theodora Ammerlaan, dr. van Arend Ammerlaan (bouwman) en Magdalena Hijdra, geb. te Hof van Delft [zh] op 27 jun 1851, ovl. (53 jaar oud) te Delft [zh] op 7 jan 1905. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Gerardus Petrus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 23 feb 1877, ovl. (4 maanden oud) te Delft [zh] op 1 jul 1877. 
  2.  Arnoldus Jacobus Gerardus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 23 apr 1878, ovl. (6 maanden oud) te Delft [zh] op 1 nov 1878. 
  3.  Gerardus Wilhelmus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 5 dec 1879, tr. (resp. 42 en ongeveer 32 jaar oud) te Delft [zh] op 1 feb 1922 met Elisabeth Flissebaalje, dr. van Adriaan Flissebaalje en Kaatje Mondeel, geb. te Middelburg [ze] circa 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Helena Gerarda van den Ende, geb. te Delft [zh] op 21 jun 1882, ovl. (2 maanden oud) te Delft [zh] op 22 aug 1882. 
  5.  Geertruida Clasina Adriana van den Ende, geb. te Delft [zh] op 21 jun 1882, ovl. (5 maanden oud) te Delft [zh] op 3 dec 1882. 
  6.  Magdalena Gertrudis Adriana van den Ende, geb. te Delft [zh] op 27 mrt 1884, ovl. (60 jaar oud) te Monster [zh] op 12 nov 1944, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Delft [zh] op 10 mei 1911 met Johannes Koppert, zn. van Andries Koppert en Maria Endhoven, geb. te Monster [zh] op 18 feb 1879, ovl. (65 jaar oud) te Monster [zh] op 12 nov 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Geertruida Petronella van den Ende, geb. te Delft [zh] op 16 dec 1885, ovl. (11 maanden oud) te Delft [zh] op 21 nov 1886. 
  8.  Arnoldus Leonardus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 1 dec 1888, banketbakker, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 9 okt 1914 met Catharina Maria van der Knaap, dr. van Wilhelmus Nicolaas van der Knaap (arbeider) en Anna Wilhelmina Johanna Francisca Pauwels, geb. te Naaldwijk [zh] op 29 sep 1884. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Theodora Gertrudis van den Ende, geb. te Delft [zh] op 15 jun 1894, ovl. (58 jaar oud) te Schiedam [zh] op 12 jan 1953, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Delft [zh] op 21 mei 1919 met Hendricus Simon Kerklaan, zn. van Franciscus Theodorus Kerklaan en Catharina Lansbergen, geb. te Schiedam [zh] op 11 mrt 1893, ovl. (minstens 59 jaar oud) na 1953. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXh.  Adelbertus (Bert) van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIIc) (meestertimmerman) en Grietje Koelewijn, geb. te Maasland [zh] op 3 mrt 1850, timmerman, ovl. (72 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 16 dec 1922, tr. (resp. 34 en 28 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 8 jul 1884 met Helena Maria van der Drift, dr. van Andries van der Drift en Theodora Catharina Roodenrijs, geb. te Schipluiden [zh] op 15 sep 1855, ovl. (73 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 11 feb 1929. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Margaretha Johanna Maria van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 18 dec 1885, ovl. (68 jaar oud) te Delft [zh] op 16 sep 1954, tr. met Johannes Ruijgrok, geb. circa 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Theodora Hermina Maria van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 18 dec 1885, ovl. (7 maanden oud) te Schipluiden [zh] op 31 jul 1886. 
  3.  Andreas Theodorus van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 23 feb 1887, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1962, volgt Xo
  4.  Cornelis Johannes van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 23 mei 1888, ovl. (7 weken oud) te Schipluiden [zh] op 13 jul 1888. 
  5.  Cornelis van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 11 okt 1889, ovl. (72 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 16 okt 1961, tr. (resp. 53 en 56 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 9 jun 1943 met Berendina van Oost, dr. van Berendina van Oost (dienstbode), geb. te Utrecht [ut] op 4 apr 1887, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 19 jun 1969. 
   zij krijgen geen kinderen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Theodora Hermina van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 6 dec 1891, ovl. (36 jaar oud) te Arnhem [ge] op 20 okt 1928, tr. (resp. 35 en ongeveer 29 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 28 apr 1927 met Johannes Rutgerus Maria Gerritsen, zn. van Gradus Gerritsen (schilder) en Grada Wilhelmina Rutjes, geb. te Dieren [ge] circa 1898, schilder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Elizabeth van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 10 aug 1893, tr. (resp. ongeveer 61 en ongeveer 74 jaar oud) in 1955 met Johannes Ruijgrok. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Gabriel Gerardus van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 5 jan 1895, ovl. (45 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 4 dec 1940. 
  9.  Johanna Elisabeth van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 23 mei 1896. 
  10.  Hermina Petronella van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 3 nov 1897, tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 28 aug 1930 met Johannes Rutgerus Maria Gerritsen, zn. van Gradus Gerritsen (schilder) en Grada Wilhelmina Rutjes. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Clara van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 25 apr 1901, ovl. (7 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 7 aug 1908. IXi.  Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIIc) (meestertimmerman) en Grietje Koelewijn, geb. te Maasland [zh] op 26 apr 1851, koopman in meel en veevoer, ovl. (57 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 15 mrt 1909, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (1) te Kethel en Spaland [zh] op 3 mei 1882 met Hillegonda Lansbergen, dr. van Hendrik Lansbergen (scheepmaker) en Geertrui de Wit, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 29 apr 1858, ovl. (40 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 10 dec 1898. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Margaretha Geertruida van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 18 mrt 1885, ovl. (32 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 22 dec 1917. 
  2.  Gertrudis Elisabeth van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 21 apr 1886, veehoudster, ovl. (59 jaar oud) te Delft [zh] op 4 sep 1945, tr. (resp. 27 en 41 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 17 sep 1913 met Adrianus Martinus van Leeuwen, zn. van Jacob van Leeuwen en Johanna Overgaag, geb. te Maasland [zh] op 19 jul 1872, ovl. (66 jaar oud) te Delft [zh] op 28 nov 1938. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 10 aug 1887, ovl. (78 jaar oud) te Leiden [zh] op 27 mrt 1966. 
  4.  Hendricus Cornelis van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 21 dec 1888, ovl. (85 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 25 jan 1974, volgt Xp
  5.  Elisabeth van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 8 mrt 1890, ovl. (66 jaar oud) te Delft [zh] op 3 aug 1956. 
   wpl. Schipluiden. 
  6.  Cornelia Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 1 apr 1892, tr. (resp. 30 en 40 jaar oud) te Maasland [zh] op 5 mei 1922 met Nicolaas Petrus Ammerlaan, zn. van Willem Ammerlaan en Barbara Elizabeth Ruigrok, geb. te Maasland [zh] op 6 mei 1881, veehouder. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Cornelis Wilhelmus van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 jun 1893, volgt Xq
  8.  Catharina Margaretha van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 30 jan 1895. 
  9.  Simon Albertus van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 1 okt 1896, ovl. (82 jaar oud) te Rijswijk [zh] in dec 1978, volgt Xr
  Cornelis van den Ende, tr. (resp. 49 en 47 jaar oud) (2) te Delft [zh] op 1 aug 1900 met Anna Maria Petronella Krapels, dr. van Andries Krapels en Antonia Cornelia van Kints, geb. te Delft [zh] op 31 okt 1852, ovl. (74 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 4 jan 1927. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXj.  Gerardus van der Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIIc) (meestertimmerman) en Elisabeth van Leeuwen, geb. te Maasland [zh] op 11 sep 1854, boerenknecht, melkboer (1885-1916), ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 26 jan 1926, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (1) te Kethel en Spaland [zh] op 30 apr 1885 met Cornelia van Veen, dr. van Cornelis van Veen en Cornelia Doesburg, geb. te Stompwijk [zh] op 10 sep 1856, dienstbode, ovl. (44 jaar oud) te Kethel [zh] op 25 mrt 1901. 
 In het plaatsje Kethel en Spaland wonen in 1869 1450 mensen. Een aantal van hen woont in het dorp zelf, rond de Ned. Hervormde kerk, die op een terp ligt. De overige inwoners wonen verspreid op boerderijen. Kethel is in de negentiende eeuw bekend om zijn arkensmesterijen. Het afval van de jeneverstokerijen in Schiedam, de zogenaamde spoeling, wordt vooral aan de boeren in Kethel verkocht. Deze mesten er hun varkens vet mee. Op de plaats waar de weg van Kethel naar Schiedam de 'Poldervaart' kruist, ongeveer ter hoogte van het huidige zwembad Groenoord, ligt de 'Steenen Brug'. Bij deze 'Steenen Brug' staan einde vorige eeuw enkele huisjes: een buurtje. Daar gaat na zijn huwelijk Gerardus van der Ende wonen.
Gerardus wordt op 11 september 1854 in Maasland geboren als vierde kind van Cornelis van den Ende, maar als eerste kind van zijn tweede vrouw Elizabeth van Leeuwen. Uit de gegevens van de Burgerlijke Stand blijkt dat de vader Cees van den Ende heet, maar dat een aantal van zijn kinderen, waaronder Gerardus, van der Ende heet. Vanaf Gerardus heeft de familie de -r- in de naam.
Op 30 april 1885 trouwt Gerardus met Cornelia van Veen, die op 10 september 1857 in Stompwijk is geboren. In het huwelijksregister van Kethel en Spaland lezen we:
"Op heden de 30 april zijn voor ons Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der Gem. Kethel en Spaland verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan Gerardus van der Ende oud 30 jaren van beroep boerenknecht, geboren te Maasland inwonende in deze gemeente meerderjarige zoon van Cornelis van den Ende van beroep timmerman, en van Elizabeth van Leeuwen echtelieden wonende te Maasland en Cornelia van Veen oud 27 jaren van beroep dienstbode geboren te Stompwijk inwonende in deze gemeente meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Cornelis van Veen en Cornelia Doesburg.
Afkondiging 12 en 19 April.
Getuigen Cornelis Lansbergen oud 76 jaren veehouder binnen Kethel, Petrus Lansbergen oud 66 jaren veehouder binnen Kethel, Petrus van Beurden oud 32 jaren wagenmaker".
Gerardus en Cornelia (Kee) gaan dus bij de 'Steenen Brug' in Kethel wonen. Het adres luidt Steenenbrug, Wijk A nr. 172.
Zij krijgen vier kinderen.
Op 25 maart 1901 overlijdt in Kethel Cornelia van Veen. Cornelia heeft suikerziekte en het ziekteproces voltrekt zich zo snel dat er in de volksmond van" suikertering" wordt gesproken. Ook haar jongste zoon Arie heeft heel zijn leven getobd met de gevolgen van suikerziekte. Net als zijn vader blijft Gerardus achter met een aantal kleine kinderen. Hij zoekt een vrouw en vindt deze in Jans Burger, die in Naaldwijk op 10 juli 1863 is geboren. Jans die al 38 jaar is, heeft haar moeder verzorgd. Na diens overlijden gaat Jans bij haar zus Christina (en haar man Jaap Schenkeveld) aan de Vlaardingse Ka wonen. Zondags gaat zij naar de kerk in Kethel. Zo heeft Gerardus haar voor het eerst gezien, want "Is daar niets te bidden, dan is er wel wat te mikken of te kikken ", zoals een oud Westlands gezegde luidt. Als hij haar hand gaat vragen, blijkt hij één van de drie te zijn. Hoewel Jans niet veel zin heeft in trouwen, kiest zij toch Gerardus. Op 8 februari 1902 trouwen zij in Vlaardinger Ambacht. Als zijn zoon Cornelis Wil- helmus later trouwt met Theodora Burger, dan is dat met het nichtje van zijn stiefmoeder. Theodora noemt haar dan ook altijd Tante Jans.
Gerardus en Jans Burger krijgen nog vier kinderen.
Zo op het eerste gezicht heeft Gerardus geen vrolijke jeugd gekend. Als hij zes jaar is gaat hij het huis uit en wordt uitbesteed bij familie Van Leeuwen in de "Gaag". De Gaag is, zoals we al eerder gezien hebben een water, een aftakking van de Vlaardingse Vaart, waarlangs vele boerderijen liggen. Hij loopt vanaf Schipluiden in de richting van "Het Scheur", nu de Nieuwe Waterweg. Het gebied waar de Oostgaag zich splitst in de Westgaag en de Zuidgaag wordt "De Gaag" genoemd. De familie Van Leeuwen heeft maar één zoontje en Gerardus wordt als een soort "gezelschapsbroertje" in het gezin opgenomen. Omdat hij zo vele jaren uit het ouderlijk huis is en misschien ook omdat hij maar een halfbroertje is, wordt hij nogal gepest door zijn oudere zus en twee broers. Jongste dochter Beth weet dat in 1995 nog met verve te vertellen!.
Op zijn twaalfde jaar gaat hij van school en blijft dan tot zijn militaire-diensttijd boerenknecht. Na zijn diensttijd, die hij in Delft doorbrengt, gaat hij als boerenknecht werken op een boerderij in Abtswoude (Papsou). Maar in 1876 zien we hem terug in Kethel, nu als boerenknecht bij C. Lansbergen. Daar blijft hij ongeveer negen jaar. Uit deze tijd moet de anekdote stammen van opa-op-vrijersvoeten.
Gerardus ontmoet op de Rotterdamse kermis een "meid" uit Bleiswijk. Nadat ze uitgeweest zijn, brengt hij haar naar huis, lopend dus van Rotterdam naar Bleiswijk. Daarna loopt hij weer terug en is precies op tijd, 's morgens om vier uur, om met het melken van de koeien te beginnen. Gerardus en Cornelia van Veen werken beiden op de boerderij van C. Lansbergen. Daar zullen zij elkaar dus ook wel ontmoet hebben. De knecht trouwt met de meid en de boer is getuige bij het huwelijk!.
Van 1885 tot 1916 is hij in Kethel melkboer met eigen koeien ofwel koopman in melk, boter en kaas! Het gezin woont dan in het zogenaamde "kleine spul", naast het café van Van Dam bij de Steenen Brug. Oorspronkelijk is het café gevestigd in een benedenhuis met een schuin dak, maar later wordt er een etage opgezet. Op de prentbriefkaart van de Steenenbrug is duidelijk het markante gebouw te zien.
Gerardus gebruikt bij het uitventen van de melk en boter langs de deur een hondekar. Zijn jongste dochter Beth herinnert zich nog een grote (lieve!) hond met de naam Pluto. Behalve het trekken van de kar, moet de hond ook de karnmolen aandrijven. Langs de muur van het boenhok is een tredmolen gemaakt, waarin de hond eindeloos rondjes loopt. De boter die Jans maakt (kneedt), vent Gerardus uit.
Rond 1910 raakt Gerardus zijn grasland kwijt. Het gezin moet dan verhuizen naar de boerderij van Jan de Leede. Zoals Beth formuleert: "Toen begon de grote narigheid! ". De boerderij van De Leede staat dicht. bij de molen van Bregman. Gerardus en zijn gezin gaan in het achterste deel van de boerderij wonen, bestaande uit de opkamer, de huiskamer waar alleen in de zomer geleefd wordt en een keuken die grenst aan het boenhok. Op de zolder wordt geslapen.
Boer Jan de Leede heeft zijn koeien opgeruimd, zodat Gerardus zijn koeien daar op stal kan zetten. Maar dan komt er een tijd dat de koeien te weinig melk geven. Gerardus moet zelfs elders melk gaan inkopen, waardoor zijn winst slinkt tot een halve cent per verkochte liter. In 1916 zijn de schulden zo hoog opgelopen dat, volgens mondelinge overlevering, zelfs de spaarpotten van de kinderen geplunderd worden. Er blijft niets anders over dan de overgebleven koeien te verkopen, het marginale bedrijfje op te heffen en weer als knecht te gaan werken.
Eén van zijn oudere broers regelt met de schuldeisers de schulden. Gerardus verhuurt zich als los werkman en probeert zo de kost te verdienen. Hij haalt bijvoorbeeld voor de melkrijder Aai van Winden bij boeren de kannen melk op en brengt ze met paard en wagen naar de melkfabriek van Toon de Leede, de zoon van Jan, in Schiedam. 's Winters is hij gekleed in een dikke, lange soldaten jas met bivakmuts, de handen in gebreide wanten met daarover door moeder Jans uit oudé dekens genaaide overwanten.
Zoals gezegd, hebben Gerardus en zijn gezin het altijd zeer arm gehad. Dat geldt waarschijnlijk minder voor zijn drie broers, -Huib, Leen en Willem -, die een timmerzaak in Maasland hebben. Gerardus' zoon Willem kon zich nog de vernederende tochten herinneren, wanneer zijn vader met de handkar uit Kethel naar Maasland liep om bij zijn broers een paar mud aardappelen te halen, die hij van hen had gekregen. Later leent hij wel eens een paard-en-wagen om samen met één of meer van zijn kinderen aardappelen in Maasland te gaan halen.
Omdat de boerderij van De Leede weer aan een boer verhuurd kan worden, verhuist in 1923 het gezin van Gerardus naar een huisje aan de Dijkhoornseweg in Den Hoorn. Deze verhuizing gaat per boot en omdat dat wel.
een hele dag zal duren, heeft Jans in een grote ijzeren pot dikke rijstepap met suiker voor onderweg gemaakt. Over Gerardus gaat het, in de familie bekende, verhaal dat hij heel goed kon schaatsen; wat overigens zijn dood werd. Ondanks zijn 71 jaren gaat hij op zekere dag toch nog even 'zwieren '. Hij valt en loopt daarbij een zogenaamde beknelde breuk op, waaraan hij op 26 januari 1926 in een ziekenhuis in Delft overlijdt.
Jansje Burger is geboren op 10 juli 1863 als het zesde en op één na jongste kind van Dirk Burger en Doortje de Gier. Zowel Tante Beth van Meurs-van der Ende (dochter van Jans Burger) als Tante Cor v.d. Meer-Burger (dochter van Piet Burger) weten nog enige aardige anekdotes over dit merkwaardige huwelijk van hun grootouders te vertellen.
Dirk Burger is protestant en Doortje de Gier katholiek. Dat betekent dus een gemengd huwelijk. Dirk belooft bij het trouwen dat de kinderen katholiek opgevoed zullen worden. Maar als het eerste kind, Arend, geboren is, wordt het door de moeder van Dirk meegenomen en protestant gedoopt! Als enig kind blijft hij heel zijn leven protestant. Ook met zoon Piet zijn er problemen.
Hij wordt pas op zijn vierde jaar katholiek(!) gedoopt. Dirk wordt in het dorp Naaldwijk "Leopold" genoemd, waarschijnlijk naar koning Leopold II van België. Dat zal dus wel betekenen dat hij een grote baard heeft. Het gedoe met het al dan niet dopen van zijn kinderen levert hem een scheldliedje op, dat luidt:
"Leopol, Leopol.
ging met z'n kind op hol.
toen zei Doortje de Gier:
Geef mijn zoontje hier!".
Dirk werkt in het vlas. Alleen in de vlastijd heeft hij werk. De rest van het jaar scharrelt hij van alles bij elkaar. Als er geen geld is om eten te kopen, of wanneer Dirk ziek is, dan moet Doortje op haar pantoffels (meer heeft zij niet) gaan bedelen. Dirk steelt ook eens aardappelen, waarvoor hij naar de gevangenis moet. Ook dan moet Doortje maar zien hoe zij aan eten komt. In zo'n situatie kon zij zurig opmerken:
"Van vissen en vinken zal het vlees in de kuip niet gaan stinken ".
Dirk Burger overlijdt op 29 maart 1884.
Doortje de Gier, de dochter van een steenarme horlogemaker uit Zaltbommel die eerst in Den Haag en later in Naaldwijk zijn geluk beproeft, blijft met haar dochter Jans achter. Deze verzorgt haar tot zij op 13 januari 1900 in Naaldwijk overlijdt. Jans gaat dan, zoals we gezien hebben, bij haar zus Chris, die met haar man een uitspanning aan de Vlaardingse Ka heeft, wonen. Jans Burger overlijdt in Den Hoorn op 26 maart 1945. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cornelis Albertus van der Ende, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 20 feb 1886, ovl. (76 jaar oud) te Delft [zh] op 14 mrt 1962, volgt Xs
  2.  Cornelis Wilhelmus (Willem) van der Ende, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 14 feb 1891, ovl. (78 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 18 mrt 1969, volgt Xt
  3.  Cornelia Theodora (Kee) van der Ende, geb. te Kethel [zh] op 19 mei 1892, dienstbode, ovl. (85 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 24 sep 1977, tr. (resp. 31 en 38 jaar oud) te Kethel [zh] op 7 okt 1923 met Johannes van Leeuwen, zn. van Cornelis van Leeuwen en Martina Ammerlaan, geb. te Pijnacker [zh] op 13 sep 1885, veehouder. 
   Zij werkt als dienstbode o.a. bij Arie Lansbergen in Groenoord. Na een mislukte verkering gaat zij naar het klooster, maar zij doet haar geloften niet. Terug "in de wereld" huwt zij met Johannes van Leeuwen, veehouder aan de Nieuwkoopseweg 58 in Pijnacker. Het gezin is altijd heel ann geweest. Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog verliest Jan van Leeuwen veel koeien door blaar en mond- en klauwzeer: "Ze hadden wel koeien, maar ze moesten van de eieren leven! ". Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Adrianus (Arie) van der Ende, geb. te Kethel [zh] op 20 apr 1894, ovl. (80 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 13 jan 1975. 
   Arie krijgt als baby een hersenvliesontsteking en houdt daar een lichte verstandelijke stoornis aan over. Hij kan dan ook op school slecht meekomen. Op 29 mei 1940 verhuist hij naar De Lier. Hij overlijdt, ongehuwd, op 13 januari 1975 in Den Hoorn. 


  Gerardus van der Ende, tr. (resp. 47 en 38 jaar oud) (2) te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 8 feb 1902 met Joanna (Jansje) Burger, dr. van Diederik (Dirk) Burger en Theodora Pieternella de Gier, geb. te Naaldwijk [zh] op 10 jul 1863, ovl. (81 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 26 mrt 1945. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Theodora Margaretha Maria (Door) van der Ende, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 2 feb 1903, ovl. (42 jaar oud) te Delft [zh] op 22 aug 1945, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 28 jan 1927 met Martinus Johannes van der Valk, zn. van Simon van der Valk en Cornelia Johanna van der Knaap, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 sep 1895, los werkman, kruidenier, ovl. (minstens 49 jaar oud) na 1945. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hubertus (Huib) van der Ende, geb. te Kethel [zh] op 23 mrt 1905, ovl. (76 jaar oud) te Hillegom [zh] op 20 jun 1981. 
   ongehuwd. 
  3.  Dirk van der Ende, geb. circa 1903 (doodgeb.). 
  4.  Elisabeth van der Ende, geb. op 28 feb 1909, tr. te Schipluiden [zh] met Cornelis van Meurs, geb. circa 1908, tuinarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXk.  Hubertus van der Ende, zn. van Huibregt van der Ende (VIIIe) (bouwman) en Adriana Hofstede, geb. te Maasland [zh] op 28 apr 1868, broodbakker, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 feb 1943, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 16 jul 1902 met Adriana Cornelia Petronella van Leeuwen, dr. van Petrus van Leeuwen en Margaretha Kleijweg, geb. te Vrijenban [zh] op 28 feb 1877, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 8 jun 1951. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Adriana Cornelia van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 22 jul 1903. 
  2.  Margaretha Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 21 aug 1904, ovl. (2 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12 nov 1904. 
  3.  Hubertus Leonardus Marie van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 7 dec 1905, broodbakker, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 mei 1930 met Cornelia Lambertina Maria Blom, dr. van Lambertus Martinus Johannes Blom (pensionhouder) en Wilhelmina Maria van der Mark, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 4 apr 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Margaretha Cornelia Alfonsa van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 16 jun 1909, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 30 dec 1941, tr. met Wouterus Maria Johanna van der Lans, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 31 jul 1910. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Helena van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 1917, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 22 feb 1918. 

IXl.  Leonardus Jacobus van den Ende, zn. van Huibregt van der Ende (VIIIe) (bouwman) en Adriana Hofstede, geb. te Maasland [zh] op 11 jun 1873, ovl. (68 jaar oud) te Delft [zh] op 20 nov 1941, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Vrijenban [zh] op 29 nov 1899 met Adriana van den Bulk, dr. van Gerardus van den Bulk en Maria Noordermeer, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 4 aug 1874, ovl. (67 jaar oud) te Delft [zh] op 11 okt 1941. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Adriana Gijsberta Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 nov 1900, ovl. (74 jaar oud) te Delft [zh] op 18 mrt 1975. 
  2.  Maria Gerarda Anthonia van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 5 jan 1902, ovl. (56 jaar oud) te Delft [zh] op 12 apr 1958, tr. (beiden 27 jaar oud) (1) te Delft [zh] op 17 jun 1929 met Samuel Drevers, zn. van Samuel Drevers (losman, zeepzieder) en Brigitta Verdonk (dienstbode), geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 jan 1902, ovl. (41 jaar oud) te Kassel [he, Duitsland] op 9 jul 1943. 
   bij het huwelijk van zijn ouders werd Samuel, geboren 23-1-1902 erkend. Samuel overleed op 9-7-1943 te Kassel in Duitsland en daar werd op 22-6-1946 te Delft aangifte van gedaan. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Gerard de Jong. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Huberta Adriana Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 5 aug 1903, tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Delft [zh] op 24 aug 1927 met Johannes Baptist Hubertus Galjé, zn. van Johannes Baptist Hubertus Galjé en Johanna Franciscua Lauber, geb. te Zaandam [nh] circa 1899. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gerarda Anthonia Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 21 mrt 1905, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 18 aug 1986, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Delft [zh] op 18 sep 1929 met Johannes Josephus van Ooijen, zn. van Franciscus Petrus Theodorus van Ooijen en Anna van Velzen, geb. te Delft [zh] op 18 jun 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelia Adriana Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 18 dec 1906, ovl. (4 maanden oud) te Hof van Delft [zh] op 25 apr 1907. 
  6.  Hubertus Cornelis Anthonius van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 apr 1908. 
  7.  Catharina Petronella Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 jul 1910, ovl. (16 jaar oud) te Delft [zh] op 8 apr 1927. 
  8.  Gerardus Adrianus Anthonius van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 mrt 1912, ovl. (1 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 20 okt 1913. 
  9.  Cornelia Catharina Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 19 apr 1914, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Delft [zh] op 4 aug 1937 met Johannes Alphonsus Franciscus van Rooij, zn. van Bernardus van Rooij en Celia Schilperoord, geb. te Delft [zh] op 7 okt 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXm.  Martinus Adrianus van den Ende, zn. van Simon van den Ende (VIIIg) (brandersknecht, groentenverkoper) en Christina Maria van den Ende, geb. te Oud en Nieuw Mathenesse op 13 nov 1862, opzichter/technisch ambtenaar bij een artillerie inrichting, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1929, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) (1) te Delft [zh] op 9 jan 1884 met Cornelia van der Donk, dr. van Bart van den Donk en Gijsberta van Schaik, geb. te Delft [zh] op 8 feb 1864, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) in 1906. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Simon Bartholomeus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 24 feb 1884, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25 mei 1963, volgt Xu
  2.  Gijsbertha Christina van den Ende, geb. te Delft [zh] op 15 jun 1885, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1954, tr. met Ferdinand Sluyter, geb. in 1885, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1965. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Bernardus Petrus Adrianus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 27 feb 1888, ovl. (19 dagen oud) te Delft [zh] op 17 mrt 1888. 
  4.  Johannes Martin van den Ende, geb. in 1889, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Venray [li] op 10 okt 1943, tr. met Hendrika Leontine Winter. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maria Christina Cornelia van den Ende, geb. te Delft [zh] op 16 feb 1891, ovl. (2 maanden oud) te Delft [zh] op 26 apr 1891. 
  6.  Carolina Theodora Martine van den Ende, geb. te Delft [zh] op 16 sep 1892. 
  7.  Doodgeb. kind van den Ende, geb. op 25 aug 1894. 
  8.  Martinus van den Ende, geb. in 1898, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1978, volgt Xv
  9.  Cornelis van den Ende, geb. in 1902, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1979, volgt Xw
  Martinus Adrianus van den Ende, tr. (2) met Johanna Susanna Lucretia de Hosson, geb. te Veendam [gr] circa 1869. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXn.  Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIIi) (landbouwer) en Geertruida Belleman, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 feb 1850, tuinman, warmoezier, ovl. (80 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 30 nov 1930, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 1 aug 1883 met Elisabeth Maria Dickhoff, dr. van Franciscus Wilhelmus Dickhoff en Antonia Hersbach, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 13 mrt 1851, ovl. (62 jaar oud) te Oegstgeest [zh] op 2 sep 1913. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Antonia Frederika van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 jul 1884, ovl. (23 dagen oud) te 's-Gravenhage [zh] op 22 aug 1884. 
  2.  Cornelis Franciscus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 28 aug 1885, magazijnknecht, tr. (resp. 29 en ongeveer 27 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 feb 1915 met Theodora Paulina Teunissen, dr. van Antoni Teunissen (veldarbeider) en Paulina Theodora Tukker, geb. te Beesd [ge] circa 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Franciscus Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 25 dec 1886, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 31 jan 1912 met Maria Lever, dr. van Willem Lever (bediende) en Maria Booghmans, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 4 dec 1884. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Martha van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 feb 1888, dienstbode, ovl. (57 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27 apr 1945, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 mei 1915 met Franciscus Rang, zn. van Karel Hendrik Rang (broodbakker) en Adriana Maria Louisa Sanders, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 nov 1888, kok. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14 mei 1889. 
  6.  Johannes Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 jul 1890, volgt Xx
  7.  Elisabeth Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29 aug 1891, ovl. (34 dagen oud) te 's-Gravenhage [zh] op 2 okt 1891. 
  8.  Laurens van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 aug 1893, volgt Xy

IXo.  Johannes Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIIi) (landbouwer) en Geertruida Belleman, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17 feb 1851, koopman in petroleum, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 15 jan 1935, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 8 aug 1877 met Catharina Maria van Oosten, dr. van Abraham van Oosten en Adriana Zuidgeest, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 mrt 1855, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 28 mrt 1922. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Cornelis Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 aug 1878, melkverkoper, ovl. (22 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] ongehuwd op 1 nov 1900. 
  2.  Adriana Catharina van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 13 okt 1880, ovl. (32 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] ongehuwd op 13 feb 1913. 
  3.  Abraham Leonardus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 3 nov 1881, volgt Xz
  4.  Gerardus Petrus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14 jan 1884, ovl. (5 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17 jun 1884. 
  5.  Laurens Johannes van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 apr 1885, ovl. (4 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 sep 1885. 
  6.  Petronella Catharina van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 26 nov 1886, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 nov 1888. 
  7.  Elisabeth Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 aug 1888, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12 nov 1957, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 16 nov 1957, tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12 jan 1910 met Johannes Bernardus Leonardus Verhoek, zn. van Johannes Frederik Leonardus Verhoek (vrachtrijder) en Johanna de Koning, geb. circa 1888, graveur, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 16 jan 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Johannes Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 27 jul 1892, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] in mrt 1965, volgt Xaa
  9.  Maria Petronella van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 13 mrt 1896, ovl. (6 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 okt 1896. 
  10.  Catharina Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 mrt 1899, ovl. (5 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 aug 1899. IXp.  Laurens van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIIi) (landbouwer) en Geertruida Belleman, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 6 sep 1857, bediende, ovl. (55 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 24 jul 1913, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 aug 1879 met Jacoba Cornelia Kortekaas, dr. van Jacobus Kortekaas (tapper, tuinman) en Catharina van den Basselaar (winkelierster), geb. te 's-Gravenhage [zh] op 9 apr 1859, ovl. (33 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21 sep 1892. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 22 jun 1880, ovl. (78 jaar oud) te Breda [nb] op 19 aug 1958, volgt Xab
  2.  Catharina Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 20 dec 1881, tr. (resp. 32 en ongeveer 34 jaar oud) te Den Helder [nh] op 31 dec 1913 met Gerardus Wijnders, zn. van Hendrik Wijnders en Elisabeth Cassee, geb. te Velsen [nh] circa 1879. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacoba Elizabeth van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19 sep 1883, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht [ut] op 22 jan 1922, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Willemstad [cu, Nederlandse Antillen] op 6 mei 1910 met Wilhelmus Hermanus Dietz, zn. van Antonius Franciscus Johannes Dietz en Geertruida Wilhelmina Struijs, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 20 jul 1882, ovl. (83 jaar oud) op 1 apr 1966. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jacobus Johannes Marinus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 dec 1885, ovl. (65 jaar oud) te Voorburg [zh] op 28 jan 1951, volgt Xac
  5.  Laurens Bartholomeus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19 aug 1887, ovl. (1 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 apr 1889. 

IXq.  Adrianus van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (VIIIi) (landbouwer) en Geertruida Belleman, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 aug 1863, barbier, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17 mrt 1929, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21 aug 1889 met Isabella Rosina Mathilda van der Hoeven, dr. van Petrus Johannes van der Hoeven en Elisabeth Mathilda Teeuwen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 6 jun 1861, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 15 aug 1946. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Elisabeth Mathilda Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 mei 1890. 
  2.  Geertruida Isabella Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 mei 1890. 
  3.  Cornelis Adrianus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 18 dec 1891, winkelchef, tr. (resp. 36 en 34 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 nov 1928 met Josephina Maria Nicolaas, dr. van Gerardus Johannes Nicolaas (vergulder) en Maria Wilhelmina Drabbe, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 mrt 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Antonia van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 1 aug 1893. 
  5.  Petrus Johannes van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 okt 1894, volgt Xad
  6.  Christiaan Hendricus Johannes van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 12 mei 1897. 

IXr.  Johannes Petrus Anthonius van den Ende, zn. van Adrianus van der Ende (VIIIk) en Elisabeth Catharina Seijen ten Hoorn, geb. te Wassenaar [zh] op 6 mrt 1879, houthandelaar, ovl. (44 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 8 jun 1923, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 22 apr 1908 met Magdalena Martina Antonia van der Hoeven, dr. van Hendricus Michael van der Hoeven en Catharina Elisabeth Bonneke, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 1 okt 1884. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Adrianus Lambertus Maria van den Ende, geb. te Loosduinen [zh] op 9 jun 1909, ovl. (één maand oud) te Loosduinen [zh] op 4 aug 1909. 
  2.  Adrianus Lambertus Maria Hijacinthus van den Ende, geb. circa 1911, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23 feb 1915. 
  3.  Joannes Cornelius Anthonius van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 24 apr 1913. 
  4.  Henriette Johanna Gerarda Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 apr 1914. 
  5.  Johanna Adriana Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 4 apr 1915. 

IXs.  Martinus van der Ende, zn. van Arie van der Ende (VIIIm) en Margaretha (Grietje) Warmond (dienstbode), geb. te Naaldwijk [zh] op 25 aug 1852, ovl. (60 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 29 jul 1913, tr. (beiden 25 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 mei 1878 met Catharina (Trijntje) de Vos, dr. van Anthonie Vos en Cornelia Korenblom, geb. te Naaldwijk [zh] op 21 okt 1852, ovl. (86 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 8 mrt 1939. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Margaretha van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 11 mei 1879, ovl. (één maand oud) te Naaldwijk [zh] op 7 jul 1879. 
  2.  Anthonius van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 19 okt 1880, ovl. (75 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 6 mrt 1956, volgt Xae
  3.  Arie van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 8 mrt 1882, boerenarbeider, ovl. (21 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 mrt 1904. 
  4.  Cornelia Catharina van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 12 mrt 1883, ovl. (1 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 9 jul 1884. 
  5.  Margaretha Joanna van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 6 jun 1884, ovl. (5 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 30 nov 1884. 
  6.  Cornelia Martina van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 5 mrt 1886, ovl. (2 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 26 jan 1889. 
  7.  Engelbertus van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 3 aug 1888, veehandelaar, ovl. (64 jaar oud) te Delft [zh] op 29 okt 1952. 
  8.  Cornelia Francina Margaretha van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 8 nov 1889, ovl. (47 jaar oud) te Utrecht [ut] op 8 jul 1937, tr. (resp. 32 en ongeveer 26 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 21 okt 1922 met Johannes Benschop, zn. van Johannes Benschop en Wilhelmina Hilhorst, geb. te Vleuten [ut] circa 1896, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 8 jul 1937. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Margaretha Barbara van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 17 nov 1893, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 aug 1918 met Johannes van den Brink, zn. van Hendrikus van den Brink en Cornelia van den Berg, geb. te Vleuten [ut] circa 1894, rijwielhandelaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Maria Martina Johanna van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 9 mei 1896, ovl. (3 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 6 sep 1896. 

IXt.  Adrianus (Arie) van der Ende, zn. van Adrianus (Arie) van den Ende (VIIIn) en Theodora van Velzen, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 21 feb 1847, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 6 mei 1871 met Maria Groenewegen, dr. van Frederik Groenewegen en Elisabeth van Gink, geb. te Naaldwijk [zh] op 16 jul 1840. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Theodora Elisabeth van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 7 mei 1872, tr. met Johannes Ouwendijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Elisabeth van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 18 jun 1873, ovl. (58 jaar oud) te Monster [zh] op 15 jan 1932, tr. met Cornelis Adrianus van Veldhoven, zn. van Jacobus van Veldhoven en Cornelia van der Tuin, geb. te Naaldwijk [zh] op 30 dec 1869, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Adrianus Frederikus van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 5 mei 1875, ovl. (76 jaar oud) te Delft [zh] op 20 dec 1951, volgt Xaf
  4.  Maria Magdalena van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 20 jul 1876. 
  5.  Frederikus van der Ende, geb. te Rijswijk [zh] op 14 jan 1878. 
  6.  Petronella Catharina van der Ende, geb. te Rijswijk [zh] op 30 apr 1879. 

IXu.  Gerardus van der Ende, zn. van Adrianus (Arie) van den Ende (VIIIn) en Theodora van Velzen, geb. te Berkel en Rodenrijs [zh] op 1 sep 1855, arbeider, ovl. (85 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 13 jun 1941, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Overschie [zh] op 25 feb 1882 met Maria Schenk, dr. van Jacobus Schenk en Theodora Schreuder, geb. te Overschie [zh] op 4 jan 1859, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17 feb 1927. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Adrianus van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 28 dec 1883, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht [ut] op 10 nov 1952, volgt Xag
  2.  Dorothea van der Ende, geb. te Overschie [zh] op 5 mrt 1885, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 apr 1972, tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) te Schiedam [zh] op 3 jan 1907 met Adrianus Petrus van der Linden, zn. van Arij van der Linden (zeeman) en Johanna Maria van den Boogert, geb. te Vlaardingen [zh] op 19 mrt 1878, bootwerker, ovl. (69 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12 nov 1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Theodorus van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 14 mei 1886, ovl. (8 jaar oud) te Overschie [zh] op 7 jan 1895. 
  4.  Jacoba Josina van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 31 mei 1887, ovl. (3 maanden oud) te Overschie [zh] op 24 sep 1887. 
  5.  Johannes van der Ende, geb. te Overschie [zh] op 17 jul 1888, ovl. (6 jaar oud) te Overschie [zh] op 20 jan 1895. 
  6.  Francina Johanna van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 23 mei 1890. 
  7.  Elizabeth van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 27 jul 1891, ovl. (3 jaar oud) te Overschie [zh] op 2 feb 1895. 
  8.  Maria van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 29 okt 1893, ovl. (8 maanden oud) te Overschie [zh] op 3 jul 1894. 
  9.  Helenea Lodewina van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 1 dec 1894, ovl. (1 jaar oud) te Overschie [zh] op 24 mrt 1896. 
  10.  Petrus Joseph van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 4 mrt 1896, ovl. (4 maanden oud) te Overschie [zh] op 1 aug 1896. 
  11.  Gerardus Adrianus van der Enden, geb. te Overschie [zh] op 9 apr 1897, ovl. (1 jaar oud) te Overschie [zh] op 22 apr 1898. 
  12.  Elizabeth van den Ende, geb. te Overschie [zh] op 2 mrt 1901, ovl. (53 jaar oud) te Schiedam [zh] op 22 mrt 1954, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Overschie [zh] op 10 feb 1925 met Wilhelmus Adrianus Johannes van Veen, zn. van Simon Petrus van Veen (boerenarbeider) en Barbara Heijdra, geb. te Kethel en Spaland [zh] op 9 mrt 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXv.  Arie van der Ende, zn. van Johannis (Hendrik) van der Ende (VIIIp) (houtzaagmolenaarsknecht, arbeider) en Clasina van Os, geb. te Wateringen [zh] op 26 mrt 1863, ovl. (70 jaar oud) te Delft [zh] op 5 mei 1933, tr. (beiden 26 jaar oud) te Delft [zh] op 8 mei 1889 met Louisa Maria Zuijderwijk, dr. van Leonardus Zuijderwijk en Alida Sluijs, geb. te Delft [zh] op 11 sep 1862, ovl. (50 jaar oud) te Delft [zh] op 7 dec 1912. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Clasina Maria van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 15 apr 1890, ovl. (12 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 9 sep 1902. 
  2.  Leonardus Johannes Andreas van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 10 dec 1891, volgt Xah
  3.  Maria Adriana van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 23 mei 1893, ovl. (11 maanden oud) te Hof van Delft [zh] op 8 mei 1894. 
  4.  Andreas Jacobus van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 8 jun 1894, volgt Xai
  5.  Johanna Gerarda van der Ende, geb. te Delft [zh] op 15 feb 1896, tr. (beiden 26 jaar oud) te Delft [zh] op 3 jan 1923 met Wilhelmus Johannes Lampe, zn. van Cornelis Lampe en Dirkje Jonker, geb. te Hof van Delft [zh] op 6 jul 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Alida Maria van der Ende, geb. te Delft [zh] op 3 mrt 1897, ovl. (4 maanden oud) te Delft [zh] op 16 jul 1897. 
  7.  Johannes Cornelis van der Ende, geb. te Delft [zh] op 20 jul 1898, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 11 apr 1900. 
  8.  Marinus Arie van der Ende, geb. te Delft [zh] op 12 nov 1899. 
  9.  Elizabeth Adriana van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 mrt 1901, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Delft [zh] op 15 feb 1928 met Daniel Wilhelmus Antonius Severins, zn. van Josphus Severins en Johanna Elizabeth Touw, geb. te Rijswijk [zh] circa 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Apolonia Maria van der Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 10 mei 1903. 
  11.  Clazina Maria van der Ende, geb. te Delft [zh] op 23 sep 1904. 
  12.  Maria Louisa van den Ende, geb. te Delft [zh] op 26 okt 1906, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 21 apr 1908. 

Generatie X

Xa.  Adrianus Wilhelmus van den Ende, zn. van Wilhelmus Adrianus van den Ende (IXa) en Elisabet Verdegaal, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 okt 1877, Landbouwer, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 2 feb 1951, begr. te Naaldwijk [zh] op 7 feb 1951, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Voorburg [zh] op 18 apr 1911, kerk.huw. op 2 mei 1911 met Cornelia Maria Meewisse, dr. van Cornelis Meewisse en Catharina van Leeuwen, geb. te Voorburg [zh] op 7 mei 1886, ovl. (57 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 feb 1944, begr. te Naaldwijk [zh] op 14 feb 1944. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Adrianus (Wim) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 mrt 1912, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 3 mrt 1994, volgt XIa
  2.  Cornelis Hendricus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 3 apr 1913, ovl. (4 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27 okt 1917. 
  3.  Elizabeth Adriana Wilhelmina (Bertha) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 mrt 1914, ovl. (23 jaar oud) te Scheveningen [zh] op 18 sep 1937. 
   Merkwaardig genoeg staat op haar bidprentje dat zij te Delft in het ziekenhuis is overleden, maar dat is met zekerheid onjuist. Door een val op de schaats had zij haar nek gebroken en was daardoor min of meer invalide geworden. Zij had toen verkering met Piet Zwinkels uit Naaldwijk. Zij sleepte zich tot op 3 september 1937 voort om op die datum opgenomen te worden voor behandeling in een kliniek in Scheveningen, maar zij overleed daar twee weken later. 
  4.  Catharina Gerarda Martina (To) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 20 apr 1915, ovl. (96 jaar oud) te Delft [zh] op 7 aug 2011, begr. te Poeldijk [zh] op 11 aug 2011, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenzande [zh] op 3 mei 1938, kerk.huw. (Rooms Katholiek) op 4 mei 1938 met Jacobus Nicolaas Zuijderwijk, zn. van Johannes Ludovicus Zuijderwijk en Elisabeth Maria van Leeuwen, geb. te Naaldwijk [zh] op 21 jul 1914, tuinder, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 28 jul 2005, begr. te Poeldijk [zh] op 2 aug 2005. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelia Adriana Marina (Cor) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 mei 1916, ovl. (88 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 aug 2004, begr. te 's-Gravenhage [zh] bijgezet in het familiegraf op de RK begraafplaats St. Barbara (Binckhorst) op 31 aug 2004, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Naaldwijk [zh] op 26 nov 1941 met Wilhelmus Gerardus van der Loos, zn. van Petrus Hermanus van der Loos (melkhandelaar) en Agatha Maria Euphenia Ensink, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 2 okt 1911, zuivelhandelaar, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 2 jun 1994, begr. te 's-Gravenhage [zh] St Barbara begraafplaats op 6 jun 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Martina Johanna Catharina (Tini) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 29 aug 1917, ovl. (93 jaar oud) te Naaldwijk [zh] in verzorgingstehuis de Naaldhorst op 10 okt 2010, begr. te Poeldijk [zh] op 15 okt 2010, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenzande [zh] op 26 jul 1942 met Cornelis Nicolaas Maria (Cor) van Kester, zn. van Johannes Jacobus van Kester (tuinder) en Jozina Margeretha (Clasina) van den Berg, geb. te Poeldijk [zh] op 4 mei 1912, tuinder, ovl. (86 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 24 okt 1998, begr. te Poeldijk [zh] op 29 okt 1998. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Cornelis Hendricus (Cees) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 29 okt 1918, ovl. (95 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 8 sep 2014, volgt XIb
  8.  Adrianus Cornelis Johannes van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 20 apr 1920, ovl. (6 weken oud) te 's-Gravenzande [zh] op 4 jun 1920. 
  9.  Afgeschermd, tr. (Franciscus 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenzande [zh] op 20 feb 1952 met Franciscus Wilhelmus Johannes van Koppen, zn. van Gijsbertus Johannes (Bert) van Koppen (wagenmaker, carrosseriefabrikant) en Johanna Theodora (Cato) Luijten, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 okt 1921, carrosseriebouwer, ovl. (70 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 23 mei 1992. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Maria Johanna (Riet) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 2 sep 1923, ovl. (83 jaar oud) te Carpinteria [ca, Verenigde Staten] op 11 mrt 2007, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Naaldwijk [zh] op 27 dec 1948 met Johannes Josephus (Jan) van Wingerden, zn. van Hendricus Martinus Johannes van Wingerden (tuinier) en Petronella Cornelia Janssen, geb. te Naaldwijk [zh] op 9 mrt 1924, tuinder, ovl. (87 jaar oud) te Carpinteria [ca, Verenigde Staten] op 21 aug 2011. 
   Zij betrokken een tuin en woonden na de huwelijksdatum aan de Vlietweg 20 te Naaldwijk. Op 14 april 1967 emigreerden zij, met inmiddels 5 kinderen, naar Carpinteria (California) in de Verenigde Staten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Adrianus Jacobus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 mei 1925, ovl. (90 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 apr 2016, volgt XIc
  12.  Sophia Maria (Fietje) van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 27 mrt 1927, dienstbode, ovl. (17 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 mrt 1945. 
   Zij is gestorven door een noodlottig ongeval ten gevolge van een Engels bombardement op het Bezuidenhout te 's-Gravenhage. Zij verbleef bij haar zuster Cor in de huishouding en zij werd als enige dodelijk getroffen, althans zij overleed enige dagen later aan haar verwondingen. Xb.  Jacobus Adrianus (Koos) van den Ende, zn. van Wilhelmus Adrianus van den Ende (IXa) en Elisabet Verdegaal, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 16 nov 1879, tuinder, ovl. (67 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 apr 1947, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 22 jun 1907 met Anna Juliana van der Helm, dr. van Johannes van der Helm en Johanna van der Klugt, geb. te Naaldwijk [zh] op 15 feb 1885, ovl. (57 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 20 jun 1942. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Johannes Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 mei 1908, volgt XId
  2.  Johanna Elisabeth Cornelia van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 jul 1909, ovl. (89 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 24 jan 1999, begr. te Naaldwijk [zh] op 28 jan 1999, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) in 1932 met Petrus Cornelis Vijverberg, zn. van Johannes Casparus Vijverberg en Adriana Maria van Kester, geb. te Naaldwijk [zh] op 14 okt 1907, tuinder, ovl. (61 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 12 sep 1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Elisabeth Wilhelmina Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 29 okt 1910, kloosterlinge, ovl. (88 jaar oud) te Nijmegen [ge] op 28 dec 1998. 
  4.  Johannes Jacobus Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 23 jan 1913, ovl. (76 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 11 apr 1989, sam. te Monster [zh] op 23 jul 1957 met Jacoba Maria Olierook, dr. van Cornelis Theodorus Olierook en Berdina Flaton, geb. te Monster [zh] op 16 okt 1909, ovl. (99 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 27 okt 2008. 
   kinderloos gebleven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Adrianus Jacobus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 okt 1914, ovl. (2 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 27 dec 1914. 
  6.  Cornelia Adriana Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 10 apr 1917, ovl. (85 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 aug 2002, begr. te Naaldwijk [zh] op 29 aug 2002, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) op 20 apr 1944 met Andreas Johannes van Kester, zn. van Andreas Jacobus van Kester en Margaretha Cornelia Hofstede, geb. te Monster [zh] op 22 dec 1914, ovl. (71 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 19 sep 1986, begr. te Naaldwijk [zh] op 23 sep 1986. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria Cornelia Wilhelmina van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 25 apr 1920, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 7 jul 1991, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 apr 1944 met Frederik Lodewijk de Hoogh, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 6 jun 1910, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1991. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Jacobus Maria Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 10 nov 1922, ovl. (75 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 13 nov 1997, volgt XIe
  9.  Hendrikus Cornelis Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 dec 1925, pater, ovl. (60 jaar oud) te Nijmegen [ge] op 14 dec 1985. Xc.  Nicolaas Thomas (Klaas) van den Ende, zn. van Wilhelmus Adrianus van den Ende (IXa) en Elisabet Verdegaal, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 7 mrt 1882, ged. te Naaldwijk [zh], ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 25 okt 1930, begr. te Naaldwijk [zh] op 28 okt 1930, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 7 jun 1909 met Margrieta Hendrika Hofstede, dr. van Hendrikus Hofstede en Wilhelmina van der Helm, geb. te Schipluiden [zh] op 17 mrt 1884, ovl. (72 jaar oud) te Voorburg [zh] op 15 jul 1956, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 18 jul 1956. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Hendricus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 feb 1912, ovl. (56 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 26 mrt 1968, volgt XIf
  2.  Hendrikus Wilhelmus Johannes van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 4 mrt 1913, ovl. (76 jaar oud) te Maasdijk [zh] op 25 mei 1989, volgt XIg
  3.  Elisabeth Wilhelmina Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 21 feb 1914, ovl. (98 jaar oud) te Monster [zh] op 30 okt 2012, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 feb 1939 met Nicolaas Johannes Hofstede, zn. van Jacobus Johannes Hofstede en Maria Wilhelmina van der Valk, geb. te Wateringen [zh] op 18 mei 1912, tuinder, ovl. (67 jaar oud) te Monster [zh] op 24 feb 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Nicolaas van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 31 jan 1915, ovl. (5 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 7 jul 1915. 
  5.  Adriana Wilhelmina Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 15 mrt 1916, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Delft [zh] op 21 jun 1944 met Wilhelmus Petrus Maria Meyer, zn. van Gerardus Johannes Meyer en Cornelia Adriana Hofsteede, geb. te Delft [zh] op 25 apr 1914, melkboer, hotelhouder, ovl. (84 jaar oud) te Carvoeiro [Portugal] op 18 feb 1999, begr. te Bergen [nh] op 23 feb 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Wilhelmina Anna Margaretha van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 26 mei 1917, ovl. (92 jaar oud) te Delft [zh] op 2 sep 2009, begr. te Delft [zh] begraafplaats Iepenhof op 8 sep 2009, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Delft [zh] op 21 jun 1944 met Cornelis Martinus Jacobus Meyer, zn. van Gerardus Johannes Meyer en Cornelia Adriana Hofsteede, geb. te Delft [zh] op 2 sep 1911, kruidenier, ovl. (59 jaar oud) te Lienz [Oostenrijk] op 29 sep 1970, begr. te Delft [zh] op 2 okt 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johanna Hendrika Antonia Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 aug 1918, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Voorburg [zh] op 5 apr 1946 met Hermanus Gerardus Pelkman, zn. van Franciscus Dionijsius Pelkman (kleermaker) en Johanna Maria Derksen, geb. te Huissen [ge] op 14 feb 1918, kleermaker, ovl. (76 jaar oud) te Huissen [ge] op 11 mrt 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Anna Petronella Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 sep 1919, ovl. (3 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 29 dec 1919. 
  9.  Alida Wilhelmina Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 12 mrt 1921, ovl. (79 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 27 jun 2000, tr. (22 jaar oud) te Voorburg [zh] op 14 jan 1944 met Afgeschermd, kind van Leonardus Everardus van der Hoeven en Margaretha Maria Vollebregt. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Anna Petronella Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 mei 1922, ovl. (61 jaar oud) te Voorburg [zh] op 6 apr 1984, tr. (resp. 41 en 43 jaar oud) te Voorburg [zh] op 23 jul 1963 met Cornelis Gerhardus Coenraad de Wit, zn. van Cornelis Gerhardus Coenraad de Wit (huisschilder) en Aafje Boekweit, geb. te Voorburg [zh] op 26 dec 1919, kantoorbediende, ovl. (48 jaar oud) te Voorburg [zh] op 30 sep 1968. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Nicolaas Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 15 sep 1923, ovl. (34 dagen oud) te 's-Gravenzande [zh] op 19 okt 1923. 
  12.  Gerarda Alida Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 27 jun 1925, ovl. (72 jaar oud) te Voorburg [zh] op 23 mrt 1998, gecr. te Rijswijk [zh] op 26 mrt 1998, tr. (26 jaar oud) te Voorburg [zh] op 20 sep 1951 met Afgeschermd, kind van Petrus van Mill en Elizabeth de Vreede. Uit dit huwelijk geen kinderen. Xd.  Wilhelmus Petrus Antonius (Willem) van den Ende, zn. van Wilhelmus Adrianus van den Ende (IXa) en Elisabet Verdegaal, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 22 feb 1889, tuinder, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 18 dec 1973, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Monster [zh] op 9 aug 1919 met Alida Wilhelmina Hersbach, dr. van Johannes Hersbach en Wilhelmina Kouwenhoven, geb. te Monster [zh] op 25 sep 1893, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] in 1981. 
 Willem heeft nog enige jaren (als jongeman) bij zijn zuster in Vlaardinger-Ambacht gewoond. Hij was toen brood-bakkersknecht bij zijn zwager Jan Keijzer. (die overigens ook bouwman was). Eenmaal getrouwd en tuinder zijnde woonde hij aan de Leeweg nr. 19 te 's-Gravenzande op een stuk grond dat hij van zijn moeder had gekocht. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Elisabeth Wilhelmina Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 15 jul 1920, ovl. (21 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 18 sep 1941. 
  2.  Wilhelmina Antonia Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 5 jun 1921, ovl. (83 jaar oud) op 1 aug 2004, tr. (beiden 28 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 23 dec 1949 met Hendricus Cornelis Anthonius Groenewegen, zn. van Johannes Petrus Anthonius Groenewegen (tuinder) en Johanna Francina Nederpelt, geb. te Monster [zh] op 26 aug 1921, tuinder, ovl. (82 jaar oud) op 14 mrt 2004. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Maria Christina Alida van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 okt 1923, ovl. (90 jaar oud) te De Meern [ut] op 18 nov 2013, tr. (resp. 27 en 36 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 4 jun 1951 met Leonardus Antonius Joseph Barendse, zn. van Gerardus Barendse en Maria Klazina van der Valk, geb. te Monster [zh] op 9 mrt 1915, tuinder, ovl. (63 jaar oud) te Delft [zh] op 12 jun 1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelia Adriana Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 14 okt 1924, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 3 jul 1996, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 7 okt 1953 met Gerardus Leonardus van Marrewijk, zn. van Adrianus Jozefus van Marrewijk (tuinder) en Anna Theodora Maria Wubben, geb. te Naaldwijk [zh] op 1 jun 1923, tuinder, ovl. (61 jaar oud) op 5 apr 1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, tr. (Antonius 31 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 23 nov 1949 met Antonius Martinus van der Burg, zn. van Antonius Everardus van der Burg en Agnes Petronella Oudshoorn, geb. te Pijnacker [zh] op 10 apr 1918, carrosseriebouwer, ovl. (88 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 15 mrt 2007. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johannes Wilhelmus Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 10 feb 1928, ovl. (72 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 apr 2000, volgt XIh
  8.  Antonius Johannes Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 12 mei 1929, ovl. (7 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 7 dec 1936. 
  9.  Doodgeb. kind van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 mrt 1931. 
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. Xe.  Johannes van den Enden, zn. van Wilhelmus van den Enden (IXb) (landbouwer) en Anna Maria Olsthoorn, geb. te Monster [zh] op 1 dec 1882, tuinder, ovl. (88 jaar oud) te Monster [zh] op 28 jan 1971, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 7 mei 1913 met Cornelia Maria Duijvestein, dr. van Cornelis Duijvestein (tuinder) en Maria Petronella Kors, geb. te Loosduinen [zh] op 15 sep 1885, ovl. (87 jaar oud) in mei 1973. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Wilhelmus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 23 mrt 1914, ovl. (11 maanden oud) te 's-Gravenhage [zh] op 26 feb 1915. 
  2.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. op 30 apr 1920. 
  3.  Cornelis van den Ende, geb. te Monster [zh] op 30 apr 1920, ovl. (86 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 28 sep 2006, volgt XIi
  4.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Monster [zh] op 14 mrt 1922. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Verhagen (veehandelaar) en Johanna Francisca Maria Vlaming. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Wilhelmus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 22 mei 1925, ovl. (40 jaar oud) te Delft [zh] op 6 aug 1965, volgt XIj
  7.  Anna Maria Geertruida van den Ende, geb. te Monster [zh] op 13 mei 1928, ovl. (79 jaar oud) te Monster [zh] op 23 aug 2007, sam. te Monster [zh] op 22 dec 1953 met Cornelis Johannes Josephus van der Klugt, zn. van Antonius Jozef van der Klugt (tuinder) en Agatha Maria Catharina van Zijl, geb. te Monster [zh] op 23 feb 1928, tuinder, ovl. (71 jaar oud) te Monster [zh] op 12 mrt 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xf.  Wilhelmus van den Enden, zn. van Wilhelmus van den Enden (IXb) (landbouwer) en Anna Maria Olsthoorn, geb. te Monster [zh] op 11 feb 1886, tuinder, ovl. (74 jaar oud) te Delft [zh] op 18 mei 1960, tr. (resp. 47 en 33 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 okt 1933 met Catharina Gerdina van der Kroft, dr. van Johannes van der Kroft en Catharina Adriana Maria van der Knaap, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 4 jul 1900, winkeljuffrouw, ovl. (56 jaar oud) te Monster [zh] op 29 apr 1957. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. met Hendrika Alida Josepha (Riek) Bosland, geb. te Loosduinen [zh] op 9 mrt 1937, ovl. (79 jaar oud) op 6 aug 2016, begr. te Monster [zh] op 10 aug 2016. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Cornelis J. Schouw en Helena Maria Wijngaarden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xg.  Leonardus van den Enden, zn. van Wilhelmus van den Enden (IXb) (landbouwer) en Anna Maria Olsthoorn, geb. te Monster [zh] op 3 mrt 1888, tuinder, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 19 nov 1962, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Monster [zh] op 23 mei 1914 met Joanna Maria Elizabeth Franke, dr. van Angelinus Johannes Franke (metselaar) en Anna Gerarda Maria Vollebregt, geb. te Monster [zh] op 7 sep 1890, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Poeldijk [zh] in 1962. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Anna Maria van den Ende, geb. te Monster [zh] op 27 feb 1915, ovl. (22 jaar oud) te Monster [zh] ongehuwd op 23 jun 1937. 
  2.  Anna Gerarda Maria van den Ende, geb. te Monster [zh] op 20 okt 1916, ovl. (92 jaar oud) te Delft [zh] ongehuwd op 19 okt 2009, gecr. te Rijswijk [zh] crematorium Eikelenburg op 23 okt 2009. 
  3.  Geertruida Petronella van den Ende, geb. te Monster [zh] op 3 apr 1918, ovl. (11 maanden oud) te Monster [zh] op 19 mrt 1919. 
  4.  Helena Johanna Maria van den Ende, geb. te Monster [zh] op 25 jun 1920, ovl. (84 jaar oud) te Brisbane [qu, Australië] op 18 jul 2004, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 15 sep 1942 Anna Gerarda Maria van den Ende 45 J wonende te s'Gravenhagen zuster der vrouw en Cornelia van Ruiten 55 J wonende te Monster, kerk.huw. te Monster [zh] Wilhelmus van den Ende en Hendricus Adrianus Scholtes uit Poeldijk, (gesch. te Brisbane [qu, Australië]) met Adrianus Arnoldus Johannes Scholtes, zn. van Cornelis Gerardus Scholtes (slager) en Cornelia Maria van Schie, geb. te Monster [zh] op 11 jan 1914, slager, ovl. (70 jaar oud) te Brisbane [qu, Australië] op 5 nov 1984. 
   is met gehele gezin geemigreerd naar Australia tussen 1949 en 1951. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) waarschijnlijk met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wilhelmus Angelinus Petrus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 14 okt 1923, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 11 dec 2006, volgt XIk
  6.  Afgeschermd
  7.  Geertruida Lambertha van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 28 jun 1931, ovl. (2 dagen oud) te 's-Gravenhage [zh] op 30 jun 1931. 

Xh.  Gerardus van den Enden, zn. van Wilhelmus van den Enden (IXb) (landbouwer) en Anna Maria Olsthoorn, geb. te Monster [zh] op 6 jul 1895, tuinder, ovl. (60 jaar oud) te Monster [zh] op 29 sep 1955, tr. (resp. 32 en 36 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 10 apr 1928 met Gerarda Lamberta Petronella Schouten, dr. van Franciscus Anthonius Schouten en Maria Petronella van de Brugge, geb. te Bleiswijk [zh] op 8 jun 1891, ovl. (75 jaar oud) te Delft [zh] op 7 sep 1966. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind van den Enden, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 jun 1930. 
  2.  Afgeschermd

Xi.  Johannes Hendricus Josephus van den Enden, zn. van Petrus van den Ende (IXd) en Francisca Scheffers, geb. te Monster [zh] op 9 mrt 1895, tuinder, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Monster [zh] op 30 sep 1922 met Theodora Henrica van der Meer, dr. van Adrianus Quirius van der Meer en Hendrika Alida van Santen, geb. te Monster [zh] op 27 sep 1901, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) circa jun 1969. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petrus Gobertus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 1 mei 1924, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 26 mrt 1998, volgt XIl
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Adrianus Jacobus Christiaan Dobbe en Cornelia Cecilia van Vliet. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Hendricus Jozephus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 14 jul 1927, ovl. (84 jaar oud) te Schiedam [zh] op 12 dec 2011, volgt XIm
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Cornelius Petrus Nederpel en Geertruida Hendrika Johanna Ouwendijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Cornelis Wilhelmus Jozephus Maria Duijvestijn en Cornelia Johanna Duijnisveld. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Anthony Johannes van Zeijl en Petronella Johanna Helena van der Burg. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Hendrikus Petrus Jozeph van den Enden, geb. te Monster [zh] op 31 jul 1934, ovl. (71 jaar oud) te Maasdijk [zh] op 13 sep 2005, volgt XIn
  10.  Maria Alberdina Hendrika van den Enden, geb. te Monster [zh] op 28 aug 1940, ovl. (25 jaar oud) te Monster [zh] op 12 jun 1966. 

Xj.  Gerardus Andreas van den Ende, zn. van Gerardus van den Ende (IXe) (bouwman) en Pieternella Thoen, geb. te Monster [zh] op 17 nov 1889, landbouwer, ovl. (87 jaar oud) te Monster [zh] op 5 okt 1977, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Voorschoten [zh] op 6 mei 1921 met Margaretha Johanna Koot, dr. van Johannes Koot (bouwman) en Geertruida van Benten, geb. te Voorschoten [zh] op 8 mrt 1897, ovl. (57 jaar oud) te Monster [zh] op 8 dec 1954. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Petronella Geertruida van den Ende, geb. te Monster [zh] op 27 dec 1922, ovl. (91 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 19 mei 2014, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Monster [zh] op 13 jul 1944 met Corstiaan Hendrikus van Luijk, zn. van Theodorus Nicolaas van Luijk (tuinder) en Gerarda Wilhelmina Maria van Heijningen, geb. te Monster [zh] op 27 feb 1919, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Gerardus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 2 jan 1924, tuinder, ovl. (21 jaar oud) te Benschop [ut] op 17 feb 1945. 
   ongehuwd. 
  3.  Afgeschermd, tr. (Johannes 28 jaar oud) te Monster [zh] op 12 nov 1946 met Johannes Nicolaas Enthoven, zn. van Petrus Johannes Enthoven en Cornelia van der Meer, geb. te Monster [zh] op 15 aug 1918, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gerardus Maria van den Ende, geb. te Monster [zh] op 30 aug 1926, ovl. (46 jaar oud) te Monster [zh] op 27 mei 1973, volgt XIo
  5.  Maria Wilhelmina van den Ende, geb. te Monster [zh] op 19 mrt 1928, ovl. (80 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 okt 2008, tr. (25 jaar oud) te Monster [zh] op 29 aug 1953 met Afgeschermd, kind van Johannes Gerardus van Holsteijn (tuinder) en Helena Catharina Geertruida Tetteroo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Leonardus Josephus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 5 sep 1929, ovl. (76 jaar oud) te Monster [zh] op 6 feb 2006, volgt XIp
  7.  Gerardus Martinus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 5 jun 1931, ovl. (81 jaar oud) op 1 dec 2012, volgt XIq
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  9.  Afgeschermd
  10.  Doodgeb. kind van den Ende, geb. op 26 mrt 1937. 
  11.  Afgeschermd, tr. (Cornelis 26 jaar oud) te Monster [zh] op 23 dec 1963 met Cornelis Johannes van Dijk, zn. van Cornelis Jacobus Johannes van Dijk (tuinder) en Apollonia Verbeek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 20 mei 1937, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 1 okt 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xk.  Hermanus Johannes van den Ende, zn. van Gerardus van den Ende (IXe) (bouwman) en Pieternella Thoen, geb. te Monster [zh] op 22 jan 1891, landbouwer, ovl. (91 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 nov 1982, begr. te Loosduinen [zh] op 6 nov 1982, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Monster [zh] op 14 okt 1914 met Maria Gerards Hendrina Franke, dr. van Angelinus Johannes Franke (metselaar) en Anna Gerarda Maria Vollebregt, geb. te Monster [zh] op 28 dec 1892, ovl. (hoogstens 89 jaar oud) voor 1982. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Petronella Gerarda Maria van den Ende, geb. te Monster [zh] op 12 aug 1915, ovl. (88 jaar oud) te Loosduinen [zh] op 20 apr 2004, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Monster [zh] op 17 jan 1942 met Adrianus Laurentius van der Lans, zn. van Christianus Jacobus van der Lans en Johanna Helena Agatha van der Burg, geb. te Loosduinen [zh] op 24 nov 1912, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1966. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 9 mei 1916. 
  3.  Angelinus Johannes Gerardus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 11 jun 1917, ovl. (79 jaar oud) te Monster [zh] op 2 mei 1997, volgt XIr
  4.  Anna Helena van den Ende, geb. te Monster [zh] op 9 jun 1920, ovl. (91 jaar oud) te Schoorl [nh] op 11 dec 2011, begr. te Catrijp [nh] op 17 dec 2011, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Monster [zh] op 8 sep 1943 met Simon Meereboer, zn. van Gerrit Meereboer (veehouder) en Kniertje Stoop, geb. te Nieuwe Niedorp [nh] op 3 jul 1914, fouragehandelaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, tr. (Cornelia 30 jaar oud) te Alphen aan de Rijn [zh] op 25 aug 1949 met Cornelia Hendrika Duijndam, geb. te Delft [zh] op 18 mei 1919, ovl. (81 jaar oud) te Wateringen [zh] op 27 okt 2000. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Wilhelmus Engelbertus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 9 jul 1923, ovl. (1 jaar oud) te Monster [zh] op 22 mei 1925. 
  7.  Johannes Wilhelmus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 22 jun 1926, tuinder, ovl. (25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 jul 1951. 
  8.  Afgeschermd, tr. (Christiaan 25 jaar oud) te Monster [zh] op 21 dec 1951 met Christiaan Albertus Cornelis Koehler, zn. van Christianus Theodorus Koehler en Johanna Martina Maria Nederpel, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 9 feb 1926, onderwijzer, ovl. (82 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 29 sep 2008, gecr. te Rijswijk [zh] op 3 okt 2008. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xl.  Gerardus Cornelis Leonardus van den Ende, zn. van Johannes van den Ende (IXf) en Geertruida Schuur, geb. te Veur [zh] op 16 mrt 1879, arbeider, ovl. (48 jaar oud) te Voorburg [zh] op 3 feb 1928, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Monster [zh] op 2 okt 1909 met Cornelia Elizabeth Bol, dr. van Petrus Bol (schipper) en Margrieta van Dijk, geb. te Monster [zh] op 6 jan 1880, ovl. (66 jaar oud) te Monster [zh] op 16 dec 1946. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Geertruida Margaretha Catharina van den Ende, geb. te Monster [zh] op 27 okt 1910, ovl. (95 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 6 jun 2006, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Monster [zh] op 28 sep 1935 met Marinus Adrianus van Rijn, zn. van Nicolaas van Rijn (winkelier) en Anna van Vliet, geb. te Monster [zh] op 30 nov 1908, ovl. (hoogstens 97 jaar oud) voor 2006. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Wilhelmina van den Ende, geb. te Monster [zh] op 5 nov 1911, ovl. (93 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 3 okt 2005, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Monster [zh] op 3 sep 1938 met Simon Cornelis Kruijk, zn. van Cornelis Jacobus Antonius Pius Kruijk (tuinarbeider) en Elisabeth de Brabander, geb. te Monster [zh] op 27 aug 1909, tuinarbeider, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1984. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Geertruida Johanna van den Ende, geb. te Monster [zh] op 25 jul 1913. 
   op 20 juni 1932 vertrokken naar Roosendaal (NB). 
  4.  Petrus Johannes Damianus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 7 sep 1914, ovl. (1 jaar oud) te Monster [zh] op 1 mrt 1916. 
  5.  Maria Cornelia van den Ende, geb. te Monster [zh] op 17 jan 1917, ovl. (76 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 8 jan 1994, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Monster [zh] op 23 nov 1940 met Lambertus Simon Tetteroo, zn. van Gerardus Hendricus Tetteroo (tuinarbeider) en Cornelia de Brabander, geb. te Naaldwijk [zh] op 19 feb 1912, koster, ovl. (77 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 mrt 1989. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johanna Geertruida van den Ende, geb. te Monster [zh] op 9 apr 1919, ovl. (één week oud) te Monster [zh] op 16 apr 1919. 
  7.  Petrus Johannes van den Ende, geb. te Monster [zh] op 9 apr 1919, ovl. (5 dagen oud) te Monster [zh] op 14 apr 1919. 
  8.  Petrus Johannes Wilhelmus van den Ende, geb. te Monster [zh] op 28 mei 1921, nachtwaker, ovl. (22 jaar oud) te Laurensberg [nw, Duitsland] op 25 mei 1944. 

Xm.  Cornelis Gerardus van den Enden, zn. van Johannes van den Ende (IXf) en Geertruida Schuur, geb. te Leidschendam [zh] op 16 mei 1880, koopman, tuinder, ovl. (79 jaar oud) te Monster [zh] op 20 jan 1960, tr. (resp. 33 en 29 jaar oud) (1) te Voorburg [zh] op 21 nov 1913 met Johanna Maria Westgeest, dr. van Cornelis Westgeest en Anna Catharina (Catharina Johanna) Goemans, geb. te Voorburg [zh] op 15 aug 1884, ovl. (30 jaar oud) te Monster [zh] op 28 sep 1914. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Gerardus van den Enden, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [zh] op 11 mei 1915 met Maria Cornelia Westgeest, dr. van Cornelis Westgeest en Anna Catharina (Catharina Johanna) Goemans, geb. te Voorburg [zh] op 12 jan 1890, ovl. (73 jaar oud) te Monster [zh] op 30 jul 1963. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Johannes Cornelis Gerardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 14 jan 1916, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 16 mei 1990, volgt XIs
  2.  Cornelis Theodorus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 8 jan 1917, ovl. (66 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 18 jul 1983, volgt XIt
  3.  Gerardus Johannes van den Enden, geb. te Monster [zh] op 25 jul 1918, ovl. (6 jaar oud) te Monster [zh] op 8 feb 1925. 
  4.  Caharina Geertruida van den Enden, geb. te Monster [zh] op 13 jul 1920, ovl. (76 jaar oud) te Monster [zh] op 31 aug 1996, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Monster [zh] op 30 nov 1944 met Hendricus Adrianus Jacobus Zuidgeest, zn. van Hendrikus Gerardus Zuidgeest (tuinder) en Maria Johanna Zwinkels, geb. te Monster [zh] op 13 nov 1915, tuinder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Petrus Johannes Wilhelmus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 4 jul 1922, ovl. (63 jaar oud) te Monster [zh] op 14 feb 1986, volgt XIu
  6.  Jacobus Cornelis van den Enden, geb. te Monster [zh] op 4 jul 1922, ovl. (80 jaar oud) te Brielle [ze] op 9 okt 2002, volgt XIv
  7.  Nicolaas Gerardus van den Enden, geb. te Monster [zh] op 6 dec 1926, tuinder, ovl. (52 jaar oud) te Monster [zh] ongehuwd op 21 dec 1978. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Georgius Koppert en Cornelia Maria Persoon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd

Xn.  Johannes Petrus van den Ende, zn. van Johannes van den Ende (IXf) en Geertruida Schuur, geb. te Veur [zh] op 8 nov 1884, ovl. (84 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 jan 1969, tr. met Anna van der Helm
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  J. van den Ende, tr. met B. Bosch. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xo.  Andreas Theodorus van den Ende, zn. van Adelbertus (Bert) van den Ende (IXh) (timmerman) en Helena Maria van der Drift, geb. te Schipluiden [zh] op 23 feb 1887, timmerman, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1962, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 8 jun 1911 met Maria Wilhelmina Gertruida van Oosten, dr. van Johannes van Oosten (lantaarnopsteker) en Catharina Haaring, geb. te Zoeterwoude [zh] op 17 okt 1887, ovl. (ongeveer 99 jaar oud) in 1987. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Adelbertus Johannes Maria van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 6 sep 1912, ovl. (63 jaar oud) te Schipluiden [zh] in sep 1976, volgt XIw
  2.  Catharina Helena Maria van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 26 okt 1913. 
  3.  Helena Maruia van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 11 sep 1914, ovl. (1 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 7 aug 1916. 
  4.  Margaretha Maria van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 11 sep 1914. 
  5.  Johannes Andreas van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 11 sep 1914, ovl. (1 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 28 aug 1916. 
  6.  Maria Xaveria van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 27 feb 1916. 
  7.  Helena Maria van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 18 aug 1917, tr. (ongeveer 26 jaar oud) in 1944 met Martinus van der Meer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Johannes Andreas van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 1 mrt 1919, ovl. (61 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 27 dec 1980, volgt XIx
  9.  Cornelis Georgius van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 23 apr 1920, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 29 aug 2001, volgt XIy
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd
  12.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Andreas Theodorus van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 2 jan 1931, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1991. 
  14.  AfgeschermdXp.  Hendricus Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (IXi) (koopman in meel en veevoer) en Hillegonda Lansbergen, geb. te Hof van Delft [zh] op 21 dec 1888, graanhandelaar, ovl. (85 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 25 jan 1974, tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 12 okt 1921 met Cornelia Elizabeth Maria Bentvelsen, dr. van Wilhelmus Bentvelsen en Elizabeth Apolonia Paalvast, geb. te Hof van Delft [zh] op 21 apr 1899, ovl. (85 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 29 nov 1984. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. met Bernardus Johannes Jacobus Lansbergen, ovl. voor 2012. 
   vertrekken naar belgië. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wilhelmus Maria Ignatius van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 2 jun 1925, ovl. (92 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 14 dec 2017. 
   gaat in Rijswijk wonen. 
  3.  Cornelis Adrianus van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 2 apr 1927, ovl. (85 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 16 mei 2012, volgt XIz
  4.  Gerardus Hendrikus van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 13 jan 1929, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 25 feb 2010, volgt XIaa
  5.  Afgeschermd, tr. met Adriana Maria (Jeanne) van Paassen, geb. op 20 okt 1934, ovl. (80 jaar oud) op 9 aug 2015, gecr. op 13 aug 2015. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Xq.  Cornelis Wilhelmus van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (IXi) (koopman in meel en veevoer) en Hillegonda Lansbergen, geb. te Hof van Delft [zh] op 2 jun 1893, kolenhandelaar, tr. (resp. 40 en 33 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 16 aug 1933 met Martina Anthonia Romeijn, dr. van Arie Romeijn (landbouwer) en Johanna Maria Kneppers, geb. te Hof van Delft [zh] op 29 jun 1900. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, tr. met Geertruida Hendrika van Mil, dr. van Adrianus Arnoldus van Mil en Cornelia Maria Catharina Berkhout, geb. te De Lier [zh] op 2 jun 1939, ovl. (67 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 15 aug 2006. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Doodgeb. kind van den Ende, geb. te Delft [zh] op 11 jul 1945. 
  Martina Anthonia Romeijn, dr. van Arie Romeijn (landbouwer) en Johanna Maria Kneppers, tr. (resp. 24 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Schipluiden [zh] op 17 okt 1924 met Arnoldus Adrianus Arkesteijn, zn. van Georgius Arkesteijn en Catharina van der Marel, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 1894, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 1933. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xr.  Simon Albertus van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (IXi) (koopman in meel en veevoer) en Hillegonda Lansbergen, geb. te Hof van Delft [zh] op 1 okt 1896, ovl. (82 jaar oud) te Rijswijk [zh] in dec 1978, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Delft [zh] op 25 sep 1925 met Ida Gerarda Bassilia Paalvast, dr. van Adrianus Paalvast en Anna Catharina Link, geb. te Monster [zh] op 7 nov 1900, ovl. (91 jaar oud) te Wateringen [zh] op 28 sep 1992. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xs.  Cornelis Albertus van der Ende, zn. van Gerardus van der Ende (IXj) (boerenknecht, melkboer (1885-1916)) en Cornelia van Veen (dienstbode), geb. te Kethel en Spaland [zh] op 20 feb 1886, pakhuisknecht, ovl. (76 jaar oud) te Delft [zh] op 14 mrt 1962, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 7 feb 1914 met Cornelia Elisabeth Post, dr. van Johannes Post en Leentje (Helena) Burger, geb. te Naaldwijk [zh] op 23 apr 1887, ovl. (53 jaar oud) te Delft [zh] op 31 jan 1941. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Gerardus Cornelis van der Ende, geb. te Delft [zh] op 12 jan 1915. 
  2.  Johannes Theodorus van der Ende, geb. te Delft [zh] op 7 jul 1916, volgt XIab
  3.  Cornelia Theodora van der Ende, geb. te Delft [zh] op 10 apr 1918, ovl. (61 jaar oud) te Delft [zh] op 11 mrt 1980, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Delft [zh] op 22 sep 1939 met Nicolaas Johannes Smits, zn. van Pieter Smits en Elisabeth Johanna Maria Roovers, geb. te Delft [zh] op 2 jan 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Helena Cornelia van der Ende, geb. te Delft [zh] op 9 aug 1919, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 15 jan 1921. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, tr. (Gerhardus ongeveer 30 jaar oud) te Delft [zh] op 2 jul 1947 met Gerhardus Theodorus van der Kolk, zn. van Wilhelmus Johannes van der Kolk en Anna Susanna Veenker, geb. te Emmen [dr] circa 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johannes Hubertus van der Ende, geb. te Delft [zh] op 30 mrt 1923, ovl. (75 jaar oud) te Delft [zh] op 28 jan 1999, volgt XIac
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Hubertus Hendricus van Wingerden en Maria Cornelia van der Ven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Petrus Theodorus Nass en Theodora Verhoeven. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xt.  Cornelis Wilhelmus (Willem) van der Ende, zn. van Gerardus van der Ende (IXj) (boerenknecht, melkboer (1885-1916)) en Cornelia van Veen (dienstbode), geb. te Kethel en Spaland [zh] op 14 feb 1891, bode in Pijnacker, ovl. (78 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 18 mrt 1969, tr. (beiden 22 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 okt 1913 met Theodora Johanna Burger, dr. van Pieter Burger (tuinarbeider) en Anna Maria Steentjes, geb. te Naaldwijk [zh] op 17 jul 1891, ovl. (75 jaar oud) te Delft [zh] op 10 okt 1966. 
 Cornelis Wilhelmus van der Ende, de tweede zoon van Gerardus en Comelia van Veen wordt geboren op 14 februari 1891 in een huis bij de 'Stenen Brug' in Kethel. Hij krijgt als roepnaam Willem (ook wel Wullem) omdat zijn oudere broer al Kees heet: beide grootvaders heten Cornelis. Op negenjarige (!) leeftijd wordt hij in de kost gedaan bij de familie Lansbergen en na de lagere school gaat hij daar ook op de boerderij werken. Maar op zekere dag trekt hij de stoute schoenen aan en neemt in 1911 de bodedienst Pijnacker - Delft van Arie de Haan over. De Haan heeft een advertentie gezet, waarin hij zijn bodezaak te koop aanbiedt. Klaarblijkelijk heeft Willem op een of andere manier van deze advertentie kennis kunnen nemen. De Haan woont in bij de smid Arie de Raadt. Deze smederij wordt later overgenomen door smid VerbakeI. De Haan werkt nog met een hondekar, waarmee hij van Pijnacker naar Delft en v. v. rijdt (of moet je zeggen loopt?), maar Willem koopt een paard-en-wagen. Hij ligt, omdat hij nog niet getrouwd is, in de kost bij Gerrit Ruijgt die op het einde van de Vlielandseweg woont. Daar ook stalt hij zijn paard en wagen. Dit gedeelte van Pijnacker nabij de driesprong Vlielandseweg, Nieuwkoopseweg en Katwijkselaan wordt in de volksmond "Het Mophuis" genoemd.
Op 25 oktober 1913 trouwt hij in Naaldwijk met Theodora Burger, die daar ook geboren is op 17 juli 1891. Hoe hij haar heeft ontmoet, is niet bekend, maar het ligt voor de hand dat hij het nichtje van zijn (stief-)moeder bij een familiegelegenheid (feest, verjaardag of begrafenis) ontmoet heeft. Na hun trouwen gaan zij in Pijnacker, op de Vlielandseweg 173, vlakbij het Mophuis, wonen. Op 5 augustus 1914 wordt hun eerste kind Gerardus geboren. Als de baby enkele dagen oud is, breekt de Eerste Wereldoorlog uit, welke aan het jonge gezin niet ongemerkt voorbij gaat. De mobilisatie wordt afgekondigd en oudste broer Kees wordt opgeroepen. Willem krijgt voorlopig wegens broederdienst uitstel, maar in 1916 is het toch raak en moet hij opkomen. Eerst krijgt hij een opleiding in Leiden, waarna hij overgeplaatst wordt naar Rockanje, waar hij tot het einde van de oorlog in 1918 is gebleven. Daar ook krijgt hij net als alle andere soldaten verplicht zwemles. Spartelend aan een touw in het Haringvliet probeert Willem de zwemkunst machtig te worden. Tevergeefs, want tot zwemmen is het nooit gekomen.
Gedurende zijn diensttijd wordt de bodedienst waargenomen door zijn broer Kees en zijn zwager Doms Burger. In 1918 neemt hij echter de leidsels weer in eigen hand en blijft dat doen tot 1954. Dan neemt zoon Theo de zaak over. In al die jaren heeft hij zeven paarden versleten, met als recordhouder een witte schimmel die van ± 1938 tot ± 1952 dienst heeft gedaan. Echte bodediensten bestaan er tegenwoordig niet meer. Maar in de tijd dat de afstand naar 'de stad' nog groot was en het vervoer nog slecht, vervulde de bode een belangrijke rol in het economisch verkeer. Zo haalt bode Van der Ende, als bode op Delft, 's morgens in Pijnacker de bestellingen, pakjes en allerlei soorten spullen op. Rond het middaguur rijdt hij dan naar Delft. Daar spant hij het paard uit en geeft het voer, waarna hij zelf ook gaat eten. Dat gebeurt allemaal bij Café Overgaag (nu beter bekend als het café van Rooie Willem) aan de Beestenmarkt/Burgwal. Na de schaft worden de bestellingen, meestal per fiets, uitgevoerd. Er worden bijvoorbeeld spullen ter reparatie gebracht of al gerepareerde zaken opgehaald. Boodschappen worden gedaan, zoals het kopen van asperges of garnalen voor de notaris of de pastoor; delicatessen die in het vooroorlogse Pijnacker niet verkrijgbaar zijn. Maar ook wordt er gist gehaald voor de Pijnackerse bakkers en vlees van de koudslachter voor hen, die goedkoop vlees willen eten. In de loop van de middag wordt dan de terugtocht naar Pijnacker aanvaard. De bestellingen worden bezorgd en rond een uur of negen 's avonds zit de dag erop. Er wordt nog warm gegeten en daarna is het bedtijd.
Twee keer in de week is de route over de Zuidweg, Oude Ledeweg, Zuideindseweg naar Delft; de andere dagen rijdt bode Van der Ende over de Delftse Straatweg naar Delft. Concurrenten (of collega's) zijn bode Huisman, die ook een bodedienst op Delft onderhoudt, maar vooral het protestantse volksdeel bedient en bode van der Spek, die een bodedienst Zoetermeer - Delft heeft, maar er geen probleem van maakt om onderweg in Pijnacker een graantje mee te pikken.
In de 43 jaar dat bode Van der Ende met paard en wagen op pad is, heeft hij maar één ernstig ongeluk meegemaakt. De bekende A.C.Raadschelders, die van 1942 tot 1946 kapelaan in Pijnacker was, vertelt daarover:
"Het was op een zaterdagavond, dat ik uit de biechtstoel gehaald werd om naar de overweg te gaan. Daar bleek de bodewagen van de heer van der Ende door de trein gegrepen te zijn en Grada van der Stap lag zwaargewond op de rails. Haar hoofdhaar was afgestroopt en het mooie haar lag achter in haar nek. Goddank is zij geheel hersteld inclusief haar krullen ".
In 1954 neemt zoon Theo, die dan al jaren bij zijn vader werkt, de zaak over. Hij koopt een vrachtauto, maar het tij is al verlopen. De mensen hebben intussen zelf een auto en er is geen of weinig behoefte meer aan een bode en zeker niet alleen op de route Pijnacker-Delft. In de zestiger jaren stopt zoon Theo met de zaak. Vooral voor de oorlog leidt het eenmansbedrijf je echter een bloeiend bestaan. Uit het feit dat Willem zijn gezin met vijftien kinderen kan voeden en kleden en dat hij in 1939 zelfs een groot huis kan laten bouwen voor f 9000,=, blijkt dat wel. Uit overlevering is bekend dat hij in de dertiger jaren regelmatig f 30,= in de week maakt, meer dan het dubbele van het loon van een gewoon werkman.
Het oude huisje, waarin het gezin al sinds 1913 woont, wordt in de jaren dertig met vijftien kinderen langzamerhand toch wel erg klein. Tante Cor v.d. Meer-Burger in 1995: "Hoe de huisvesting was aan de Vlielandseweg, is niet te beschrijven!". Er wordt uitgezien naar een ander huis. Eén van zijn buren bij het Mophuis, Jan Ruijgt, krijgt op een bepaald ogenblik een asociaal gezin (wat dat dan ook moge betekenen) als buren. Dat bevalt hem niet en hij plaatst een advertentie onder nummer in het zogenaamde Pijnackerse blaadje. In de advertentie vraagt hij iemand die met hem een dubbel woonhuis - twee onder één kap - op een braakliggend stuk grond aan de Vlielandseweg wil bouwen. Wie schetst de wederzijdse verbazing als Willem op de advertentie van zijn buurman reageert? Vrij snel worden zij het eens en geven opdracht tot de bouw. Zoals bekend, is de sociale controle (en daarmee de afgunst?) in een dorp niet gering. Als het kapitale huis op de Vlielandseweg 83 klaar is, is Willem wel een derde van zijn klanten kwijt: "Hij laat een groot huis bouwen van onze centen"! Ondanks het mooie nieuwe huis met een wagenschuur, paardenstal en een stuk weiland voor het paard kan Willem de goede oude tijd aan het Mophuis maar moeilijk vergeten.
Willems grootste hobby is schaatsen, wat hij wel van zijn vader geërfd zal hebben. Hij kan het ongelooflijk goed. De schaatstocht naar Vlaardingen is iedere keer weer een winters hoogtepunt in het gezin. Samen met een aantal kinderen wordt de tocht naar Vlaardingen ondernomen. Voor de thuisblijvers èn als bewijs voor het volbrengen van de tocht, worden er dan Vlaardinger-moppen, geknoopt in een rode zakdoek, meegebracht. Hij kan ook erg goed schieten, maar de lange werkdag belet hem om deze sport intensief te beoefenen. Toch laat hij op zaterdag wel eens zijn paard voor een uurtje in de steek om even bij de schietvereniging aan te wippen. Volgens zeggen schoot hij iedereen van het bord.
Als hij in 1954 van de wagen stapt, kan hij toch niet stil zitten. Hij doet dan nog enige jaren los werk bij verschillende boeren, wat natuurlijk ook nog enige inkomsten oplevert. Het overlijden van zijn vrouw in 1966 heeft hij niet kunnen verwerken. Hij komt er niet meer bovenop en na enkele trieste jaren legt hij in 1969 definitief het moede hoofd neer.
Zijn vrouw, Theodora Johanna Burger, is de dochter van Pieter Burger en Anna Maria Steentjes. Zij is geboren op 17 juli 1891 in Naaldwijk. Op 10 oktober 1966 overlijdt zij in het St. Hippolytusziekenhuis in Delft.
Dirk Burger, de vader van Pieter en grootvader van Theodora, komt uit een protestants gezin. Hij trouwt met de katholieke Theodora Pieternella de Gier. Dat dit nogal wat problemen geeft, is al eerder beschreven. Uit de Tienjarige Tafels (1860-1869) blijkt het volgende:
Aan het Kerkhof A. Nr. 353 in Naaldwijk wonen Dirk Burger, geboren 7 maart 1816 op Rozenburg, arbeider, Ned.-Hervormd en Theodora de Gier, geboren 6 december 1826 in Zaltbommel, Roomsch-Catholiek:
Kinderen:
Arend, geb. 23-10-1849 N.H.
Leentje, geb.14-01-1853 R.C.
Pieter; geb. 07-10-1859 N.H. later R.C.
Hendrik, geb. 15-12-1860 N.H, overleden 26-08-1861.
Johannes, geb. 1861 N.H, overleden 14-08-1862.
Jansje, geb. 10-07-1863 R.C.
Christina, geb. 15-10-1866 R.C.
In 'Bevolking Naaldwijk 1860-1869' blijkt Pieter echter nog als Ned.-Hervormd te boek te staan; evenzo in 'Bevolking Naaldwijk 1870-1879'. Dat de vader van Theodora al voor zijn tiende verjaardag rooms-katholiek geworden zou zijn, is ook niet erg geloofwaardig! Of vinden we hier het verhaal terug dat Pieter pas toen hij vier jaar was, wordt gedoopt en op zijn zestiende zijn Eerste H. Communie doet?.
Pieter kan lezen noch schrijven: hij is analfabeet. Zijn dochter Theodora vertelde wel eens dat haar vader zich daar voor schaamde en soms de krant pakte en zogenaamd ging lezen. Op een keer had hij de krant echter op zijn kop. Pieter Burger overlijdt op 18 december 1921.
Tussen haakjes: Jansje zijn we al eerder tegengekomen als de tweede vrouw van Gerardus van den Ende. Zij is dus zowel de tante als de schoonmoeder van Theodora. Ook van de moeder van Theodora Burger is wel iets bekend. Zij, Anna Maria Steentjes, is de dochter van Joris Steentjes en Adriana van der Loos en geboren op 25 juli 1865 in Naaldwijk. Op 15 september 1888 trouwt zij in Naaldwijk met Pieter Burger, 28 jaar en arbeider. Het zal een huwelijk uit een laag en arm milieu geweest zijn. Dit is niet alleen af te leiden uit het feit dat vrijwel alle betrokkenen van beroep arbeider zijn, maar ook dat er zoveel van hen niet kunnen schrijven. In 1888 kan toch circa 90% van de bevolking in Delfland lezen en schrijven. Bij het huwelijk van Pieter en Anna Maria blijken de bruidegom, de moeder van de bruidegom (maar ook haar dan al overleden man Dirk Burger kon niet schrijven) en de ouders van de bruid niet te kunnen schrijven! Anna Maria Steentjes overlijdt op 3 mei 1937.
Zoals zoveel rooms-katholieke gezinnen in de eerste helft van de twintigste eeuw is ook het gezin van Willem van der Ende en Door Burger zeer groot; zij krijgen niet minder dan vijftien kinderen. Dat betekent dat er een periode geweest is dat zeventien mensen in dat, naar onze maatstaven gemeten, piepkleine huisje bij het Mophuis hebben gewoond. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Gerardus Cornelis Franciscus van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 5 aug 1914, ovl. (68 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 5 mrt 1983, volgt XIad
  2.  Petrus Marinus van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 24 feb 1916, ovl. (90 jaar oud) te Canada [Canada] op 12 mei 2006, volgt XIae
  3.  Cornelia Adriana (Cor) van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 28 feb 1917, ovl. (66 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 27 jul 1983, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) in 1946 met Alfonsus Petrus Noordermeer, zn. van Jacobus Josephus Noordermeer en Maria Catharina Thoen, geb. te Monster [zh] op 17 apr 1916, schilder en isoleerder bij gist en spiritusfabriek, ovl. (76 jaar oud) te Delft [zh] op 30 mrt 1993. 
   Cornelia Adriana (Cor) van der Ende wordt geboren op 28 februari 1917 en overlijdt op 27 juli 1981 in Pijnacker. Zij huwt met Alphonsus Petrus Noordermeer (Monster 17-04-1916 - Delft. 30-03-1993). Zij krijgen zes kinderen.
Cor en Fons hebben elkaar leren kennen bij een toneeluitvoering van de St. Josephgezellen uit Kwintsheul in het parochiehuis in Pijnacker. Na een klaarblijkelijk gezellige avond heeft Cor door middel van een ansichtkaart aan Fons laten blijken de kennismaking voort te willen zetten. Onder de postzegel was geschreven: "Ben je Pijnacker vergeten? ". Deze kaart is bewaard gebleven. Cor is, na enkele jaren thuis te hebben geholpen, vlak voor de oorlog als huishoudster in dienst getreden bij de kinderloze weduwnaar C.H. de Gidts. Deze was de oudste zoon van de vroegere notaris De Gidts, voormalig Gemeenteontvanger van Pijnacker en eigenaar van een klein drukkerijtje op de Kerkweg 17-19. Van huis uit was hij een tamelijk vermogend man. Zijn dagindeling week nogal af van wat gebruikelijk is: hij sliep van ca. zeven uur 's morgens tot twee uur 's middags. Dan ontbeet hij en 's avonds om zeven uur gebruikte hij de warme maaltijd. Hij was een goed pianist, was lange tijd organist van de Nederlands Hervormde kerk en speelde bij voorkeur 's nachts. In de hongerwinter wordt Cor getroffen door difterie. Zij mag vanwege het besmettingsgevaar het huis aan de Kerkweg 19 niet verlaten. Zus Dora komt haar daar verplegen en neemt zolang het huishoudsterschap waar.
Fons is tuindersknecht in Kwintsheul. Vanwege hun rol in de landelijke voedselvoorziening hoeven de meeste 'Westlanders' zich niet te melden voor de zgn. Arbeitseinsatz. Voor zover mogelijk en verantwoord fietst hij in de oorlog zondags met een fiets zonder banden van Kwintsheul naar zijn verkering in Pijnacker!.
In 1946 trouwen zij. Zij hebben dan de keus om ergens in Kwintsheul te gaan inwonen of - na enig overleg - bij de heer De Gidts te komen wonen. OmdatCor dan huishoudster kan blijven, wordt er een bovenverdieping aan de Kerkweg betrokken. Fons vindt werk in de Pijnackerse tuinbouw, maar 'de koude grond' bevalt hem niet, zodat hij ander werk zoekt. Hij treedt in dienst van de Koninklijke Gist en Spiritusfabriek in Delft; eerst als schilder, later als isoleerder, hetgeen hij tot zijn pensionering is gebleven. In juli 1969 is De Gidts overleden, waarna Cor de panden Kerkweg 17 en 19 met inboedel erft. Cor en Fons hebben daar tot het overlijden van Cor in 1981 gewoond. Fons is vrij snel daarna verhuisd naar het bejaardencomplex "De Schakelaar", waar hij ongeveer tien jaar heeft gewoond. Hij heeft nog twee jaar in het verzorgingstehuis "Veenhage" in Nootdorp gewoond en overlijdt in 1993 in een verpleeghuis in Delft. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Adriana (Marie) van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 27 mei 1918, ovl. (71 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 28 jul 1989. 
   Bij haar geboorte blijkt Maria Adriana (Marie) van der Ende zeer slechte ogen te hebben; zij is vrijwel blind. Al heel jong wordt zij daarom naar het Blindeninstituut in Grave gestuurd. Daar leert zij o.a. het Brailleschrift. Zij woont en werkt daar tot midden jaren vijftig. Dan kan zij een baan krijgen bij de Blindenbibliotheek in Den Haag. Zij krijgt een blindegeleidehond en reist zo iedere dag op en neer tussen Pijnacker en Den Haag. 
   Als er aangepaste woningen in Pijnacker gebouwd worden, gaat zij daar, geheel zelfstandig, wonen. Na haar pensionering verhuist zij nog naar een aanleunwoning dicht bij de rooms-katholieke kerk. Tot haar dood blijft zij daar wonen. 
  5.  Cornelis Adrianus van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 20 jul 1919, ovl. (71 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 26 nov 1990, volgt XIaf
  6.  Adriana Alida (Sjaan) van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 4 sep 1920, kraamverpleegster, ovl. (78 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 6 mei 1999, tr. (resp. 39 en 36 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 26 apr 1960 met Johan Adrianus Marie Ruijgt, geb. te Pijnacker [zh] op 28 mei 1923, boterboer, ovl. (79 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 8 okt 2002. 
   Jan is jarenlang 'boterboer' geweest d.w.z. dat hij aan particulieren boter verkoopt, soms met eigen naam op de pakjes: "Joh. Ruijgts Roem". Toch kan hij op gegeven moment hier niet langer meer van leven en hij gaat dan werken bij de Kabelfabrieken in Delft, waar hij tot zijn pensionering blijft. 
   Adriana Alida (Sjaan) van der Ende en Johan Ruijgt krijgen twee kinderen. Sjaan is lange tijd kraamverpleegster in Pijnacker. Jarenlang fietst zij, -later heeft zij een Mobylette -, kriskras door het dorp, van de Oude Leede naar Katwijk en van Noukoop naar de Klapwijkseweg. In 1960 trouwt zij met haar 'buurjongen' Jan Ruijgt, zoon van Jan Ruijgt sr, die we al eerder tegen gekomen zijn bij de bouw van het huis aan de Vlielandseweg. Zij blijven wonen in het ouderlijk huis van Jan en verzorgen daar nog een tijd Jan Ruijgt sr. Na diens overlijden wordt de woning verkocht. Sjaan en Jan gaan dan wonen in de Magnolialaan (in Pijnacker). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johanna Theodora van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 17 jan 1922, huishoudelijke hulp, ovl. (82 jaar oud) te Leidschendam [zh] op 21 aug 2004, begr. te Leidschendam [zh] op 25 aug 2004, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) op 24 sep 1952 met Johannes Wilhelmus Wensveen, zn. van Wilhelmus Petrus Wensveen (groentehandelaar) en Alida Maria van Brecht, geb. te Leidschendam [zh] op 13 jan 1927, groenteman, werkzaam bij Nutricia Zoetermeer, veehandelaar, ovl. (65 jaar oud) te Leidschendam [zh] op 23 jul 1992, begr. te Leidschendam [zh] op 27 jul 1992. 
   Jan, die drie jaar in het kader van de Politionele Acties als dienstplichtige in Indië is geweest, probeert het nog enkele jaren als groenteboer, maar een goed belegde boterham kan hij daar niet mee verdienen. Hij gaat daarom bij Nutricia in Zoetermeer werken, waar hij het 32 jaar, tot zijn pensionering, uithoudt.
Zijn grote passie (en dat is niet een te groot woord!) is paarden. Tot zijn dood in 1992 bezit hij een paard, dat hij, als het maar even kan, maar zeker 's zondags, voor de zelf gemaakte wagen spant om te gaan rijden. Om deze dure hobby te kunnen bekostigen houdt hij varkens, die met overtijdse kindervoeding van Nutricia vetgemest worden. Na hun huwelijk gaan Jo en Jan eerst aan de Damlaan in Leidschendam wonen, maar na zeven jaar verhuizen zij naar een flatwoning aan de Plaspoelkade ook in Leidschendam. 
   Johanna Theodora (Jo) en Johannes Wilhelmus Wensveen krijgen drie kinderen. Jo gaat na de lagere school werken in de kruidenierswinkel van Piet van Adrichem in de Stationsstraat in Pijnacker. Later wordt zij huishoudelijke hulp bij de familie Kauffman in dezelfde straat. H. Kauffman heeft een winkel in huishoudelijke benodigdheden, waar je van alles kon kopen ('een winkel van sin kei '). In 1952 emigreert Kauffman met zijn gezin van 11 kinderen naar Canada. Jo gaat dan werken in het gezin van de familie Van Emmerik in Leidschendam. Daar komt enkele malen per week groenteboer Wensveen aan de deur om zijn waar te slijten. Zo ontmoet Jo de zoon van de groenteboer, Jan Wensveen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Wilhelmus Arnoldus Maria van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 21 apr 1923, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 26 okt 2004, volgt XIag
  9.  Theodora Johanna (Dora) van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 29 mrt 1925, ovl. (79 jaar oud) op 8 jun 2004, begr. te Zoeterwoude [zh] op 12 jun 2004, tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) op 17 apr 1958 met Machiel Johannes van Winden, geb. te Nootdorp [zh] op 26 apr 1926, ovl. (76 jaar oud) op 26 apr 2002, begr. te Zoeterwoude [zh] op 2 mei 2002. 
   Theodora Johanna (Dora) van der Ende en Michael van Winden krijgen twee kinderen.
Dora volgt na de lagere school één jaar de naaischool, waarna ze moeder gaat helpen in het gezin. Dat blijft ze doen tot aan haar huwelijk, maar één dag in de week werkt zij bij haar zus Cor aan de Kerkweg. Haar man Chiel gaat na de lagere school werken op de boerderij van zijn ooms C. en J. Arkesteijn. Deze boerderij is gelegen aan de Oostsingel in Delft en in die tijd eigenlijk al geheel omgeven door de bebouwing van de stad.
Na hun huwelijk in 1958 gaan zij naast de boerderij wonen, maar na twee jaar moet de boerderij toch wijken voor de stadsuitbreiding. Dora en Chiel gaan dan op een flatje in de Prunuslaan en later in Wilgenlaan, in Delft, wonen. Begin jaren zeventig kopen zij een boerderij met land aan de Gelderwoudseweg in de gemeente Benthuizen. Hard wordt er gewerkt aan de opbouwen de verzorging van de veestapel. Einde jaren-tachtig moet Chiel echter, vanwege fysieke problemen, noodgedwongen de veestapel inkrimpen. Zij blijven op de boerderij wonen. Weliswaar een boerderij met een lege stal, maar liever zó dan op een flatje in de stad! Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  11.  Adrianus Hubertus van der Ende, geb. te Delft [zh] op 28 jan 1928, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 2007, volgt XIah
  12.  Alida Adriana van der Ende, geb. te Delft [zh] op 5 mei 1929, ovl. (79 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 29 mrt 2009, begr. te Zoetermeer [zh] Alg Begraafplaats op 3 apr 2009, tr. (25 jaar oud) te Delft [zh] op 29 jul 1954 met Afgeschermd
   Alie gaat na de lagere school twee jaar naar de Huishoudschool in Delft. Daarna gaat zij als winkelmeisje, en later als winkeljuffrouw, werken in de winkel van H. Kauffman in de Stationsstraat in Pijnacker. Als Kauffman in 1952 emigreert naar Canada gaat de winkel over op Felius. Tot haar huwelijk in 1954 blijft Alie er werken. Kees komt uit Zoetermeer waar zijn vader melkboer is. Na de lagere school gaat hij naar de Paulusmulo in Delft. Door de oorlog zijn er op een gegeven moment geen leraren meer en moet de school sluiten. Kees gaat dan bij zijn vader in de melkzaak werken.
Ook Kees ontkomt niet aan uitzending naar Nederlandsch-Indië: hij blijft er drie jaar. Als hij weer terug is in Nederland, pakt hij de melkzaak weer op. Na hun huwelijk gaat Kees zuivelwaren aan de deur verkopen, terwijl Alie de winkel in de Zoetermeerse Dorpsstraat runt (immers haar oude stiel). In 1984 gaat de zaak over in de handen van twee zonen. Zijzelf verhuizen dan naar de Van Brakelstraat in Zoetermeer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  14.  Pieternella Nicola van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 5 feb 1933, assistent boekhoudster, ovl. (68 jaar oud) op 9 jun 2001, tr. (20 jaar oud) op 16 jun 1953 met Afgeschermd
   Nel gaat na de lagere school in 1946 naar de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) in Pijnacker. Deze is datzelfde jaar opgericht, zodat Nel tot de allereerste lichting van deze school (gehuisvest in het Parochiehuis) behoort. In 1949 behaalt zij het diploma, waarna zij als assistent-boekhoudster gaat werken bij 'HesseIs Modeschoeisel' in Den Haag. In 1960 verhuist zij naar de personeelsadministratie van de Nederlandse Kabelfabrieken in Delft. Daar blijft zij werken tot haar huwelijk in 1967. Heinz wordt na de middelbare school opgeleid tot programmeur bij het staalconcern Thyssen A.G. in Duisburg. Daar blijft hij ook werken tot zijn pensionering in 1991. De eerste huwelijksjaren wonen zij in de Neumühlerstrasse in Oberhausen. Later kopen zij een huis aan de Heisterbusch in Dinslaken, ook in Duitsland. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  15.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Xu.  Simon Bartholomeus van den Ende, zn. van Martinus Adrianus van den Ende (IXm) (opzichter/technisch ambtenaar bij een artillerie inrichting) en Cornelia van der Donk, geb. te Delft [zh] op 24 feb 1884, assuradeur, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 25 mei 1963, tr. (resp. 35 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 15 mei 1919 met Cornelia Maria Engelina Prins, dr. van Gerardus Hermanus Prins (koopman) en Cornelia Maria Lautenschutz, geb. te Amsterdam [nh] in 1891. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  C.M. van den Ende, tr. met J.G. van der Laan. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Simon Ferdinand van den Ende, geb. te Amsterdam [nh] op 12 apr 1922, ovl. (81 jaar oud) te Bunnik [ut] op 17 jun 2003, volgt XIai
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  M.C.M. van den Ende, tr. met A.S.M. Coesel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  C.M.L. van den Ende, tr. met J.A.M. Evers. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xv.  Martinus van den Ende, zn. van Martinus Adrianus van den Ende (IXm) (opzichter/technisch ambtenaar bij een artillerie inrichting) en Cornelia van der Donk, geb. in 1898, violist, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1978, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [nh] op 30 mei 1928, (gesch. op 13 sep 1972) met Petronella Heblij, geb. in 1904, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1977. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  3.  Ferdinand Gijsbertus van den Ende, geb. te Amsterdam [nh] op 28 jul 1932, ovl. (78 jaar oud) te Helmond [nb] op 2 jul 2011, begr. te Helmond [nb] RK begraafplaats H. Leonardus op 7 jul 2011, tr. (ongeveer 28 jaar oud) in 1961 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gijsbertus van den Ende, geb. circa mei 1936, ovl. (minder dan één jaar oud) te Roermond [li] op 16 aug 1936. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Martinus van den Ende, tr. (ongeveer 74 jaar oud) (2) in 1972 met Jozefine Heynen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xw.  Cornelis van den Ende, zn. van Martinus Adrianus van den Ende (IXm) (opzichter/technisch ambtenaar bij een artillerie inrichting) en Cornelia van der Donk, geb. in 1902, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1979, tr. (beiden ongeveer 31 jaar oud) (1) in 1933 met Louise Hendrickx, geb. in 1902, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1974. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Nico van Houten en Lodie van der Voort. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  Cornelis van den Ende, tr. (resp. ongeveer 74 en ongeveer 65 jaar oud) (2) in 1976 met Joke van der Zijde, geb. in 1911. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xx.  Johannes Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (IXn) (tuinman, warmoezier) en Elisabeth Maria Dickhoff, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 jul 1890, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 mei 1921 met Maria Catharina Wassenburg, dr. van Jacobus Johannes Wassenburg (magazijnknecht, schoenmaker) en Josephina Pieternella Kautz, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 dec 1895, verpakster. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 18 sep 1922, producent van vele bekroonde natuurdocumentaires, ovl. (86 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 19 okt 2008. 
   Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, geëerd met de dr. Abraham Schierbeekpenning. 

Xy.  Laurens van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (IXn) (tuinman, warmoezier) en Elisabeth Maria Dickhoff, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 aug 1893, magazijnknecht, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 aug 1918 met Cornelia Machiels, dr. van Kors Machiels en Catharina Spee, geb. te Maastricht [li] op 12 feb 1894, dienstbode. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Laurens van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 1920, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Delft [zh] op 19 feb 1954, volgt XIaj
  2.  Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 1928, hospitaalsoldaat bij de kon. Landmacht, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Blora [ja, Indonesië] ongehuwd op 5 mrt 1949. 

Xz.  Abraham Leonardus van den Ende, zn. van Johannes Cornelis van den Ende (IXo) (koopman in petroleum) en Catharina Maria van Oosten, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 3 nov 1881, vrachtrijder, voerman, tr. (beiden 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23 jul 1902 met Maria Marianne Borsboom, dr. van Jacobus Anthonius Borsboom (melkverkoper) en Wilhelmina Meijerse, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 18 nov 1881. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacobus Antonius van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 sep 1901, arbeider, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 16 mei 1923 met Margrieta Verwoerd, dr. van Dirk Maarten Verwoerd (schipper) en Johanna Frederica Wagner, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 21 jul 1902, verpakster. 
   is erkend door ouders bij hun huwelijk op 23 juli 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Cornelis van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 8 mei 1903, kraanmachinist, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10 jun 1931 met Anna Maria Catharina Vink, dr. van Laurentius Hermanus Vink (opperman) en Johanna Maria van der Kleij, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 okt 1907 (datum aangifte). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wilhelmina van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 31 jan 1905. 
  4.  Abraham Leonardus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 26 dec 1906. 

Xaa.  Johannes Adrianus van den Ende, zn. van Johannes Cornelis van den Ende (IXo) (koopman in petroleum) en Catharina Maria van Oosten, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 27 jul 1892, hoofdopzichter Gemeente Werken, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] in mrt 1965, tr. (resp. 29 en ongeveer 22 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 21 dec 1921 met Gerarda Johanna van der Geld, dr. van Wessel van der Geld (huisschilder) en Jansje Arlar, geb. te Amersfoort [ut] circa 1899. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Everarda Josephina van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 3 mrt 1928, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 24 jan 1995, tr. met Johannes Franciscus Celsius van Aarle, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 jun 1925, kapper, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 feb 1995. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xab.  Cornelis van den Ende, zn. van Laurens van den Ende (IXp) (bediende) en Jacoba Cornelia Kortekaas, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 22 jun 1880, onderwijzer, ovl. (78 jaar oud) te Breda [nb] op 19 aug 1958, begr. te Heerlen [li], tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 4 sep 1912 met Hendrika Gerarda Mertens, dr. van Joannes Cornelius Mertens (kleermaker) en Hendrika Richel, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14 dec 1886, ovl. (80 jaar oud) te Roermond [li] op 6 aug 1967, begr. te Heerlen [li]. 
 heeft in Geldrop gewoond. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  J. van den Ende, geb. te Heerlen [li]. 
  3.  K. van den Ende, geb. te Heerlen [li]. 
  4.  W. van den Ende, geb. te Heerlen [li]. 
  5.  Hendrika van den Ende (Zr. Lydewidis), geb. te Geldrop [nb] op 30 mrt 1919, ovl. (90 jaar oud) te Heythuysen [li] op 26 dec 2009. 
  6.  Antoon van den Ende, geb. te Heerlen [li] circa jul 1920, ovl. (ongeveer 10 maanden oud) te Heerlen [li] op 24 mei 1921. 
  7.  Antoon van den Ende, volgt XIak
  8.  G. van den Ende, tr. met G.W.H. Teeken, geb. te Baarn [ut]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  M. van den Ende, tr. met H. Knibbeler, geb. te Kerensheide [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Augustinus van den Ende, geb. te Heerlen [li] op 25 okt 1928, ovl. (62 jaar oud) te Beuningen [ge] op 15 mei 1991, volgt XIal
  11.  H. van den Ende, geb. te Vlijmen [nb]. 

Xac.  Jacobus Johannes Marinus van den Ende, zn. van Laurens van den Ende (IXp) (bediende) en Jacoba Cornelia Kortekaas, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 dec 1885, handelsagent, koopman, ovl. (65 jaar oud) te Voorburg [zh] op 28 jan 1951, tr. (beiden 25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 14 aug 1911 met Geertruida Antonia Dietz, dr. van Antonius Franciscus Johannes Dietz en Geertruida Wilhelmina Struijs, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 25 jul 1886, ovl. (60 jaar oud) te Voorburg [zh] op 28 okt 1946. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jacobus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 19 mrt 1915, tr. met L. Ph. M. Delgijer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Geerharda van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 14 jan 1918. 

Xad.  Petrus Johannes van den Ende, zn. van Adrianus van den Ende (IXq) (barbier) en Isabella Rosina Mathilda van der Hoeven, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 okt 1894, bestuurder van motorrijtuigen, tr. (beiden 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10 feb 1915 met Theodora Verhoeven, dr. van Adraan Verhoeven (koopman in garen en band) en Catharina van den Bemt, geb. te Scheveningen [zh] op 5 okt 1894. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Petronella Johanna van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 1922, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te St Michielsgestel [nb] op 30 jun 1927. 

Xae.  Anthonius van der Ende, zn. van Martinus van der Ende (IXs) en Catharina (Trijntje) de Vos, geb. te Naaldwijk [zh] op 19 okt 1880, tuinarbeider, ovl. (75 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 6 mrt 1956, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) (1) te Naaldwijk [zh] op 23 mei 1908 met Elisabeth Cornelia Neerscholten, dr. van Bernardus Neerscholten en Geertruida Persoon, geb. te Naaldwijk [zh] op 19 jan 1885, dienstbode, ovl. (43 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10 jan 1929. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Martinus Bernardus van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 21 mei 1909, volgt XIam
  2.  Bernardus Martinus van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 11 mrt 1910, ovl. (3 dagen oud) te Naaldwijk [zh] op 14 mrt 1910. 
  3.  Bernardus Martinus van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 31 mei 1912, ovl. (11 dagen oud) te Naaldwijk [zh] op 11 jun 1912. 
  4.  Johannes Jacobus van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 7 mrt 1917, volgt XIan
  5.  Bernardus Petrus van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 18 okt 1918. 
   hij is op 6 april 1941 naar Tiel vertrokken. 
  6.  Catharina Margaretha van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 23 jul 1923, ovl. (7 maanden oud) te Naaldwijk [zh] op 10 mrt 1924. 
  Anthonius van der Ende, tr. (resp. 49 en 51 jaar oud) (2) te Naaldwijk [zh] op 30 okt 1929 met Maria Cornelia Fransen, dr. van Johannes Fransen en Jacoba Klazina Olsthoorn, geb. te De Lier [zh] op 10 apr 1878, ovl. (67 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 20 jul 1945. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Cornelia Fransen, dr. van Johannes Fransen en Jacoba Klazina Olsthoorn, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) te Naaldwijk [zh] op 3 mei 1902 met Michael Joannes van der Ende, zn. van Jacobus Johannes van der Ende (arbeider) en Engelberdina Tangel, geb. te Naaldwijk [zh] op 13 jun 1875, melkslijter, ovl. (46 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 5 feb 1922. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xaf.  Adrianus Frederikus van den Ende, zn. van Adrianus (Arie) van der Ende (IXt) en Maria Groenewegen, geb. te Hof van Delft [zh] op 5 mei 1875, ovl. (76 jaar oud) te Delft [zh] op 20 dec 1951, tr. (resp. 37 en 35 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 21 aug 1912 met Hendrika Petronella van der Roest, dr. van Arnoldus van der Roest en Catharina Helena Blok, geb. te Delft [zh] op 9 okt 1876, ovl. (73 jaar oud) te Delft [zh] op 28 nov 1949. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Adrianus Arnoldus van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 31 jan 1913, volgt XIao
  2.  Arnoldus Petrus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 9 feb 1914, volgt XIap
  3.  Theodorus Cornelis van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 4 apr 1915, volgt XIaq
  4.  Catharina Helena Maria van den Ende, geb. te Hof van Delft [zh] op 11 sep 1917, ovl. (1 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 11 nov 1918. 
  5.  Doodgeb. kind van den Ende, geb. te Delft [zh] op 1 okt 1918. 

Xag.  Adrianus van der Enden, zn. van Gerardus van der Ende (IXu) (arbeider) en Maria Schenk, geb. te Overschie [zh] op 28 dec 1883, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht [ut] op 10 nov 1952, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Kethel en Spaland [zh] op 20 mei 1908, (gesch. op 7 mei 1929) met Catharina Maria van der Helm, dr. van Johannes Adrianus van der Helm en Catharina van der Kraan, geb. te Nootdorp [zh] op 8 jun 1876. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gerardus Johannes van der Enden, geb. te Schiedam [zh] op 1 mrt 1909, ovl. (4 maanden oud) te Schiedam [zh] op 31 jul 1909. 
  2.  Maria Catharina van der Enden, geb. te Schiedam [zh] op 20 jul 1911, ovl. (één maand oud) te Schiedam [zh] op 16 sep 1911. 
  3.  Johannes Theodorus van der Enden, geb. te Schiedam [zh] op 22 sep 1912, ovl. (2 maanden oud) te Schiedam [zh] op 12 dec 1912. 
  Catharina Maria van der Helm, dr. van Johannes Adrianus van der Helm en Catharina van der Kraan, tr. (resp. 54 en 52 jaar oud) (2) te Overschie [zh] op 24 feb 1931 met Gijsberts van Lunteren, zn. van Dirk van Lunteren en Adriana van Dam, geb. te De Bilt [ut] op 19 mrt 1878. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xah.  Leonardus Johannes Andreas van der Ende, zn. van Arie van der Ende (IXv) en Louisa Maria Zuijderwijk, geb. te Hof van Delft [zh] op 10 dec 1891, tr. (beiden 23 jaar oud) te Delft [zh] op 26 mei 1915 met Maria Apolonia Mulder, dr. van Leendert Jacobus Mulder en Helena Maria van Bregt, geb. te Delft [zh] op 29 dec 1891. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Louisa Maria van der Ende, geb. te Delft [zh] op 14 mrt 1916. 
  2.  Doodgeb. kind van der Ende, geb. te Delft [zh] op 31 okt 1917. 
  3.  Helena Maria van der Ende, geb. te Delft [zh] op 16 sep 1918. 
  4.  Arie van der Ende, geb. te Delft [zh] op 1 mei 1920, ovl. (3 jaar oud) te Delft [zh] op 7 dec 1923. 
  5.  Theodora Johanna van der Ende, geb. te Delft [zh] op 15 nov 1921, ovl. (6 maanden oud) te Delft [zh] op 25 mei 1922. 
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd

Xai.  Andreas Jacobus van der Ende, zn. van Arie van der Ende (IXv) en Louisa Maria Zuijderwijk, geb. te Hof van Delft [zh] op 8 jun 1894, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Delft [zh] op 20 jul 1921 met Angenieta Johanna Choufoer, dr. van Franciscus Choufoer en Angenieta Johanna van der Roest, geb. te Delft [zh] op 8 nov 1894, ovl. (92 jaar oud) te Delft [zh] op 9 mei 1987. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Marinus Johannes van der Heijden en Geertruida Jacoba Wensveen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Dirk van Amerongen en Johanna Maria Emons. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van David Everardus Joseph Groenewegen en Catharina Maria Tetteroo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie XI

XIa.  Wilhelmus Adrianus (Wim) van den Ende, zn. van Adrianus Wilhelmus van den Ende (Xa) en Cornelia Maria Meewisse, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 mrt 1912, tuinder, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 3 mrt 1994, begr. te Naaldwijk [zh] op 7 mrt 1994, tr. (35 jaar oud) te Monster [zh] op 7 mei 1947 met Afgeschermd, kind van Hendrikus Johannes van de Berg (aannemer) en Adriana Maria van Putten. 
 Wim van den Ende en Alie van den Berg stammen beiden af van het echtpaar Piet van den Ende en Alida Kester. Alie woont in 2003 nog steeds met haar enige zoon aan de Groeneweg te 's-Gravenzande op de voormalige, maar flink ingekorte hofstede "Kostverloren". De boerderij werd in de oorlogsjaren herdoopt in "Vijfhanenwoning" omdat die 5 stuks pluimvee, geschonken aan de bezetters, de boerderij behoedde tegen afbraak, thans draagt hij weer de aloude naam, hoewel het maar de vraag is of het van oudsher de officiële naam is geweest. Op de kaart van de Cruiqius, uit of van 1712, komt hij niet voor. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Cornelis Gerardus Brabander (loonsproeier, smit) en Catharina Johanna Zuijderwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Rinus. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIb.  Cornelis Hendricus (Cees) van den Ende, zn. van Adrianus Wilhelmus van den Ende (Xa) en Cornelia Maria Meewisse, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 29 okt 1918, Rooms Katholiek, tuinder, ovl. (95 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 8 sep 2014, begr. te Naaldwijk [zh] op 12 sep 2014, tr. (33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te 's-Gravenzande [zh] op 21 dec 1951, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Monster [zh] op 25 feb 1952 (getuigen: Wim van den Ende en Piet Koppert) met Afgeschermd, kind van Georgius Koppert en Cornelia Maria Persoon. 
 Op 26 augustus 1933 keerde Cees terug van een verblijf in het internaat St. Marie te Huijbergen. Sinds 25-02-1952 woonden zij aan de Groeneweg 67 te 's-Gravenzande, naast de oprit van de aloude boerderij "Kostverloren". 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Louis Wilhelmus Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 7 feb 1959, ovl. (5 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 7 dec 1964. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIc.  Adrianus Jacobus van den Ende, zn. van Adrianus Wilhelmus van den Ende (Xa) en Cornelia Maria Meewisse, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 mei 1925, Rooms Katholiek, Tuinder, ovl. (90 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 apr 2016, begr. te Naaldwijk [zh] op 6 mei 2016, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Monster [zh] op 12 dec 1953, kerk.huw. op 2 feb 1954 met Cornelia Maria Janssen, dr. van Jacobus Henricus Janssen en Helena Maria van Mil, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 jul 1926, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 sep 2013, begr. te Naaldwijk [zh] op 30 sep 2013. 
 Op 5 september 1938 vertrok Adriaan naar het internaat St. Marie te Huijbergen. In juni 1941 keerde hij terug. Hij trouwde voor de wet te Monster op 12 december 1953 en voor de kerk te Poeldijk op 2 februari 1954 met Cornelia Maria Janssen, geboren te 's-Gravenhage (in een kliniek) op 10 juli 1926. Letterlijk trouwde hij voor de wet in Ter Heijde, omdat het gemeentehuis te Monster wegens verbouwing niet beschikbaar was. Adriaan werd evenals zijn broers tuinder aan de Groeneweg. Zijn tuinderij lag links naast de oprijlaan naar de boerderij. Op de oude kaart zijn de 'oerkavels' van de tot tuinderij geworden weilanden duidelijk herkenbaar. Zijn enige zoon heeft het bedrijf niet voortgezet. Adriaan is later verhuisd naar Naaldwijk. 
 lid in de orde van oranje nassau. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Henricus van de Burgt en Huibertje Seekles. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Arie Kuijvenhoven en Maria Alida van Geest. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Mostert en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Hendricus Theodorus van der Zanden en Anna Maria Margaretha van Paassen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Bruno Lonis en Gemma Petronella Maria Burgmeijer. Uit dit huwelijk geen kinderen. XId.  Wilhelmus Johannes Maria van den Ende, zn. van Jacobus Adrianus (Koos) van den Ende (Xb) (tuinder) en Anna Juliana van der Helm, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 mei 1908, bloemenkweker, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 6 mei 1936 met Maria Geertruida Jacoba van Leeuwen, dr. van Jacobus van Leeuwen en Agatha Geertruida van der Laar, geb. te Monster [zh] op 2 dec 1910, ovl. (84 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 5 aug 1995. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jacobus Adrianus Maria van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 5 jun 1937, ovl. (79 jaar oud) op 17 jan 2017, volgt XIIa
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wilhelmus Bernardus Augustinus van den Ende, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 1 mrt 1945, ovl. (65 jaar oud) te 's-Heerenberg [ge] op 9 dec 2010, volgt XIIb
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIe.  Jacobus Maria Cornelis van den Ende, zn. van Jacobus Adrianus (Koos) van den Ende (Xb) (tuinder) en Anna Juliana van der Helm, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 10 nov 1922, ovl. (75 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 13 nov 1997, tr. (beiden 27 jaar oud) op 21 jan 1950 met Jacoba Cornelia Adriana Wennekers, dr. van Petrus Cornelis Maria Wennekers en Helena Cornelia Martina Dukker, geb. te Naaldwijk [zh] op 17 jul 1922, ovl. (93 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 24 jan 2016, begr. te Naaldwijk [zh] op 29 jan 2016. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind van den Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 11 mei 1955. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

XIf.  Wilhelmus Hendricus van den Ende, zn. van Nicolaas Thomas (Klaas) van den Ende (Xc) en Margrieta Hendrika Hofstede, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 6 feb 1912, tuinder, ovl. (56 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 26 mrt 1968, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 30 mrt 1968, tr. (35 jaar oud) te Voorburg [zh] op 16 jan 1948 met Afgeschermd, kind van Petrus Maria Stapels en Maaike Anthonia Secker. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIg.  Hendrikus Wilhelmus Johannes van den Ende, zn. van Nicolaas Thomas (Klaas) van den Ende (Xc) en Margrieta Hendrika Hofstede, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 4 mrt 1913, ovl. (76 jaar oud) te Maasdijk [zh] op 25 mei 1989, begr. te Maasdijk [zh] op 29 mei 1989, tr. (1) te Wateringen [zh] met Catharina Maria van Zundert, dr. van Johannes van Zundert (tuinder) en Leonarda Donck, geb. te Wateringen [zh] op 7 dec 1911, ovl. (57 jaar oud) te Maasdijk [zh] op 3 jan 1969, begr. te Maasdijk [zh] op 8 jan 1969. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes N. Th. van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 11 mei 1940, ovl. (58 jaar oud) te Heemstede [nh] op 6 jun 1998. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, tr. (Anthonius ongeveer 29 jaar oud) te Naaldwijk [zh] circa aug 1973 met Anthonius Marinus Adrianus Jozef Hendrikse, geb. circa 1944, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Bergschenhoek [zh] op 23 aug 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Carolus Johannes Hendrikus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 12 sep 1952, ovl. (één dag oud) te Delft [zh] op 13 sep 1952. 
  8.  Afgeschermd, tr. (Machiel 29 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 3 feb 1978 met Machiel Buth, geb. op 20 sep 1948, ovl. (37 jaar oud) te De Lier [zh] op 16 jan 1986, begr. te De Lier [zh] op 21 jan 1986. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrikus Wilhelmus Johannes van den Ende, tr. (resp. 61 en 57 jaar oud) (2) in feb 1975 met Johanna Maria van der Voort, geb. op 19 feb 1917, ovl. (85 jaar oud) op 23 okt 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIh.  Johannes Wilhelmus Cornelis van den Ende, zn. van Wilhelmus Petrus Antonius (Willem) van den Ende (Xd) (tuinder) en Alida Wilhelmina Hersbach, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 10 feb 1928, tuinder, ovl. (72 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 apr 2000, gecr. te Rijswijk [zh] op 3 mei 2000, tr. (30 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 23 dec 1958 met Afgeschermd, kind van Petrus Wilhelmus van der Klugt en Anna van der Zeijden. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIi.  Cornelis van den Ende, zn. van Johannes van den Enden (Xe) (tuinder) en Cornelia Maria Duijvestein, geb. te Monster [zh] op 30 apr 1920, tuinder, ovl. (86 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 28 sep 2006, tr. (29 jaar oud) te Monster [zh] op 10 nov 1949 met Afgeschermd, kind van Johannes Cornelis van Vliet en Johanna Maria Bom. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIj.  Wilhelmus van den Ende, zn. van Johannes van den Enden (Xe) (tuinder) en Cornelia Maria Duijvestein, geb. te Monster [zh] op 22 mei 1925, tuinder, ovl. (40 jaar oud) te Delft [zh] op 6 aug 1965, tr. met Afgeschermd, kind van Petrus Cornelis van Zijl (tuinder) en Henrica Barbara Nederpel. 
 Wilhelmus heeft van 2.9.1931 tot 25.11.1936 op het internaat in Brielle gezeten. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIk.  Wilhelmus Angelinus Petrus van den Ende, zn. van Leonardus van den Enden (Xg) (tuinder) en Joanna Maria Elizabeth Franke, geb. te Monster [zh] op 14 okt 1923, tuinder, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 11 dec 2006, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Monster [zh] op 30 dec 1947 met Cornelia Maria van Wissen, dr. van Jacobus Cornelis van Wissen (hotelhouder) en Catharina Maria Janssen, geb. te Rijswijk [zh] op 9 feb 1924, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 8 dec 2006. 
 drager van de Eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wilhelmus van den Ende, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 7 sep 1952, ovl. (37 jaar oud) te Sydney [ns, Australië] op 3 sep 1990. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd

XIl.  Petrus Gobertus van den Enden, zn. van Johannes Hendricus Josephus van den Enden (Xi) (tuinder) en Theodora Henrica van der Meer, geb. te Monster [zh] op 1 mei 1924, tuinder, ovl. (73 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 26 mrt 1998, tr. met Theodora Francina Willbrorda de Vreede, geb. op 3 feb 1924, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 29 sep 2008. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, tr. (1) met Michael Eijkelenstam, zn. van Afgeschermd en Afgeschermd, geb. circa 1961, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op 16 nov 1989. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIm.  Johannes Hendricus Jozephus van den Enden, zn. van Johannes Hendricus Josephus van den Enden (Xi) (tuinder) en Theodora Henrica van der Meer, geb. te Monster [zh] op 14 jul 1927, tuinder, ovl. (84 jaar oud) te Schiedam [zh] op 12 dec 2011, tr. (25 jaar oud) te Monster [zh] op 11 jul 1953 met Afgeschermd, kind van Kornelis de Vette (tuinder) en Gijsbertha Hendrika Helena Verdel. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIn.  Hendrikus Petrus Jozeph van den Enden, zn. van Johannes Hendricus Josephus van den Enden (Xi) (tuinder) en Theodora Henrica van der Meer, geb. te Monster [zh] op 31 jul 1934, tuinder, ovl. (71 jaar oud) te Maasdijk [zh] op 13 sep 2005, tr. met Helena Gerarda Maria Vijverberg, dr. van Petrus Gerardus Vijverberg (veehouder) en Quirina Catharina van Dijk, geb. te De Lier [zh] op 20 okt 1935, ovl. (58 jaar oud) te Maasdijk [zh] op 3 dec 1993. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd

XIo.  Gerardus Maria van den Ende, zn. van Gerardus Andreas van den Ende (Xj) (landbouwer) en Margaretha Johanna Koot, geb. te Monster [zh] op 30 aug 1926, tuinder, ovl. (46 jaar oud) te Monster [zh] op 27 mei 1973, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Wateringen [zh] op 16 nov 1956 met Johanna Barbara Zwinkels, dr. van Franciscus Everardus Josephus Zwinkels en Beatrix Maria Adriana van der Knaap, geb. te Wateringen [zh] op 9 aug 1928, ovl. (85 jaar oud) te Ter Aar [zh] op 23 feb 2014, begr. te Monster [zh] op 1 mrt 2014. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Pieter Sloot (IJzerwerker) en Maria Cornelia van der Ster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Franciscus Petrus Maria van den Ende, geb. te Monster [zh] op 9 dec 1959, ovl. (43 jaar oud) te Monster [zh] op 9 jan 2003, volgt XIIc
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johanna Barbara Zwinkels, dr. van Franciscus Everardus Josephus Zwinkels en Beatrix Maria Adriana van der Knaap, tr. (2) met Petrus Bernardus van Smoorenburg, ovl. op 8 mei 2013. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIp.  Leonardus Josephus van den Ende, zn. van Gerardus Andreas van den Ende (Xj) (landbouwer) en Margaretha Johanna Koot, geb. te Monster [zh] op 5 sep 1929, tuinder, ovl. (76 jaar oud) te Monster [zh] op 6 feb 2006, tr. (beiden 24 jaar oud) te Monster [zh] op 14 nov 1953 met Adriana Jacoba Christiana (Sjaan) van der Sande, dr. van Hendricus Wilhelmus Gerardus (Henk) van der Sande (tuinder) en Cornelia Theodora Duijnisveld, geb. te Monster [zh] op 7 mrt 1929, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 2003. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIq.  Gerardus Martinus van den Ende, zn. van Gerardus Andreas van den Ende (Xj) (landbouwer) en Margaretha Johanna Koot, geb. te Monster [zh] op 5 jun 1931, tuinder, ovl. (81 jaar oud) op 1 dec 2012, begr. te 's-Gravenzande [zh] op 6 dec 2012, tr. met Afgeschermd, kind van Johannes Josephus Olsthoorn en Catharina Maria Persoon. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIr.  Angelinus Johannes Gerardus van den Ende, zn. van Hermanus Johannes van den Ende (Xk) (landbouwer) en Maria Gerards Hendrina Franke, geb. te Monster [zh] op 11 jun 1917, tuinder, ovl. (79 jaar oud) te Monster [zh] op 2 mei 1997, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Monster [zh] op 14 nov 1946 met Adriana Jacoba Maria Kouwenhoven, dr. van Adrianus Gerardus Jozephus Kouwenhoven en Agatha Maria Sophia van Kester, geb. te Monster [zh] op 24 sep 1916, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 5 sep 2004. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIs.  Johannes Cornelis Gerardus van den Enden, zn. van Cornelis Gerardus van den Enden (Xm) (koopman, tuinder) en Maria Cornelia Westgeest, geb. te Monster [zh] op 14 jan 1916, tuinder, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 16 mei 1990, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 19 nov 1943 met Johanna Maria Petronella Luiten, dr. van Nicolaas Petrus Luiten en Catharina Johanna Schouten, geb. te Monster [zh] op 3 mei 1914, verpleegster, ovl. (39 jaar oud) te Wassenaar [zh] op 19 okt 1953. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adrianus Jacobus Nicolaas van den Enden, geb. te Monster [zh] op 9 jul 1945, tuinder, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) door motorongeluk, ongehuwd in 1969. 
  3.  Catharina Clemens Maria van den Enden, geb. te Monster [zh] op 9 dec 1946, ovl. (4 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 1 jun 1951. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  9.  Afgeschermd
  Johannes Cornelis Gerardus van den Enden, tr. (2) met Magdalena Anna Maria van Wissen, dr. van Jacobus Cornelis van Wissen (hotelhouder) en Catharina Maria Janssen, geb. te Schiebroek [zh] op 19 mei 1909, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1990. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIt.  Cornelis Theodorus van den Enden, zn. van Cornelis Gerardus van den Enden (Xm) (koopman, tuinder) en Maria Cornelia Westgeest, geb. te Monster [zh] op 8 jan 1917, ged. Rooms Katholiek te Monster [zh] op 8 jan 1917, tuinder, ovl. (66 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 18 jul 1983, gecr. te Rijswijk [zh] Eikelenburg op 21 jul 1983, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Monster [zh] op 6 apr 1944 (getuigen: Theodorus Wilhelmus Gerardus Scholtes (36 J Kassier wonende te Monster boeder der vrouw) en Johannes Gerardus Cornelis van den Ende (28 J tuinder Wonende te Monster broeder van den man)), kerk.huw. te Monster [zh] op 21 apr 1944 (getuigen: Theodorus Wilhelmus Gerardus Scholtes en Joannes Gerardus van den Ende) met Christina Wilhelmina Scholtes, dr. van Hendricus Gerardus Scholtes (slager) en Cornelia Geertruda Maria van der Knaap, geb. te Monster [zh] op 26 mei 1915 (getuigen: Georgius Heppe en Cristina Verbeek (uit Maassluis)), ged. Rooms Katholiek te Monster [zh] op 27 mei 1915, ovl. (82 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 8 sep 1997, gecr. te Rijswijk [zh] Eikelenburg op 12 sep 1997. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIu.  Petrus Johannes Wilhelmus van den Enden, zn. van Cornelis Gerardus van den Enden (Xm) (koopman, tuinder) en Maria Cornelia Westgeest, geb. te Monster [zh] op 4 jul 1922, tuinder, ovl. (63 jaar oud) te Monster [zh] op 14 feb 1986, tr. met Cornelia Huberta Maria van Leeuwen, ovl. te Naaldwijk [zh] op 4 feb 2008. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Catharina Maria Johanna van den Enden, geb. te Monster [zh] op 22 sep 1953, ovl. (39 jaar oud) te Monster [zh] op 17 mei 1993, tr. met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd

XIv.  Jacobus Cornelis van den Enden, zn. van Cornelis Gerardus van den Enden (Xm) (koopman, tuinder) en Maria Cornelia Westgeest, geb. te Monster [zh] op 4 jul 1922, ovl. (80 jaar oud) te Brielle [ze] op 9 okt 2002, tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIw.  Adelbertus Johannes Maria van den Ende, zn. van Andreas Theodorus van den Ende (Xo) (timmerman) en Maria Wilhelmina Gertruida van Oosten, geb. te Schipluiden [zh] op 6 sep 1912, tuinder, ovl. (63 jaar oud) te Schipluiden [zh] in sep 1976, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 27 mei 1937 met Mechelina Joanna Maria van Mierlo, dr. van Andries Mathijs van Mierlo en Cornelia Johanna Maria Hulsker, geb. te Schipluiden [zh] in 1912, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 1 jun 1990. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Cornelia Theresia van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] op 18 mei 1938, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) in 1965. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Cornelis Leonardus van Beurden en Maria Adriana Ammerlaan. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Cornelis Leonardus van Beurden en Maria Adriana Ammerlaan. Uit dit huwelijk 3 kinderen. XIx.  Johannes Andreas van den Ende, zn. van Andreas Theodorus van den Ende (Xo) (timmerman) en Maria Wilhelmina Gertruida van Oosten, geb. te Schipluiden [zh] op 1 mrt 1919, ovl. (61 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 27 dec 1980, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) in 1945 met Margaretha Zolf, geb. in 1919, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Delft [zh] op 20 apr 1988. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIy.  Cornelis Georgius van den Ende, zn. van Andreas Theodorus van den Ende (Xo) (timmerman) en Maria Wilhelmina Gertruida van Oosten, geb. te Schipluiden [zh] op 23 apr 1920, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 29 aug 2001, tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Delft [zh] op 5 apr 1944 met Anna Schüren, dr. van Josef Hubert Schüren en Anna Paula Therese Wilhalm, geb. te Münchengladbach [Duitsland] circa 1917. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Andreas Theodorus van den Ende, geb. te Delft [zh] op 20 jan 1945, ovl. (6 dagen oud) te Delft [zh] op 26 jan 1945. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIz.  Cornelis Adrianus van den Ende, zn. van Hendricus Cornelis van den Ende (Xp) (graanhandelaar) en Cornelia Elizabeth Maria Bentvelsen, geb. te Schipluiden [zh] op 2 apr 1927, ovl. (85 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 16 mei 2012, begr. te Den Hoorn [zh] op 21 mei 2012, tr. (23 jaar oud) te Den Hoorn [zh] op 8 jan 1951 met Afgeschermd, kind van Gijsbertus Cornelis van Marrewijk en Petronella Maria Duijvestijn. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd, tr. met Willem Gravendeel, zn. van A.W. Gravendeel en M. van der Snoek, geb. op 26 dec 1954, planner, bedrijfsleider kraanverhuur Hak transport te Ridderkerk, ovl. (55 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 3 okt 2010, begr. te Schipluiden [zh] op 9 okt 2010. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Josef Ney (universiteitsprofessor) en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  10.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIaa.  Gerardus Hendrikus van den Ende, zn. van Hendricus Cornelis van den Ende (Xp) (graanhandelaar) en Cornelia Elizabeth Maria Bentvelsen, geb. te Schipluiden [zh] op 13 jan 1929, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 25 feb 2010, tr. met Cornelia Johanna Maria (Corrie) van Paassen, dr. van Gijsberthus Johannes van Paassen en Adriana Maria Ouwerling, geb. te Den Hoorn [zh] op 27 apr 1930, ovl. (70 jaar oud) te Delft [zh] op 2 aug 2000. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerardus Gijsbertus Maria (Gerard) van den Ende, geb. te Schipluiden [zh] in 1956, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Groningen [gr] op 8 jul 2011, volgt XIId
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIab.  Johannes Theodorus van der Ende, zn. van Cornelis Albertus van der Ende (Xs) (pakhuisknecht) en Cornelia Elisabeth Post, geb. te Delft [zh] op 7 jul 1916, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Delft [zh] op 15 mei 1940 met Elizabeth Maria Catharina Lijster, dr. van Everardus Johannes Theodorus Lijster en Maria Wilhelmina van der Schot, geb. te Delft [zh] op 27 feb 1919. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelis Albertus van der Ende, geb. te Delft [zh] in 1941, ovl. (minder dan één jaar oud) te Delft [zh] op 28 feb 1941. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIac.  Johannes Hubertus van der Ende, zn. van Cornelis Albertus van der Ende (Xs) (pakhuisknecht) en Cornelia Elisabeth Post, geb. te Delft [zh] op 30 mrt 1923, ovl. (75 jaar oud) te Delft [zh] op 28 jan 1999, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Delft [zh] op 2 nov 1949 met Maria Geertruida Wubben, dr. van Theodorus Arnoldus Wubben en Maria Adriana de Kok, geb. te Naaldwijk [zh] op 27 jul 1929, ovl. (71 jaar oud) te Delft [zh] op 9 apr 2001. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIad.  Gerardus Cornelis Franciscus van der Ende, zn. van Cornelis Wilhelmus (Willem) van der Ende (Xt) (bode in Pijnacker) en Theodora Johanna Burger, geb. te Pijnacker [zh] op 5 aug 1914, ovl. (68 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 5 mrt 1983, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 24 apr 1942 met Adriana Cecilia Oosterman, geb. te Pijnacker [zh] op 5 jan 1918, ovl. (68 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 9 nov 1986. 
 Gerard (Geert) gaat na de lagere school in de tuin werken. Hij werkt bij verschillende tuinders o.a.bij Piet Bregman. Na zijn huwelijk met Adriana Cecilia (Sjaan) Oostennan, de dochter van de koster, werkt hij een tijdje bij de groenteveiling van Pijnacker. Als hij daar na ongenoegen weggaat, wordt hij tuindersknecht bij Siem van der Ploeg in de Oude Leede. Vrij snel daarna, in februari 1946, verhuist het gezin van de Van Brachtstraat 40 naar de Zuidweg 12. Het is weliswaar een goedkoop huis, maar het is wel erg ongerieflijk. Water, ook drinkwater komt uit een regenput; licht uit petroleumlampen en er wordt aanvankelijk gekookt op oliestellen en later op butagas. Wel kan Geert iets bij verdienen met het beheer en onderhoud van de Plas van Van Buysen en aan de vissers die daar komen vissen.
Eind jaren vijftig bevalt het Geert niet meer in de tuin. Hij gaat dan werken bij Nutricia in Zoetermeer, waar hij overigens ook aanzienlijk meer gaat verdienen. In 1974 verhuizen Geert en Sjaan naar een huis in de Magnolialaan in Plan-Noord (in Pijnacker). Tot hun overlijden blijven zij daar wonen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes Antonius van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 26 jan 1948, ovl. (1 jaar oud) te Delft [zh] op 14 mrt 1949. 
   "Kleine Jantje" overlijdt ruim één jaar oud aan de gevolgen van een longontsteking. 
  5.  Afgeschermd, een kind, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Franciscus (Joop) van Adrichem en Anna Gerarda Johanna Maria Ruygt. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. XIae.  Petrus Marinus van der Ende, zn. van Cornelis Wilhelmus (Willem) van der Ende (Xt) (bode in Pijnacker) en Theodora Johanna Burger, geb. te Pijnacker [zh] op 24 feb 1916, plaatwerker, autohersteller, ovl. (90 jaar oud) te Canada [Canada] op 12 mei 2006, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 16 mei 1944 met Amanda Wilhelmina Elisabeth Adriani, dr. van Amandus Adriani en Johanna Mulder, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 aug 1921, ovl. (82 jaar oud) te Canada [Canada] op 27 jan 2004. 
 Piet is plaatwerker van beroep. Hij werkt bij Gerrit van der Burg aan het, nu niet meer bestaande, Uitpad. De toegang naar de garage en werkplaats lag overigens aan de Kerkweg. Na zijn huwelijk met Amanda (Mand, Zus, Tante Mandje) Adriani wonen zij enige tijd in bij de familie Zandbergen aan het Emmapark. Het is de tijd van de grote woningnood en de verplichte inwoning. Later verhuizen zij naar een huis aan het Uitpad. Op 8 mei 1953 emigreert het gezin naar Canada. Broer Wim neemt dan de zaak van Piet, die zich intussen verzelfstandigd had, over. In Canada strijken Piet en Mand met hun gezin neer in het plaatsje Welland in de provincie Ontario. Daar vindt Piet werk in de autoindustrie. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIaf.  Cornelis Adrianus van der Ende, zn. van Cornelis Wilhelmus (Willem) van der Ende (Xt) (bode in Pijnacker) en Theodora Johanna Burger, geb. te Pijnacker [zh] op 20 jul 1919, bode, ovl. (71 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 26 nov 1990, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 20 apr 1949 met Cornelia Adriana van den Bulk, geb. te Pijnacker [zh] op 18 apr 1922, ovl. (65 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 25 jul 1987. 
 Op 20 juli 1919 wordt Cornelis Adrianus van der Ende in Pijnacker geboren als het vijfde kind van de bode Cornelis Wilhelmus van der Ende en Theodora Johanna Burger. Het gezin woont dan in een klein huisje vlakbij de driesprong van de Vlielandseweg, Nieuwkoopseweg en Katwijkerlaan, welk buurtje in de volksmond 'Bij het Mophuis' wordt genoemd. Volgens overlevering was het Mophuis een eeuwenoud grutterswinkeltje. Na zijn lagere schooltijd is het werken en de kost verdienen. Net als (eerder) zijn oudere broers Gerard en Piet moet hij nu zijn vader 'op de wagen' helpen. Ongeveer twee jaar werkt hij in de bodedienst (Pijnacker-Delft v.v.), maar dan wordt hij afgelost door zijn jongere broer Wim en verhuurt hij zich als tuindersknecht. Hij werkt bij een aantal tuinders o.a. bij Piet Bregman jr. aan de Vlielandseweg. In deze jaren volgt hij daarnaast in de avonduren de middenstandsopleiding bij de in Pijnacker bekende, onderwijzers (meesters) Duivestein en Teunissen. In de hongerwinter zit hij vaak met jas aan en shawl om in de keuken te leren. Begin 1946 houdt hij 'de tuin' voor gezien en solliciteert hij bij de Belastingdienst in Den Haag. Daar is hij heel zijn werkzaam leven, 37 jaar, in verschillende functies gebleven. Zo zien we hem in de vijftiger jaren als douanebeambte in de Schiehaven in Rotterdam. Daarna werkt hij jarenlang op het Belastingkantoor in Delft.
Op 20 april 1949 trouwt hij in Pijnacker met Cornelia Adriana van den Bulk. Na enkele jaren op de Vlielandseweg in Pijnacker ingewoond te hebben, - het zijn de jaren van de grote woningnood -, verhuist het jonge gezin, inmiddels uitgebreid met twee kinderen, in 1953 naar een flatwoning in de Denekampstraat 43 in de Haagse uitbreidingswijk Morgenstond. Daar wordt een derde kind geboren. Maar Cees en zeker zijn vrouw, hebben het er nooit echt naar hun zin gehad. Het is dan ook een groot geluk als zij na lang wachten eindelijk in 1966 een eengezinswoning in Pijnacker kunnen krijgen. Ondanks dat hij in Den Haag woont, is Cees van der Ende al die jaren een trouwen actief lid van het 'Historisch Genootschap Oud-Pijnacker' geweest. Dàt is zijn grote interesse: de geschiedenis van Pijnacker en daarmee samenhangende zaken als oude 'Pijnackerse' families, de geschiedenis van zijn eigen familie, oude boerderijen, archeologie enz. Daarnaast interesseert hij zich voor filatelie, munten, sport en dan vooral voor schaatsen.
Op 26 november 1990 overlijdt hij onverwacht. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Theodora Gerarda Adriana Maria van der Ende, geb. te Pijnacker [zh] op 9 aug 1950, ovl. (50 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 31 jan 2001. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIag.  Wilhelmus Arnoldus Maria van der Ende, zn. van Cornelis Wilhelmus (Willem) van der Ende (Xt) (bode in Pijnacker) en Theodora Johanna Burger, geb. te Pijnacker [zh] op 21 apr 1923, bode, ovl. (81 jaar oud) te Delft [zh] op 26 okt 2004, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) op 21 feb 1955 met Apolonia Maria Smits, dr. van Cornelis Hendricus Smits (Chauffeur (1931)) en Alida Maria van Lier, geb. te Kwintsheul [zh] op 18 apr 1932, ovl. (68 jaar oud) te Pijnacker [zh] op 3 nov 2000. 
 Na de lagere school is het de beurt aan Wim om zijn vader op de bodewagen te helpen. Na enkele jaren wordt hij afgelost door broer Theo. Wim gaat dan niet in de tuin werken, maar belandt op de bodewagen van Bode v.d. Spek uit Zoetermeer; de concurrent! In april 1943 moet Wim op bevel van de Duitse bezetter gaan werken in Duitsland. Hij wordt te werk gesteld in de autofabriek van Adam Opel in Rüsselsheim, zo'n twintig kilometer van Frankfurt am Main. Na een jaar vol ontberingen lukt het hem aan de vooravond van het huwelijk van zijn broer Piet op 15 mei 1944 thuis te komen. Al snel blijkt dat de sterk vermagerde en verzwakte Wim aan een ernstig besmettelijke ziekte, t.b.c, lijdt. Enkele broers en zussen worden aangestoken en moeten voor enige tijd het bed houden. Wim zelf moet drie jaar kuren, eerst thuis en later in een sanatorium. Na zijn herstel gaat hij in deeltijd bij zijn broer Piet in de garage werken. Als deze in 1953 naar Canada emigreert, neemt Wim de zaak over. Na jaren hard werken bouwt hij een eigen garage met bovenwoning aan de Noordweg 19 in Pijnacker. In 1985 doet hij het bedrijf over aan zijn tweede zoon, maar hij blijft nog wel in de garage assisteren.
Naast zijn drukke arbeid zet Wim zich vele jaren in voor het wel en wee van de Pijnackerse E.H.B.O. Zijn grote hobby is schaatsen; steevast vindt men hem op de maandagmorgen op de schaatsbaan van "De Uithof' in Den Haag.
Zijn vrouw Ploon werkte vóór haar huwelijk als hulp in de huishouding bij de families Van Koppen en Van Adrichem in Kwintsheul. Later is zij een grote steun voor Wim bij de drukke werkzaamheden in de garage en aan de benzinepomp. In 1995, wonen zij aan de Itterbeek 7 in Pijnacker. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIah.  Adrianus Hubertus van der Ende, zn. van Cornelis Wilhelmus (Willem) van der Ende (Xt) (bode in Pijnacker) en Theodora Johanna Burger, geb. te Delft [zh] op 28 jan 1928, loodgieter, chauffeur op de ambulance GG&GD Delft, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 2007, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) op 12 nov 1963 met Aukje de Groot, geb. te Loosduinen [zh] op 3 feb 1937, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 2011. 
 Adrianus Hubertus (Aad) van der Ende gaat na de lagere school, in 1942, als loodgieter werken bij Reesink in Pijnacker. Van 1946 tot 1950, wanneer broer Theo afwezig is, helpt hij zijn vader op de bodewagen. Na Theo's terugkeer in 1950 wordt hij weer loodgieter, nu bij Piet Kemp aan de Kerkweg in Pijnacker. In 1960 legt hij de 'soldeerbout' neer en gaat iets heel anders doen. Hij wordt namelijk chauffeur op de ambulance van de GG & GD in Delft. Tot zijn afkeuring wegens lichamelijke klachten in 1983 werkt hij daar. Zijn vrouw, Aukje, is van 1954 tot het begin van hun huwelijk verpleegster. Zij wonen eerst in de Frank van Borselenstraat en later in de Staalmeesterstraat in Delft. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIai.  Simon Ferdinand van den Ende, zn. van Simon Bartholomeus van den Ende (Xu) (assuradeur) en Cornelia Maria Engelina Prins, geb. te Amsterdam [nh] op 12 apr 1922, ovl. (81 jaar oud) te Bunnik [ut] op 17 jun 2003, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Amstelveen [nh] op 7 jun 1947 met Margaretha Elisabeth (Greetje) Taminiau, dr. van Philippus Matheus Johannes Taminiau (textielhandelaar) en Wilhelmina Maria Catharina Metselaar, geb. te Utrecht [ut] op 10 feb 1923, ovl. (76 jaar oud) op 17 dec 1999. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIaj.  Laurens van den Ende, zn. van Laurens van den Ende (Xy) (magazijnknecht) en Cornelia Machiels (dienstbode), geb. te 's-Gravenhage [zh] circa 1920, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Delft [zh] op 19 feb 1954, tr. (resp. ongeveer 22 en 27 jaar oud) te Delft [zh] op 14 jul 1942 met Johanna Catharina van Ditmarsch, dr. van Johannes van Ditmarsch en Johanna Catharina van Oosten, geb. te Delft [zh] op 16 feb 1915. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIak.  Antoon van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (Xab) (onderwijzer) en Hendrika Gerarda Mertens, tr. met Margeretha H. Nieuwhof, geb. te Heerlen [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd

XIal.  Augustinus van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (Xab) (onderwijzer) en Hendrika Gerarda Mertens, geb. te Heerlen [li] op 25 okt 1928, ovl. (62 jaar oud) te Beuningen [ge] op 15 mei 1991, tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

XIam.  Martinus Bernardus van der Ende, zn. van Anthonius van der Ende (Xae) (tuinarbeider) en Elisabeth Cornelia Neerscholten (dienstbode), geb. te Naaldwijk [zh] op 21 mei 1909, huisschilder, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 17 mei 1933 met Joanna Elisabeth Mansveld, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 mei 1911, ovl. (58 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23 jan 1970. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Hendrika Jacoba van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 24 nov 1936, ovl. (4 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 4 dec 1940. 

XIan.  Johannes Jacobus van der Ende, zn. van Anthonius van der Ende (Xae) (tuinarbeider) en Elisabeth Cornelia Neerscholten (dienstbode), geb. te Naaldwijk [zh] op 7 mrt 1917, bouwvakarbeider, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) op 30 mei 1942 met Catharina Maria van Breukelen, geb. te Antwerpen [an, België] op 2 apr 1915, ovl. (52 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 12 jun 1967. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johannes Adrianus Maria van der Ende, geb. te Naaldwijk [zh] op 8 aug 1944, ovl. (3 dagen oud) te Naaldwijk [zh] op 11 aug 1944. 
  2.  Afgeschermd

XIao.  Adrianus Arnoldus van den Ende, zn. van Adrianus Frederikus van den Ende (Xaf) en Hendrika Petronella van der Roest, geb. te Hof van Delft [zh] op 31 jan 1913, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Delft [zh] op 2 aug 1939 met Maria Kraan, dr. van Johannes Kraan en Helena Josephina Cornelia Wittenberg, geb. te Delft [zh] op 30 apr 1914. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Doodgeb. kind van den Ende, geb. te Delft [zh] op 19 okt 1949. 

XIap.  Arnoldus Petrus van den Ende, zn. van Adrianus Frederikus van den Ende (Xaf) en Hendrika Petronella van der Roest, geb. te Delft [zh] op 9 feb 1914, tr. (resp. 34 en ongeveer 33 jaar oud) te Delft [zh] op 21 apr 1948 met Anna Philomena Maria Frumau, dr. van Gerardus Frumau en Anna Philomena van der Drift, geb. te Delft [zh] circa 1915. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIaq.  Theodorus Cornelis van den Ende, zn. van Adrianus Frederikus van den Ende (Xaf) en Hendrika Petronella van der Roest, geb. te Hof van Delft [zh] op 4 apr 1915, tr. (33 jaar oud) te Delft [zh] op 26 jan 1949 met Afgeschermd, kind van Adrianus Petrus van Koppen en Maria van Velzen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie XII

XIIa.  Jacobus Adrianus Maria van den Ende, zn. van Wilhelmus Johannes Maria van den Ende (XId) (bloemenkweker) en Maria Geertruida Jacoba van Leeuwen, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 5 jun 1937, ovl. (79 jaar oud) op 17 jan 2017, begr. te Maasland [zh], tr. (28 jaar oud) te Bleiswijk [zh] op 8 mrt 1966 met Afgeschermd, kind van Cornelis Johannes Isaak Ammerlaan en Richarda (Rika) Ruijgrok. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 

XIIb.  Wilhelmus Bernardus Augustinus van den Ende, zn. van Wilhelmus Johannes Maria van den Ende (XId) (bloemenkweker) en Maria Geertruida Jacoba van Leeuwen, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 1 mrt 1945, commercieel medewerker, ovl. (65 jaar oud) te 's-Heerenberg [ge] op 9 dec 2010, tr. (ongeveer 23 jaar oud) in 1969 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. XIIc.  Franciscus Petrus Maria van den Ende, zn. van Gerardus Maria van den Ende (XIo) (tuinder) en Johanna Barbara Zwinkels, geb. te Monster [zh] op 9 dec 1959, ovl. (43 jaar oud) te Monster [zh] op 9 jan 2003, tr. met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 

XIId.  Gerardus Gijsbertus Maria (Gerard) van den Ende, zn. van Gerardus Hendrikus van den Ende (XIaa) en Cornelia Johanna Maria (Corrie) van Paassen, geb. te Schipluiden [zh] in 1956, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Groningen [gr] op 8 jul 2011 ongehuwd, gecr. te Rotterdam [zh] Overschie, tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd