Genealogie van Giel Janssen.
Genealogie van Giel Janssen.

Generatie I

I.  Giel Janssen, geb. circa 1600, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) voor 16 feb 1678, relatie met Grietje Janssen
 Notarieel Archief Rijksarchief Hasselt 16 febr 1678: Grietje janssen, weduwe wijlen Giel Janssen heeft gerenontieert ende verzagen (verzaakt) van hare tochte so sij is hebbende het kindsgedeelte van haren soon Willem sulks accepteerende en is in hoeden van recht gedaan 16 februari 1678.
19 februari 1678 compareerde Willem Janssen na de verleende tochte van zijns kindsgedeelte van zijn vader en moeder, waarop 91 gulden schuld staan de interest te betalen en kapitaal af te lossen.
27 november 1679 comareerden Willem en Jan Janssen, alias Cremer jan, die gezamelijk een paar stukken land overdragen van 200 gulden. 
 Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Willem Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1635, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Cothem [BelgiŽ] in okt 1720, volgt IIa
  2.  Jan Janssen, geb. circa 1640, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) circa 1700, volgt IIb

Generatie II

IIa.  Willem Janssen, zn. van Giel Janssen (I) en Grietje Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1635, Boer, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Cothem [BelgiŽ] in okt 1720, relatie met Catharina Gelissen, geb. circa 1640, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Cothem [BelgiŽ] in het overlijdensboek staat vermeld dat zij Octogenarie (in de tachtig) is, weduwe van Willem Janssen circa jul 1726. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Arnoldus Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1675, begr. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 5 mei 1760, volgt IIIa
  2.  Helena Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1675, ovl. (minstens 44 jaar oud) te Cothem [BelgiŽ] na 1719, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1700 met Laurentius Stans, matricularius (koster-boekhouder) in de parochie van Boorsem. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Herman Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] in 1677, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Cothem [BelgiŽ] in 1750, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] in 1701 met Gertrude Houben
   de veronderstelling dat Herman een zoon is van Willem en een broer van Arnoldus, is gebaseerd op het feit dat Gertrude Houben in 1708 meter is van Michael, zoon van Arnoldus.
In 1710 leent Herman 200 gulden van Ida Reinders. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Joanna (Jen) Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1680, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] in 1700 met Houb (Hubert) Houben
   in het trouwboek wordt zij Maria Joanna Janssen genoemd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIb.  Jan Janssen alias Cremer Jan, zn. van Giel Janssen (I) en Grietje Janssen, geb. circa 1640, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) circa 1700, tr. met Trijneke Houben, dr. van Paulus Houben. 
 in het overlijdensregister lezen we: Annus Ignoratur: sepultus est Joannes Janssen, vulgo Cremer Jan, vir ab omnibus Sacramentis debite provisus, Vertaald luidt dit: Het jaar is onbekend: begraven werd Joannes Janssen, gewoonlijk Cremer Jan genaamd, een man tijdig van alle sacramenten voorzien. Dit doodsbericht staat in het register tussen 1699 en 1701.
Rijksarchief Hasselt:
Jan Janssen getrouwd zijnde met Trijneke Houben verzoek t'ontvangen sulk erfgoed als hem aangestorven is naer doot van Paulus Houben zaliger en is hem verleent naar deze branche recht 9 april 1688. (het gaat hier om een Keurgoed, waarvan de ophelder Paulus Houben, gestorven is en dat opnieuw voor het recht moet worden aangegeven en ingeschreven.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Cremer Jan Janssen, geb. circa 1670, volgt IIIb

Generatie III

IIIa.  Arnoldus Janssen, zn. van Willem Janssen (IIa) en Catharina Gelissen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1675, Koster/Boer, begr. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 5 mei 1760, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 9 jul 1701 (getuigen: Willem Lina en Jaspar Janssen) met Cornelia Houben, dr. van Jan Houben, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ], ovl. in 1717. 
 Op 11.3.1696 is Arnoldus Janssen peter bij het doopsel van Petrus Meyers. Op 12.1.1717 is Arnoldus peter bij het doopsel van Barbara Henricks.
Hij werd boer op het bedrijf van zijn vader Willem in de Voemert. Dit bedrijf ligt links van de weg van Cotem naar Goneuten. Het ligt in een lus van de Maas en moet eens een bedding van de Maas geweest zijn. Hij kon vrij goed schrijven, wat blijkt uit een eigenhandig geschreven testament. Vermoedelijk was hij al in de zestig toen hij 'matricularius' werd van de parochie. Dit baantje omvatte boekhouden en kosterij en werd door de regering betaald. De pastoor was in die tijd gemachtigd testamenten voor anderen te maken. Daar zal Arnoldus bij geholpen hebben. Omdat Willem en Jan naar Holland getrokken waren en Michael koster in Neerharen werd, en Geurt de kosterij van zijn vader in Boorsem overnam, zal Houb of een ons onbekende zoon op het bedrijf in Cotem gekomen zijn.
Nu volgt een testament, dat in 1747 eigenhandig door Arnoldus werd geschreven. Begin mei 1760 stierf Arnoldus. Willem en Jan schreven uit Holland een brief aan hun neef Peter Houben, een zoon van hun zus Joanna, waarin zij hem volmacht gaven hun huis te verdelen en het land te verkopen. Vijf maanden na de dood van Arnoldus moest Peter Houben deze volmachtsbrief tegelijk met het testament van Arnoldus aan de notaris voorleggen. De volmachtsbrief en het testament zijn het onomstotelijk bewijs dat Willem en Jan in Rotterdam en Den Haag afkomstig zijn uit Cotem, en dat Arnoldus hun vader is. Omdat Arnoldus in het testament de namen van zijn ouders noemt, is dit dokument een zeer belangrijke schakel van de Hollandse tak voor hun afkomst uit Belgisch Limburg. Origineel is toentertijd bewaard op Strijplaan 13 te Honselersdijk.
Ten overstaen van de Heeren J. Nijst ende C. Lutkenhausen, Schepenen der vrije Rijx Baronnye Borsheim op heden den 28 October 1760 compareerde Peter Houben nederleggende voor en in naeme van Willem en Joannes Janssen de naervolgende chirographaire dispositie versoeckende deselve te worden gerenoveert ende gerealiseert hetwelck hem mits deesen word verleent en is in hoeden van Reght gekeert salvo jure cujuslibet.
In den jaare van ons Heere Jesu Christi als men schrijft 1747 den eersten Decembris, soo ist dat,ick Arnoldus Janssen getrouwt zijnde met Gertruy Beckers kome te maecken bij forme van testament ofte uytersten wille, aengezien ick ben in mijne tweede Houwelijck van alle het gene ick verworven in mijne eersten houwelijck ende tweeden (te weten eerst getrouwt geweest met Cornelia Houben, dochter van Jan Houben saliger) verweckt hebbende eenighe kinderen met mijne voorschreven vrouwe is.
komen te sterven in het jaar 1718 (ende het eerste afsterven is van mijne ouders te weten mijnen vader Willem Janssen in het jaer 1720 in October sonder just den dagh, ende mijne moeders Catherina Gelissen beyde voorschreven in het jaer 1726; soo is als dat de goederen van mijne voorschreven ouders eerst gedevolveert sijn op mij, siende in mijnen tweeden houwelijck soo is dit mijnen uytersten wille met consent van mijne tegenwoordighe huysvrouwe Gertruy Beckers als dat mijne voorkinders die ick verworven hebbe met mijne eerste vrouwe voorschreven, sullen genieten een somme van dartigh guldens maestrigter koers dewelcke ick hebbe moeten op mij nemen tot laste van zes groote roeden ackerlant geleghen omtrent de hameydelle reggenoten boven Jan Janssen Simons Soon van Cottem, onder armen lant van Borssem (al waer ick mijne voorschreven ouders in mijnen eersten houwelijck hadde voorgestrijck hondert guldens koers voorschreven ende in deelingh mijn mede consenten met noch tot mij te nemen dartigh guldens op voorschreven ses groote roeden ackerlant die verschult waeren van hondert guldens capitaal aen de H. H. Nevelsteyn soo ist dat deze dartigh guldens betaalt sien in mijnen tweeden houwelijck tot.
vaffieur (gunste) van mijne voorkinderen en omdat ick voorschreven Aert Janssen soo wel vader van voor en nae kinderen soo wil ick oock een teecken doen als vader om mij voor Godt ende werelde komen te ontschuldighen item noch dartigh guldens koers voorschreven, staende op het huys van mijne voorschreven voorkinders de welcke tot laste van mijne voorkinders te weten als ick met mijn Swagher Houb Houben gemangelt heb van ons huysing ende ick zestig guldens moeten uyter hande geven soo is dat dartigh guldens betaalt met mijne eerste vrouw ende de resterende dartigh met mijn tweede vrouw soo is dat deze dartigh guldens is dan tesaemen zestigh guldens (ende dat tot voordeel van mijne voorschreven voorkinders oom alle questie en abusen voor te komen) want dit is mijne declaratie als dat mijne nae kinderen noch geen zes roeden lant ende zestigh guldens en sullen hebben (het is waer.
hondert guldens had ick aen mijne gelanckt maar in mijnen tweeden houwelijck sien sie mij eerst toegevallen ofte toegedeelt alle het gene blijckt met de deel cedulen hier neffend gaende ende oock met eenighe hier nevens gaende acte raakende mijne kinderen verweckt in mijnen tweeden houwelijck met Gertruy Beckers mijne teghenwoordighe huys vrouwe.
x dit is de merck van mijn huysvrouw niet konnende schrijven.
Consent van mij Geurt soone van Aert Janssen.
dit is de merck x van houb janssen niet konde schrijven.
Het nu volgende is een eigenhandig geschreven en getekend recu, waarin Arnoldus erkent zijn kosterssalaris ontvangen te hebben. Hij was toen ongeveer 77 jaar oud en was toen op het einde van zijn kosterschap. Zijn zoon Geurt nam het over.
Den onderschreven bekent ontfanghen te hebben uyt handen van den H. Tossin als schathever de somme van twintigh gulden van mijn custers gehalde volgens repartitie actum den sevenden October 1752.
Arnoldus Janssen.
In het overlijdensregister staat een interessante opmerking zoals bij niemand anders vermeld staat:
5 mei 1760 Sepultus est Arnoldus Janssen, hujus Ecclesiae Matricularius, omnibus Sacramentis rite munitus ac in longe infirmitate patientissimus. Requiescat in pace. Amen.
Vertaald betekent dit hetvolgende:
Begraven werd Arnoldus Janssen, koster-boekhouder van deze parochie, tijdig gesterkt door al de Sacramenten en allergeduldigst in een langdurige ziekte. Dat hij ruste in vrede. Amen. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Willem Jansen, geb. circa 1702, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1776, volgt IVa
  2.  Michael Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] op 9 aug 1708 Egidius (Giel) Beckers en Gertruy Houben, koster te Neerharen, tr. met Maria Pechmans. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johannes Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1710, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Hage [zh] op 3 mei 1786, volgt IVb
  Arnoldus Janssen, tr. (ongeveer 43 jaar oud) (2) te Boorsem [lm, BelgiŽ] in 1718 (getuigen: Catharina Groenen en Leonard Stans) met Gertruy Beckers, begr. te Cothem [BelgiŽ] het overlijdensbericht zegt: Gertruy Beckers weduwe van Arnoldus Janssen werd begraven 2.2.1761 op 2 feb 1761. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geurt (Godefridus, Gerardus) Janssen, geb. circa 1719, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 18 okt 1786, volgt IVc
  2.  Helena Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] in apr 1721 Laurens Stans en Maria Ramakers. 
  3.  Hubertus (Houb) Janssen

IIIb.  Jan Cremer Jan Janssen, zn. van Jan Janssen (IIb) en Trijneke Houben, geb. circa 1670, tr. met Cecilia (Cic) Lijnen
 Er is geen bewijs dat Jan Janssen een zoon is van Jan Janssen, maar omdat beiden de naam Cremer Jan gebruikten mag dit wel verondersteld worden. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Theodorus (Dirck) Janssen, geb. op 10 nov 1698 Arnold Janssen en Marie Janssen, ovl. (31 jaar oud) voorzien van de laatste sacramenten in okt 1730. 
  2.  Leonardus Janssen, geb. in jan 1701 Johannes Luck en Maria Cuypers. 

Generatie IV

IVa.  Willem Jansen, zn. van Arnoldus Janssen (IIIa) en Cornelia Houben, geb. circa 1702, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1776, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] Oude Molstraat op 23 okt 1735 met Hendrika van Theuffken of van 't Heufke, geb. te Velp [ge]. 
 Willem schrijft vanuit Rotterdam in 1760, vier en een halve maand na de dood van zijn vader Arnoldus, een brief naar zijn neef Peter Houben in Cotem. Uit het keurige handschrift blijkt de degelijke opvoeding die hij genoten heeft. Uit de gehele brief blijkt het diepe geloof dat hij vanuit Limburg naar Holland had meegebracht.
Aan Eerzame Joa. frauw Alberts op het hoek van de Roey mark tot Maestrigt om voorders te behandigen aan Pieter Houben tot Cottem de graschap Rekem tot Maestrigt.
Rotterdam den 17 Oct.1760.
Seer waerde neef ende nigte, desen dient om aen u.l. te laate weten den staat van onse gesontheit die godt danck nog redelijk is verhop het selven van neef ende nigt te hooren en van hare geheele family. Nu voorders heb uwen brief seer wel ontfange en oock den inhoudt daar uyt verstaan wegens de scheiding en deeling door u.l. gedaan het is seer wel naer onse genoegen alles wat gij daar in gedaan hebt en doen sult.
Voor soo moet gij het huys oock maar deelen en wat daar van komt dat moet gij amploiyeren om aan het kapitaal af te lossen en dat manquiert dat moet gij niemen, jeder van het siennigen te weten van jeder deel of porsie gevallen tot deel so wel van mijn als van alle de anderen en mijn broer Jan is oock seer wel daar mede te vreden. Alles wat gij doet dat is welgedaan en mijn deel kont gij verkopen en dat van mijn broer Jan oock van gelijken, en het gelt datter overschiet dat moet gij tot Maestrigt aen iemant ter hand stellen die op Hollant negotie doet maar als alles verkogt is soo schrijft mijn dan oonen brief, sul u? Dan aanwising doen waar gij het geIt sult ter handen stellen dan sal ick u willen om horen naar een occasie bij de koop luyden die op Maestrigt doen.
En omdat gij mijn geschreven hebt dat gij dat uyt lyfden (liefde) gedaan hebt soo sal ick aan u.I. een presentje doen van een klein tonnetje haring tegen de aanstaande vasten, maar gij moet mijn laate weten waar ick het sal adresseren, soo gij het gelieft op de hulst hoef soo moet gij mijn schrijven hoe.
die man heet om aan hem te adresseren en dan voorders aan u.I.
En soo gij genegentheit hebt om het lant van ons beyden te kopen soo hebt gij de voorkuur voor iemant anders. Soo en twiffelen wij niet of gij sult de waerde daar voor geven volgens de lant kosstume en wij sullen alles over laten in uwe bevolmagtigde neefschap sonder datter niemant jets op te seggen heeft en gij siet oock hondert maal daar voor bedanck, van mij en oock van mijn broer Jan.
En soo saacken is dat gij ons van nooden hebt en het is in onse magt soo en twiffelt niet of wij benne bereyt om also voor u.I. als oock voor uwe verdere family te doen alles naar een neefs plycht. En sal oock altyt in gedagten houden de selve lyfden die gij ons betoont hebt en wens aan uwe kinderen en kinskinderen de selve minsamkeit als wij van u.I. genoten hebben.
En also doende soo betoonen wij als dat wij op regte Rooms. Catolijcke sien, en niet gelijck heidenen of turken, en naar den loop van dit verganckelijk leven sullen genieten dat eeuwig leven het welck ons verleenen godt den vader allemagtig die ons Iuyt niet geschapen heeft en wederom sullen keeren tot niet; danckende godt den soon dat hij ons door siene mildadige lijfden verloost heeft van dat eeuwig verdrit tot de eeuwige vreugden ofte eeuwige blijtschap; danckende godt den heyligen geest dat hij ons heeft afgewassen en geopent den weg naar de eeuwige zaligheyt in het heylig doopsel; gelooft geeert moet sien de Alder heyligste drievuldigheyt van nu tot in der eeuwigheyt der eeuwigheden, amen.
Hondert goede nagten van mijn Willem Jansen en mijn broder die hem hier onderteekent toterdood.
Willem Jansen.
Joannis Janssen.
In het hierboven afgedrukte dokument verkrijgt Pieter Houben de voorkeur om het land van Willem en Jan te kopen. Hij schijnt dit aanbod niet te aanvaarden, aangezien in de nu volgende koopakte.
Hendrik Beckers en Maria Hendrix zijn vrouw als kopers genoemd worden.
Daar is vooreerst de mogelijkheid dat Hendrik Beckers een broer is van Gertruy Beckers, de moeder van Pieter, en dus een oom van Pieter. Er kan echter nog een nauwere relatie zijn. In het trouwboek van Boorsem staat vermeld: 1708 trouwen Houb Houben en Joanna Janssen (waaruit Pieter is geboren).
1721 trouwen Houb Houben en Maria Hendrix (zou Joanna gestorven zijn en Houb voor.
de tweede keer met Maria getrouwd zijn? Dan is Maria Hendrix de stiefmoeder van Pieter).
1760 Hendrick Beckers en Maria Hendrix kopen land als man en vrouw.
Het ligt voor de hand te vermoeden dat Houb Houben ondertussen is gestorven en Maria Hendrix als weduwe achterliet. Zij is hertrouwd met Hendrick Beckers. Hierdoor zou Hendrick stiefvader van Pieter geworden zijn. In dit geval verkoopt Pieter het land dat hem wordt aangeboden door Willem en Jan aan zijn stiefouders. Mogelijk heeft hij het weer van hen geŽrfd.
1786 is weer een Maria Hendrix meter bij het doopsel van Hein Seekles. Deze kan nauwelijks.
dezelfde zijn.
Ten overstaen van de Heeren Joan. Nijst en Jan Maes, Schepenen der Vrije Rijx Baronnye Borsheim op heeden den 28 October 1760 compareerde den eersamen Peter Houben, inwoonder van Cothem denwelcken in qualiteyt als geconstitueerde van vvillem Janssen en Johannes Janssen, beyde woonagtig in Holland den eersten tot Rotterdam en den tweeden in 's Hage, ingevolge derselver volmagt gecomprehendeert in hunne missi ve geschreven uyt Rotterdam den 17 der gepasseerde maand September hier naer Van woord tot woord te insereren, verclaerde overgedragen, gecedeert en getransporteert te hebben soo als doer cragte deeses aen en ten behoeve van den eersame Hendrick present en in coop accepteerende seecker stuk ackerlands groot aen mate ses groot roeden geleegen in 't borsemer veld, reygenoten (dit betekent aangrenzend) boven Hendrick Janssen en Nol Houben, onder het arme land van Borsheim, doende den comparant in sijne voorschreven qualiteyt deese overdragt om en voor de somme van hondert drey en vijftig guldens maestrigter koers, licop naer lands coop godsheller vijf stuyvers welcke coop penningen met licop en godsheller reclijck in contante penningen op heeden door den cooper aen den vercooper sijn overgetelt en daar hem opgetrocken bekennende ons daer ten vollen verneugt en voldaen te weesen sonder eenige reserve, surrogerende vervolgens hem cooper in sijns constituates plaatse reght en geregtigheyd, caveerende de voorschreven gecedeerde ses roeden nieverants mede belast nog beswaert te weesen, daer voor als mede voor alle .andere calengien, aenspraecken, recherges en naermaningen ten allen tijde guarranderende onder obligatie ende verbond van der constituanter persoon en goederen en verders als naer reghten en is alsoo naer gedaene stipulatie in hoeden van Reght gekeert salvo etc.
Merk van x Peter Houben verclaerende niet te kunnen schrijven.
Merk van x Hendrick Beckers niet kunnende schrijven.
Johan Nijs, Jan Maes, Schepenen.
Geschiedkundige opmerkingen:
Het land wordt genoemd gelegen te zijn in het Borsemerveld, dwz. het open land van Boorsem. Cotem schijnt nog nauwelijks te bestaan. Hetzelfde stuk land wordt in het testament van Arnoldus 1747 genoemd als te liggen omtrent de hameydelle. Nu betekent hamey gehucht, delle = dal. Dus het lag in het dal nabij het gehucht, of nabij het dal van het gehucht. Dit dal is een oude Maasbedding die zich verschillende malen verplaatst heeft, ook nog rond 1600. Zal ook vaak overstroomd zijn. In het dodenregister van Boorsem wordt een man genoemd die verdronk tegelijk met vier paarden. De veronderstelling is, dat onze oudste bekende voorouders ontginningswerk deden en hierdoor hun bedrijf uitbreidden.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel vol. 2819, blz 207:
Testament van man en vrouw die verklaert hebben beneden de 4000 guldens gegoet te zijn. En is hier inne geene fidei commis of eenig ander verband vervat.
Op heeden den 26 ste September, 1757 compareerden voor mij, Jacob de Bergh, openbaar Notaris in Rotterdam, Willem Janssen, Seemverkooper ende Hendrica van 't Heufke, egtelieden woonende binnen deze stad ----- ende komende nu opnieuw ter dispositie van hunne tijdelijk natelatene goederen, soo verklaerden sij testateuren elkanderen over en weder over, ende sulx de Eerststervende de langstlevende van hun beyde bij deze te noemen ----- Des dat den langstlevende van hun beyden gehouden zal zijn de kind of kinderen die sij lieden bij den anderen zullen hebben verwekt en die de eerststervende zal nalaten behoorlijk te onderhouden en op te voeden tot der zelve ouderdom van 25 jaren, eerder huwelijken state ofte nog eerder overlijden toe, dezelve intusschen te doen en laten leeren lezen, schrijven en een bekwame stijl, handwerk of andere eerlijke exercitie om door de Wereld te kunnen geraken ----- Verkiezende de testateuren in het versterven van de goederen van hunne na te laten kind of kinderen het Aasdoms versterfregt, soo als het selve te Leyden en in Rhijnland plaats heeft en geobserveert wert, al ware het dat dezelve kwam of kwamen te overlijden, of de goederen gelegen waren ter plaatse van eenig ander versterfregt gebruikelijk is -----.
Willem Janssen.
Deze letter H is gestelt bij de comparante Hendrika van 't Heufke.
Het volgende dokument is een bewijs van de zakelijke voorzichtigheid van WilIem. Vermoedelijk heeft Elisabeth, zijn dochter, die op het punt van trouwen staat, de zaak van haar vader overgenomen. Willem zelf is gaan rentenieren in Maastricht of waarschijnlijker in Cotem bij Maastricht. Voordat hij zijn dochter Elisabeth aan Pieter Willems ten huwelijk geeft, laat hij aanstaande schoonzoon even bij notariele akte tekenen om hem elk jaar 100 gulden naar Maastricht op te sturen.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel vol. 3207, blz 311:
Op huyden den 17de Mey 1775 compareerden voor mij Damel Meesters, Notaris Publijk, bij den Hove van Holland geadmitteert, tot Rotterdam residerende, Sieur Pieter Willems meerderjarig jongsman en Juffrouwe Elisabeth Jansen, meerderj. Jongedochter, van voornemen zijnde om met elkanderen in de huwelijken staet te treden, beyde wonende binne deze stad, mij Notaris bekend, hebbende beyde bekwaamheid zoo uitterlijk bleek om van derzelve tijdelijk natelatene goederen te konnen disponeren en daer toe genegen zijnde ----- den voornaemde Pieter Willems gehouden zal zijn bij forme van legaet uit te keren aen haer Testatrices Vader Willem Janssen wonende te Mastrigt, een somme van een hondert guldens jaerlijks zijn. leven lang gedurende waer van het eerste jaer verschuld zal zijn en betaald, zal moeten worden een jaer na haer testatrices overlijden, en zoo vervolgens van jaer tot jaer tot het overlijden van haer voornoemde Vader toe -----.
Pieter Willems.
Elisabeth Jansen.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel 3415, blz 55:
Op huiden den 25 February 1777 compareerde voor mij Woutterius Prill ----- Pieter Willeros, wonende binnen deze stat, als in huwelijk hebbende Elisabeth Jansen, eenige dochter en erfgenaem van wijlen Willem Jansen in leven weduwnaer en boedel houder van hare moeder Hendrica van 't Heuvel en verklaerde bij dezen te constitueren en volmagtig te maken den Ed. Petrus.
Constantinus van Rijp, generalijk om alle zaken en processen die bij of tegen hem comparants reeds zijn of na dezen zouden mogen worden aen gevangen -----.
Pieter Willemse.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel, vol. 3210 blz.101:
Op huyden den 26 February 1778 compareerde voor mij Daniel Meester, Notarius publijk, bij den Hove van Holland geadmitteerd, tot Rotterdam residerende ----- Messieurs Jacob Gleim en Arnoldus Sanders van Well, wonende binnen deze stad, en zijnde van competenten ouderdom, dewelke verklaerden ter requisitie en verzoeke van Sieur Pieter Willems en Juffrouwe Elisabeth Janssen, Egtelieden beide wonende binnen deze stad waer en waeragtig te zijn: dat zij zeer wel weeten dat Sieur Willem Janssen voor deze gewoond hebbende te Mastricht en aldaar in den jare 1776 overleden, heeft nagelaten eene dogter, namelijke de Requirante Elisabeth Janssen, en dat dezelve Willem Janssen geen andere kind of kinderen en ook geen afkomeling of afkomelingen van vůůr overlede kind of kinderen heeft nagelaten en dat dien volgende de Requirante Elisabeth Janssen is eenige erfgenaam ab intestato van wijlen haren vader den voornoemden Willem Janssen, gevende de comparanten voor redenen van wetenschap dat zij wijlen den voornoemden Willem Janssen zeer wel hebben gekend en met denzelven ommegang hebben gehad en dat zij de Requiranten nog zeer wel kennen -----.
Gemeente-archief Rotterdam.
Not:lrieel vol. 3210, blz 109:
Op huyden 2de Maart 1778 compareerde voor mij Daniel Meester ----- Sieur Pieter Willems als in huwelijk hebbende Juffrouwe Elisabeth Janssen, en dezelve Elisabeth Janssen in dezen met denzelven haren man geadsisteert en door hem tot het navolgende geauthoriseerdt en gequalificeert, woonende comparante binnen deze stad en zijnde mij Notaris bekend: ende verklaerden de comparanten bij dezen te constitueren en volmagtig te maken de Heer Willem van der Sluys Makelaar binnen deze stad, specialijk om te compareren voor den Ed. Aghtb,Heeren Schepenen dezer 'stad, en aldaar in den namen ende van wegens hun lieden comparanten op de gewoone en vereyste wijze te transporteren aan Monsieur Aert Huysterman schoolmeester alhier, een Rentebrief groot geweest twee duyzend en zes honderd guldens en perreste nog groot zijnde twee duyzend en honderd en vijftig guldens capitaal, den 2de Mey 1774 door Ary van der Leest voor Heeren Schepenen dezer stad gepasseert ten behoeve van haar comparantes Vader Willem Janssen, inhoudende belofte van renten te betalen tegens drie en een half percento, dog binnen zes weeken na ieder verschijndag betalende te mogen volstaan met renten te betalen tegens drie percento in 't jaer en jaarlijks van 't Capitaal af te lossen en honderd en vijftig guldens, wel meer maar niet minder, beide ingegaan den 1ste Mey 1774 zulks dat op den 1sten Mey 1775 het eerste jaer renten en aflossingen omme gekomen en verscheenen zal zijn, geduurende alzoo van jare tot jare, ten volle betalingen en aflossingen toe, en dat van alles vrij geld, niet tegenstaende eenige Placaten en ter contrarie disponeerden, Speciaal verzekert op een thuis en Erve (uit koop rent welke de voorz. schuld is spruytende) staenda en gelagen aan de Oostzijde van de Nieuwstraat binnen deze stad, belend ten Noorden voor Willem Janssen, in 't midden Pieter Oosthout ----- welke rentebrief aan haar comparante Elisabeth Janssen is opgekomen als een nagelate dogter en enige erfgename van wijlen haren Vader Willem Janssen.
Pieter Willems.
Elisabeth Janssen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth Jansen, geb. te Rotterdam [zh] op 5 mrt 1742, otr. te Rotterdam [zh] op 7 okt 1775, tr. (33 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 25 okt 1775 met Pieter Willems, geb. te Issum [nh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Johannes Janssen, zn. van Arnoldus Janssen (IIIa) en Cornelia Houben, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1710, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Hage [zh] op 3 mei 1786, begr. te 's-Gravenhage [zh] op Eikenduinen, overleden aan verzwering in 't hoofd, betaalt aan impost 3 gulden 4e klasse op 5 mei 1786, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 feb 1739 met Catharina Coenen, geb. te Maaseik [lm, BelgiŽ] circa 1709, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] pro deo, door verval van krachten oud 63 jaren (gem archief vol 106,blz 68) op 29 feb 1772. 
 In het begrafenisboek van Eik en Duinen staat vermeldt: 1749 begraven Hendrika Janssen.
Di t zou dan een kind van Jan kunnen zijn, geboren in 1743.
Uit de volgende dokumenten kan deze samenvatting gemaakt worden: Jan kwam als jongeman met zijn broer Willem naar Holland om er zaken te doen. Dit zal rond 1730 geweest zijn. Mogelijk wamen ze te voet met pakken linnen op hun hoofd om dit in het rijke Holland te verkopen. Ze zijn waarschijnlijk beiden in Den Haag begonnen omdat zij beiden daar ook trouwen. Willem verhuisde naar Rotterdam en laat zich voor de notaris 'seemverkoper' noemen. (zie hiervoor zijn testament). Jan vestigde zich in Den Haag, huurt daar een huis aan het Smitswater-Malistraatje. Later koopt hij dit huurhuis van 2 verdiepingen en koopt tevens het daarnaast staande huis. Het poortje waarvan gesproken wordt in de koopakte bestaat ook nu nog: ze is echter nu dichtgemGtseld. De boog ervan is duidelijk zichtbaar in het muurtje langs het water. Ondertussen had hij een zaak gekocht voor.
zijn zoon Arnold in de Spuistraat.
Gemeente-archief Den Haag:
Ondertrouwden den 25e Januari 1739 Jan Janssen Jm, geb. int Graaffschap Rijke met Catherina Coenen Jd. geb. te Masyck, en bijde wonende alhier.
Getrouwd in R.K. Casuariestraat 7e Febr. 1739 ten Stadhuize 8 Febr. 1739. Get. Johannes v.d. Wijngaert en Agatha ScraveDade.
Notarieel Archief vol.4517, blz 158, 5 Mey 1773:
Publicq verkogt voor een somme van zestienhonderd guldens een Huys en Erve met een vrijen uytgang tot aan het water staande en gelegen aan de Noordzijde van het Maliestraatje alhier belent ten Oosten N.N, ten Westen de volgens de Partije, ten Zuyden' s Herestraat en ten Noorden N.N. Verhuurt tot ultimo April 1774 en twee Jaaren optie ten keuze van den Heer Huus. Der voor de somme van drie hondert guldens 's jaars aan de Heer Secre. Er is huur betaalt tot 1772. Dit huys is den 4 December 1772 meede publicq verkogt voor een somme van f3800. Een Huys en Erve met een vrijen uytgang tot aan het water staande en gelegen naast het voorst. huys aan de Noordzijde van het Maliestraatje alhier belent ten Oosten Zetvonge, ten Westen het volgende huys ten Zuyden 's Herestraat en ten Noorden N.N. Verhuurt tot de laatste April 1776 voor de somme van 134 guldens ' s jaars aan Joannes Janssen. Er is huur betaalt tot ult ? 1772. Dit huys is den 5 Dec.1772 door de overledene onder de hand aan Mr. Joannes Janssen verkogt met het volgende huys tezamen voor een somme van f 3150.
Notarieel Archief vol. 4519, blz 567:
Op 25 Mei 1780 is er een scheidings proces tussen Dirk Zuskes en Maria Ammerlaan. Daarbi j wordt aan Juriaan Oldhof wonende alhier verkocht een Huys en Erve en Thuyn met een stallinge voor zeven koebeesten staande en gelegen aan de Oostzijde van den Dennenweg alhier, belent volgens laatste opdragt brief van dato 15 Febr. 1575 ten Noorden J.Wysele en Pieter van Pyen, ten Oosten de Zandsloot off Smitswater, ten Zuyden de Wed. Bysterveld Jan Janssen en Willem Marcus en ten Westen de Heerestraat verkogt voor f5200.
Gemeente-archief, den Haag = Notarieel Vol. 4264, blz 307:
In den name. Goodes Amen.
Op heeden den 12 Februari 1771 compareerde voor mij Petrus van Herson, Notaris den eersame Jan Janse, liggende siekelyk te bedde, dogh syn verstand en memorie volkomen gebruykende so als aan mij Notaris is gebleeken, beneevens syne Huysvrouw Catherina Coene, Echtelieden wonende alhier my Notaris bekent te kennen geevende dat er niets seekerder is dan de dood en niets onseekerder dan de uure van dezelve en de uyt die oorsake verclaarde geneege te syn te disponeren van hunne natelatene goederen Ende koomende ter dispositie verclaren sey testateuren de evrst stervende des langst leevende van hun beyde te nomineren.
Getuygen: Johannis Franciscus Seryn (Zerrin), Piet Matak, Jan Janssen.
dit is het teken x van Catherina Coenen de testatrice in desen als verklarende niet te kunnen schrijven.
Notarieel 'Archief, den Haag Vol. 4289, blz 930:
4 April, 1786.
Monsieur Joannes Janssen wonende alhier in den Rage zijnde in volkomen staat om van zijn naar te latene goederen testamentairlijk te kunnen disponeeren te kennen geevende zulex uyt eygen vrijen wille te willen doen bij deeze verklaarende ten dien eynde voor af te revoceeren en vernietigen alle zoodanige testamentaire of andere uyterste wilsdispositieen ----- ende nu van nieuws disponeerende zoo verklaarde de Comparant te praelegateren aan zijn oudste dogter Joanna Janssen eene somme van Drie honderd Guldens in Contante Penningen nitsgaders al zijne naar te latene meubelen en Huysraad als meede het beddegoed, Bedlinnen en Servet Goed niets daarvan uytgesondert en zulks in aanmerkinge van de getrouwe diensten en oppasinge welke den Comparant verschijde Jaaren van voorn. zijne Dogter genoten heeft. Ende in zyne verdere naar te latene goederen verklaart den Comparant tot zyne eenige en universeele Erfgenaemen te nomineren en insti tueren zyne vier Kinderen met namen Joanna Janssen, Arnoldus Janssen, Nicolaas Janssen en Elisabeth Janssen getrouwd met Theodorus van Haren. Voorts verklaart den Comparant by deezente verzoeken en aan te stellen ter executeur van deeze zyne testamentaire dispositien zyne oudste zoon Arnoldus Janssen ----- ook om zijn Doode Lighaam op eene ordentelyke manier naar deszelfs goedvinden ter aarde te doen bestellen.
Joannes Janssen.
Gemeente-archief (den Haag) = Vol. 4289, blz 941:
Staat en Inventaris van de zoodanige goederen en schulden als Monsieur Joannes Janssen, gewoond hebbende en op den 3 Mei 1786 alhier in den Hage overleden, met er dood heeft ontruymt en naargelaten ----- Vaste Goederen Twee Huysen en Erven staande ende geleegen naast elkanderen aan de Oostzijde van het Maliestraatje alhier ieder met een vrijen toegang tot aan het water belendend volgens de laatste opdragtbrief in dato 5 Mey 1773 ten Oosten het huys heeden aan Enne Ennens overgedragen ten Zuyden Heerenstraat ten Westen en Noorden N.N. met een gemeene Poort gekogt voor f3150. Zynde een Huys verhuurt aan Alida Verboom, Wed. Walson tot ultimo April 1787, Jaarlyx voor f130. En een beneden Huys verhuurt aan Gertit Stechwey tot als vooren voor f75. Zynde het bovenste gedeelte van het zelve Huys door den overleedene zelf bewoond geweest.
MEMORIE Contante Penningen.
2 zakken van f600 = 1200. =.
22 ducatons = 66.6.
5 ryxdaalders = 12.10.
daalders en guldens = 50.10.
1 rijder = 14.=.
allerhande = 5,13.
Somma = 1348.19.
Een goud franc stuk waardig = 8.10.
Een franse kroon = 2.8.
Goud en Zilver, een goud Kruys, een goud slootje, een goude ring samen waardig = 28.-.
Veertien zilveren knopen waardig = 5.11.
Een en dertig dito klynder waardig = 5. 6.
Twee paar schoen en Broekjes pen en dito Strop gespje waardig = 9.12.
Kleederen en Lyfgoed, Denwyl de Kleederen en Lyfgoed voor de vier kinderen net onderling genoegen zullen worden verdeeld zo werd dit Articel alhier in 't generaal gebragt by memorie. Meubelen en Huysraad ----- alsmede f300 aan zyne oudste Dogter Juffrouw Joanna.
Notarieel archief Vol. 4516 blz 586:
----- Envolgt mitsdien alhier den deelbaren staat van den Boedel en Nalatenschap van Vrouwe Wilhelmina Antoinnette Bisen, in leeven Wed. van de Wel Edel geboren Heer Mr. Wlllem Hendrik Hop -----.
onder No 108:
een Kustungsbrief door J. Janssen den 5 Mey 1773 gepasseert onder verband van deszelfs twee huyzen en Erven staande en gelegen aan de Noordzijde van het Maliestraatje alhier als voren gekogt groot f 1600. 
 uit het overlijdensbericht blijkt dat Catharina in 1709 geboren moet zijn, echter in 1709 wordt er geen Catharina gedoopt in Maaseik. Wel is er een Catharina Coenen gedoopt in 1707. Met vrij grote zekerheid moet dit deze Catharina zijn. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joanna Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17 nov 1741 (getuigen: Peter Thyse en Catharina Beckers), ovl. (minstens 44 jaar oud) na 1786. 
   heeft tot 1786 haar vader verzorgd. 
  2.  Arnoldus Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 feb 1745, ovl. te ? in Frankrijk, volgt Va
  3.  Nicolaas Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 apr 1747, ovl. (82 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 19 dec 1829, volgt Vb
  4.  Elisabeth Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 nov 1749 (getuigen: Gulielmus Janssen en Maria Spoor), tr. met Theodorus van Haaren. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Henrica Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 25 mrt 1753 (getuigen: Joannes Bredenbach en Henrica Tufken). 

IVc.  Geurt (Godefridus, Gerardus) Janssen, zn. van Arnoldus Janssen (IIIa) en Gertruy Beckers, geb. circa 1719, boer en batmeester (dijkopzichter van Maasdijken) in Cotem (tot 1752), koster te Boorsem (vanaf 1752, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] in het overlijdensbericht lezen we: Gerardus Janssen, echtgenoot van Joanna Lina sterft onverwacht op 18.10.1786 op 18 okt 1786, tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 28 mei 1753 met Joanna Lina, ovl. op 1 mrt 1788. 
 in de lijst van Gedurende Aanbidding lezen we: 1767 Godefridus Janssen, matricularius. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Joanna Gertrudis Janssen, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 24 jun 1754, ovl. (11 dagen oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 5 jul 1754. 
  2.  Willem Janssen, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 21 jul 1755. 
  3.  Tossanus Janssen, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 12 okt 1757, volgt Vc
  4.  Arnold Janssen, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 1 dec 1759. 
  5.  Maria Catharina Janssen, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 3 aug 1764, ovl. (14 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 29 okt 1778. 
  6.  Hendrik Willem Janssen, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 14 jan 1768, ovl. (10 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 13 okt 1778. 

Generatie V

Va.  Arnoldus Janssen, zn. van Johannes Janssen (IVb) en Catharina Coenen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 feb 1745 (getuigen: Arnoldus Janssen en Catharina Jooste Deuse), ovl. te ? in Frankrijk, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 7 okt 1773 (getuigen: Joannes van Noort en Maria Goumet) met Joanna Maria van Noort, dr. van Joannes van Noort en Maria Joanna Goumet, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 21 nov 1751 in de oude molstraat, ged. te 's-Gravenhage [zh] op 21 nov 1751. 
 het familieverhaal zegt, dat Arnoldus met de noorderzon uit Den Haag moest vluchten; hij zou een dame van het Oranjehof hebben beledigd, die in zijn linnenzaak in de Spuistraat handschoenen kwam uitzoeken; het ene paar was te klein en het andere te groot ; toen heeft hij in ongeduld uitgeroepen "sch. .oranje"; de reden van zijn vlucht is echter veel eerder, dat Arnoldus een patriot was (Fransgezinde); deze beweging waarschijnlijk flink steunde of zelfs leidde, en in 1788 voor de groeiende macht van het huis van Oranje moest vluchten, bang voor zijn vrijheid en leven; Arnoldus liet zijn vrouw en pasgeboren kind in Rotterdam achter, die drie maanden later volgden naar het land van St. Omer, juist over de Belgisch-Franse grens; het verhaal zegt verder, dat Arnoldus zeven jaar lang in St. Omer van de hoge boom geleefd heeft (van zijn geld uit Den Haag) en toen nog een veenderij kocht; deze veenderij zou vermoedelijk in NormandiŽ hebben gelegen; Arnoldus is niet meer naar Nederland teruggekeerd; het is overigens zeer twijfelachtig of deze veenderij werkelijk in NormandiŽ lag, want de vraagt is, of er wel veen in NormandiŽ is ? Het is meer aannemelijk, dat het bedoelde stuk land het stuk land is bij de Stakenbrug (Den Hoorn), dat toen nog afgeveend moest worden of al afgeveend was, waar zijn zoon Hein in 1818 begon te tuinen; of lag de veenderij in de Peel bij Boxmeer, waar Hein rond 1820 Allegonda Beckers trouwde ?.
Not. Archief Den Haag = Vol.4264 blz 491:
Op den 17 Mei 1773 is Arnoldus Janssen getuige bij en tekent hij een verkoop akte op ende jeegens Hendrik Gomet.
Not. Archief Den Haag= Vol 4264 blz 445:
Op 24 Sept. 1772 is Arnoldus Janssen getuige bij verkoop voor George Jollis. Hier volgt een notariŽle machtigingsbrief die Arnoldus overijld liet maken vlak voor zijn vlucht. Hij had niet eens tijd om zijn onroerende goederen (winkelinventaris) te verkopen. Waar hij anders zijn naam Arnoldus voluit tekent, ondertekent hij hier A.Janssen.
Not. Archief Den Haag vol. 4615, blz 126:
Heeden den 31e Januari 1788 compareerde voor mij Egbertus Bern. ten DalI openbaar Notaris bij den Hove van Holland ----- de Heer Arnoldus Janssen wonende alhier, in den Hage zo in deszeIs privť als in qualiteit als bij den testamente van wijlen deszelfs overledene Joannes Janssen op den 4 April 1786 voor den Notaris Philippus Carolus Hagen en getuigen ----- dewelke verklaarde te compareren en magtig te maken de Heer Egidius de Wit, makelaar alhier in den Hage, specialijk omme in des Heer Comparant vorengemelde qualiteit als executeur van de voorst. testamente van des Heer comparants Vader Arnoldus Janssen den Boedel tot effenheid te brengen de onverkogten roerenden en onroerenden goederen tot dezelve behorende te verkopen en naar Costume Locaal te transporteren, de kooppenningen te ontvangen desweegen te quiteren en voor namanigen te indemneren -----.
Mitsgaders nog om des Heer Comparants in prive toebehorende Huys en Erve staande ende geleegen aan de Zuydzijde van de Spuistraat alhier in den Hage belent volgens de laatste opdragt brief in dato 26 Mey 1777 ten Oosten Hoofd ten Westen Nicolaas Norenholm ten Zuyden een gemeene Poort en ten Westen van Heerenstraat, Publicq off uyt de hand te verkopen en meede naar Costume Locaal aan de Kooper of Koopers te transporteren de kooppenningen te ontfangen en desweegen quitanties te passeeren met belofte van vrijwaringen en voorts generalijk alle andere goederen te regeeren en te administreeren die hij Comparant reeds is hebbende off nog zoude moogen komen te verkrijgen, van alle reparatien bij de geconstitueerde nodig bevonden wordende te laten voorzien dezelven te verhuren voor alle zulke jaaren tot zoodanige prijzen en conditieen als de Heer geconstitueerde nodig zal oordeelen behoorlijk huurcedeele 'tzij onder de hand off notarieel daarvan te passeeren met of zonder willige condemnatie alle andere capitaalen te beneficeeren en op interest te stellen die te mogen opeisen -----.
Aldus gedaan en gepasseerd ter presentie van Dirk de Wit en Frederik de Wilde als getuygen.
(getekend door) A.Janssen.
Gem. Archief, Den Haag - Rechts Vol. 419, blz.34:
Wij Mr. Abraham van Neck en Johan van Hees, heer van Berkel en Rodenrijs, Shepenen van 's Gravenhage, oirconden eenen iegelyk dat voor ons gekoomen en erscheenen is Egidius de Wit, wonende alhier in qualiteit als lasten procuratie hebbende van Arnoldus Janssen volgens acte gepasseert voor den Notaeis E.B. ten Dall en getuigen alhier den 31 Jan. 1788, ons Schepenen geexhibeert, en welke Arnoldus is aangestelde Executeur, mitsgaders Voogd over de minderjarige in den Boedel van wijlen deszelfs Vader Johannes Janssen -----.
En bekenden den Comparant in zijn voors. qualiteit na voorgaande publyke opveilinge, wel en wettig verkogt en overgedragen te hebben, gelijk hij doed bij deeze aan Theodorus van Haaren en Elisabeth Janssen, egtelieden, wonende alhier, present de koop en overdragt accepteerende, drie vierde parten in Twee Huyzen en Erven, staande en geleegen naast elkander, aan de Oostzijde van het.
Maliestraatje ----- waarinne de Koopster gemelde Elisabeth Janssen als meede Erfgenaeme van haar Vader, de voorn. Johannes Janssen, volgens bovengenoemde Testament, het resterende een vierdepart competeert, en dat zo als het zelve tot heeden toe in 't gemeen is gepossideert en bezeten geweest, werdende verkogt vrij en onbelast, niets daar op staande dan den Heer zijn.
Regt, van welke voors. koop en overdragt den verkooper in zijn qualiteit bekende alle wel voldaan en betaalt te zijn den laatste penningen met de eersten en dat met een som van negentien honderd en vijftig guldens over verkooppeningen, en zeven en negentig guldens en tien stuivers over verzoen penningen, hen beide door de koopers in vrij zuiver en contant geld aangetelt quitteerende de somma alles zonder fraude, den 14 April 1788. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 aug 1774 om 05:30 uur (drieling) (getuigen: Joannes Janssen en Joanna Janssen). 
  2.  Joanna Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 aug 1774 om 05:30 uur (drieling) (getuigen: Joannes Janssen en Joanna Janssen). 
  3.  Catharina Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 16 aug 1774 om 05:30 uur (drieling) (getuigen: Joannes Janssen en Joanna Janssen), ovl. (6 weken oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 okt 1774, begr. te 's-Gravenhage [zh] het begraafboek deelt mee: Catharina Janssen begraven, 6 weken oud, aan het zuur en de stuipen op 3 okt 1774. 
  4.  Catharina Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 5 mrt 1782. 
  5.  Wilhelmus Joannes Carolus Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 25 jun 1786, ovl. te Maagdenburg [Duitsland]. 
   volgens het familieverhaal stierf ťťn van de zonen van Arnoldus in Maagdenburg, op tocht met het Napoleontische leger naar Rusland. Werd aldaar begraven. 
  6.  Henricus Janssen, geb. te Rotterdam [zh] op 17 feb 1788, ovl. (55 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 26 jun 1843, volgt VIa

Vb.  Nicolaas Janssen, zn. van Johannes Janssen (IVb) en Catharina Coenen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 apr 1747 (getuigen: Heylger Hendricks en Elisabeth Theunissen), opzichter de casernen, ovl. (82 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 19 dec 1829, tr. (25 jaar oud) (1) te 's-Hertogenbosch [nb] op 18 okt 1772 met Maria Eva Ebli, geb. te Maastricht [li], begr. te 's-Hertogenbosch [nb] op het St. Janskerkhof op 28 apr 1807. 
 Rijksarchief, Den Bosch, vol 566:
Op heeden den agtienden October 1772 zijn getrouwd Nicolaas Janssen, jongeman geboren in 's Hage, geweezen corporaal in het regiment van Lieut. Generaal van Raaders in guarnisoen alhier, met Maria Eva Ebbelie, jongedogter geboren te Maastricht, bijde woonachtig alhier.
Not. Archief, Den Haag, Vol 4264,blz. 453:
Op heede den 10 Oktober 1772 compareerde voor mij Petrus van Herson, Notaris ----- getuige Monsieur Joannes Jansse, wonende alhier mij Notaris bekend, te kenne geevende dat syn Ed, Zoon Nicolaas Jansse tot 's Hertogen Bos woonagtigh, met een seekere Jonge dochter een wettig Huwelijk hadden voorgenomen onder voorwaarde wanneer den Comparant daar in gelieve te consenteeren en gebet hebbende alles wat in consideratie kan koomen, vind hij comparant geene reedenen om het gemelte Huwelijk van Syn Zoon gemelte Nicolaas te stuyten ofte verhinderen, maar ter contrarie het zelve in alle gevallen te consenteren vermagh, derhalven wat hem aangaat in den Huwelijken staat wel ingetekent en bevestigt worden en also in hun goed voorneemen gevirdert worden met toewensinge van des Heemels rijke Zegen.
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie van Frederik Holzenburg en Antonius Koke.
Joannes Janssen.
Notulen van de Schepenen 's Hertogenbosch, Vol. 112, blz.102:
Juni 1808.
Ondertrouw Nicolaas Janssen, weduwnaar van Maria Eva Eblie met WiIhelmina van der Heyden, weduwe van Adrianus Zeeuwen, geb. en won. alhier. De bruidegom legt voor een extract ten bewijze dat zijn eerste huisvrouw M.E. Eblie den 28 April 1807 op 't St. Jans kerkhof alhier begraven is en neemt aan vůůr het tweede gebod acte van inventaris te bezorgen. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Joannes Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 17 feb 1774, volgt VIb
  2.  Christianus Janssen, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 21 okt 1775 (getuigen: Joannes Ebli en Joanna Janssen). 
  3.  Arnoldus Christianus Janssen, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16 sep 1776 (getuigen: Arnoldus Janssen en Maria Elisabeth Ebli). 
  4.  Nicolaus Janssen, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 28 nov 1778 (getuigen: Joannes Ebli en Elisabeth Janssen). 
  5.  Henricus Cornelius Janssen, geb. te 's-Hertogenbosch [nb] op 1 sep 1786 (getuigen: Henricus van Meyl en Cornelia van Meyl), ovl. (73 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jun 1860, tr. met Francisca van Miert, dr. van Adrianus van Miert en Anna Maria van Rosmaelen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 17 okt 1789 (getuigen: Joannes Baptista van den Huijsen en Francisca Dominicq), ovl. (minstens 70 jaar oud) na 1860. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Nicolaas Janssen, tr. (61 jaar oud) (2) te 's-Hertogenbosch [nb] in jun 1808 met Wilhelmina van der Heyden, ovl. na 1829. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Wilhelmina van der Heyden, tr. (1) met Adrianus Zeeuwen, ovl. voor 1808. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.  Tossanus (Toussaint, Heilger) Janssen, zn. van Geurt (Godefridus, Gerardus) Janssen (IVc) en Joanna Lina, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 12 okt 1757, tr. (26 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 20 sep 1784 met Gertrudis Kortleven
 In den Haag 1747 is Heilger Hendriks peter bij het doopsel van Nicolaas, een zoon van Jan. Dit doet vermoeden dat Hendriks met een zus van Jan getrouwd is en dat Tosaanus.
(Heilger) Janssen naar Heilger Hendriks genoemd is. Heilger Hendriks is in of vůůr 1743 getrouwd met Catherina Janssen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Joanna Catharina Janssen, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 30 aug 1785. 

Generatie VI

VIa.  Henricus Janssen, zn. van Arnoldus Janssen (Va) en Joanna Maria van Noort, geb. te Rotterdam [zh] op 17 feb 1788 gedoopt in de Rosalie kerk in de Leeuwenstraat; peter en meter: Henricus van Mijl en Maria Hendriks, ged. te Rotterdam [zh] op 19 feb 1788, Warmoezier, ovl. (55 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 26 jun 1843, tr. (resp. 31 en 38 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 29 dec 1819 met Allegonda Beckers, dr. van Joannes Beckers (particulier) en Maria Janssen, geb. te Boxmeer [nb] op 9 jun 1781, ged. te Boxmeer [nb] op 9 jun 1781, dienstbode, ovl. (61 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 21 feb 1843, begr. te Wateringen [zh] op 27 feb 1843. 
 Hein werd geboren op de vlucht naar Frankrijk, waar hij volgens de traditie bijna 30 jaar gewoond heeft, tijdens welke periode hij als soldaat in het leger van Napoleon gediend heeft; heeft daarbij gevochten in Zeeland en is naar Rusland geweest; zijn broer (waarsch. Wilhelmus) stierf op die tocht bij Maagdenburg; Hein is rond 1818 gaan tuinen bij de Stakenbrug (hoek van de Kastanje) in Den Hoorn; hoe hij daar aan een vrouw uit Boxmeer kwam is niet bekend; mogelijk door zijn oom Nicolaas in Den Bosch, waar zich toen veel Boxmeerders vestigden; de ontdekking waar hij het sacrament van het huwelijk heeft ontvangen kan de oplossing brengen ! mogelijk is hij aan Allegonda gekomen door Gobertus Jos. van Marrewijk, tuinder te Den Hoorn, die met Johanna Petrus Beckers trouwde, een zus van Allegonda; het kan ook omgekeerd gegaan zijn; Hein kocht in 1828 een tuin op het Groenepad te Kwintsheul, waar hij uiteindelijk ook gestorven is; na zijn dood werd Gobertus Josephus van Marrewijk, tuinder en wonende in Hof van Delft, voogd over zijn twee kinderen; toeziend voogd werd Corstiaan van Bommelen, een buurman; Gobertus laat als voogd de tuin in hetzelfde jaar (1843) verkopen aan Servaas Nederpelt, koopman te Naaldwijk voor de som van F. 4.150,--; deze doet de tuin over aan Jan Pauwels Willemszoon, fabrikant te 's-Gravenhage.
Uittreksel van een koopacte:
Den dertigsten September 1828 voor Gijsbert Murray, openbaar Notaris, residerende te Wateringen, compareerde Maarte Grootegoed, Tuinier wonende Letter D Nr.5 aan de Hollewatering wonende in de gemeente Monster, Kanton Naaldwijk voormeld ----- bij deze tegenwoordige acte, onder belofte van vrijwaring voor alle stoornissen, revindicatien, schulden, hypotheken, vervreemdingen en andere beletselen in het algemeen, hoe ook genaamd, heeft verkocht, afgestaan en overgedragen aan Henrikus JANSSEN, Tuinier wonende in de gemeente Rijswijk, Kanton Voorburg ----- een perceel tuin en boomgaardland, groot een bunder en ruim zes en vijftig roeden met het in deze jaren daarop gebouwde huis, bepoting en beplanting daarop staande, gelegen aan het zogenaamde Groenepad, belend ten Noordoosten Cornelis van Wingerden, ten Noordwesten het Groenepad of Cornelis van Stekelenburg, ten Noordoosten Kromme Gantel, of de verkooper Maarte Grootegoed en ten Zuidwesten de weduwe van Jan van Bommelen behalve de bovenstaande conditien en bedingingen wordt deze verkoop bovendien gedaan voor de prijs en de somme van Vier Duizend en Vijhonderd guldens welke somme door de kooper reeds voor het passeeren dezes in goed Nederlandsche geld specien is uitbetaald aan de verkooper.
Borderau van Inschrijvingen.
Ten behoeve van Mr. Sibout Schmalch, Procureur bij het Hooggerechtshof te 's Gravenhage ----- contra Hendrikus Janssen, tuinier, en Allegonda Janssen zijn huisvrouw, wonende aan het Groenepad Wijk D nummer 3B in de Gemeente Monster, tezamen en ieder solidum, krachtens een obligatie wegens geldlening door voornoemde debiteuren, de vrouw door haren man geauthoriseerd, ten behoeven van voornoemden crediteuren op den tweeden Maart 1836 ten overstaan van Notaris Mart. Eyssell ----- voor de totale som van f 625.
1. capitaal f 500.
2. Verschenen of te verschijnen interesten f 50.
3. Kosten en ter executiestelling f 75.
Het voorschreven capitaal is los en vorderbaar op de eerste Nov. 1837 en bij langere continuatie jaarlijks op de verschijndag -----.
Den 1.12.1843 voor mij Gijsbert Murray, Notaris is gecompareerd Gobertus Josephus van Marrewijk, tuinier wonende in de gem. Hof van Delft, in kwaliteit als voor wijlen Hendrikus Janssen, in leven weduwnaar van Alegonda Beckers, gewoond hebbende en op den 26 july dezes jaar overleden in de Gem. Monster bij testament door hem op den 22 july jongsI. voor mij Notaris gepasseerd, verzochten benoemd te worden tot voogd van zijne twee eenige kinderen beide nog minderjarig, met namen Johanna Elisabeth Janssen, oud 21 jaar en Johannes Franciscus Janssen, oud 18 jaar. 
  Henricus Janssen en Allegonda Beckers 
 Den Hoorn e.o. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth (Naatje de Friemel) Janssen, geb. te Hof van Delft [zh] op 12 sep 1821, ovl. (85 jaar oud) te Monster [zh] op 28 jan 1907, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Wateringen [zh] op 22 nov 1845 met Gerardus Delfgaauw, zn. van Johannes Delfgaauw en Catharina Wiegman, geb. te Loosduinen [zh] op 31 okt 1817, ovl. (74 jaar oud) te Monster [zh] op 1 jul 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Franciscus Janssen, geb. te Hof van Delft [zh] op 29 mrt 1825, ovl. (85 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 29 okt 1910, volgt VII
  3.  Arnoldus Janssen, geb. te Rijswijk [zh] op 8 okt 1826, ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 1843. VIb.  Joannes Janssen, zn. van Nicolaas Janssen (Vb) (opzichter de casernen) en Maria Eva Ebli, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 17 feb 1774 (getuigen: Joannes Janssen en Maria Anna Barbara Frieshoek), koopman, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te 's-Hertogenbosch [nb] op 28 jul 1798 met Isabella Wilhelmina van der Loo, dr. van Antonius van der Loo en Willemijna van Roij, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 apr 1772 (getuigen: Gerardus van Roij en Willemijna Krielaars), begr. te 's-Hertogenbosch [nb] op het St. Janskerkhof op 6 jun 1806. 
 Notulen van de Schepenen van 's Hertogenbosch, vol. 109, blz. 291:
28 Juli 1798 in ondertrouw Joannes Janssen j.m. met Isabella Wilhelmina van der Loo j.d. beiden geboren en wonende alhier, de commissaris consenteert in den naam van Nicolaus Janssen en Antoni van der Loo, repective vaders van bruidegom en bruid.
Notulen van de Schepenen' s Hertogenbosch, Vol.111:
In ondertrouw 29 Maart 1807 Joannes Janssen, weduwnaar van Isabella van der Loo met Anna Maria van Miert, minderjarige j.d. beide geboren en wonende alhier. De bruidegom legt voor dood contract ten bewijze dat zijn eerste vrouw den 6 Juny 1806 in de St. Jans kerk alhier begraven is.
Item acte gepasseerd ter secretarie alhier den 27 Maart 1807 waar uit blijkende dat hij ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw vermel t met name Maria Margareta Wilhelmina en Hendrik Theodorus Thomas door haar stervende achtergelaten, in plaats" van inventaris daarvan te formeeren de waarde vandien in een ruime taxatie hadt bepaalt op eene somme van vier hondert guldens, ten einde die somme in tijd en wijle voor en in plaatze van de voor-staande goederen aan voorschreven zijne minderjarige kinderen tot bewijs zoude kunnen verstrekken, verbindende daarvoor alle zijne goederen hebbende en verkrijgende en dat daarbij mede waren gecompareert Nicolaas Janssen, inwoonende burger dezer stad dewelke verklaart zich te stellen tot borgen schuldenaar principaal van voors. somme gelijk denzelven als grootvader paternel, en Antony van der Loo, grootvader maternel, zo zij verklaarden na examinatie en ovenveging daarmede ten behoeven van de minderjarigen genoegen te neemen.
A. van Miert, vader van de bruid present consenteert.
Zij trouwden voor het gerecht op 12 April 1807. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Antonius Wilhelmus Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 30 jan 1800 (getuigen: Antonius van der Loo en Maria Ebli). 
  2.  Maria Margareta Wilhelmina Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jul 1801 (getuigen: Antonius van der Loo en Maria Ebli), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 31 mrt 1878, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 12 aug 1829 met Josephus Laurentius Bolsius, zn. van Antonius Bolsius en Adriana Sweens, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 22 apr 1800 (getuigen: Gerardus Laurentius Sweens en Anna Bolsius), ontvanger bij het kantoor van waarborg de gouden en zilveren merken te 's-Hertogenbosch (1829), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 20 jan 1882. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerardus Judocus Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 22 sep 1802 (getuigen: Gerardus van Rooij en Maria van der Loo). 
  4.  Henricus Theodorus Thomas Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 7 mrt 1804 (getuigen: Henricus van der Loo en Theodora van Roij), zonder beroep, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] ongehuwd op 18 mei 1849. 
  5.  Christianus Leonardus Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 16 apr 1805 (getuigen: Christianus van Rooij en Helena van Rooij). 
  Joannes Janssen, otr. (2) te 's-Hertogenbosch [nb] op 29 mrt 1807, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 12 apr 1807 met Anna Maria van Miert, dr. van Adrianus van Miert en Anna Maria van Rosmaelen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 24 dec 1783 (getuigen: Adrianus van Miert en Anna Maria Hues). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Aldegundis Adriana Janssen, ged. te 's-Hertogenbosch [nb] op 26 aug 1809 (getuigen: Adrianus van Miert en Aldegundis Teunisse). 

Generatie VII

VII.  Johannes Franciscus Janssen, zn. van Henricus Janssen (VIa) en Allegonda Beckers (dienstbode), geb. te Hof van Delft [zh] op 29 mrt 1825, Tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 29 okt 1910, begr. te Poeldijk [zh] op 2 nov 1910, tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 8 sep 1850 met Maria Klaasdr. van der Knaap, dr. van Nicolaas Jacobse van der Knaap en Catharina van Leeuwen, geb. te Poeldijk [zh] op 20 aug 1814, ged. te Poeldijk [zh] op 20 aug 1814, ovl. (92 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 23 jan 1907. 
 van Johannes kan gezegd worden dat hij een blij en opgeruimd karakter had; in vier maanden tijd verloor hij zijn vader en moeder, toen hij zelf pas 18 jaar was; "Als ik zwarigheid in mijn leven wil hebben, zet ik een ijzeren pot op mijn hoofd"; zijn vaders tuin werd bij diens dood verkocht en Jan ging bij anderen werken; eerst bij Willem de Bruin op de Hollewetering; omdat Jan de geldmiddelen niet bezat om een remplaÁant te nemen, ging hijzelf in 1845 de militaire dienst in, werd echter met al de andere soldaten na drie maanden naar huis gestuurd omdat de aardappelen te duur werden; dat jaar was er voor het eerst kwaad in de aardappelen uigebroken, waardoor de markt zo schaars en duur werd, dat de Nederlandse Staat zijn soldaten niet langer kon onderhouden; Jan werd tuinknecht bij de weduwe van Ruyven op de Wateringseweg, Poeldijk; vervolgens bij Klaas van Veen op de Vredebestlaan nabij Frankrijksbrug; hij trouwde Maria van der Knaap en werd door dit huwelijk tuinder op de plaats waar nu de kerk staat; toen Jan 80 jaar was moest hij wegens dit onderging hij zonder verdoving; hij stierf, 86 jaar oud. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hendricus Joannes Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 23 jan 1852, ovl. (88 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 21 feb 1940, volgt VIII
  2.  Johannes Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 27 jan 1854, ovl. (9 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 3 mrt 1863. 
  3.  Jacobus (Koos) Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 5 dec 1855, ovl. (72 jaar oud) te Honselersdijk [zh] onverwachts na een sacramentsprocessie op 25 jan 1928, begr. te Poeldijk [zh] op 28 jan 1928, tr. (beiden 31 jaar oud) (1) te Naaldwijk [zh] op 5 nov 1887 met Cornelia Cartharina Persoon, dr. van Hendrik Persoon en Engelbertha van Geest, geb. te Honselersdijk [zh] op 1 jan 1856, ovl. (55 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 20 aug 1911. 
   Beide huwelijken bleven kinderloos. Koos, die op de tuin van zijn vader was gekomen liet het eerste veilinggebouw van Honselersdijk op zijn tuin bouwen. Toen later een grotere, nieuwe veiling aan de Hofstraat gebouwd werd, heeft hij het oude gebouw om laten bouwen tot eerste kerk van de nieuwe parochie Honselersdijk. Deze noodkerk werd in 1927 afgebroken om plaats te maken voor de tegenwoordige nieuwe kerk. Het stond naast de pastorie waar nu het kerkplein is. Bij zijn dood schonk hij zijn tuin en huizen aan de parochie. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 56 en 37 jaar oud) (2) te Naaldwijk [zh] op 18 mei 1912 met Gerarda Johanna van der Haar, dr. van Hendrikus van der Haar en Wilhelmina Cecilia van Veen, geb. te Poeldijk [zh] op 16 dec 1874, ovl. (68 jaar oud) te Monster [zh] op 30 okt 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Allegonda Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 27 aug 1857, ovl. (5 dagen oud) te Honselersdijk [zh] op 1 sep 1857. 
  5.  Aldegonda Theresia Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 15 okt 1858, ovl. (88 jaar oud) te Oudenbosch [nb] op 5 sep 1947. 
   Zij is geprofest op 3 januari 1889 als Maria Chantal van de Zeven Smarten van Maria. Penitente-Recollectine van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Oudenbosch. 
   Zij was lange jaren Overste in verschillende huizen van haar Congregatie. 


  Maria Klaasdr. van der Knaap, dr. van Nicolaas Jacobse van der Knaap en Catharina van Leeuwen, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Monster [zh] op 6 jun 1840 met Willem van Paasen, geb. te Naaldwijk [zh] op 12 okt 1815, ovl. (33 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 19 jul 1849. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie VIII

VIII.  Hendricus Joannes Janssen, zn. van Johannes Franciscus Janssen (VII) en Maria Klaasdr. van der Knaap, geb. te Honselersdijk [zh] op 23 jan 1852, ged. te Naaldwijk [zh] op 23 jan 1852, Tuinder, ovl. (88 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 21 feb 1940, begr. te Poeldijk [zh] op 24 feb 1940, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Monster [zh] op 7 okt 1882, kerk.huw. te Monster [zh] op 11 okt 1882 met Wilhelmina van Heiningen, dr. van Petrus van Heyningen en Gerarda (Gerritje) van Vliet, geb. te Monster [zh] op 11 mrt 1860, ged. te Monster [zh] op 11 mrt 1860, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 sep 1929, begr. te Poeldijk [zh] op 9 sep 1929. 
 Hein is geboren in de Dijkstraat in Honselersdijk, waar nu de RK-kerk staat; op 14-10-1878 kocht zijn vader een stuk laag akkerland, bijna 4 hectare groot voor de som van F. 17.000,--; dit land, gelegen aan de Strijp - Middelbroekweg, behoorde tot 1854 toe aan de adellijke familie Rijckevorsel, werd toen door Jan Nederpelt voor F. 6.000,-- gekocht; deze liet midden door het land een brede tuinsloot graven, verbonden met het boezemwater, de Strijp; hierdoor kwam een pad op de Strijpkade te vervallen en een breed rijslag, ongeveer 60 meter van de Strijp verwijderd en parallel daarmee; het gevolg was de existens van de Strijplaan (overigens nu weer verdwenen door de oprukkende veiling); toen Hein begon te tuinen was het land nog vol diepe sloten en was zo laag, dat jongens vanaf de kade naar beneden konden rollen; er valt bij benadering niet te schatten met hoeveel vrachten zand en bagger Hein dit land heeft opgehoogd; voor de helft maakte hij er aalbessen beneden- en appelen en peren als bovenbomen; hij bouwde twee lange muren vanaf de Strijplaan tot aan de Strijp, waar hij druiven tegen plantte; die werden eerst met losse ramen beschermd en rond 1900 door muurkassen, toen lessenaars genoemd; in de zomer werkte hij drie maanden van vier uur in de ochtend tot acht uur in de avond; de producten werden door schippers opgehaald voor de markten in Rotterdam en Leiden; de opbrengst was in de tachtiger jaren zo laag, dat zijn jaarlijkse omzet ver beneden de F. 1.000,-- lag; in 1910 werd de een helft voor zoon Jan, de andere helft voor zijn ander zoon Piet; zelf verhuisde hij met vrouw en kinderen op 19-1-1910 naar de Wateringseweg in Poeldijk, waar hij de tuin van zijn kinderloze zwager Jan Buis vierkant en eerlijk, huiselijk; een harde werker, maar rustig en beheerst in de omgang, uiterst kies in gesprek, streng en stipt voor zichzelf en zijn gezin, diep vroom; Hein is medeoprichter van de R.K. Boerenleenbank te Naaldwijk. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Johannes Petrus Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 24 sep 1883, ovl. (99 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 27 dec 1982, volgt IXa
  2.  Petrus Johannes Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 25 dec 1884, ovl. (96 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 12 apr 1981, volgt IXb
  3.  Maria Gerarda Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 17 mrt 1886, ovl. (32 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 9 apr 1918, begr. te Poeldijk [zh] op 12 apr 1918, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 4 mei 1912 met Simon Johannes van Mil, zn. van Gerardus Cornelius van Mil en Maria Stolk, geb. te De Lier [zh] op 18 sep 1886, tuinder, ovl. (59 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 11 jul 1946, begr. te Poeldijk [zh] op 15 jul 1946. 
   lid van de 3e Orde van de H. Franciscus. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gerarda Cornelia Petronella Janssen, geb. te Naaldwijk [zh] op 22 jan 1888, ovl. (90 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 mrt 1978, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 24 mei 1910 met Petrus Jacobus Josephus Broch, zn. van Leonardus Gerardus Broch en Elisabeth Petronella Scheffers, geb. te Naaldwijk [zh] op 25 jun 1883, ovl. (74 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 18 mei 1958, begr. te Poeldijk [zh] op 23 mei 1958. 
   lid van de 3e Orde van de H. Franciscus. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelis Hendrikus Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 4 apr 1889, ovl. (93 jaar oud) op 3 aug 1982, volgt IXc
  6.  Hendrikus Josephus Janssen, geb. te Naaldwijk [zh] op 1 jan 1891, ovl. (2 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 7 jun 1893. 
  7.  Allegonda Johanna Petronella Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 24 sep 1892, ovl. (92 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 dec 1984, begr. te Kwintsheul [zh] op 15 dec 1984, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Monster [zh] op 7 sep 1917, kerk.huw. te Poeldijk [zh] op 11 sep 1917 met Nicolaas Petrus Raaphorst, zn. van Petrus Raaphorst en Anna Groenewegen, geb. te Wateringen [zh] op 17 jul 1889, ovl. (81 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 6 jan 1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Petronella Cornelia Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 6 sep 1894, ovl. (92 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 13 feb 1987, begr. te Naaldwijk [zh] op 17 feb 1987, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) te Poeldijk [zh] op 4 mei 1920 met Hendricus Martinus Johannes van Wingerden, zn. van Cornelis van Wingerden en Anna Hendrika van den Bosch, geb. te Monster [zh] op 28 aug 1890, tuinier, ovl. (76 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 21 okt 1966, begr. te Naaldwijk [zh] op 25 okt 1966. 
   Hendricus was ere-lid van het Kerkbestuur van de parochie St. Adrianus te Naaldwijk en begiftigd met het erekruis Pro-Ecclesias et Pontifice. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (2) met Martinus Jacobus Muilman, ovl. voor 1987. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Jacobus Henricus Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 1 jan 1896, ovl. (100 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 6 sep 1996, volgt IXd
  10.  Anna Maria Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 16 jun 1897, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 7 sep 1988, begr. te Poeldijk [zh] op 12 sep 1988, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Monster [zh] op 13 apr 1921, kerk.huw. te Poeldijk [zh] op 19 apr 1921 met Gerardus Henricus van den Berg, zn. van Gerardus Wilhelmus van den Berg (tuinder) en Anna Margaretha Homan, geb. te Poeldijk [zh] op 5 mei 1898, tuinier, ovl. (74 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 15 sep 1972, begr. te Poeldijk [zh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Wilhelmina Elisabeth Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 27 aug 1898, ovl. (72 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 13 aug 1971, begr. te Poeldijk [zh]. 
   zij heeft met veel liefde en toewijding haar ouders op hun oude dag verzorgd. 
  12.  Henricus Cornelis Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 10 mrt 1900, ovl. (84 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 29 aug 1984, volgt IXe
  13.  Johanna Maria Janssen, geb. te Naaldwijk [zh] op 30 aug 1901, ovl. (1 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 19 feb 1903. 
  14.  Leonardus Antonius Janssen, geb. te Naaldwijk [zh] op 4 dec 1904, ovl. (1 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 12 jan 1906. Generatie IX

IXa.  Johannes Petrus Jansen, zn. van Hendricus Joannes Janssen (VIII) en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 24 sep 1883, Rooms Katholiek, tuinder, ovl. (99 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 27 dec 1982, begr. te Naaldwijk [zh], tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Monster [zh] op 16 apr 1910, kerk.huw. te Kwintsheul [zh] op 19 jan 1910 met Margaretha Joanna van Wingerden, dr. van Cornelis van Wingerden en Anna Hendrika van den Bosch, geb. te Monster [zh] op 22 okt 1885, ovl. (72 jaar oud) te Honselersdijk [zh] zeer plotseling overleden op 2 sep 1958, begr. te Honselersdijk [zh] op 5 sep 1958. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Hendrikus Cornelis Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 2 okt 1911, ovl. (78 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 16 feb 1990, volgt Xa
  2.  Cornelis Antonius Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 19 okt 1912, ovl. (96 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 mei 2009, volgt Xb
  3.  Wilhelmina Anna Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 10 okt 1913, ovl. (91 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 29 mrt 2005, begr. te Naaldwijk [zh] op 2 apr 2005. 
   verzorgde haar ouders op hun oude dag. 
  4.  Johannes Simon Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 9 okt 1914, ovl. (4 maanden oud) te Honselersdijk [zh] op 15 feb 1915. 
  5.  Johannes Hendrikus Jansen, geb. te Naaldwijk [zh] op 8 jan 1916, Pater Dominicaan, ovl. (83 jaar oud) te Pretoria [tr, R.S.A.] op 14 jul 1999, begr. te Pretoria [tr, R.S.A.] op 22 jul 1999. 
   studeerde in het klein- en grootseminarie van de Paters Dominikanen te Nijmegen en Huissen (1934-1947), Sloot zijn humaniora af met Staatsexamen. Was tijdens de oorlog (1943-1945) geŽvacueerd in Reuver, werd priester gewijd in de Orde van Dominicus op 28.7.1948. Is missionaris geweest onder de Basuto's in Kroonstad (Zuid Afrika) van af 1948, waar hij pastoor in de Lokatie was en directeur van scholen. Heeft in 1956 een monumentale kerk in Kroonstad gebouwd. 
  6.  Petrus Josephus Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 22 feb 1917, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 14 jan 2009, volgt Xc
  7.  Gerardus Petrus Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 16 jun 1918, ovl. (11 maanden oud) te Honselersdijk [zh] op 4 jun 1919. 
  8.  Anna Gerarda Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 9 nov 1919, ovl. (6 maanden oud) te Honselersdijk [zh] op 11 mei 1920. 
  9.  Leonardus Nicolaas Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 24 feb 1921, ovl. (11 maanden oud) te Honselersdijk [zh] op 3 feb 1922. 
  10.  Nicolaas Petrus Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 16 mei 1923, ovl. (56 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 4 sep 1979, volgt Xd
  11.  Anna Theodora Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 28 sep 1924, hoofd van RK meisjesschool te Laren (1962) Religieuze in de Orde van de heilige Dominicus. haar kloosternaam is Zr. Augustina; professiedatum is 16.11.1951 te Neerbosch, ovl. (89 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 19 nov 2013. 
   Op 19 november is in Huize Rosa te Nijmegen overleden zuster Augustino Jansen in de leeftijd van 89 jaar. Zij werd geboren op 28 september 1924 te Honselersdijk en ontving de doopnamen Anna Theodora. Haar roepnaam was Ans. Zij groeide op in een groot gezin waarin de kerk centraal stond. Als jonge vrouw trad zij in bij de zusters Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch en legde haar geloften af op 16 november 1948. 
   Zuster Augustino had een helder verstand. Zij ging naar de kweekschool en is vele jaren werkzaam geweest in het onderwijs in Laren en Utrecht, waar zij ook hoofd der school was. 
   De vorming van de jonge mens ging haar zeer ter harte. Evenals collegialiteit en een goede sfeer onder de leerkrachten. In 1966 werd zij gekozen in het hoofdbestuur van de congregatie. 
   Dat was een hele overgang met een geheel andere verantwoordelijkheid. Binnen het bestuur raakte zij nauw betrokken bij de twee missiegebieden van de congregatie in BraziliŽ en IndonesiŽ. Als missieprocuratrice heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor het welzijn van haar medezusters in de missie. Ook toen zij ouder werd, bleef zij klaar staan als er een beroep op haar werd gedaan. Zij onderhield goede contacten met haar broers en zussen en hun gezinnen. Graag kwam zij op bezoek in het Westland. De laatste periode van haar leven wordt bepaald door afnemende gezondheid en kwetsbaarheid. Dat was niet eenvoudig voor zoín zelfstandige vrouw. Maar in geloof en overgave heeft zij de beperkingen van het ouder worden gedragen. Dankbaar was zij voor de goede verzorging. Haar 65 jarig kloosterjubileum heeft zij op 16 november, in haar ziekbed, drie dagen voor haar overlijden, nog heel bewust meegemaakt. 
  12.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Wilhelmus Cornelis van Schie en Wilhelmina Margaretha Maria Wubben. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXb.  Petrus Johannes Janssen, zn. van Hendricus Joannes Janssen (VIII) en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 25 dec 1884, tuinder, ovl. (96 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 12 apr 1981, begr. te Poeldijk [zh] op 16 apr 1981, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 29 aug 1911 met Anna Theodora van Wingerden, dr. van Cornelis van Wingerden en Anna Hendrika van den Bosch, geb. te Kwintsheul [zh] op 28 nov 1886, ovl. (89 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 14 sep 1976, begr. te Poeldijk [zh] op 17 sep 1976. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Henricus Cornelis (Henk) Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 5 aug 1912, ged. Rooms Katholiek te Honselersdijk [zh] op 5 aug 1912, pater SVD, ovl. (74 jaar oud) te Teteringen [nb] op 23 sep 1986, begr. te Teteringen [nb] op het kloosterkerkhof op 27 sep 1986. 
   hij werkte tot zijn 22 jaar in het tuinbouwbedrijf van zijn vader, studeerde daarna van januari 1935-146 in het klein- en grootseminarie van de paters van het Goddelijk Woord (s.v.d.) te Uden, Helvoirt en Teteringen. Was tijdens de oorlog geŽvacueerd in Steyl. In 1946 benoemd voor de missie in de Goudkust (nu Ghana), vertrok daarheen in mei 1947.Werkte in het bisdom Accra van 1947-1960, vooral ikn Koforidua als pastoor en direkteur van scholen. Werd verplaatst naar Yendi in het noorden van Ghana in maart 1960, in het bisdom Tamale van de Witte Paters. Hij wekte daar nu met enkele svd-ers in een nieuw gebied, groot 100 x 230 km, bewoond door vier stammen, waarvan de meesten heiden zijn en enkele moslims. 
  2.  Cornelius Henricus Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 1 nov 1913, ovl. (77 jaar oud) op 20 jan 1991, volgt Xe
  3.  Wilhelmina Margareta Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 10 mei 1915, ovl. (hoogstens 94 jaar oud) voor 2010. 
  4.  Anna Petronella Maria Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 7 dec 1916, ovl. (93 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 7 mei 2010, begr. te Poeldijk [zh] op 10 mei 2010, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 8 mei 1947 met Johannes Nicolaas Duyvesteyn, zn. van Wilhelmus Adrianus Duijvesteijn en Antonia Johanna Maria de Groot, geb. te Poeldijk [zh] op 14 feb 1916, tuinier, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 23 dec 2007, begr. te Poeldijk [zh] op 27 dec 2007. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Petrus Josephus (Piet) Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 5 jun 1918, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 29 apr 2006, volgt Xf
  6.  Afgeschermd, tr. (Johannes 25 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 26 apr 1944 met Johannes Vijverberg, zn. van Cornelis Vijverberg (bouwman) en Anna Maria van Zeijl, geb. te Naaldwijk [zh] op 16 aug 1918, tuinier, ovl. (hoogstens 91 jaar oud) voor 2010. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Petronella Anna Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 20 apr 1920, ovl. (2 maanden oud) te Honselersdijk [zh] op 23 jun 1920. 
  8.  Petronella Martina Maria Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 1 dec 1921, verpleegster in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade, wijkverpleegster van het Wit-Gele kruis te Nootdorp (1962), ovl. (92 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 20 mei 2014, begr. te Poeldijk [zh] op 24 mei 2014. 
   Nel was onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice. 
  9.  Afgeschermd, tr. (Petrus 23 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 29 nov 1945 met Petrus Johannes Maria Vis, zn. van Johannes Petrus Vis (tuinder) en Margaretha Petronella Cornelia (Cor) Olsthoorn, geb. te Wateringen [zh] op 1 aug 1922, tuinder te Wateringen, ovl. (hoogstens 87 jaar oud) voor 2010. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Afgeschermd, tr. (Loek 27 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 4 jan 1950 met Aloysius (Loek) Mulder, zn. van Johannes Mulder en Cornelia Maria de Groot, geb. te Honselersdijk [zh] op 19 mei 1922, hoofd van de RK school te Hoogvliet, ovl. (79 jaar oud) in apr 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Gerarda Maria Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 24 nov 1925, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor 2010, tr. (27 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 21 okt 1953 met Afgeschermd, kind van Antonius Wilhelmus ten Have en Petronella Catharina Maria van der Stap. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.  Jacobus Franciscus Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 23 feb 1927, ovl. (84 jaar oud) te Bergen [nh] op 21 nov 2011, volgt Xg
  13.  Afgeschermd
  14.  Martinus Petrus Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 17 apr 1931, ovl. (6 maanden oud) te Honselersdijk [zh] op 14 nov 1931. IXc.  Cornelis Hendrikus Janssen, zn. van Hendricus Joannes Janssen (VIII) en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 4 apr 1889, tuinder, ovl. (93 jaar oud) op 3 aug 1982, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Monster [zh] op 12 okt 1918 met Gerarda Cornelia Enthoven, dr. van Petrus Endhooven en Helena Jonckheer, geb. te Monster [zh] op 12 mrt 1887, ovl. (79 jaar oud) te Poeldijk [zh] in het St. Jozefpension op 12 aug 1966, begr. te Poeldijk [zh] op 15 aug 1966. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Henricus Josephus Maria Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 16 apr 1920, ovl. (83 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 15 apr 2004, volgt Xh
  2.  Helena Wilhelmina Maria Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 30 sep 1921, ovl. (33 jaar oud) op 24 aug 1955. 
  3.  Afgeschermd, tr. (Johannes 35 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 25 aug 1953 met Johannes Michael Josef van Adrichem, zn. van Gerardus van Adrichem en Anna Elizabeth van de Zande, geb. te Wateringen [zh] op 10 mrt 1918, tuinier, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 10 mrt 2009, begr. te Kwintsheul [zh] op 14 mrt 2009. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXd.  Jacobus Henricus Janssen, zn. van Hendricus Joannes Janssen (VIII) en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 1 jan 1896, Tuinder, ovl. (100 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 6 sep 1996, begr. te Poeldijk [zh] op 11 sep 1996, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Maasland [zh] op 1 jun 1922 met Helena Maria van Mil, dr. van Gerardus Cornelius van Mil en Maria Stolk, geb. te De Lier [zh] op 1 mrt 1898, ovl. (83 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 21 jan 1982, begr. te Poeldijk [zh] op 26 jan 1982. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Henricus Gerardus Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 25 mrt 1923, ovl. (85 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 25 mrt 2008, volgt Xi
  2.  Maria Wilhelmina Clasina (Riet) Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 18 apr 1924, ovl. (93 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 17 jun 2017, begr. te Poeldijk [zh] op 22 jun 2017, tr. met Nicolaas Adrianus Crysostimus Kester, geb. te Poeldijk [zh] op 10 mei 1910, ovl. (86 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 23 aug 1996, begr. te Poeldijk [zh] op 27 aug 1996. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wilhelmina Margareta Maria (Wil) Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 29 mei 1925, gediplomeerd verpleegster en praktijkdocente in het St. Antoniusziekenhuis te Utrecht (1962), ovl. (92 jaar oud) te Utrecht [ut] op 20 jun 2017, begr. te Poeldijk [zh] op 27 jun 2017. 
  4.  Cornelia Maria Janssen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 jul 1926, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 25 sep 2013, begr. te Naaldwijk [zh] op 30 sep 2013, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Monster [zh] op 12 dec 1953, kerk.huw. op 2 feb 1954 met Adrianus Jacobus van den Ende, zn. van Adrianus Wilhelmus van den Ende en Cornelia Maria Meewisse, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 mei 1925, Rooms Katholiek, Tuinder, ovl. (90 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 apr 2016, begr. te Naaldwijk [zh] op 6 mei 2016. 
   Op 5 september 1938 vertrok Adriaan naar het internaat St. Marie te Huijbergen. In juni 1941 keerde hij terug. Hij trouwde voor de wet te Monster op 12 december 1953 en voor de kerk te Poeldijk op 2 februari 1954 met Cornelia Maria Janssen, geboren te 's-Gravenhage (in een kliniek) op 10 juli 1926. Letterlijk trouwde hij voor de wet in Ter Heijde, omdat het gemeentehuis te Monster wegens verbouwing niet beschikbaar was. Adriaan werd evenals zijn broers tuinder aan de Groeneweg. Zijn tuinderij lag links naast de oprijlaan naar de boerderij. Op de oude kaart zijn de 'oerkavels' van de tot tuinderij geworden weilanden duidelijk herkenbaar. Zijn enige zoon heeft het bedrijf niet voortgezet. Adriaan is later verhuisd naar Naaldwijk. 
   lid in de orde van oranje nassau. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  5.  Anna Maria Teresia Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 3 sep 1927, ovl. (66 jaar oud) te Maasland [zh] op 20 mrt 1994, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Poeldijk [zh] in 1952 met Wilhelmus Adrianus (Wim) Enthoven, geb. op 16 jun 1924, tuinier, ovl. (70 jaar oud) te Maasland [zh] op 15 dec 1994, begr. te De Lier [zh] bijgezet in het familiegraf op de algemene begraafplaats op 20 dec 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Gerardus Jacobus Emmanuel Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 25 dec 1928, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 1 nov 2009, volgt Xj
  7.  Gertruida Helena Maria Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 18 apr 1930, ovl. (1 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 18 mei 1931. 
  8.  Afgeschermd, tr. met Engelbertus Cornelis Jacobus (Bert) Kouwenhoven, geb. te Monster [zh] op 24 feb 1931, Rooms Katholiek, ovl. (68 jaar oud) te Delft [zh] op 13 okt 1999, begr. te De Lier [zh] Alg Begraafplaats op 18 okt 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Petrus Jacobus Ignatius (Piet) Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 9 jan 1933, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 6 mrt 2015, volgt Xk
  10.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Georgius Wilhelmus Petrus Kester en Petronella Apolonia Johanna Slaman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Cornelis Franciscus Maria (Kees) Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 22 okt 1935, ovl. (81 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 3 okt 2017, volgt Xl
  12.  Afgeschermd
  13.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Arnoldus van der Salm en Maria Alida Snel. Uit dit huwelijk 3 kinderen. IXe.  Henricus Cornelis Janssen, zn. van Hendricus Joannes Janssen (VIII) en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 10 mrt 1900, tuinier, ovl. (84 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 29 aug 1984, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 4 mei 1927 met Petronella Quirina van Mil, dr. van Adelbertus van Mil en Helena Petronella Hofstede, geb. te Vlaardinger-Ambacht [zh] op 9 jul 1902, ovl. (94 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 3 feb 1997, begr. te 's-Hertogenbosch [nb] op 7 feb 1997. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (Piet 36 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 4 jun 1957 met Petrus (Piet) Overschie, zn. van Quirinus Gerardus Overschie (tuinder) en Catharina van der Meis, geb. te Honselersdijk [zh] op 23 jan 1921, onderwijzer aan de RK Jongensschool te Naaldwijk, ovl. (hoogstens 75 jaar oud) voor 1997. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Doodgeb. dochter Janssen, geb. te Monster [zh] op 29 mrt 1930. 
  3.  Helena Wilhelmina Maria Janssen, geb. te Monster [zh] op 13 mei 1931, ovl. (8 dagen oud) te Monster [zh] op 21 mei 1931. 
  4.  Helena Wilhelmina Philomena (Leny) Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 25 sep 1933, ovl. (62 jaar oud) Breda ? op 12 aug 1996. 
  5.  Doodgeb. zoon Janssen, geb. te Monster [zh] op 20 mrt 1938. 
  6.  Doodgeb. zoon Janssen, geb. op 1 mei 1942. 
  7.  AfgeschermdGeneratie X

Xa.  Hendrikus Cornelis Jansen, zn. van Johannes Petrus Jansen (IXa) (tuinder) en Margaretha Joanna van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 2 okt 1911, Rooms Katholiek, tuinier, ovl. (78 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 16 feb 1990, begr. te Naaldwijk [zh] op 20 feb 1990, tr. (resp. 42 en 35 jaar oud) te Oss [nb] op 21 sep 1954 met Johanna Jacoba Wilhelmina Boeijen, dr. van Lambertus Boeijen en Cornelia Josepha Hoes, geb. te Berghem [nb] op 17 jun 1919, ovl. (77 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 17 apr 1997, begr. te Naaldwijk [zh] familiegraf op de Algemene Begraafplaats op 22 apr 1997. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  AfgeschermdXb.  Cornelis Antonius Jansen, zn. van Johannes Petrus Jansen (IXa) (tuinder) en Margaretha Joanna van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 19 okt 1912, tuinier op de Strijplaan te Honselersdijk, ovl. (96 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 30 mei 2009, tr. (beiden 24 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 23 aug 1937 met Elisabeth Catharina Cornelia (Bets) van der Helm, dr. van Petrus van der Helm en Johanna Erberveld, geb. te Honselersdijk [zh] op 8 mrt 1913, ovl. (89 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 13 apr 2002, begr. te Naaldwijk [zh] op 17 apr 2002. 
 Door hard werken, Cees was een tuinder in hart en nieren, kwamen de kinderen in de oorlog niet alleen niets tekort, er was zelfs oog voor dorpsgenoten in nood. Ook was Cees actief in diverse organisaties, zoals de WťHaTť (de Westlandse Handels Tentoonstelling) en het bestuur van de Boerenleenbank. Hiervoor heeft Cees zelfs een onderscheiding ontvangen.
Cees legde makkelijk contact met dorpsbewoners. Dan vroeg hij: ďvan wie ben jij er een?Ē. Maar Cees is vooral bekend geworden om zijn caritatieve inzet. Voordat het woord ĎVoedselbankí bestond zorgde hij voor een geregeld transport naar de zusters van moeder Teresa in Rotterdam. Hij zocht naar medestanders, waarbij hij anderen wist te begeesteren. Zijn Godsvertrouwen was erg groot en hij was vooral geÔnspireerd door de zeven gaven van de Heilige Geest.
In de jaren zeventig is de tuin verkocht en Cees en Bets zijn in Naaldwijk gaan wonen. Ook daar had Cees een kasje om druiven te telen, hij was te onrustig om stil te zitten. Hij had vrijwel elk seizoen de eerste druiven. Toen Bets lichamelijke problemen kreeg verzorgde Cees haar. Dit heeft hij vele jaren.
thuis gedaan totdat zij tenslotte het leven losliet. De laatste jaren kreeg Cees steeds meer lichamelijke klachten en is hij in De Pijletuinenhof gaan wonen.
Cees was erg overtuigd van zijn eigen gelijk en het was voor hem moeilijk om de controle te verliezen, vooral toen hij in de verzorging zat. Cees was 96 jaar toen hij werd verenigd met zijn vrouw bij onze Heer. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Cornelis Gerardus Leonardus Groenewegen (kweker) en Anna Maria Anthonia Vijverberg. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Arnoldus (Jan) Groenewegen (kweker op de Langebroekweg 11) en Johanna Jozepha Arkesteijn. 
   Afgeschermd en Afgeschermd 
   gescheiden. Uit dit huwelijk geen kinderen, sam. (2) voor 1998 met An Olsthoorn, geb. op 23 mei 1940, ovl. (58 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 9 jul 1998. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
  11.  AfgeschermdXc.  Petrus Josephus Jansen, zn. van Johannes Petrus Jansen (IXa) (tuinder) en Margaretha Joanna van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 22 feb 1917, tuinier, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 14 jan 2009, begr. te Kwintsheul [zh] op 17 jan 2009, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Monster [zh] op 2 feb 1944 met Margaretha Gerarda Maria Zwinkels, dr. van Petrus Nicolaas Antonius Zwinkels (kweker) en Beatrix Geertruida Klasina Groenewegen, geb. te Monster [zh] op 19 dec 1920, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 1 apr 2000, begr. te Kwintsheul [zh] op 5 apr 2000. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Henricus Joannes Josephus (Jan) Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 7 mrt 1947, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 2000, volgt XI
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Martinus Henricus Maria (Martien) Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 13 jan 1951, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 2000. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xd.  Nicolaas Petrus Jansen, zn. van Johannes Petrus Jansen (IXa) (tuinder) en Margaretha Joanna van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 16 mei 1923, tuinier, ovl. (56 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 4 sep 1979, tr. (26 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 27 apr 1950 met Afgeschermd, kind van Cornelis van Mil en Maria van Wijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Petrus Jacobus Ignatius (Piet) Janssen (Xk) (tuinder) en Anna Maria van Wingerden. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Maria Josepha Margareta Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 20 feb 1962, ovl. (3 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 8 aug 1965. 
  10.  Afgeschermd


  Afgeschermd, kind van Cornelis van Mil en Maria van Wijk, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  Cornelius Henricus Janssen, zn. van Petrus Johannes Janssen (IXb) (tuinder) en Anna Theodora van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 1 nov 1913, tuinier, ovl. (77 jaar oud) op 20 jan 1991, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 24 sep 1941 met Gerarda Maria van Schie, dr. van Wilhelmus Cornelis van Schie en Wilhelmina Margaretha Maria Wubben, geb. te Honselersdijk [zh] op 10 jul 1919, ovl. (96 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 17 aug 2015, begr. te Poeldijk [zh] op 22 aug 2015. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  13.  Afgeschermd, tr. met Franciscus Johannes Gerardus (Frans) Peters, geb. op 27 jan 1956, ovl. (59 jaar oud) op 26 aug 2015, gecr. te Rijswijk [zh] op 1 sep 2015. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  14.  Afgeschermd
  15.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Hendricus Theodorus van der Zanden en Anna Maria Margaretha van Paassen. Uit dit huwelijk 5 kinderen. Xf.  Petrus Josephus (Piet) Janssen, zn. van Petrus Johannes Janssen (IXb) (tuinder) en Anna Theodora van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 5 jun 1918, tuinier, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 29 apr 2006, begr. te Naaldwijk [zh] algemene begraafplaats op 4 mei 2006, tr. (beiden 34 jaar oud) (1) te Poeldijk [zh] op 16 jul 1952 met Helena Maria Adriana Enthoven, dr. van Petrus Martinus Enthoven en Gerarda Magdalena Zwinkels, geb. te Poeldijk [zh] op 15 sep 1917, ovl. (42 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 20 feb 1960. 
 studeerde voor priester, wat hij niet geworden is, voltooide zijn gymnasiale studies in Uden en Heeswijk. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Petrus Josephus (Piet) Janssen, tr. (42 jaar oud) (2) te Naaldwijk [zh] op 28 dec 1960 met Afgeschermd, kind van Gerardus Anthonius Vijverberg (tuinder) en Maria Herbertha Elisabeth van Kester. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Xg.  Jacobus Franciscus Janssen, zn. van Petrus Johannes Janssen (IXb) (tuinder) en Anna Theodora van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 23 feb 1927, leraar Nederlands met akte A en B in St Antoniuscollege te Gouda, ovl. (84 jaar oud) te Bergen [nh] op 21 nov 2011, tr. (30 jaar oud) te Bergen [nh] op 25 apr 1957 met Afgeschermd, kind van Johannes Marinus Thomas (koster) en Christina van der Steen. 
 voltooide zijn gymnasiale studies in Heemstede met Staatsexamen, studeerde filosofie in Warmond. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Maria Gabrielle Janssen, geb. te Bergen [nh] op 3 jan 1959, ovl. (2 jaar oud) te Gouda [zh] op 12 jan 1961. 
  2.  Afgeschermd

Xh.  Henricus Josephus Maria Janssen, zn. van Cornelis Hendrikus Janssen (IXc) (tuinder) en Gerarda Cornelia Enthoven, geb. te Poeldijk [zh] op 16 apr 1920, tuinier, ovl. (83 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 15 apr 2004, tr. (30 jaar oud) te Maasland [zh] op 29 nov 1950 met Afgeschermd, kind van Nicolaas Petrus Ammerlaan (veehouder) en Cornelia Maria van den Ende. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  8.  AfgeschermdXi.  Henricus Gerardus Janssen, zn. van Jacobus Henricus Janssen (IXd) en Helena Maria van Mil, geb. te Poeldijk [zh] op 25 mrt 1923, tuinder, ovl. (85 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 25 mrt 2008, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 27 apr 1948 met Maria Helena (Riet) Barendse, dr. van Wilhelmus Marinus Barendse en Agatha Elisabeth Barbara Grootscholten, geb. te Poeldijk [zh] op 14 nov 1924, Rooms Katholiek, ovl. (88 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 8 apr 2013, gecr. te 's-Gravenhage [zh] crematorium Ockenburgh op 13 apr 2013. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Helena Agatha Maria (Leny) Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 4 sep 1949, ovl. (46 jaar oud) te Amstelveen [nh] op 4 jan 1996, gecr. te Amsterdam [nh] crematorium Westergaarde op 10 jan 1996, tr. met Afgeschermd, kind van Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Jenny Marie Flohr. Uit dit huwelijk 4 kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Xj.  Gerardus Jacobus Emmanuel Janssen, zn. van Jacobus Henricus Janssen (IXd) en Helena Maria van Mil, geb. te Poeldijk [zh] op 25 dec 1928, tuinier, ovl. (80 jaar oud) te Delft [zh] op 1 nov 2009, begr. te Poeldijk [zh] op 6 nov 2009, kerk.huw. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Wateringen [zh] op 18 aug 1954 met Cornelia Alida Sophia Vijverberg, dr. van Adrianus Petrus Vijverberg (tuinder) en Agatha Catharina van Wingerden, geb. te Wateringen [zh] op 26 jan 1931, Rooms Katholiek, ovl. (61 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 1 sep 1992, begr. te Poeldijk [zh] op 5 sep 1992. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Xk.  Petrus Jacobus Ignatius (Piet) Janssen, zn. van Jacobus Henricus Janssen (IXd) en Helena Maria van Mil, geb. te Poeldijk [zh] op 9 jan 1933, tuinder, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 6 mrt 2015, begr. te Poeldijk [zh] op 12 mrt 2015, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Wateringen [zh] op 31 jul 1957, kerk.huw. op 21 aug 1957 met Anna Maria van Wingerden, dr. van Martinus Bernardus van Wingerden en Hillegonda Johanna Maria van Dijk, geb. te Honselersdijk [zh] op 7 feb 1934, ovl. (62 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 27 jun 1996, begr. te Poeldijk [zh] op 2 jul 1996. 
 Dat Piet Janssen (9 januari 1933 - 6 maart 2015) tuinder zou worden stond voor zijn geboorte al vast. Dat hij zelf liever boer was geworden om met dieren te kunnen werken of het feit dat hij summa cum laude eindexamen op de tuinbouwschool deed, veranderde niets aan de uiteindelijke beroepskeuze. Net als de meeste van zijn broers - Piet kwam uit een gezin van twaalf kinderen - volgde hij zijn vader op als tuinder aan de Wateringseweg in Poeldijk. Tijdens zijn diensttijd bij de geneeskundige troepen werd Piet verliefd op Annie van Wingerden met wie hij trouwde toen hij uit dienst kwam. Piet wilde graag een groot gezin. De namen voor zijn eerste vier kinderen had hij al paraat voordat zijn vrouw zelfs nog maar in verwachting was. Dat hij uiteindelijk 9 kinderen en 28 kleinkinderen kreeg was een groot geluk voor Piet, voor wie de deuren van de plaatselijke speelgoedwinkel na sluitingstijd geopend werden als hij met zijn echtgenote sinterklaasinkopen kwam doen. Piet heeft heel hard moeten werken om van zijn bedrijf een succes te maken. De hulp van de kinderen was daarbij geen overbodige luxe. Zonder hen had ik het niet gered, zei Piet over de zware jaren. Hij was een succesvol paprikateler. Niet alleen omdat hij zelf het zaad uit de paprika's won, iets dat veel geld scheelde, maar vooral omdat het een bijzondere soort betrof. Piets paprika's waren dankzij een dunnere schil eerder rijp, en dus eerder op de veiling, dan de paprika's van andere Westlandse tuinders. Omdat de vorm van de paprika echter niet voldeed aan de eisen van het toenmalige veilingbestuur in Poeldijk werd de paprika uiteindelijk uit de handel genomen. Piet stapte over op aubergines en werd door het televisieprogramma Brandpunt geÔnterviewd toen hij als een van de eerste in Nederland biologische gewasbescherming ging gebruiken. Zo'n televisie-interview ging Piet prima af. Hij was acteur bij toneelvereniging St. Genesius en Prins Carnaval bij de Poeldijkse Blauwkonters geweest. Piet hield van reuring en een feestje. Hij was de koning te rijk toen zijn zoon Tino zijn rechterhand in het bedrijf werd. Tino werd echter ernstig ziek, een hersentumor. Hoewel zijn zoon niet, zoals de doktoren voorspelden, nog slechts zes maanden leefde maar tien jaren, was de ziekte en het overlijden van Tino op 28-jarige leeftijd een ongelofelijke klap die door Piet vooral van binnen werd verwerkt. Net als de dood van zijn vrouw enkele jaren later. Piet kon met pensioen toen twee van zijn zonen het bedrijf overnamen. Hij bezocht zijn twee kinderen die naar Canada waren geŽmigreerd en ging veel met zijn kleinkinderen op stap. Toen hij het thuis te stil vond worden bleek een verhuizing naar verzorgingscentrum De Witte Brug een wijs besluit. Hij had het er geweldig naar zijn zin en had dagelijks een druk programma. Toen zijn familie hem begin deze maand niet te pakken kreeg dacht men dat Piet, zoals gewoonlijk, de hort op was. Dat was niet het geval. Piet Janssen overleed onverwacht, op de geboortedag van Tino, op 82-jarige leeftijd. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Nicolaas Petrus Jansen (Xd) (tuinier) en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Martinus Johannes Petrus (Tino) Janssen, geb. te Poeldijk [zh] op 6 mrt 1963, ovl. (28 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 3 nov 1991. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Xl.  Cornelis Franciscus Maria (Kees) Janssen, zn. van Jacobus Henricus Janssen (IXd) en Helena Maria van Mil, geb. te Poeldijk [zh] op 22 okt 1935, tuinier, ovl. (81 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 3 okt 2017, kerk.huw. (24 jaar oud) te Wateringen [zh] op 24 sep 1960 met Afgeschermd, kind van Cornelis Adrianus Josephus Vijverberg en Alida Sophia Onings. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. met Sjaak Broekhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie XI

XI.  Henricus Joannes Josephus (Jan) Jansen, zn. van Petrus Josephus Jansen (Xc) (tuinier) en Margaretha Gerarda Maria Zwinkels, geb. te Honselersdijk [zh] op 7 mrt 1947, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 2000, tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd