Genealogie van Lieuwe Piers.
Genealogie van Lieuwe Piers.

Generatie I

I.  Lieuwe Piers, landbouwer/meijer op de boerderij van Sikke en Sybren Rinties te Zurich (1714), turfschipper/turfverkoper te Pingjum en Zurich (1720-1731), tr. (Gaatske ongeveer 33 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 nov 1705 met Gaatske Saecklesdr, dr. van Saeckle Sybrens (meijer (pachter) op het stemhebbende erve no. 9 te Zurich (1698)) en Gaats Jansdr, geb. circa 1672, ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1738. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jantje Lieuwes, ovl. te Pingjum [fr] op 4 okt 1775, otr. te Pingjum [fr] op 26 sep 1717, tr. te Pingjum [fr] op 10 okt 1775 met Jan Durks, boerenknecht (1741), ovl. voor 5 okt 1775. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje Lieuwes, ovl. te Pingjum [fr] voor 24 jun 1783, tr. te Pingjum [fr] op 26 feb 1730 met Jan Jillerts, ovl. voor 24 jun 1779. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Graatske Lieuwes, ovl. te De Hommerts [fr] op 20 mrt 1777, otr. te Jutrijp en de Hommerts [fr] op 7 mei 1750, tr. te Jutrijp en de Hommerts [fr] op 26 mei 1750 met Saake Jetzes, ovl. circa 1799. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pier Lieuwes, ovl. voor 1775, tr. (1) waarschijnlijk met Pauluske Annesdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te Lollum [fr] op 13 jun 1723 met Lisk Jans, ovl. te Toppenhuizen [fr] op 30 jan 1787. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Saekle Lieuwes, geb. te Pingjum [fr] circa 1713, ovl. (hoogstens 87 jaar oud) te Pingjum [fr] voor 26 jun 1800, volgt II
  6.  Hinke Lieuwes, ged. te Zurich [fr] op 11 jul 1717. 
  7.  Setske Lieuwes
  8.  Pijter Lieuwes, huisman, ovl. te Tjerkwerd [fr] op 3 mei 1733. 

Generatie II

II.  Saekle Lieuwes, zn. van Lieuwe Piers (I) (landbouwer/meijer op de boerderij van Sikke en Sybren Rinties te Zurich (1714),) en Gaatske Saecklesdr, geb. te Pingjum [fr] circa 1713, Nederlands Hervormd Seekle staat in 1749 te boek als "gemeen schuitevoerder", woonachtig te Pingjum, met 2 volwassenen en 4 kinderen. Zijn vermogen is "200" en de aanslag bedraagt 20-17-0, komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich, turfschipper te Pingjum en Zurich (1738), eigenaar van huis no. 397 (1750-1775) en van huis no. 251 (1775-1799) te Pingjum, ovl. (hoogstens 87 jaar oud) te Pingjum [fr] voor 26 jun 1800, otr. te Uitwellingerga [fr] op 4 jan 1739, tr. (resp. ongeveer 26 en 20 jaar oud) te Uitwellingerga [fr] op 1 feb 1739 met Trijntie Hendriks, dr. van Hendrik Sipkes en Sipk Sybolts, geb. te Uitwellingerga [fr] op 13 feb 1718, Nederlands Hervormd komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich, ovl. (85 jaar oud) te Pingjum [fr] op 26 nov 1803. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Lieuwe Saekles van der Veen, geb. te Pingjum [fr] op 20 dec 1739, ovl. (67 jaar oud) te Arum [fr] op 10 sep 1807, volgt IIIa
  2.  Sipke Saekeles Saekeles, geb. te Pingjum [fr] op 6 okt 1741, ovl. (69 jaar oud) te Pingjum [fr] op 19 okt 1810, volgt IIIb
  3.  Pytter van de Velde, geb. te Pingjum [fr] op 3 jan 1743, ged. te Pingjum [fr] op 17 mrt 1748, ovl. (88 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jun 1831, tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jul 1773 met Hinke Wypkes, dr. van Wypke Eiberts en Antje Piers, ged. te Pingjum [fr] op 9 nov 1749, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Pingjum [fr] op 19 nov 1815. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gaatske, geb. te Pingjum [fr] op 4 mrt 1748, ged. te Pingjum [fr] op 17 mrt 1748, ovl. (83 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jun 1831, otr. te Pingjum [fr] op 15 jan 1769, tr. (resp. 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 jan 1769 met Pieter Andriesz. Koopmans, zn. van Andries Doekes en Renkje Pieters, geb. te Pingjum [fr] circa 1741, arbeider, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 sep 1814. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Lieuwe Saekles van der Veen, zn. van Saekle Lieuwes (II) (turfschipper te Pingjum en Zurich (1738),) en Trijntie Hendriks, geb. te Pingjum [fr] op 20 dec 1739, ged. te Pingjum [fr] op 27 dec 1739, ovl. (67 jaar oud) te Arum [fr] op 10 sep 1807, otr. te Pingjum [fr] op 25 apr 1762, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Pingjum [fr] op 16 mei 1762 met Foedien Feddes, dr. van Fedde Ruurds en Baukje Sjoerds, geb. te Blija [fr] circa 1741, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 nov 1817. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Saeckle Lieuwes van der Veen, geb. op 28 aug 1766, ovl. (78 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 3 dec 1844, volgt IVa

IIIb.  Sipke Saekeles Saekeles, zn. van Saekle Lieuwes (II) (turfschipper te Pingjum en Zurich (1738),) en Trijntie Hendriks, geb. te Pingjum [fr] op 6 okt 1741, ged. Nederlands Hervormd komt in 1772 voor op de lidmatenlijst van de Hervormde gemeente Pingjum/Zurich te Pingjum [fr] op 15 okt 1741, eigenaar van huis no. 368 (1765-1770) en huis no. 224 (1775), pachter (huurder) van diaconiehuis no. 239 (1785 -1795), turfschipper (1764-1801), jager (1778-1803) op vogels en vissen te Pingjum en Zurich, Turfschipper, ovl. (69 jaar oud) te Pingjum [fr] op 19 okt 1810, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (1) te Pingjum [fr] op 10 jan 1762 met Grijtie Oepkes, dr. van Oepke Sikkesz en Inske Douwesdr, geb. te Kornwerd [fr] op 20 jan 1743, ovl. (minstens 32 jaar oud) na 20 okt 1775 en voor 25.8.1776. 
 *** Uit de Leeuwarder Courant dd. 3.10.1826 ***.
Seekeles, Oepke Sipkes.
Het heeft God behaagd onze broeder Oepke Sipkes Seekeles oud 63 jaren en 10 maanden, na een ziekte van 13 dagen door de dood van ons weg te nemen.
Siekele, Sipkes Seekeles.
Mede namens zijn moeders en zusters. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Oepke Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 30 nov 1762, ged. te Pingjum [fr] op 23 jan 1763, turfschipper (1784-1819), deelgerechtigd eigenaar - in compagnie met Tjebbe Meinderts (Lenstra) - van een veenderij met watermolens, verlaat en turfmakerstent onder Scherwolde in de gemeente Steenwijkerwold (Ov.) (1817-1826), bijen-imker en rentenier te Kimswerd (1826), ovl. (63 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 29 sep 1826. 
  2.  Trijntie Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 20 sep 1765, ged. te Pingjum [fr] op 22 sep 1765, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) te Pingjum [fr] voor 8 feb 1807, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Pingjum [fr] op 25 mrt 1787 met Dirk Sybrens Bruinsma, zn. van Sybren Dirks en Sipkjen Simons, geb. te Zurich [fr] op 4 dec 1762, ged. te Zurich [fr] op 5 dec 1762, ovl. (80 jaar oud) te Pingjum [fr] op 8 jul 1843. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Ynscke Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 19 mrt 1768, ged. te Pingjum [fr] op 3 apr 1768, winkelierse te Witmarsum, ovl. (49 jaar oud) te Pingjum [fr] op 1 mrt 1818, tr. (resp. 23 en minstens 43 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 25 sep 1791 met Albert Jans Dijkstra, geb. voor 1748, ovl. (minstens 65 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 16 mei 1813. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jitscke (Jetske, Ydske) Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 6 mrt 1770, ged. te Pingjum [fr] op 25 mrt 1770, arbeidster te Pingjum, ovl. (69 jaar oud) te Pingjum [fr] op 18 jun 1839, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) te Pingjum [fr] op 29 jun 1794 met Pieter Klazes Volbeda, zn. van Claas Symensz. Volbeda en Feikje Jans, geb. te Witmarsum [fr] op 29 sep 1758, ged. te Witmarsum [fr] op 6 okt 1758, arbeider, ovl. (73 jaar oud) te Pingjum [fr] op 4 mrt 1832, begr. te Pingjum [fr] op 7 mrt 1832. 
   bij overlijden draagt zij de naam Bruinsma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Saekele Sipkes Saekeles, geb. te Pingjum [fr] circa mei 1772, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 1 sep 1835, volgt IVb
  Sipke Saekeles Saekeles, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) (2) te Pingjum [fr] op 25 aug 1776 met Baukjen Paulus Bruinsma, dr. van Paulus Pieters en Hiltje IJsbrands, geb. te Wonseradeel [fr] op 9 mei 1754, ged. te Wonseradeel [fr] op 23 jun 1754, ovl. (67 jaar oud) te Pingjum [fr] op 17 okt 1821. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hiltje Saekeles, geb. te Pingjum [fr] op 30 nov 1778, ged. te Pingjum [fr] op 20 dec 1778, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 4 dec 1779. 
  2.  Hiltje Saekeles, geb. te Pingjum [fr] op 4 dec 1779, ged. te Pingjum [fr] op 13 feb 1780, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 20 jan 1781. 
  3.  Hiltje Sipkes Bruinsma, geb. te Pingjum [fr] op 20 jan 1781, ged. te Pingjum [fr] op 18 mrt 1781, naaister, ovl. (41 jaar oud) te Noordwolde [fr] op 16 mei 1822, tr. (resp. 20 en ongeveer 33 jaar oud) te Noordwolde [fr] op 2 aug 1801 met Gerrit Annes de Vries, zn. van Anne Gosfer de Vries en Froukje Baukes, geb. te Noordwolde [fr] circa 1768, schipper, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Lemmer [fr] in een vaartuig op 25 feb 1852. Uit dit huwelijk een dochter. 
  4.  Hendrik Saekeles, geb. te Pingjum [fr] op 18 feb 1784, ged. te Pingjum [fr] op 21 mrt 1784, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 17 feb 1788. 
  5.  Hendrik Bruinsma (aangenomen in 1811/1812), geb. te Pingjum [fr] op 17 feb 1788, ged. te Pingjum [fr] op 30 mrt 1788, schuitevaarder / schipper, ovl. (69 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 aug 1857, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Wonseradeel [fr] op 29 mei 1813 met Jantje Klazes Brouwer, dr. van Klaas Jans Brouwer en Idske Jans, geb. te Schraard [fr] op 30 nov 1787, ged. te Schraard [fr] op 13 jan 1788, ovl. (41 jaar oud) te Pingjum [fr] op 25 sep 1829. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 42 jaar oud) (2) te Wonseradeel [fr] op 6 nov 1830 met Sipkjen Sytses Kalf, geb. te Kimswerd [fr] op 24 jul 1788, ged. te Kimswerd [fr] op 9 aug 1789, dienstmeid te Pingjum, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 23 aug 1857. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Antje Bruinsma, geb. te Pingjum [fr] op 1 apr 1792, ged. te Pingjum [fr] op 3 jun 1792, dienstmeid, ovl. (52 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 13 dec 1844, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 21 jun 1817 met Sipke Durks Wassenaar, zn. van Dirk Sipkes en Antje Pieters, geb. te Kimswerd [fr] op 13 dec 1781, ged. te Kimswerd [fr] op 13 jan 1782, mr. broodbakker, ovl. (64 jaar oud) te Barradeel [fr] op 31 aug 1846. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie IV

IVa.  Saeckle Lieuwes van der Veen, zn. van Lieuwe Saekles van der Veen (IIIa) en Foedien Feddes, geb. op 28 aug 1766, turfschipper, ovl. (78 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 3 dec 1844, tr. met Sybrig Booijens, dr. van Booijen Siebrens en Eeke Jans, geb. te Arum [fr] op 10 nov 1771, ovl. (50 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 20 jan 1822. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Lieuwe Saecklesz. van der Veen, ged. te Witmarsum [fr] op 13 sep 1793, schippersknecht (1820), turfschipper, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Arum [fr] op 9 jan 1872, tr. (resp. ongeveer 30 en 22 jaar oud) te Pingjum [fr] op 17 apr 1824 met zijn achternicht Grietje Seekles, dr. van Saekele Sipkes Saekeles (IVb) (turfschipper te Pingjum, Zurich en Witmarsum,) en Sibbeltje Jochums Hibma, geb. te Pingjum [fr] op 30 jul 1801, ged. te Pingjum [fr] op 16 aug 1801, ovl. (47 jaar oud) te Pingjum [fr] op 26 mei 1849. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Saekele Sipkes Saekeles, zn. van Sipke Saekeles Saekeles (IIIb) (eigenaar van huis no. 368 (1765-1770)) en Grijtie Oepkes, geb. te Pingjum [fr] circa mei 1772, turfschipper te Pingjum, Zurich en Witmarsum, deelgerechtigd (1/6) eigenaar - in compagnie met leden van de familie Lenstra - van een veenderij met een huis en vier turfmakerstenten onder Scherwolde in de gemeente Steenwijkerwold (Ov.) (1829-1836), ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 1 sep 1835, tr. (resp. ongeveer 23 en 21 jaar oud) te Pingjum [fr] op 24 mei 1795 met Sibbeltje Jochums Hibma, dr. van Jochum Meindertsz en Tsjitske Freddriks, geb. te Midlum [fr] op 8 aug 1773, ged. te Midlum [fr] op 22 aug 1773, eigenaresse, verhuurster van een kofscheepje "De vier Gezusters" (1836-1838), ovl. (64 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 9 mrt 1838. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Sipke Saekeles Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 10 mei 1796, ovl. (63 jaar oud) te Workum [fr] op 9 jun 1859, volgt Va
  2.  Tjitske Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 6 okt 1798, ged. te Pingjum [fr] op 15 feb 1801, naaister (1821), wagenmaakster (1962), ovl. (63 jaar oud) te Arum [fr] op 22 jul 1862, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 10 feb 1821 met Hidde Wytzes de Vries, zn. van Wytzes Hiddes de Vries en Marg Hommes Eringa, geb. te Arum [fr] op 4 okt 1796, ged. te Arum [fr] op 23 okt 1796, wagenmaker te Arum, ovl. (42 jaar oud) te Arum [fr] op 6 apr 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Grietje Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 30 jul 1801, ged. te Pingjum [fr] op 16 aug 1801, ovl. (47 jaar oud) te Pingjum [fr] op 26 mei 1849, tr. met haar achterneef Lieuwe Saecklesz. van der Veen, zn. van Saeckle Lieuwes van der Veen (IVa) (turfschipper) en Sybrig Booijens. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jochum Saekle Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 13 jan 1804, ovl. (69 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 19 aug 1873, volgt Vb
  5.  Trijntje Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 13 jan 1807, ged. te Pingjum [fr] op 8 feb 1807, ovl. (1 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 29 sep 1808. 
  6.  Trijntje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 19 apr 1809, ged. te Pingjum [fr] op 7 mei 1809, boerin, ovl. (53 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 28 jun 1862, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 7 mei 1831 met Taecke Joukes Hoitinga, zn. van Jouke Franses Hoitinga en Rienkjen Martens Dijkstra, geb. te Pingjum [fr] circa 1809, kooiker, schipper, arbeider en doodgraver te Witmarsum, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 17 feb 1871. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Antje Seekles, geb. te Pingjum [fr] op 18 mei 1813, winkelhoudster te Pingjum (1881), ovl. (71 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 21 mrt 1885, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 26 mei 1838 met Broer Hessel de Boer, zn. van Hessel Lieuwes de Boer en Hieke Broers Kooistra, geb. te Pingjum [fr] op 19 mrt 1810, ged. te Pingjum [fr] op 8 apr 1810, turfschipper (1838), ovl. (48 jaar oud) te Pingjum [fr] op 26 jan 1859. 
   Op 27 mei 1859 richt Jochum S. Seekles zich schriftelijk tot de Arrondissementsrechtbank te Sneek met het verzoek om zijn zuster Antje te laten opnemen in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker. Het overlijden van haar man Broer Hessel de Boer had haar zo aangegrepen, dat de ordentelijke en oppassende huisvrouw was vervallen in een staat van melancholie en een verlangen naar de dood. Zij moest voortdurend worden verzorgd en bewaakt, omdat ze anders door het dorp rondliep, haar vijf kleine kinderen onverzorgd achterlatend. Zij sloeg geregeld wartaal uit, nog onlangs had ze hem aangeroepen: "Wat is het naar, ik en mijn vijf kinderen moeten verbranden; Jezus zit in de put". Jochum achtte het gewenst haar te laten opnemen. De Arrondissementsrechtbank te Sneek ging hiermee accoord. Op 9 juli 1861 meldde de behandelend geneesheer, dat een verlenging van haar verblijf noodzakelijk bleef. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie V

Va.  Sipke Saekeles Seekles, zn. van Saekele Sipkes Saekeles (IVb) (turfschipper te Pingjum, Zurich en Witmarsum,) en Sibbeltje Jochums Hibma, geb. te Pingjum [fr] op 10 mei 1796, ged. te Pingjum [fr] op 15 feb 1801, deelgerechtigd (1/6) eigenaar - in compagnie met Hendrik Ypes van Lint en leden van de familie Lenstra - van een veenderij met een huis en vier turfmakerstenten onder Scherwolde in de gemeente Steenwijkerwold (Ov.) (1829 -1843), turfschipper op het schip "de Vier Gebroeders" te Witmarsum en Kimswerd (1834-1838), eigenaar, verhuurder van een overdekt schuiteschip "De drijfhout" (1838-1842), landbouwer op een sathe te Idsegahuizum (1837-1844), eigenaar van de huizen K41 (1824-1830) en K54 of K 59 (1831-1838) te Kimswerd, ovl. (63 jaar oud) te Workum [fr] op 9 jun 1859, tr. (beiden 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 mei 1818 met Antje Jetzes Reitsma, dr. van Jetze Sybrens en Setzke Douwes Dijkstra, geb. te Allingawier [fr] op 15 dec 1795, ged. te Exmorra [fr] op 27 dec 1795, schipperse (1863), huishoudster bij Laas Th. van Gunst (1874), ovl. (88 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 26 mrt 1884. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Saekle Sipkes Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 19 jun 1819, ovl. (34 jaar oud) te St. Petersburg [Russian Federation] op 12 sep 1853, volgt VIa
  2.  Jetze Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 9 jun 1821, ovl. (46 jaar oud) te Gaast [fr] op 6 sep 1867, volgt VIb
  3.  Oepke Sipkes Saekeles, geb. te Kimswerd [fr] op 19 mei 1823, ovl. (64 jaar oud) te Harlingen [fr] op 26 nov 1887, volgt VIc
  4.  Setske Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 21 nov 1825, dienstmeid (1848), ovl. (34 jaar oud) te Workum [fr] op 7 jun 1860, tr. (resp. 22 en 33 jaar oud) (1) te Wonseradeel [fr] op 19 aug 1848 met Jorryt Abes Brandsma, zn. van Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorryts Jorrytsma, geb. te Schraard [fr] op 29 mrt 1815, boer, ovl. (35 jaar oud) te Schraard [fr] op 5 mei 1850. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Eelke Wybrens Buma, geb. te Workum [fr] op 12 apr 1829, ovl. (61 jaar oud) te Wijnaldum [fr] op 11 aug 1890. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  5.  Sybren Sipkesz. Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 19 sep 1828, ovl. (77 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 25 jun 1906, volgt VId
  6.  Dieuwke Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 14 jun 1831, dienstmeid te Makkum (1855), ovl. (93 jaar oud) te Makkum [fr] op 15 nov 1924, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) (1) te Wonseradeel [fr] op 19 mei 1855 met Tjerk Sjerps Broersma, zn. van Sjerp Piers Broersma en Trijntje Tjerks van 't Zet, geb. te Allingawier [fr] op 7 mrt 1825, soldaat 8e reg. infanterie (1844-1849), arbeider, boerenknecht (1855), ovl. (50 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 21 mrt 1875. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 57 en 65 jaar oud) (2) te Wonseradeel [fr] op 20 apr 1889 met Cornelis Bakker, zn. van Wopke Albert Bakker en Cornelia Jacobs van Dijk, geb. te Makkum [fr] op 11 jul 1823, sjouwersman, ovl. (95 jaar oud) te Makkum [fr] op 6 jun 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Sibbeltje Seekles, geb. te Schraard [fr] op 14 jun 1831, dienstmeid te Idsegahuizum (1855), huishoudster te Schraard (1885), ovl. (81 jaar oud) te Schraard [fr] op 16 aug 1912, tr. (23 jaar oud) (1) te Wonseradeel [fr] op 19 mei 1855 met Willem Hendriks Louwsma, zn. van Hendrik Douwes Louwsma en Wiepkje Jacobs Ploegstra, geb. te Wijckel [fr] op 12 apr 1881, boerenknecht/arbeider te Piaam (1855-1881), ovl. te Piaam [fr] op 26 feb 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 66 jaar oud) (2) te Wonseradeel [fr] op 30 mei 1885 met Pieter Hessels Molenmaker, zn. van Hessel Reinders Molenmaker en Gooikje Pieters, geb. te Makkum [fr] op 1 dec 1818, winkelier te Schraard (1885), ovl. (95 jaar oud) te Schraard [fr] op 30 okt 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Tjitske Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 18 okt 1834, ovl. (86 jaar oud) te Kimswerd [fr] op 4 jul 1921, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 mei 1857 met Jelle Sjerps Broersma, zn. van Sjerp Piers Broersma en Trijntje Tjerks van 't Zet, geb. te Wonseradeel [fr] op 25 jan 1834, ovl. (82 jaar oud) te Makkum [fr] op 4 nov 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Akke Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 28 jul 1838, dienstmeid (1859), ovl. (57 jaar oud) te Bloemendaal op 19 apr 1896, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) te Workum [fr] op 15 jun 1859 met Jetze Minnes Bakker, zn. van Minne Sikkes Bakker en Hinke Jetzes Bleeker, geb. te Workum [fr] op 9 jan 1831, mastmakersknecht, ovl. (50 jaar oud) op 29 okt 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vb.  Jochum Saekle Seekles, zn. van Saekele Sipkes Saekeles (IVb) (turfschipper te Pingjum, Zurich en Witmarsum,) en Sibbeltje Jochums Hibma, geb. te Witmarsum [fr] op 13 jan 1804, ged. te Witmarsum [fr] op 29 jan 1804, deelgerechtigd eigenaar - in compagnie met Sipke S. Seekles en leden van de familie Lenstra - van veenderijen in de gemeente Steenwijkerwold (1829-1843), lid van de reserve schutterij van de Grietenij Wonseradeel (1832), eigenaar, verhuurder van een overdekt schuiteschip "De drijfhout" (1828-1842), eigenaar, verhuurder van een kofschip "De vier Gezusters" (1842), eigenaar, verhuurder van een kofscheepje "De zeven Broeders" (1845), turfschipper op het tjalkschip "Hoop op Zegen" (1863) te Witmarsum, turfschipper op het overdekte koffescheepje "De Vrouwe Antje" (1867), ovl. (69 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 19 aug 1873, begr. deelgerechtigd eigenaar - in compagnie met Sipke S. Seekles en leden van de familie Lenstra - van veenderijen in de gemeente Steenwijkerwold (1829-1843), lid van de reserve schutterij van de Grietenij Wonseradeel (1832), turfschipper op het tjalkschip "Hoop op Zegen" (1863) te Witmarsum, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 18 mrt 1826 met Lamkje Hessels Gortstra, dr. van Hessel Sypes Gortstra en Akke Koops Bos, geb. te Oldelamer [fr] op 29 apr 1804, ged. te Oldelamer [fr] op 27 mei 1804, ovl. (63 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 8 jul 1867. 
 Jochum Seekles koopt op 16 oktober 1863 van zijn zoon Saeckle een tjalkje, geheten "Hoop op Zegen".
Wegens het overlijden van Jochum Saekle Seekles wordt op 8 augustus 1874 onder nr. 124a/2.8871 de aangifte van nalatenschap geregistreerd.
Uit de memorie inzake het recht van successie blijkt, dat Jochum sinds het overlijden van Lamke het vruchtgebruik der nalatenschap bezat (zie testament dd. 23 augustus 1849 voor notaris Kuiper te Bolsward).
Tot de nalatenschap behoorden de navolgende vastigheden:
1. een huis in Witmarsum met daarbij aangebouwde kamers, kad. sectie B 177, 1093-1095.
2. 8/14 gedeelten in 3 huizen te Witmarsum, kad. sectie B 166, 199 en 200.
3. 8/14 gedeelte in een huis te Pingjum, kad. sectie A no. 7.
De nalatenschap wordt verdeeld tussen de 6 kinderen en 5 kleinkinderen. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Sibbeltje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 13 aug 1826, ovl. (82 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 31 okt 1908, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 24 mei 1851 met Schelte Pieters Hilarides, zn. van Pieter Pieters Hilarides en Baukjen Scheltes Hilarides, geb. te Pingjum [fr] op 24 jun 1817, boerenknecht (1851), landbouwer (1873), ovl. (87 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 30 okt 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hessel Jochums Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 2 jul 1828, soldaat bij het 8e regiment Infanterie (1848-1852), turfschipper (1853-1861), koopman (1866), eigenaar/kastelein/concertzaalhouder op het logement de "Nieuwe drie Roemers" te Roordahuizum (1871), omnibushouder van een wagendienst tussen Sneek en Leeuwarden (1871), lid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Roordahuizum (1875-1879), lid van de vereniging "Het Friesch Paardenstamboek"(1879-1887), hengstenhouder (1876), eigenaar van de stamboekhengsten "Oscar" (1882) en "Graaf Adolf" (1884), eigenaar/kastelein van het logement "Spoorzicht" in de Schrans onder Huizum (1885-1892), ovl. (63 jaar oud) te Huizum [fr] op 1 mrt 1892, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (1) te Wonseradeel [fr] op 18 feb 1854 met Angenita Catharina Gijsen, dr. van Johannes Frederik Gijsen en Francina de Ruiter, geb. te Rinsumageest [fr] op 22 sep 1834, naaister (1859), ovl. (24 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 18 jul 1859. 
   Hessel Jochums Seekles werd geboren op 2 juli 1828 te Witmarsum als oudste zoon van Jochum Saekle Seekles (1804-1873) en Lamkje Hessels Gortstra (1804-1867). Hij overleed te Huizum op 1 maart 1892.
Zijn jeugdjaren bracht Hessel door in Witmarsum, de hoofdplaats van de gemeente Wonseradeel. Hij groeide op in een groot gezin; van de tien kinderen werden er zeven volwassen. Alleen zijn zusjes Antje (1834-1835) en Grietje (1841-1844) en zijn broertje Meindert (1845-1847) overleden op jonge leeftijd.
Hoogstwaarschijnlijk woonde Hessel in een van de huizen, die grootvader Saekle Seekles in 1803 had aangekocht. Na diens overlijden in 1835 en dat van grootmoeder Sibbeltje Jochums Hibma in 1838 slaagde vader Jochum erin zijn aandeel in dat bezit verder uit te breiden. Op 7 augustus 1838 kocht hij de nog resterende 5/6 gedeelten in die twee huizen van de overige erfgenamen.
Of Hessel de lagere school in Witmarsum heeft gevolgd is niet bekend. Als zoon van een turfschipper zal van een geregeld schoolbezoek niet veel terecht zijn gekomen. Aangenomen mag worden dat hij al op jeugdige leeftijd de Friese en Overijsselse binnenwateren heeft bevaren; van veengebied naar afzetgebied. Toch was er zeker voldoende geloegenheid om een.
schoolopleiding te volgen. Zijn ouders bezaten immers een huis in Witmarsum en behoorden niet tot het zogenaamde gilde van varende turfschippers zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Een paar dagen voor zijn twintigste verjaardag in 1848 werd Hessel als gewoon soldaat ingelijfd bij het 8e Regiment Infanterie. Bij aankomst in het korps had hij een lengte van 1m 69. Zijn signalement luidde: bruine haren en wenkbrauwen, blauwe ogen, verder geen merkbare tekenen of tatoeages op armen en benen. Hessel verliet de militaire dienst in 1852.
In de nacht van 28 op 29 maart 1853 vond in de herberg " de Zwaan" te Witmarsum een vechtpartij plaats tussen Hessel en een zekere Reinder Durks van der Ploeg, 32 jaar oud en afkomstig uit Pingjum. Hessel had Reinder aangevallen, bij de das gegrepen en in de kleine vinger van de linkerhand gebeten. De aanleiding tot deze onenigheid vormde een dans met het vaste vriendinnetje van Hessel. Hoewel Reinder beweerde dat het meisje had gezegd toestemming te hebben, ontstak de licht beschonken Hessel in woede. Hij bevond zich in een ander vertrek van de herberg toen een van zijn vrienden hem toeriep: " Gij zijt een aap, Uw meid danst met een ander". Deze "act of passion" leidde er uiteindelijk toe, dat Hessel op 4 mei 1853 door de Arrondissementsrechtbank te Sneek tot een gevangenisstraf van veertien dagen werd veroordeeld. Hij moest tevens de kosten van het proces betalen.
Op 18 februari 1854 vierde de familie Seekles een dubbele bruiloft. Zowel Hessel als zijn 21-jarige zuster Sipkje traden op die dag in het huwelijk. Hessel trouwde met de 19 jaar jonge Angenita Catharina Gijsen; was zij de femme fatale uit 1853?. Dit huwelijk was slechts een kort leven beschoren. Angenita overleed te Witmarsum op 18 juli 1859, 24 jaar jong.
Hessel vestigde zich na Angenita`s dood in 1860 te Bolsward. Daar leerde hij de 35-jarige weduwe Beitske Hessels Wijnstra kennen, met wie hij op 17 maart 1861 te Bolsward trouwde. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te Bolsward [fr] op 28 feb 1861, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) te Bolsward [fr] op 17 mrt 1861, (Gescheiden van tafel en bed te Leeuwarden [fr] op 9 jun 1887) met Beitske Hessels Wijnstra, dr. van Hessel Jans Wijnstra en Wiepkjen Oenes Wagenaar, geb. te Wolsum [fr] op 1 mei 1826, ovl. (91 jaar oud) te Sneek [fr] op 18 jun 1917. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Akke Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 26 okt 1830, ovl. (78 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 10 nov 1908, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 17 apr 1852 met Gerben van der Velde, zn. van Rein Meintzes van der Velde en Janke Gerbens van Sloten, geb. te Leeuwarden [fr] op 13 feb 1830, schipper (1873), ovl. (80 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 3 okt 1910. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Sipkje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 13 nov 1832, winkelhoudster (1854), ovl. (40 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 15 jul 1873, tr. (beiden 21 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 18 feb 1854 met Sybren Jans Jansen, zn. van Jaan Baukes Jansen en Bakke Jetzes Reitsma, geb. te Witmarsum [fr] op 17 okt 1832, boerenknecht (1854), gardenier (1873), veehouder/veehandelaar (1882) emigreert op 3.4.1882 naar de Verenigde Staten van Amerika, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Osceola [mi, Verenigde Staten] circa 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Antje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 22 dec 1834, ovl. (2 maanden oud) te Witmarsum [fr] op 8 mrt 1835. 
  6.  Saekle Jochums Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 31 jan 1836, ovl. (62 jaar oud) te Kloosterveen (Smilde) [dr] op 17 aug 1898, volgt VIe
  7.  Antje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 16 sep 1838, ovl. (72 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 22 jun 1911, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 15 mrt 1860 met Pieter Pietersz. Straatsma, zn. van Pieter Klazes Straatsma en Grietje Rommerts de Groot, geb. te Witmarsum [fr] op 31 mrt 1835, timmerknecht (1860), timmerman (1873), winkelier, ovl. (57 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 14 jan 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Grietje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 10 sep 1841, ovl. (5 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 26 aug 1847. 
  9.  Meindert Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 4 sep 1845, ovl. (1 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 26 aug 1847. 
  10.  Doodgeb. kind Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 8 nov 1847. 
  11.  Grietje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 26 mei 1849, ovl. (75 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 16 jul 1924, tr. (resp. 19 en 29 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 29 okt 1868 met Harke Sjeerps Bleeker, zn. van Sjerp Harkes Bleeker en Meike Broers Boonstra, geb. te Pingjum [fr] op 24 mei 1839, schipper (1868), timmerknecht (1877), timmerman (1880), ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 8 jul 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie VI

VIa.  Saekle Sipkes Seekles, zn. van Sipke Saekeles Seekles (Va) en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 19 jun 1819, ovl. (34 jaar oud) te St. Petersburg [Russian Federation] op 12 sep 1853, begr. te St. Petersburg [Russian Federation] op het kerkhof "Wolkowa" op 24 sep 1853, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 14 sep 1839 met Bruintje Gerbens van der Kooy, dr. van Gerben Ruurds van der Kooy en Peerk Willems Ybema, geb. te Ferwoude [fr] op 14 jul 1820, ovl. (64 jaar oud) te Molkwerum [fr] op 9 nov 1884. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Antje Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 10 aug 1840, dienstbode te Workum, ovl. (93 jaar oud) te Sneek [fr] op 24 jun 1934, tr. (resp. 22 en 33 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 23 nov 1862 met Gerrit Lammerts Roodhof, zn. van Lammert Harmens Roodhof en Marijke Jans Schaper, geb. te Bakhuizen [fr] op 4 dec 1828, boerenarbeider (1862), koemelker (1912), ovl. (83 jaar oud) te Wymbritseradeel [fr] op 6 feb 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pierkjen Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 21 dec 1841, ovl. (5 maanden oud) te Wonseradeel [fr] op 22 mei 1842. 
  3.  Gerben Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 1 mrt 1843, ovl. (3 maanden oud) te Wonseradeel [fr] op 3 jun 1843. 
  4.  Gerben Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 27 feb 1845, ovl. (2 maanden oud) te Wonseradeel [fr] op 26 mei 1845. 
  5.  Gerben Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 6 apr 1846, ovl. (3 maanden oud) te Wonseradeel [fr] op 6 jul 1846. 
  6.  Sipke Saekle Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 8 sep 1847, olieslagersknecht (1876), winkelier te Molkwerum, ovl. (38 jaar oud) te Molkwerum [fr] op 8 dec 1885, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Hemelumer Oldeferd [fr] op 1 sep 1876 met Akke Schaap, dr. van Harmen Ruurds Schaap en Femmigje Tjittes de Boer, geb. te Oudega [fr] op 24 mei 1854, naaister, ovl. (36 jaar oud) te Wymbritseradeel [fr] op 21 feb 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Gerben Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 10 jan 1849, ovl. (17 dagen oud) te Wonseradeel [fr] op 27 jan 1849. 
  8.  Gerben Seekles, geb. te Wonseradeel [fr] op 3 jul 1851, ovl. (4 maanden oud) te Wonseradeel [fr] op 7 nov 1851. 
  Bruintje Gerbens van der Kooy, dr. van Gerben Ruurds van der Kooy en Peerk Willems Ybema, tr. (resp. 35 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Wonseradeel [fr] op 8 nov 1855 met Cornelis Pieters Hartog, geb. te Assendeft circa 1824, olijmakersknecht te Makkum, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Molkwerum [fr] op 11 sep 1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIb.  Jetze Seekles, zn. van Sipke Saekeles Seekles (Va) en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 9 jun 1821, turfschipper te Gaast, arbeider (1863-1867), ovl. (46 jaar oud) te Gaast [fr] op 6 sep 1867, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (1) te Wonseradeel [fr] op 9 jun 1849 met Jannetje Annes de Boer, dr. van Anne Douwes de Boer en Wietske Melles Drost, geb. te Gaast [fr] op 1 dec 1825, naaister, ovl. (36 jaar oud) te Gaast [fr] op 7 nov 1862. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Wytske Seekles, geb. te Gaast [fr] op 16 dec 1850, dienstmeid (1876), ovl. (71 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 30 okt 1922, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 22 jun 1876 met Dooitske Dijkstra, zn. van Rients Dooitses Dijkstra en IJltje Tjebbes van Dijk, geb. te Makkum [fr] op 14 jan 1845, schippersknecht, ovl. (78 jaar oud) te Makkum [fr] op 19 jun 1923. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sipkes Jetzes Seekles, geb. te Gaast [fr] op 28 sep 1852, ovl. (87 jaar oud) te Makkum [fr] op 9 feb 1940, volgt VIIa
  3.  Anne Jetzes Seekles, geb. te Gaast [fr] op 6 feb 1855, ovl. (80 jaar oud) te Workum [fr] op 22 jul 1935, volgt VIIb
  4.  Antje Seekles, geb. te Gaast [fr] op 10 sep 1857, schoolleerling (1872), dienstmeid (1883), ovl. (76 jaar oud) te Franeker [fr] op 5 jan 1934, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 23 jun 1883 met Petrus Josephus Cappendijck, zn. van Andreas Cappendijck en Melanie Lambrecht, geb. te Kieldrecht [ov, België] op 31 dec 1850, arbeider (1883), ovl. (78 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 22 feb 1929. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hendrik Seekles, geb. te Gaast [fr] op 23 jul 1861, ovl. (1 jaar oud) te Gaast [fr] op 4 mrt 1863. 


  Jetze Seekles, tr. (resp. 41 en 39 jaar oud) (2) te Wonseradeel [fr] op 9 mei 1863 met Freerkje Lubbronk, dr. van N.N. en Hinke Douwes Lubbronk, geb. te Wommels [fr] op 13 jan 1824, dienstmeid, ovl. (73 jaar oud) te Workum [fr] op 12 apr 1897. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrik Seekles, geb. te Gaast [fr] op 29 jun 1864, ovl. (3 jaar oud) te Gaast [fr] op 31 jan 1868. 
  2.  Klaaske Seekles, geb. te Gaast [fr] op 9 nov 1865 . Later, dienstbode te Workum (1875-1891), ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1929, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Paterson [nj, Verenigde Staten] op 3 jun 1891 met Jappe de Vries, zn. van Pieter de Vries en Ymkje Hartman Sjoerds, geb. te Workum [fr] op 15 dec 1862, ovl. (66 jaar oud) te Workum [fr] op 2 jan 1929. 
   Ze emigreren op 20.4.1891 naar Midland Park, New Jersey. Later verhuisd naar Redlands, Californië. In 1920 teruggekeerd naar Nederland. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIc.  Oepke Sipkes Saekeles, zn. van Sipke Saekeles Seekles (Va) en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 19 mei 1823, turf- en praamschipper op het tjalkschip "De Jonge Janna" (1859), Schipper, ovl. (64 jaar oud) te Harlingen [fr] op 26 nov 1887, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 22 jun 1850 met Aafke Foppes van Gunst, dr. van Foppe Thysens van Gunst en Janna Jans Posthuma, geb. te Gaast [fr] op 7 sep 1829, ged. te Gaast [fr] op 4 mei 1850, Naaister, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 18 dec 1901. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sipke Oepkes Seekles, geb. te Gaast [fr] op 8 apr 1851, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22 jan 1939, volgt VIIc
  2.  Janna Seekles, geb. te Almenum [fr] op 22 aug 1853, ovl. (34 jaar oud) te Haarlem [nh] op 28 jan 1888, tr. (resp. 31 en 39 jaar oud) te Harlingen [fr] op 11 jun 1885 met Jan ten Post, zn. van Henderkien Klaassens ten Post, geb. te Groningen [gr] op 1 aug 1845, ziekenoppasser, ovl. (59 jaar oud) te Harderwijk [ge] op 27 nov 1904. 
   natuurlijk erkende zoon. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Foppe Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 31 jan 1863, ovl. (82 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 11 mrt 1945, volgt VIId
  4.  Saekle Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 28 mrt 1865, ovl. (31 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 7 feb 1897. 
  5.  Jan Seekles, geb. te Harlingen [fr] op 12 aug 1868, ovl. (50 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 22 nov 1918. VId.  Sybren Sipkesz. Seekles, zn. van Sipke Saekeles Seekles (Va) en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 19 sep 1828, schipper en boereknecht te Gaast en Kimswerd (1852), kooiker (1881), gardenier (1882-1883) en winkelier (1898-1906) te Idsegahuizum, kerkvoogd van de Hervormde gemeente Idsegahuizum/Piaam (1888-1891), ovl. (77 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 25 jun 1906, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 16 mei 1852 met Hielkje Sjoerds Bijlsma, dr. van Sjoerds Joostes Bijlsma en Hemkjen Johannes de Boer, geb. te Gaast [fr] op 8 jan 1831, dienstmeid te Piaam, ovl. (67 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 27 nov 1898. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jetze Sibrens Seekles, geb. te Gaast [fr] op 24 jan 1853, ovl. (57 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 11 jun 1910, volgt VIIe
  2.  Hempkje Seekles, geb. te Gaast [fr] op 10 mrt 1857, ged. te Gaast [fr] op 10 apr 1857, dienstmeid (1882), ovl. (37 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 16 aug 1894, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 6 mei 1882 met Bouwe Everts Strandstra, zn. van Evert Bouwens Strandstra en Jacoba Freerks Kleiterp, geb. te Cornwerd [fr] op 5 dec 1855, visser en arbeider, ovl. (55 jaar oud) te Makkum [fr] op 24 apr 1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Sipke Seekles, geb. te Gaast [fr] op 18 jan 1859, ovl. (3 maanden oud) te Idsegahuizum [fr] op 4 mei 1859. 
  4.  Sjoerd Sibrens Seekles, geb. te Gaast [fr] op 26 mei 1861, ovl. (72 jaar oud) te Zurich [fr] op 9 jun 1933, volgt VIIf
  5.  Antje Seekles, geb. te Gaast [fr] op 10 nov 1866, ged. te Gaast [fr] op 23 dec 1866, ovl. (1 jaar oud) te Gaast [fr] op 13 mrt 1868. 
  6.  Antje Seekles, geb. te Gaast [fr] op 27 mrt 1869, dienstmeid, ovl. (74 jaar oud) te Köln-Bayenthal [nw, Duitsland] Duitsland op 4 mei 1943, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 10 mei 1890 met Evert Nawijn, zn. van Arjen Everts Nawijn en Taetske Jelles Reinsma, geb. te Schraard [fr] op 27 feb 1867, arbeider (1901), oud melker, ovl. (77 jaar oud) te Düsseldorf [nw, Duitsland] op 15 okt 1944. 
   emigreert op 30.11.1909 naar Duitsland. 
   Dit echtpaar woonde in de Horst Wessel strasse 34 te Holzweiler. Godsdienst: Evangelisch. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIe.  Saekle Jochums Seekles, zn. van Jochum Saekle Seekles (Vb) en Lamkje Hessels Gortstra, geb. te Witmarsum [fr] op 31 jan 1836, turfschipper op het tjalkschip "de drie Gebroeders" (1869), turfschipper op tjalkje "Hoop op Zegen"(1858-1863), ovl. (62 jaar oud) te Kloosterveen (Smilde) [dr] op 17 aug 1898, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 17 jun 1858 met Trijntje Jans van de Velde, dr. van Jan Willems van de Velde en Hendrikje Strik, geb. te Kloosterveen (Smilde) [dr] op 5 mrt 1833, ovl. (68 jaar oud) te Kloosterveen (Smilde) [dr] op 2 apr 1901. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Lamkjen Seekles, geb. te Oldemarkt [ov] op 20 apr 1859, dienstbode bij haar oom Hessel Jochums Seekles te Roordahuizum (1879-1883) en dienstbode bij ds. J.G, ovl. (72 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 29 sep 1931, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) te Leeuwarderadeel [fr] op 19 mei 1883 met Wybren Dijkstra, zn. van Gerben Wybrens Dijkstra en Akke Luitzen Oevering, geb. te Wirdum [fr] op 21 mrt 1856, timmerman, ovl. (28 jaar oud) te Groningen [gr] op 3 jun 1884. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (2) te Hindeloopen [fr] op 27 dec 1885 met Lolke Hendriks Smid, zn. van Hendrik Lolkes Smid en Hieke Wabes Visser, geb. te Hindeloopen [fr] op 3 jul 1854, landbouwer, winkelier (1901), ovl. (86 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 9 mrt 1941. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henderika Seekles, geb. te Smilde [dr] op 25 jun 1860, huishoudster/dienstbode, ovl. (74 jaar oud) te Amersfoort [ut] op 21 dec 1934, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) te Hindeloopen [fr] op 11 apr 1886 met Titte Smid, zn. van Hendrik Lolkes Smid en Hieke Wabes Visser, geb. te Hindeloopen [fr] op 15 sep 1858, gemeente-ontvanger te Hindeloopen, ovl. (28 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 6 jun 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) (2) te Bolsward [fr] op 24 nov 1889 met Klaas Reitsma, zn. van Klaaske Douwes Reitsma, geb. te Exmorra [fr] op 13 jan 1867, stalknecht (1889), brievenbesteller (1890), conducteur der brievenmalen (1901-1904), ovl. (64 jaar oud) te Leeuwarderadeel [fr] op 10 feb 1931. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jochum Seekles, geb. te Bolsward [fr] op 11 sep 1861, turfschipper, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 18 jul 1933, tr. (resp. 28 en 46 jaar oud) te Bolsward [fr] op 16 mei 1890, (gesch. te Leeuwarden [fr] op 15 sep 1892) met Ruurdje Piersma, dr. van Pieter Luitzens Piersma en Sjoukje Jacobs Hokwerda, geb. te Nijland [fr] op 21 jan 1844, dienstbode te Roordahuizum (1883), ovl. (78 jaar oud) te Bolsward [fr] op 5 okt 1922. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Willem Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 31 mrt 1863, soldaat, infanterist en fuselier bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (1888-1898), los werk, ovl. (45 jaar oud) te Ermelo [ge] op 25 okt 1908. 
   Militaire staat van dienst: 
   - Als nummerverwisselaar met W. Klinkenberg van de lichting 1883 uit de gemeente Leeuwarden, op 7 mei 1883 ingedeeld bij het korps Pontonniers (stamboeknr. 2978). Laatste woonplaats Bolsward, lengte 1.691, ovaal aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin en blonde haren en wenkbrouwen. 
   - 19 okt. 1885 als huzaar bij het 1e regt. Huzaren overgenomen (stamboeknr. 12851),opgenomen voor een vrijwillige verbintenis voor 6 jaar met Fl. 60,= premie. 
   - Op 4 sept. 1886 als soldaat bij het koloniaal werfdepot met een nieuwe verbintenis voor 6 jaar bij de koloniale troepen. 
   - Op 13 oktober 1886 geembarkeerd te Amsterdam aan boord van het stoomschip "Prins Alexander". Gedebarkeerd te Padang op 20 november 1886 en geplaatst bij het 4e Depot Bataljon. 
   - gedurende de jaren 1887, 1890, 1891 en 1896 betrokken bij gevechtshandelingen in Atjeh, vocht tijdens de maanden augustus, september en oktober 1889 aan Sumatra's westkust en nam in 1894 deel aan de militaire expeditie naar Lombok. 
   - Vertrok op 21 oktober 1898 aan boord van het stoomschip "Gedé" naar nederland. 
   - Hij was fuselier van het 2e batt. infanterie bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger,(1888 1898). 
   - Drager van de bronzen (1892) en zilveren medaille (1897) voor krijgsverrichtingen tegen Atjeh. 
   - Drager van het Lombokkruis (1894). 
  5.  Sibbeltje Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 11 nov 1864, kamerverhuurster (1911) te Amsterdam, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 21 jan 1929,  
   Tijdens een verblijf in Engeland raakte zij in verwachting. De vader, een bekende Engelse portretschilder, erkende het kind niet. Het kreeg een opvoeding op een kostschool. Zij nam haar zoon toen mee naar Nederland.
Sibbeltje Seekles vertrekt op 18 april 1885 vanuit Bolsward naar Amsterdam. Zij wordt op 12 maart 1896 in het bevolkingsregister van Amsterdam ingeschreven als komende van New York; drie maanden later, te weten op 2 juni 1896 wordt ze wederom uitgeschreven als gaande naar New York.
Sibbeltje komt samen met haar zoon met de Obdam aan in de Verenigde Staten van Amerika op 2 juni 1896. (passenger record Ellis Island).
Volgens het bevolkingregister van Leeuwarden vestigt Sibbeltje Seekles zich in Leeuwarden op 26 augustus 1901 vanuit New York. Zij vertrekt op 13 december 1901 naar Amsterdam. Tijdens haar verblijf in Leeuwarden woonde ze bij haar zuster Hendrika Seekles en haar man Klaas Reitsma. Haar broer Jan Willem Seekles, die ook bij zijn zuster heeft ingewoond, was al op 17 april 1900 naar Amsterdam vertrokken.
Sibbeltje was een rijke vrouw en strooide in het Vondelpark te Amsterdam met geld. een zoon, tr. met William Croonheim, ovl. voor 1929. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Hessel Seekles, geb. te Witmarsum [fr] op 3 sep 1866, fuselier van het 5e batt. infanterie bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger,(1891-1893), en schippersknecht (1893-1900), gedetineerde in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen te drenthe (28.5.1897 - 18.3.1898), ovl. (33 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [nb] op 25 mrt 1900. 
   Militaire staat van dienst: 
   - op 2 juli 1891 ingedeeld bij het 6e Regiment Infanterie, als plaatsvervanger voor W. Dijksterhuis. 
   - op 8 augustus 1891 gedetacheerd bij de landmacht in Nederlandsch-Indie, voor 2 jaar. 
   - op 24 oktober 1891 geembarkeerd te Amsterdam aan boord van het stoomschip "Conrad". 
   - op 3 november 1892 overgegaan naar het KNIL met een vrijwillige verbintenis voor 6 jaren. 
   - op 3 december 1892 gedaagd voor de krijgsraad te Samarang en wegens insubordinatie door woord en gebaar op 20 januari 1893 veroordeeld tot 3 maanden militaire detentie. 
   - op 6 juni 1893 ongeschikt verklaard wegens een matige verstijving van de wijsvinger van de rechterhand voor verdere aktieve militaire dienst. 
   Niet genegen om over te gaan tot de hospitaaldienst. 
   - op 22 juni 1893 naar Nederland vertrokken aan boord van het stoomschip "Prinses Wilhelmina". 
  7.  Hendrik Seekles, geb. te Groningen [gr] op 12 apr 1873, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 1 aug 1943, volgt VIIg
  8.  Akke Seekles, geb. te Smilde [dr] op 7 aug 1874, dienstbode te Groningen (1895-1898), ovl. (94 jaar oud) te Assen [dr] op 9 dec 1968, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Smilde [dr] op 4 nov 1898 met Anne Mijloff, zn. van Bonne Mijloff en Aaltje Bosma, geb. te Smilde [dr] op 19 jun 1872, smid (1898-1901), ovl. (74 jaar oud) te Hoogeveen [dr] op 29 nov 1946. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie VII

VIIa.  Sipkes Jetzes Seekles, zn. van Jetze Seekles (VIb) (turfschipper te Gaast, arbeider (1863-1867)) en Jannetje Annes de Boer (naaister), geb. te Gaast [fr] op 28 sep 1852, vracht- of boderijder met de hondenkar op Workum en winkelier in groente- en kruidenierswaren te Mak, ovl. (87 jaar oud) te Makkum [fr] op 9 feb 1940, begr. te Makkum [fr], tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 28 mei 1881 met Wopkjen Bakker, dr. van Jacob Wopkes Bakker en Lijsbeth Reinders Klein, geb. te Makkum [fr] op 30 jul 1858, dienstmeid (1881), ovl. (74 jaar oud) te Makkum [fr] op 12 jun 1933, begr. te Makkum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Elizabeth Seekles, geb. te Makkum [fr] op 5 mrt 1882, dienstmeid, ovl. (86 jaar oud) te Makkum [fr] op 26 apr 1968, tr. (beiden 22 jaar oud) te Makkum [fr] op 17 dec 1904 met Jouke van der Kooy, zn. van Gerben van der Kooy en Tjaltje Zijlstra, geb. te Makkum [fr] op 5 feb 1882, visser, ovl. (79 jaar oud) te Makkum [fr] op 2 feb 1962. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jetse Seekles, geb. te Makkum [fr] op 13 nov 1883, matroos, grondwerker, los arbeider, ovl. (91 jaar oud) te Harlingen [fr] op 19 feb 1975, begr. te Makkum [fr]. 
  3.  Janneke Seekles, geb. te Makkum [fr] op 20 dec 1885, ovl. (76 jaar oud) te Grand Rapids [Verenigde Staten] op 24 dec 1961, tr. met Ynze Nauta, zn. van Jan Nauta en Tjitske Ydema, geb. te Makkum [fr] op 22 apr 1886, zeeman, matroos. 
   emigreert ongehuwd naar de Verenigde Staten van Amerika met de Potsdam (25.4 .1911). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hinke Seekles, geb. te Makkum [fr] op 22 sep 1887, dienstbode, ovl. (89 jaar oud) te Bolsward [fr] op 4 nov 1976, begr. te Zurich [fr], tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 25 mei 1912 met Wiebe Kooistra, zn. van Sybren Kooistra en Anke Nauta, geb. te Ferwoude [fr] op 22 feb 1887, ovl. (90 jaar oud) te Zurich [fr] op 29 sep 1977, begr. te Zurich [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jacob Seekles, geb. te Makkum [fr] op 24 mrt 1889, papiermaker, bot- en palingvisser, ovl. (68 jaar oud) te Sneek [fr] op 19 jun 1957, begr. te Makkum [fr]. 
   Jacob bezat in 1911 een roeiboot, de WON 17, met een inhoud van 1 m3, die gebruikt werd voor botvisserij in de Zuiderzee. 
   Ingeschreven op 1-07-1911 en op 9-11-1932 doorgehaald wegens afsluiting van de Zuiderzee. 
   Jacob bezat in 1941 een houten punter uit het bouwjaar 1933. Deze boot (afm. 4,15x1,20x2,10) werd gebruikt voor bot- en palingvisserij aan denoordzijde van de Afsluitdijk nabij het Kornwerderzand. 
   De boot werd op 1-07-1941 als WON 20 ingeschreven en op 1-04-1949 uitgeschreven en gesloopt. 
  6.  Sipke Saekle Seekles, geb. te Makkum [fr] op 18 aug 1891, papiermaker, ovl. (19 jaar oud) te Makkum [fr] op 4 jul 1911. 
  7.  Reintje Seekles, geb. te Makkum [fr] op 5 okt 1893, ovl. (60 jaar oud) te Sneek [fr] op 19 nov 1953, begr. te Makkum [fr], tr. (beiden 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 6 sep 1916 met Fonger Ploegstra, zn. van Reinder Ploegstra en Wijtske de Boer, geb. te Makkum [fr] op 26 nov 1893, arbeider, ovl. (88 jaar oud) te Sneek [fr] op 15 okt 1982, begr. te Makkum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Wietske Seekles, geb. te Makkum [fr] op 3 mrt 1895, winkelierster in aardewerk te Makkum, ovl. (91 jaar oud) te Makkum [fr] op 2 feb 1987, begr. te Makkum [fr] op 7 feb 1987. 
  9.  Reinder Seekles, geb. te Makkum [fr] op 30 jun 1897, ovl. (1 jaar oud) te Makkum [fr] op 12 jun 1899. 
  10.  Antje Seekles, geb. te Makkum [fr] op 13 mrt 1900, ovl. (35 jaar oud) te Makkum [fr] op 1 jul 1935, tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 6 nov 1918 met Harmen Miedema, zn. van Sytze Miedema en Elisabeth Braaksma, geb. te Hallum [fr] op 7 sep 1898, arbeider, koopman, taxateur, pensionhouder, ovl. (72 jaar oud) te Harlingen [fr] op 9 jan 1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIb.  Anne Jetzes Seekles, zn. van Jetze Seekles (VIb) (turfschipper te Gaast, arbeider (1863-1867)) en Jannetje Annes de Boer (naaister), geb. te Gaast [fr] op 6 feb 1855, boerenknecht (1861-1875), arbeider (1875-1900),koopman/winkelier in kruidenierswaren (1890-1920) te Workum, ovl. (80 jaar oud) te Workum [fr] op 22 jul 1935, begr. te Workum [fr], tr. (beiden 23 jaar oud) te Workum [fr] op 5 mei 1878 met Antje Duyes de Boer, dr. van Duye Ykes de Boer en Marighien Harings Veldstra, geb. te Stavoren [fr] op 12 jan 1855, ovl. (71 jaar oud) te Workum [fr] op 10 jan 1927, begr. te Workum [fr]. 
 was eigenaar van de behuizinge F37. Hij huurde het pand F61. Hij was kiesgerechtigde voor de Kamer der Staten en de gemeenteraad. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Janneke Seekles, geb. te Workum [fr] op 5 jan 1879, ovl. (75 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 13 jan 1954, tr. (beiden 22 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 14 dec 1901 met Anne Thones Glashouwer, zn. van Thones Glashouwer en An Valk, geb. te Hindeloopen [fr] op 23 jan 1879, scheepstimmerman (1905), ovl. (81 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 3 jul 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margje Seekles, geb. te Workum [fr] op 15 mei 1880, dienstmeid, ovl. (82 jaar oud) te Enkhuizen [nh] op 6 mrt 1963, begr. te Hindeloopen [fr], tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 4 aug 1900 met Tjeerd Gerlsma, zn. van Pieter Tjeerds Gerlsma en Antje Piebes Dikkes, geb. te Hindeloopen [fr] op 12 nov 1877, scheepstimmerman (1905), ovl. (62 jaar oud) te Hindeloopen [fr] op 27 feb 1940. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jetze Annes Seekles, geb. te Workum [fr] op 25 mrt 1882, ovl. (48 jaar oud) te Workum [fr] op 15 okt 1930, volgt VIIIa
  4.  Duye Seekles, geb. te Workum [fr] op 26 okt 1883, ovl. (1 jaar oud) te Workum [fr] op 16 mei 1885. 
  5.  Duye Seekles, geb. te Workum [fr] op 11 mrt 1886, ovl. (1 jaar oud) te Workum [fr] op 28 mei 1887. 
  6.  Duye Annes Seekles, geb. te Workum [fr] op 21 aug 1887, ovl. (60 jaar oud) te IJlst [fr] op 14 mrt 1948, volgt VIIIb
  7.  Hendrik Seekles, geb. te Workum [fr] op 1 apr 1890, ovl. (4 maanden oud) te Workum [fr] op 2 aug 1890. 
  8.  Hendrik Seekles, geb. op 25 mei 1892, ovl. (11 maanden oud) op 20 mei 1893. 
  9.  Klaske Seekles, geb. te Workum [fr] op 12 feb 1895, ovl. (83 jaar oud) te Sneek [fr] op 13 mei 1978, begr. te Workum [fr], tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Workum [fr] op 3 jun 1916 met Pieter Nijenhuis, zn. van Jacobus Nijenhuis en Trijntje Bruinsma, geb. te Workum [fr] op 13 mei 1890, betonwerker, ovl. (82 jaar oud) te Sneek [fr] op 30 jul 1972. Uit dit huwelijk een zoon. 
  10.  Johanna Seekles, geb. te Workum [fr] op 26 sep 1896, ovl. (5 maanden oud) te Workum [fr] op 13 mrt 1897. VIIc.  Sipke Oepkes Seekles, zn. van Oepke Sipkes Saekeles (VIc) en Aafke Foppes van Gunst, geb. te Gaast [fr] op 8 apr 1851, turfschippersknecht, varensgezel op de stoomboot "Cruquius", dekknecht op een rijksdirektievaartuig (1879-1901), stoombootkapitein op het Rijkswaterstaatvaartuig "P.Caland" vh "Achilles" (1901 1911), ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22 jan 1939, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Kimswerd [fr] op 22 mei 1875 met Grietje Post, dr. van Oege Joukes Post en Maaike Meinderts Steensma, geb. te Kimswerd [fr] op 8 jul 1851, ovl. (42 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 5 jul 1894. 
 Sipke Seekles vestigt zich op 28 juli 1879 vanuit Harlingen in wijk C. nr. 81 te 's-Gravenzande.
Zijn broers Saeckle en Foppe zijn als varensgezellen tevens meegekomen.
Foppe Seekles (IIb) vertrekt op 4 september 1888 naar Sliedrecht.
Negen jaar later vestigt ook moeder Aafke Foppesdr. van Gunst zich met haar jongste (19 jaar) zoon Jan in 's-Gravenzande.
Saekle voegt zich bij hen en samen betrekken ze een woning in wijk A. nr. 271.
Sipke Seekles was:
- drager van de bronzen medaille voor uitmuntende ijver en plichtsbetrachting van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid (1903).
- drager van de bronzen medaille in de Orde van Oranje-Nassau (1893). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aafke Seekles, geb. te Makkum [fr] op 17 jan 1876, ovl. (56 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 26 sep 1932, tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 18 nov 1897 met Hendrik Vink, zn. van Dirk Vink (scheepsmaker) en Anna Maria Mensen, geb. te Dordrecht [zh] op 27 jun 1866, sigarenmaker, tapper (1897), ovl. (48 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 12 aug 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Oepke Seekles, geb. te Schettens [fr] op 27 mrt 1877, ovl. (22 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 8 sep 1899. 
  3.  Maria Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 aug 1879, werkzaam bij de vereniging tot bestrijding der tuberculose KNCV te Rotterdam (1907-1935), ovl. (99 jaar oud) te Berkel [zh] op 28 jul 1979, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 sep 1903 met Johannes van den Ende, zn. van Johannes van den Ende en Agatha Boon, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 14 okt 1874, bootwerker, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31 mrt 1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jouke Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 16 mei 1881, ovl. (19 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 1 jun 1900. 
  5.  Jan Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 jul 1883, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 apr 1960, volgt VIIIc
  6.  Grietje Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 16 mei 1885, dienstbode te 's-Gravenhage (1914-1918), sigarenwinkelhoudster te Rotterdam (1934), houdster van een koffie/thee/tabakswinkel langs de deur (1935-1940), ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 4 jul 1965, otr. te Rotterdam [zh] op 8 mei 1918, tr. (resp. 33 en 44 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 29 mei 1918 met Hubert Oscar Henri Heijnen, zn. van Hendrikus Johannes Hubertus Heijnen en Catharina Elisabeth Moors, geb. te Roermond [li] op 3 nov 1873, sigarenwinkelier, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam [zh] verongelukt met motor op 6 nov 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Foppe Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 mei 1887, ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 8 mei 1967, volgt VIIId
  8.  Sipke Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 jul 1890, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 feb 1961, volgt VIIIe


  Sipke Oepkes Seekles, tr. (resp. 44 en 40 jaar oud) (2) te Dordrecht [zh] op 5 mrt 1896 met Christina Sophia Hennekes, dr. van Laurens Hennekes en Maria van Eck, geb. te Dordrecht [zh] op 5 nov 1855, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 26 sep 1936. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Laurens Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 apr 1897, ovl. (81 jaar oud) te Groningen [gr] op 4 mrt 1979, volgt VIIIf
  2.  Christina Sophia Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 2 jul 1898, Rijksklerk bij Inspectie Directe Belastingen 1e afdeling te Leiden (1920-1924), ovl. (79 jaar oud) te Zaanstad [nh] op 19 feb 1978, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 20 mei 1925 met Gerhardus Hermann Gerdes, zn. van Gerhardus Gerdes en Geertruida Tobina Pas, geb. te Onstwedde [gr] op 26 mrt 1896, (adj.) commies bij de Inspectie der Directe Belastingen, ovl. (74 jaar oud) te Koog aan de Zaan [nh] op 15 jan 1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Christina Sophia Hennekes, dr. van Laurens Hennekes en Maria van Eck, tr. (resp. 35 en 49 jaar oud) (1) te Dordrecht [zh] op 13 mei 1891 met Willem Landmeeter, zn. van Willem Landmeter en Ida Elisabeth van der Steenhoven, geb. te Dordrecht [zh] op 5 jan 1842, winkelknecht, ovl. (50 jaar oud) te Dordrecht [zh] op 2 aug 1892. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIId.   Foppe Seekles, zn. van Oepke Sipkes Saekeles (VIc) en Aafke Foppes van Gunst, geb. te Kimswerd [fr] op 31 jan 1863, varensgezel, bootwerker, transport-arbeider, stuurman bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "President van Heel" (1895-1922), Transportarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Gorinchem [zh] op 11 mrt 1945, begr. te Gorinchem [zh] later herbegraven in Hoek van Holland op 16 mrt 19451, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Sliedrecht [zh] op 21 jul 1888 met Huibertje Kriek, dr. van Leendert Kriek en Elisabeth de Ruiter, geb. te Hardinxveld [nb] op 8 nov 1868, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 feb 1951, begr. te Hoek van Holland [zh] op 3 mrt 19511
 Foppe Seekles vervulde van 12.5.1886 tot 11.5.1893 zijn militaire diensttijd als lengte1.737, ovaal aangezicht, rond voorhoofd, grijze ogen, grote neus, gewone mond,ronde kin, blonde haren en wenkbrauwen, laatste woonplaats Harlingen; bijbeeindiging diensttijd paspoort en bewijs van goed gedrag afgegeven; de naam FoppeSeekles was onverbrekelijk verbonden met het Nederlandse reddingswezen; wat DorusRijkers voor Den Helder is geweest, was Foppe Seekles voor Hoek van Holland; hijbehoorde tot dat troepje wakkere kerels, dat altijd weer eigen leven veil had, omdat van anderen te redden; als langs de Hollandse kusten de noodklok luidde, alsde woedende Noordwester op de lage stranden beukte en het sein "schip in nood" gegeven was, trok Foppe er op uit; dan trotseerde hij de kokende branding en de het redden van schipbreukelingen; Foppe, die Fries van geboorte was, voer in zijn jongensjaren met zijn vader op de Zuiderzee en later op bijna alle Nederlandse binnenwateren; spoedig trad hij echter in dienst van de Zuidhollandse Maatschappij tot het redden van schipbreukelingen en werd hij op de stoomreddingsboot "President van Heel", welke te Hoek van Holland gestationneerd was, geplaatst; gedurende zeven en twintig jaar, van 1895 tot en met 1921, heeft hij als stuurman op deze reddingsboot gevaren en bij ontelbare scheepsrampen stond hij op zijn post; hij hield zeer nauwkeurig in een logboek bij welke reddingen verricht werden, meestal onder zéér slechte omstandigheden; het zou hier te ver voeren, al deze scheepsrampen te vermelden, doch de bekenste daarvan was ongetwijfeld de stranding van de Engelse Harwichboot "Berlin", op de Noorderpier in de nacht van 21 februari 1907; bij deze ramp verloren 129 mensen het leven, slechts vijftien konden er door Foppe en zijn mannen aan boord genomen worden; een zeer grote bijzonderheid is wel het feit, dat in al die jaren van zijn reddersloopbaan er geen enkel ongeluk met de reddingsboot gebeurde; het was daarom wel zeer tragisch, dat een jaar na zijn afscheid, in October 1921, de "President van Heel" tijdens vliegend stormweer op het Zuiderhoofd bij Hoek van Holland geworpen werd, waarbij slechts van één der opvarenden het leven kon worden gered en enkele jaren later op 16 januari 1929, de "President der Nederlanden" met man en muis verging; op 72 jarige leeftijd nam Foppe afscheid, doch zijn hart bleef bij het water, want zijn eerste wandeling 's -morgens was steeds naar de haven van Hoek van Holland en later toen hij naar Gorinchem was geëvacueerd, zocht hij nog steeds de waterkant op; helaas sloopte een ernstige ziekte de laatste jaren zijn krachten; in zijn lange loopbaan nam Seekles deel aan de redding van 564 mensenlevens; dat het kranige werk van deze stoere Hollanders wijd en zijd werd gewaardeerd, blijkt wel uit de vele bewijzen die hij naliet bij zijn overlijden; - een foto met opschrift van een Duitse toneelspeelster Johanna Gäbler uit Elberfeld, aan wier redding Foppe zelf een groot aandeel had; want terwijl hij in de woelige baren het roer van de boot hield, zag hij op de golven iets drijven, dat in de richting van de boot kwam; Foppe aarzelde geen ogenblik, sloeg een touw om een arm en liet zich hierna ver over boord zakken, waarna hij het genoegen smaakte, de dame te kunnen grijpen en geholpen door zijn kameraden aan boord van de reddingsboot te krijgen; hij accepteerde deze foto alleen, wanneer Johanna er op afgebeeld stond, zoals hij haar redde; met losse haren en in haar nachtkleding; - een fraai 18 karaats gouden horloge met ketting, hem geschonken door mevr. wed. de President van Heel; - de kleine zilveren medaille van de Kon. Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen (1901), in verband met de redding van slechts 6 van de 23 opvarenden van het Nederlandse stoomschip "Holland" op 28 januari 1901; - de grote zilveren medaille van de Kon. Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen (1903), als erkenning in diverse reddingen in 1903; - een bronzen reddingsmedaille van de Franse regering (1903), voor moed en zelfopoffering betoond bij de redding van Franse onderdanen van de vissersboot uit Boulogne "President Carnot", die op 4 oktober 1903 verging bij de ingang van de Maas; - de zilveren medaille verbonden aan de huisorde van Orde (1905), hem verleend door H.M. Koningin Wilhelmina "voor verdienste"; - de zilveren medaille van verdienste (1907), hem verleend door de koningin-moeder, H.M. Koningin Emma, naar aanleiding van zijn moedig en menslievend gedrag bij de redding op 21, 22 en 23 februari 1907 van opvarenden van het stoomschip "Berlin"; tevens ontving hij een beloning van 100 gulden; - een medaille van de Engelse regering, voor de redding van de schipbreukelingen van de "Berlin"; - de Orde van Oranje Nassau, verleend door Koningin-Moeder Emma. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Oepke Jan Seekles, geb. te Sliedrecht [zh] op 11 jan 1889, ovl. (84 jaar oud) te Delft [zh] op 27 okt 1973, volgt VIIIg
  2.   Huibertje Elisabeth Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 3 feb 1890, buffetjuffrouw (1939), linnenjufrouw op de "Volendam", winkelhoudster van "Aurora", een winkel in boter-kaas en eieren, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 20 mrt 1975, begr. te Hoek van Holland [zh] 2, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 29 sep 1911, (gesch. te 's-Gravenzande [zh] op 25 feb 1925) met Johannes de Kiewit, zn. van Johannes de Kiewit en Antje van der Kaaden, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 sep 1884, rijtuigpoetser, colporteur, ovl. (72 jaar oud) te Leiden [zh] op 6 nov 1956. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Leendert Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 mei 1891, ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 5 nov 1973, volgt VIIIh
  4.  Foppe Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 14 jul 1892, ovl. (2 maanden oud) te 's-Gravenzande [zh] op 18 sep 1892. 
  5.  Foppe Saekle Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 20 okt 1893, ovl. (7 weken oud) te 's-Gravenzande [zh] op 14 dec 1893. 
  6.  Janna Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 19 aug 1895, ovl. (6 weken oud) te 's-Gravenzande [zh] op 4 okt 1895. 
  7.  Foppe Saekle Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 27 dec 1897, ovl. (6 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 15 nov 1904. 
   heeft als jongen kou gevat en is daar aan overleden. 
  8.   Janna Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 7 jul 1899, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17 mrt 1957, begr. te Hoek van Holland [zh] 1, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 dec 1923 met Cornelis van den Berg, zn. van Pieter van den Berg en Neeltje van Mourik, geb. te Bussum [nh] op 4 dec 1898, agent bij de RVS, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 jul 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Bertus Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 23 apr 1902, ovl. (87 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 19 nov 1989, volgt VIIIi
  10.  Elisabeth Aafke Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 4 jan 1907, ovl. (95 jaar oud) te Koudekerke (Veere) [ze] op 8 feb 2002, gecr. te Middelburg [ze] op 13 feb 2002, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 31 dec 1926 met Jacob Belgraver, zn. van Hendrik Johannes Belgraver en Johanna Adriana van Schaardenburg, geb. te Dordrecht [zh] op 22 nov 1902, machinist op de grote vaart (-1929), leraar aan de Ambachtsschool te Brielle (1929-1967), leraar aan de Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen, ovl. (90 jaar oud) te Brielle [ze] op 31 jan 1993, gecr. te Rotterdam [zh] op 3 feb 1993. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Foppe Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 jun 1909, ovl. (82 jaar oud) te Roden [dr] op 5 nov 1991, volgt VIIIjVIIe.  Jetze Sibrens Seekles, zn. van Sybren Sipkesz. Seekles (VId) en Hielkje Sjoerds Bijlsma (dienstmeid te Piaam), geb. te Gaast [fr] op 24 jan 1853, ged. te Gaast [fr] op 20 mrt 1853, kooiker (1881), boerenknecht te Idsegahuizum (1879), gardenier (1901), administrerend Diaken van de Hervormde Gemeente Idsegahuizum/Piaam (1889-1897), ovl. (57 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 11 jun 1910, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 5 jun 1879 met Jeltje de Vries, dr. van Meindert Pieters de Vries en Jetske Reinders Posthumus, geb. te Idsegahuizum [fr] op 20 nov 1854, naaister (1879), ovl. (80 jaar oud) te Holwerd [fr] op 17 jun 1935. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jetske Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 23 mei 1880, organiste tijdens godsdienstoefeningen bij de Hervormde gemeente Idsegahuizum/Piaam (1895-1905), ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 2 jun 1966, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 9 aug 1902 met Durk Leyenaar, zn. van Sybren Jacobs Leyenaar en Riemke Johannes Elsma, geb. te Baarderadeel [fr] op 31 okt 1871, hoofdonderwijzer te Idsegahuizum (1902),hoofd Openbare lagere school te Firdgum (1910), ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 1 apr 1960, begr. te Idsegahuizum [fr] op 6 apr 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIf.  Sjoerd Sibrens Seekles, zn. van Sybren Sipkesz. Seekles (VId) en Hielkje Sjoerds Bijlsma (dienstmeid te Piaam), geb. te Gaast [fr] op 26 mei 1861, ged. te Gaast [fr] op 16 jun 1861, boerenknecht te Idsegahuizum, arbeider (1888), gardenier (1901), ovl. (72 jaar oud) te Zurich [fr] op 9 jun 1933, begr. te Idsegahuizum [fr], tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 12 mei 1888 met Tjitske Otte Steegenga, dr. van Otte Sieds Steegenga en Rinkje Piers Couperus, geb. te Wonseradeel [fr] op 14 dec 1865, ovl. (69 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 18 mrt 1935, begr. te Idsegahuizum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hielkje Seekles, geb. te Piaam [fr] op 20 jun 1889, ovl. (1 jaar oud) te Idsegahuizum [fr] op 9 dec 1890. 
  2.  Sibren Sjoerds Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 11 apr 1891, ovl. (78 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 17 okt 1969, volgt VIIIk
  3.  Otto Sjoerds Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 19 mrt 1893, ovl. (74 jaar oud) te Wons [fr] op 23 jun 1967, volgt VIIIl
  4.  Jetze Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 11 dec 1896, ovl. (6 maanden oud) te Idsegahuizum [fr] op 13 jun 1897. VIIg.  Hendrik Seekles, zn. van Saekle Jochums Seekles (VIe) en Trijntje Jans van de Velde, geb. te Groningen [gr] op 12 apr 1873, paardenhandelaar, huidenkoopman, scheepsjager (1902), kastelein te Smilde (1904), ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 1 aug 1943, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Assen [dr] op 15 okt 1902 met Catharina Loman, dr. van Hendrik Loman (postillon, arbeider) en Minke Iedema, geb. te Coevorden [dr] op 24 okt 1877, dienstbode (1902), ovl. (80 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23 sep 1958 akte 1909. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Catharina (Trijntje) Seekles, geb. te Smilde [dr] op 7 jun 1903, dienstbode te 's-Gravenhage (1917-1919), ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 13 aug 1979, begr. te 's-Gravenhage [zh] op 17 aug 1979, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 6 mei 1925 met Willem Carel Mallee, zn. van Gerardus Mallee en Huberta Tetro, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 7 jul 1902, wijnkopersknecht, wijnkoper, kruidenier, chauffeur, ovl. (81 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 9 feb 1984, begr. te Rijswijk [zh] op 13 feb 1984. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Mincke Seekles, geb. te Mulheim a/d Ruhr [Duitsland] op 26 mei 1906, dienstbode, ovl. (82 jaar oud) te Delft [zh] op 12 apr 1989, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 3 jun 1931 met Andries Theodorus Tillema, zn. van Andries Tillema en Theodora van den Berg, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 28 jun 1903, behanger, ovl. (40 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27 jun 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 41 en 30 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [zh] op 25 feb 1948 met Klaas Bronsema, zn. van Berend Bronsema en Anje de Haan, geb. te Bierum [zh] op 20 jul 1917, ovl. (67 jaar oud) te Zwolle [ov] op 7 nov 1984. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Lamachina Seekles, geb. te Mulheim a/d Ruhr [Duitsland] op 13 feb 1908, dienstbode, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 9 mrt 1998, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 10 dec 1930 met Andreas Wilhelmus Fitter, zn. van Johannes Andreas Fitter en Wilhelmina Sophia van Bruggen, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 jul 1905, behanger/stoffeerder, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27 jan 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johanna Seekles, geb. te Mulheim a/d Ruhr [Duitsland] op 10 jun 1909, dienstbode, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 aug 1969, tr. (beiden 23 jaar oud) te Nieuwer Amstel [nh] op 17 aug 1932 met Dirk Jan Bronk, zn. van Dirk Jan Bronk en Maagje van Veldhuizen, geb. te Haarlemmermeer [nh] op 1 dec 1908, chauffeur, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 4 apr 1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hendrika Seekles, geb. te Emlichheim [ni, Duitsland] op 22 nov 1910, dienstbode, ovl. (62 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 27 mei 1973, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 22 feb 1933 met Harry van Maanen, zn. van Cornelis van Maanen en Maria Adriana de Groot, geb. te Rotterdam [zh] op 20 okt 1911, werktuigbouwkundig ingenieur, ovl. (72 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 29 feb 1984. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jochem Saekle Seekles, geb. te Emlichheim [ni, Duitsland] op 8 aug 1912, ovl. (85 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 12 aug 1997, volgt VIIIm
  7.  Hendrik Seekles, geb. te Emlichheim [ni, Duitsland] op 28 aug 1913, ovl. (75 jaar oud) te Leidschendam [zh] op 6 mrt 1989, volgt VIIIn
  8.  Saekle Seekles, geb. te Emlichheim [ni, Duitsland] op 7 nov 1914, handelaar in antiek, oude kachels en tweedehands goederen, ovl. (82 jaar oud) te Coevorden [dr] op 6 aug 1997. 
   ongehuwd. 
  9.  Jantiena Seekles, geb. te Emlichheim [ni, Duitsland] op 27 jun 1920, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 jul 1996, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 15 jun 1942, (ontb. door vermissing te 's-Gravenhage [zh] op 28 nov 1950) met Nicolaas Adrianus Johannes Pruijt, zn. van Adrianus Johannes Pruijt en Klara Diena Bosman, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17 nov 1914, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) vermist in Polen circa 1944. 
   Nicolaas Adrianus Johannes Pruijt en Jantiena Seekles 
   vonnis Arr.Rb. 28-11-1950 bij ontstentenis van Nicolaas Adrianus Johannes Pruijt. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 36 en 48 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [zh] op 29 aug 1956 met Justinus Rauws, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29 mei 1908, ovl. (81 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 12 jul 1989. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie VIII

VIIIa.  Jetze Annes Seekles, zn. van Anne Jetzes Seekles (VIIb) (boerenknecht (1861-1875)) en Antje Duyes de Boer, geb. te Workum [fr] op 25 mrt 1882, boerenknecht (1901), lid van werkliedenvereniging "Helpt Elkander"(1911), gemeentearbeider te Workum, ovl. (48 jaar oud) te Workum [fr] op 15 okt 1930, begr. te Workum [fr], tr. (resp. 23 en 11 jaar oud) te Stavoren [fr] op 7 dec 1905 met Lijsbeth Steigenga, dr. van Attje Dirks Steigenga, geb. te Stavoren [fr] op 21 mei 1894, dienstbode te Workum (1898), ovl. (68 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 29 dec 1962, begr. te Workum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Antje Seekles, geb. te Workum [fr] op 5 jan 1906, huishoudster/dienstbode, lid van de Leewarder Gezinsbond, soldate bij het Leger des Heils, ovl. (66 jaar oud) te Heerenveen [fr] op 6 sep 1972, Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 44 en 50 jaar oud) te Haskerland [fr] op Leger des Heilswijze op 14 dec 1950 met Leendert Meester, zn. van Wolter Boldewijn Meester en Maria Latour, geb. te Rottum [gr] op 23 sep 1900, landarbeider, ovl. (83 jaar oud) te Sint Johannesga op 28 nov 1983, begr. te Rottum [gr] op 2 dec 1983. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anne Seekles, geb. te Workum [fr] op 14 mrt 1907, chauffeur, logementhouder te Alkmaar, ovl. (70 jaar oud) te Broek op Langedijk [nh] op 12 nov 1977, tr. (resp. 39 en 48 jaar oud) (1) te Alkmaar [nh] op 21 sep 1946 met Geertruida Christina de Jong, dr. van Cornelis de Jong (werkman) en Dieuwertje Nierop (dienstbode), geb. te Alkmaar [nh] op 8 apr 1898, ovl. (72 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 22 mei 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 64 en 53 jaar oud) (2) te Alkmaar [nh] op 24 feb 1972 met Marijtje Ootjers, dr. van Arie Ootjers (boekhouder) en Jantje Schagen, geb. te Oudkarspel [nh] op 3 nov 1918, ovl. (67 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 20 jun 1986. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Otsje Seekles, geb. te Workum [fr] op 3 mei 1908, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 4 feb 1991, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Workum [fr] op 27 apr 1929 met Klaas Jansz. Bakker, zn. van Jan Bakker en Foekje Veltmans, geb. te Wymbritseradeel [fr] op 17 jul 1904, boerenknecht (1929), ovl. (76 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 28 mei 1981. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jetze Seekles, geb. te Workum [fr] op 8 dec 1911, ovl. (83 jaar oud) te Workum [fr] op 5 apr 1995, volgt IXa
  5.  Duye Jetzes Seekles, geb. te Workum [fr] op 12 jul 1913, ovl. (59 jaar oud) te Sneek [fr] op 28 dec 1972, volgt IXb
  6.  Sipke Seekles, geb. te Workum [fr] op 7 nov 1914, ovl. (85 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 31 okt 2000, volgt IXc
  7.  Geeske Seekles, geb. te Workum [fr] op 29 mrt 1916, ovl. (9 maanden oud) te Workum [fr] op 31 dec 1916. 
  8.  Geeske Seekles, geb. te Workum [fr] op 21 okt 1917, ovl. (1 jaar oud) te Workum [fr] op 14 dec 1918. 
  9.  Douwtje Seekles, geb. te Workum [fr] op 24 feb 1919, ovl. (82 jaar oud) te Heerlen [li] op 5 feb 2002, gecr. te Heerlen [li] Imstenrade op 9 feb 2002, tr. (resp. 25 en 39 jaar oud) te Workum [fr] op 20 mei 1944 met Jacobus Bartholomeus Elizius Kamp, zn. van Johannes Hubertus Kamp en Geertruida Wagenmakers, geb. te Dussen [nb] op 4 nov 1904, schilder, ovl. (84 jaar oud) te Heerlen [li] op 14 jul 1989, gecr. te Heerlen [li] Imstenrade op 18 jul 1989. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Afgeschermd, tr. (Johannes 32 jaar oud) te Workum [fr] op 14 jul 1948, (gesch. te Workum [fr] op 21 nov 1963) met Johannes Stefanus Monnier, zn. van Johannes Jacobus Stefanus Monnier (stratenmaker) en Berendina Looijs, geb. te Leiden [zh] op 21 apr 1916, betonwerker (1948), chauffeur, monteur, ovl. (71 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 7 sep 1987. 
   natuurlijk erkende zoon (bij huwelijk ouders). Uit dit huwelijk 3 kinderen, 2 kinderen. VIIIb.  Duye Annes Seekles, zn. van Anne Jetzes Seekles (VIIb) (boerenknecht (1861-1875)) en Antje Duyes de Boer, geb. te Workum [fr] op 21 aug 1887, boerenknecht (1906), NS-wegwerker, spoorwegbrugwachter bij de Hollandsche Spoorwegmaatschappij te Pikesijl en Nijesijl (1914), ovl. (60 jaar oud) te IJlst [fr] op 14 mrt 1948, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te Workum [fr] op 25 mei 1913 met Jitske Althuisius, dr. van N.N. en Akke Althuisius, geb. te Hennaarderadeel [fr] (Wommels) op 16 apr 1890, ovl. (30 jaar oud) te Oosthem [fr] op 28 sep 1920. 
 De militaire loopbaan van Duye Annes Seekles:
- 13.3.1907 : Inlijving bij 5e Regiment Infanterie.
- 30.11.1907 : Groot verlof.
- 26.9.1911 : Groot Verlof.
- 13.12.1911 : Vrijwillige verbintenis bij de exploitatie Compagnie der spoorwegafdeling van het Regiment Genietroepen.
- 1.1.1916 : Overgang naar 1e Bataljon Landweer Infanterie.
"Dy mannen wienen net samar sa brún…".
(uit Leeuwarder Courant 28 mei 1983 - Leeuwarden Stavoren v.v. 100 jaar in 't Spoor).
"It wie op 17 septimber 1943, de dei fan 'e spoarweistaking. Us heit hie moarns withoebetiid de spoarbrêge op Nijesyl iependraaid en wie him doe smeerd. Mar hy bie it sein wol op ûnfeilich setten. Middels kaam der út Ljouwert in Dútske trein, fan it Reade Krús sa't it hjitte. It skynt dat de moffen yn Snits frege hawwe, oft hja oan Starum ta noch brêgen tsjinkomme soenen. Foar in earlik antlit moast net yn Snits wêze, dat se fleagen dwers troch it sein hinne en sa, bats, de Wimerts yn. Der wienen leau'k trije oft fjouwer deaden by. De minsken waarden sa benaud foar represailles, dat Nijesyl en heal Drylts it fjild yn fleach. Mar it frjemde wie, dat der net ien delsketten of ek mar oppakt is. De trein hawwe se pas nei de oarloch út 'e sleat helle. Us heit moast dy Dutsers doe begrave. It is wat in raar ferhaaltsje, mar hy bat it saakje mei in amer by mekoar socht en neist de spoarbaan yn 'e grûn stoppe. . .".
Dit niet alledaagse voorval herinnert de 67-jarige mevrouw Akke Couperus-Seekles uit IJlst zich nog als de dag van gisteren. Verwonderlijk is dat niet, want niet alleen haar vader werkte bij de spoorwegen, ook haar drie jaar oudere broer en - niet te vergeten - haar echtgenoot, de nu 69 jaar oude Geert Couperus, verdienden de kost bij dit semi-staatsbedrijf. "Uteinlik wisten jo nea wat jo oan dy Dutsers hienen. De iene kear mepten se nei ien wysjewasje der yn, de oare kear holden se harren hiel rêstich, lykas doe mei dy trein hjirre. In gelok foar ús fansels. Want oeral is wolris wat, mar jo wolle mekoar dochs net kwyt, no?", glimlacht ze.
Als er iemand is die in haar leven heel wat treinen voor zich langs heelt zien zoeven (voorzover ze tenminste niet "bedrijfsblind" werd), is het wel frou Couperus. Ze werd geboren in de woning bij Wachtpost 22 bij Pikesyl, maar ook later, toen heit bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij als brugwachter bij Wachtpost 21 in Nijesyl werd aangesteld, kwam zij regelmatig langs. "Mei folle nocht" kweet ze zich dan onder meer van haar taak de zwartwit getinte korven omhoog te takelen, dan wel weer te laten zakken, bedoeld om het waterverkeer vrije doorgang te verlenen of voor de zware ijzeren brug te laten wachten.
Ook toen haar man in 1952 - tot aan zijn pensionering vier jaar geleden - de bediening van de spoorbrug overnam, kwam ze zo nu en dan even kijken. " Winterdei bleau ik thús, mar simmers gong ik der wol hinne. It wie dan krekt in buitenverblijf. Dy mannen wienen net samar sa brún. Moarns leinen se oan de iene kant fan 'e spoarbaan, en middeis oan de oare. . .".
Echtgenoot Geert Couperus ontkent het niet. "Och nee ju, want goed besjoen wie it ek net fan dat gekke wurk. Fral as brêgewachter, mar ek doe ik noch wegwerker wie, ha'k nea klage. Do koest dy jonges der ek altiten fuort út, fanwegen dat keale plak op 'e boarst. Dêr siet gjin hier troch it leunen op de skeppe, ha, ha, ha".
Het lachen was Couperus trouwens eenmaal bijna vergaan, toen wat al te duidelijk aan het licht kwam, dat hij zijn traktement wat bijspijkerde door van watersporters bruggeld te vragen. Over het algemeen was men volgaarne bereid het aan de uitgestoken hengel bungelende klompje te vullen met een paar kwartjes, minder gemakkelijk ging het met de zeilbootschipper, die weigerde zijn beurs te trekken en het houten schoeisel keurig terugzwiepte.
Hy sei: "En bedankt, hoor". Mar, dàt kinst net yn 'e bûse stekke, dat ik andere him dat ik 'm mei syn fjoerreade hier wol ûnthâlde soe. Mar hy my seker ek, want in pear dagen letter stie der in ynstjoerd stik fan him yn 'e Ljouwerter, en kaam in hegenien fan 'e Spoorwegen by my op besite. Ik moast him plechtich tasizze dat ik net wer nei jild angelje soe", grijnst Couperus, die zodra zijn baas de hielen lichtte het beunhaasje weer ter hand nam.
Soms kaam er mei tritich oant fjirtich gûne wyks thús, dat it wie suver wol de muoite wurdich", rekent Couperus' vrouw voor. Zelf vindt zij dat hij niet echt buiten zijn boekje ging. De mensen waren blij, dat je je best deed hun zo snel mogelijk een vrije doorgang te verlenen, verklaart hij. "In pear sinten as tank woe men dan graach kwyt. Of in fleske bier. Dy setten se op 'e rails en dan sei ik: "De rails is folIe langer", en dan setten se der in twadde by. Ik dronk it net op, want ik hoech it net".
Hoewel de gewezen IJlster spoorbrugwachter te allen tijde aan de wens van de watersporter tegemoet wilde komen, zorgde hij er toch wel steeds voor dat de trein geen vertraging opliep. Tenslotte was ook toen al de dienstregeling heilig, zij het een tikkeltje minder godsvruchtig dan tegenwoordig. Couperus kan zich althans herinneren, dat een van de conducteuren de gewoonte had de trein midden in de negorij tot staan te brengen en bij de dichtstbijzijnde melkboer melk voor moeke-de-vrouw te kopen. "Soks koe doe noch", zegt Couperus, die destijds op zijn beurt voor zijn vrouw een handvol kolen meenam die van de tender van de stoomlocomotief waren gevallen. "Nee, dat wienen gjin nootjes vier", bekent mevrouw Couperus. "Mear walm as fjoer".
Terugblikkend op de goeie ouwe tijd constateert Couperus dat het tegenwoordig op en rond het spoor niet meer is wat het vroeger wel was: gezellig. "Wy makken wol folIe mear oeren as no, mei dy automateboel. Mar wy hienen sa ek wat mear tiid om wat te praten en soksawat. Boppedat biest doe noch stoom, en wie it spoor Ljouwert-Starum stikken drokker. Jo hienen net allinnich persoanentreinen, mar ek frachttreinen, fan wit ik wol net hoe lang. In prachtich moai gesicht wie dat".
Ook "hiel aardich" noemt Couperus de manier waarop de Nederlandse Spoorwegen de wachthokken langs de lijn liet afbreken. "Dat wie no in moai foarbyld fan hoe't sa'n beslút oer ferskillende skiven rint. Dan kamen de iene wike twa mannen en dy begûnen de saak óf te brekken. De oare wike kaam der wer in oaren-ien en dy romme de rotsoai wat op en begûn te skilderjen. Twa moanne letter wienen de earsten der wer om it hok hielendal tsjin de grûn te slaan. Apart no?".
Dat een trein een dodelijk gevaar vormt voor het andere wegver keer is Geert Couperus in zijn loopbaan heel nadrukkelijk aan de weet gekomen. In totaal heeft hij zo'n zes dodelijke ongevallen meegemaakt, akelige gebeurtenissen waar je nooit aan zult wennen, geeft hij direct toe. "Ien kear ferûngelokten twa minsken út Nijlân, famylje fan minister Gerbrandy. Fuort waard doe de oergong befeilige".
Fervente treinreizigers zijn Couperus en zijn vrouw nooit geworden. Nu ze van Drees krijgen, is het er trouwens niet minder op geworden. Zo nu en dan bezoekt het paar, gratis reizend, de familie in Hindeloopen. De wens van velen om de trein weer als vanouds in IJlst te laten stoppen, delen zij volledig, want om Hylpen te bereiken moet je nu eenmaal eerst naar Sneek. "Wy nimme dan de bus, want asto yn Snits in fyts delsest, wurdt dy gegarandeerd stellen. De bus dus, en as wy dêrnei wer weromkomme, geane wy altiten liftsjend wer op hús oan. . .". 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anne Duyes Seekles, geb. te Oudega [fr] op 13 jun 1914, ovl. (54 jaar oud) te Sneek [fr] op 8 okt 1968, volgt IXd
  2.  Akke Seekles, geb. te Wymbritseradeel [fr] op 13 okt 1916, ovl. (80 jaar oud) te Sneek [fr] op 12 okt 1997, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te IJlst [fr] op 15 jul 1942 met Gerhard Johan (Gerrit) Couperus, zn. van Jouke Couperus en Tetje Klijnstra, geb. te Velbert [nw, Duitsland] op 30 okt 1913, NS-brugwachter, ovl. (87 jaar oud) te Sneek [fr] op 4 okt 2001, begr. te Drylts [fr] op 9 okt 2001. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Doodgeb. dochter Seekles, geb. te Wymbritseradeel [fr] op 1 dec 1919. 


  Duye Annes Seekles, tr. (resp. 35 en 29 jaar oud) (2) te IJlst [fr] op 26 okt 1922 met Ytje Tjalsma, dr. van Gatze Tjallings Tjalsma en Afke Haagsma, geb. te Wymbritseradeel [fr] (Nijland) op 26 feb 1893, ovl. (31 jaar oud) te Oosthem [fr] op 12 mrt 1924. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Afke Seekles, geb. te Oosthem [fr] op 6 nov 1923, ovl. (85 jaar oud) te IJlst [fr] op 26 feb 2009, begr. te Winsum [gr] op 3 mrt 2009, tr. (resp. 33 en 42 jaar oud) te Mantgum [fr] op 13 mrt 1957 met Gerrit Faber, zn. van Pier Faber en Akke Bakker, geb. te Winsum [gr] op 12 mei 1914, landbouwer, ovl. (80 jaar oud) te Sneek [fr] op 18 dec 1994, begr. te Winsum [gr] op 23 dec 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Duye Annes Seekles, tr. (resp. 43 en 36 jaar oud) (3) te Nijezijl [fr] op 27 nov 1930 met Antje I. Tilstra, dr. van Yeb Tilstra en Ieke Bruinsma, geb. te Warns [fr] op 10 mei 1894, dienstbode/huishoudster, ovl. (66 jaar oud) te Warns [fr] op 29 aug 1960. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIc.  Jan Seekles, zn. van Sipke Oepkes Seekles (VIIc) en Grietje Post, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 jul 1883, huzaar, fabrieksarbeider bij de Galak Condensed Milk co. N.V. (1936), ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 27 apr 1960, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 30 apr 1909 met Jannigje Geertruida van Bavel, dr. van Gerrit Jan van Bavel (visser, schipper) en Anna van der Veeke, geb. te Klundert [nb] op 19 okt 1889 Wouter Evers, veldwachter en Arie van der Giesen, veldwachter, ovl. (97 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 14 nov 1986. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Sipke Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 12 jun 1909, fabrieksarbeider bij de Galak Condensed Milk co. N.V. (tot 1933), huismeester vereniging tot bestrijding der tuberculose KNCV te Rotterdam (1935-1940), magazijnknecht en kontroleur bij de Kon. R'damsche Lloyd (1945-1971), ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 17 jan 1985, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 mei 1935, (gesch. te Rotterdam [zh] op 29 aug 1947) met Johanna Maria Baijens, dr. van Willem Baijens en Laurina Hof, geb. te Rotterdam [zh] op 22 mei 1912, rijksambtenaar bij de vereniging tot bestrijding der tuberculose KNCV te Rotterdam (1935-1973). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerrit Jan Seekles, geb. te Heemstede [nh] op 13 jul 1910, matroos op de binnenvaart (1939), magazijnbediende (1954), ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 11 jun 1992, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 13 mei 1936 met Dina Buijs, dr. van Hermanus Buijs en Adriana Markus, geb. te Rotterdam [zh] op 27 feb 1909, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 5 mrt 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Grietje Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 9 nov 1911, tr. (resp. 42 en 43 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 15 sep 1954 met Johannes Gerrit Scheijgrond, zn. van Arie Gerrit Scheijgrond en Johanna Elisabeth Groenendijk, geb. te Gouda [zh] op 27 okt 1910, timmerman, ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12 apr 1984. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 23 jul 1913, ovl. (87 jaar oud) te Spijkenisse [zh] op 13 sep 2000, volgt IXe
  5.  Adriaan Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 1 dec 1917, ovl. (27 jaar oud) te Hilden [nw, Duitsland] op 16 apr 1945, volgt IXf
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  7.  Aart Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 29 okt 1920, ovl. (6 jaar oud) te Rotterdam [zh] verdronken op 28 aug 1927. 
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Lambertus Johannes van Houte (schippersknecht) en Maria Levina Baas. Uit dit huwelijk 3 kinderen. VIIId.  Foppe Seekles, zn. van Sipke Oepkes Seekles (VIIc) en Grietje Post, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 mei 1887, agent van Politie 1e klas bij de rivierpolitie te Rotterdam (1913 1933/34), sergeant kustartillerie positie IJmuiden (1914-1919), ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 8 mei 1967, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12 mrt 1913 met Tona Johanna Kouwen, dr. van Leendert Cornelis Kouwen (werkman) en Sophia Elisabeth Weber, geb. te Rotterdam [zh] op 9 dec 1890, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 28 feb 1966. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Tona Cornelia Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 28 sep 1916, ovl. (84 jaar oud) te Veenendaal [ut] op 6 okt 2000, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 22 okt 1941 met Hendrik Vos, zn. van Teunis Vos en Adriana Ham, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 15 mei 1907, rijksambtenaar, ovl. (87 jaar oud) te Veenendaal [ut] op 31 mrt 1995. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Laurens Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 14 dec 1919, ovl. (68 jaar oud) te Ermelo [ge] op 24 feb 1988, volgt IXgVIIIe.  Sipke Seekles, zn. van Sipke Oepkes Seekles (VIIc) en Grietje Post, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 8 jul 1890, kapper/barbier (1919), hulp-trambestuurder R.E.T. (1919-1920), trambestuurder R.E.T. (1920-1941), wnd. hoofdconducteur-bestuurder R.E.T. (1941-1942), hoofdconducteur-bestuurder R.E.T. (1942-1947), adjunct controleur R.E.T. (1947-1954), ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 feb 1961, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 nov 1921 met Maria Francisca Willé, dr. van Hubert Oscar Henri Heijnen (sigarenwinkelier) en Joanna Albertina Willé, geb. te Antwerpen [an, België] op 23 jul 1899, ovl. (93 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 2 jul 1993. 
 onwettige dochter. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Johanna Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 11 apr 1922, ovl. (88 jaar oud) te Berkel en Rodenrijs [zh] op 27 mrt 2011, gecr. te Overschie [zh], tr. (resp. 25 en 42 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 mei 1947 met Jan Scheurkogel, zn. van Jan Scheurkogel (instrumentmaker) en Grada Schmidt, geb. te Rotterdam [zh] op 22 mrt 1905, ovl. (hoogstens 105 jaar oud) voor 2011. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIf.  Dr. Laurens Seekles (RNL), zn. van Sipke Oepkes Seekles (VIIc) en Christina Sophia Hennekes, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 apr 1897, scheikundige op de NV Fabriek van Chemische Produkten te Schiedam (1916-1918), assistent aan het laboratorium voor Organische Chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1921-1923), leraar in de natuur- en scheikunde aan het Genootschap "Mathesis Scientiarum genetrix" Leiden (1921-1923), conservator aan het laboratorium voor Medische Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1923-1939), leraar in de physiologische en pathologische chemie en pharmacie (sept. 1938-nov 1939), hoogleraar in de medisch-veterinaire chemie bij de faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht (1939-1966) lid van de Senatus Contractus (1940-1945), Secretaris (1942-1945) en Voorzitter (1946-1949) van de faculteit der Diergeneeskunde, Assessor (1946-1949, 1955-1956) en Secretaris (1956-1957) van de Academische Senaat, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Utrecht (1957-1958), ovl. (81 jaar oud) te Groningen [gr] op 4 mrt 1979, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 sep 1925 met Gepke Anna Jantje Ader, dr. van Berend Ader (opzichter) en Annechien van der Schaaf, geb. te Sneek [fr] op 11 okt 1903, ovl. (80 jaar oud) te Winsum [gr] op 10 feb 1984. 
 Laurens Seekles werd op 18 april 1897 te 's-Gravenzande geboren als zoon van Sipke Seekles (1851-1939) en diens tweede vrouw Christina Sophia Hennekes (1855-1936). Hij overleed te Groningen op 4 maart 1979.
Opleiding.
Laurens Seekles doorliep de Rijks H.B.S. te Schiedam, waaraan hij in augustus 1915 slaagde. Voor afdeling B, bestaande uit de vakken natuurkunde (7), plant-en dierkunde (6), kosmographie (8) en scheikunde (7), behaalde hij een 7 als gemiddeld eindcijfer. Met name in de talen blonk hij uit, getuige de examencijfers voor Nederlands (9), Duits (9), Engels (8) en Frans (7).
Op 21 september 1915 werd hij onder nummer 7879 als student in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden ingeschreven. Toentertijd waren E.C. van Leersum, N.P. Tendelo, R.P. van Calcar, J. Boeke en J.H. Zaayer als gewone hoogleraren in de geneeskunde aan de Leidse universiteit verbonden.
Lang heeft deze studie niet geduurd, want van 1916 tot 1918 was hij als scheikundige op de NV. Fabriek van chemische produkten te Schiedam werkzaam. In 1918 vervolgde hij zijn studie, ditmaal in de scheikunde, waarin hij in 1922 te Leiden promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde op een chemische dissertatie: " Aldehyden afgeleid van cinchonine, chinine en hun acylderivaten ". Professor dr. J.J. Blanksma was zijn promotor.
Wetenschappelijk onderzoek.
In 1921 werd hij diens assistent aan het Organisch Chemisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden en tevens leraar in natuur-en scheikunde (van 1921-1923) aan het eveneens te leiden gevestigde Genootschap " Mathesis Scientiarum Genitrix". Zijn benoeming tot conservator aan het Chemisch Laboratorium van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht volgde in 1923. Op basis van voorstellen van de Senaat en de hoogleraar dr. B. Sjollema droegen de Curatoren van de Veeartsenijkundige Hoogeschool Laurens als enige kandidaat voor. In 1925 ging de Veeartsenijkundige Hoogeschool op in de Rijksuniversiteit Utrecht; Seekles werd aangesteld als conservator aan het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie.
Deze functie vervulde hij tot 1938. In dat jaar werd hij belast met het onderwijs in de Medisch-Veterinaire Chemie en met het directoraat van het Laboratorium en de Apotheek van de Faculteit der Diergeneeskunde.
De leerstoel der Medisch-Veterinaire Chemie kwam in 1939 vacant. Het Faculteitsbestuur plaatste - na verkregen inlichtingen van de hoogleraren Brinkman, Kogl, Kruyt en Sjollema - dr. L. Seekles als nummer 1 op de voordracht. Deze voordracht werd alsvolgt toegelicht:
" De heer Seekles is een serieus werker, die een degelijke school van voorbereiding tot de organische chemie heeft doorlopen. Zijn publicaties van zuiver chemische aard worden van chemische zijde beoordeeld als getuigende van ernstige arbeid. De verhandelingen, die biologische vraagstukken betreffen, werden vrijwel alle in samenwerking met Prof. Sjollema en anderen bewerkt, zoodat het onmogelijk is om vast te stellen, in hoeverre de heer Seekles voor den inhoud aansprakelijk is. Gedurende bijna 16 jaren, in samenwerking met collega Sjollema is de heer Seekles met verschillende biologisch-chemische vraagstukken, die voor de veeartsenijkunde van beteekenis zijn, in aanraking gekomen en hij heeft getoond, voor deze vraagstukken groote belangstelling te bezitten. Prof. Sjollema getuigt met groote waardering van dezen medewerker en acht dr. Seekles den aangewezen persoon om hem op te volgen. De Faculteit acht dr. Seekles in staat zelfstandig leiding aan het werk te geven. Daarbij acht zij den heer Seekles een goed docent, die zijn gedachten op duidelijke wijze tot uiting weet te brengen. Hij is een krachtige persoonlijkheid, die zijn standpunt weet in te nemen en te verdedigen. De Faculteit zou het unaniem ten zeerste toejuichen indien den heer Seekles als opvolger van den heer Sjollema werd benoemd.".
Op 14 november 1939 werd het benoemingsbesluit door Koningin Wilhelmina ondertekend. Seekles aanvaardde het ambt pas op 29 januari 1940. Tijdens de aanvaarding hield hij een rede over chemie, biologie en diergeneeskunde.
De benoeming van de chemicus Seekles maakte een wijziging van de leeropdracht noodzakelijk. Sjollema had "fysiologische en pathologische chemie en de pharmacie" gegeven; Seekles was onbevoegd voor farmacie. Men greep terug op een omschrijving uit de jaren 1925-1927: de medisch-veterinaire chemie.
Seekles heeft talloze wetenschappelijke onderzoekingen verricht, waarvan circa 330 publicaties getuigen, terwijl 27 proefschriften onder zijn leiding werden bewerkt. Van 1921-1927 werden onderzoekingen verricht op het gebied van organische-, fysiologische- en analytische chemie, terwijl van 1923-1967 onderzoekingen op het gebied van de medisch-veterinaire chemie de aandacht vroegen. Daarbij heeft hij in menig opzicht het onderzoek van Sjollema voortgezet. Daarbij ging zijn aandacht vooral uit naar de normale en pathologische stofwisseling van de grote huisdieren.
Naast fundamentele problemen als het autonome zenuwstelsel en zijn invloed op de stofwisseling, het voedingsevenwicht en de ionenactiviteiten in lichaamsvloeistoffen, bestudeerde hij biochemische stoornissen als kalfziekte, de voedingstetanie bij het rund, de "grass disease" van het paard, de auto-intoxicatie bij mens, paard en rund, de minerale stofwisseling bij het rund, de neutraliteitsregulering bij het rund en de verminderde vruchtbaarheid van niet-infectieuze oorsprong en het verband daarvan met de steroide hormonen bij paard en rund.
In de jaren '50 en '60 werd steeds meer de noodzaak gevoeld om de kopziekte bij het rund te bestrijden. Sjollema had door toediening van calcium en magnesium de mineralenstofwisseling gereguleerd; Seekles paste de correctie in het digestieapparaat toe. Zijn fameuze magnesiumkoekje werd door Calve gefabriceerd. Daarnaast deed Seekles in TNO-verband een onderzoek naar de slepende melkziekte, een stoornis in de calciumstofwisseling.
Na ruim 45 jaar baanbrekend werk te hebben verricht op het terrein van de medisch-veterinaire chemie verzocht Seekles op 6 december 1966 om eervol ontslag uit zijn functie van gewoon hoogleraar in de medisch-veterinaire chemie met ingang van 1 september 1967. Dit werd hem - onder dankbetuiging voor de belangrijke bewezen diensten - op 20 februari 1967 door Koningin Juliana verleend.
Bestuurlijke activiteiten en onderscheidingen.
Van 1940-1958 was Seekles ook in bestuurlijk zin actief binnen de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij vervulde verschillende functies; zo was hij secretaris (1942-1945) en voorzitter (1946-1949) van de Faculteit der Diergeneeskunde. Daarnaast was hij lid (1940-1945) van de Senatus Contractus, assessor (1946-1949, 1955/1956) en secretaris (1956/1957) van de Academische Senaat, terwijl hij in het schooljaar 1957/1958 het rector-magnificusschap van de Rijkuniversiteit Utrecht bekleedde. In die hoedanigheid hield hij op 28 maart 1958 een rede getiteld " Het zout der aarde" ter herdenking van de 322ste Dies Natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht. De waardigheid van Rector Magnificus werd op 15 september 1958 overgedragen aan Prof.Dr. J. Jongbloed.
Bij verschillende wetenschappelijke organisaties in Nederland was Seekles nauw betrokken. Gedurende de jaren 1945-1967 was hij als voorzitter, ondervoorzitter of bestuurslid aanwezig bij veregaderingen van besturen of werkgroepen van ondermeer de afdeling Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Biochemie, het Genootschap voor Melkkunde, de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek en het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen.
Voor het vele wetenschappelijk onderzoek werd hem door de Maatschappij voor Diergeneeskunde de gouden D.F. van Esveldmedaille verleend. Vanwege zijn vele maatschappelijke verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Ook in het buitenland genoot Seekles grote bekendheid. Talloze reizen werden gemaakt in Europa en de Verenigde Staten, waarbij hij tijdens congressen en symposia als spreker of voor studenten als gasthoogleraar optrad. Waardering voor zijn vele wetenschappelijk werk in internationaal verband ondervond hij door de benoeming tot Commandeur in de Orde van Verdienste van Italie. Ook in andere Europese landen was Seekles erelid of corresponderende lid van toonaangevende wetenschappelijke organisaties, zoals ondermeer de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde, the Royal College of Veterinary Surgeons of Great Britain and Ireland en de Academie Veterinaire de France. Vooral van Spaanse zijde werd samenwerking op hoge prijs gesteld. Seekles was eredoctor en ereprofessor aan de Universitas Complutensis van Madrid; in 1951 ontving hij in de Spaanse Legatie te Den Haag een hoge onderscheiding vanwege zijn installatie tot ere-raadsheer in de Hoge Raad van Wetenschappelijk Onderzoek te Madrid.
Laurens Seekles trouwde op 10 september 1925 te Rotterdam met Gepke Anna Jantje Ader (1903-1984), dochter van Berend Ader en Annechien van der Schaaf. Uit dit huwelijk werden te Utrecht twee dochters geboren. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Biena Laura Seekles, geb. te Utrecht [ut] op 1 sep 1929, ovl. (81 jaar oud) te Twickenham [se, Groot Brittanië] op 30 okt 2010, tr. (resp. 17 en 33 jaar oud) (1) op 21 nov 1946, (gesch. voor 20 dec 1958) met Laurentius Christiaan Bonifatius (Louk) Wüst, zn. van George Wüst en Antoinette Antonia Mechtilda Maria Verwoerd, geb. te Utrecht [ut] op 24 aug 1913, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 sep 1988, begr. te 's-Gravenhage [zh] Nieuw Eykenduinen op 30 sep 1988. 
   is na scheiding gaan samenwonen in Engeland met een vriendin. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) (2) te Epping [se, Groot Brittanië] op 20 dec 1958, (gesch. te 's-Gravenhage [zh] op 19 jan 1963) met Petrus Theodorus Nicolaas (Pieter) Hoogeveen, zn. van Simon Petrus Hendrikus (Siem) Hoogeveen en Cornelia Maria Captein, geb. te Hazerswoude [zh] op 9 aug 1932, ovl. (71 jaar oud) te Leidschendam [zh] op 18 feb 2004. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, otr. te Utrecht [ut] op 26 jun 1958, tr. (Peter 25 jaar oud) te Utrecht [ut] op 24 jan 1959, (gesch. tussen 1979 en 1984) met Peter Marius Kampman, geb. vermoedelijk 13 dec 1933, ovl. (71 jaar oud) vermoedelijk 7 jun 2005, begr. te Marum [gr] Jonkervaart. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIg.  Oepke Jan Seekles, zn. van Foppe Seekles (VIId) en Huibertje Kriek, geb. te Sliedrecht [zh] op 11 jan 1889, matroos bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "Prins der Nederlanden (ca. 1920-1926), lid (1927) van de EHBO-vereniging te Hoek van Holland, exportslager (1913), badmeester bij het Gemeentelijk Bad- en Strandbedrijf (1936), kastelein, ovl. (84 jaar oud) te Delft [zh] op 27 okt 1973, gecr. te 's-Gravenhage [zh] op 30 okt 1973, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 mei 1912 met Neeltje Wilhelmina Boon, dr. van Arie Boon en Petronella Wilhelmina Langelaan, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29 jun 1890, ovl. (91 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 28 nov 1981, gecr. te 's-Gravenhage [zh] op 2 dec 1981. 
 Oepke Jan Seekles werd geboren op 11 Januari 1889 te Sliedrecht; destijds gebeurde het dikwijls dat de a.s. moeder voor de geboorte van haar eerste kind terugkeerde naar het huis van haar ouders om daar de baby geboren te laten worden; dat zal dus in dit geval ook wel zo zijn geweest; hij groeide op in Hoek van Holland, eerst in een keet aan de Waterweg; maar omdat zijn vader bootwerker was geworden, zodra de lijndienst op Harwich was begonnen, kwamen zijn ouders te wonen in de zojuist gebouwde "bootwerkershuizen" in de 1e Scheepvaartstraat; komende vanaf de Rietdijkstraat woonden zij in het eerste huis van deze rij woningen; het 2e huis bood plaats aan het gezin van Arie Boon, wiens oudste dochter Neeltje op 10 Mei 1912 met Oep trouwde; na de lagere school was het gewoonte dat kinderen gingen werken en omdat er een grote exportslachterij was in de Zekken (een buitengebied Oost van Hoek van Holland), kreeg hij daar zijn opleiding tot slager; voor die tijd waren de salarissen zeer goed (± 12 gulden per week);helaas brak 2 jaar na zijn huwelijk de 1e wereldoorlog uit en hoewel Nederland niet in oorlog was, was er van enige export geen sprake en dus kwamen alle mensen zonder werk te zitten; het is mij niet bekend wat hij die eerste jaren van de oorlog heeft gedaan, maar wel is bekend, dat hij na een paar jaar moest opkomen bij de zogenaamde "Landstorm"; gezien zijn opleiding kwam hij terecht bij de militaire slachterij in Holten (O); er is een foto van geweest waar hij op stond met een witte jas aan over zijn militaire uniform, op het punt een grote koe met een groot mes te gaan slachten; na de demobolisatie was dit werk van de baan en hij heeft zover bekend, het vak nooit meer uitgeoefend; wat hij wel deed is niet bekend; hij was in 1918 bij de Hoornblazers in "Brielle"; ook is hij een paar jaar werkzaam geweest als opstapkracht (matroos) bij het reddingswezen (ca. 1920-26); hij heeft samen met zijn schoonvader, Arie Boon, gevaren op de "Prins der Nederlanden" en heeft o.a. deel genomen aan de redding van opvarenden van het op 24.10.1921 vergane Franse platbodem-schip "Falaise", getuige de foto van de "Prins der Nederlanden", genomen in de Berghaven te Hoek van Holland; er is een moment gekomen, dat hij als badknecht in dienst kon komen bij de gemeente; daarvoor moest hij de nodige diploma's halen; dit gebeurde in het zwembad in Rotterdam in de Tuinderstraat; zomers was hij op het strand, 's-winters was hij werkeloos; hij heeft op een gegeven moment besloten een café te beheren (als zetbaas) in de 1e Scheepvaartstraat; als hij dan zomers op strand werkte moest zijn vrouw dit café-werk maar doen; zeer tegen haar zin; in die tijd (1925) werd hun dochter Huibertje geboren; zij hadden toen al 2 zoons van 12 en 9½ jaar; later kwam Oep in vaste dienst bij de gemeente; zomers op strand, 's-winters werd al het materiaal geverfd en gerepareerd; dit duurde tot de 2e wereldoorlog uitbrak; het gehele gebied langs de Waterweg, het strand en de "Oude Hoek" werd "Sperrgebiet"; geen zwemmers dus. Het personeel werd ingelijfd bij het Gemeentehuis waar zij verschillende dingen deden; Oep was bode en zorgde tevens voor de centrale verwarming, haalde de post, verzorgde de koffie enz.; na de oorlog werd het Strandbad weer geopend en het eerste wat hem opviel was dat de Hoekse jeugd niet kon zwemmen, wat vooral op strand heel gevaarlijk was; in overleg met de Hoekse Sport Vereniging (HSV) die in 1946 werd opgericht, is toen besloten de jeugd zwemles te gaan geven; er was wel eens een zwemclub geweest in de haven, maar dat moest worden betaald en dat konden de meeste mensen zich niet veroorloven; er kwam een groot vlot in de haven te liggen met een loopplankje naar de kant; uitkleden konden de kinderen in een door de Duitsers achtergelaten bunker; aan de ene kant de meisjes, aan de andere kant de jongens; streng bewaakt door de oude mevrouw Berkhout; op het vlot kregen de kinderen kurken om en daarna werden zij verbonden aan een kabeltje en een hengel; alles ging heel rustig, nooit was er sprake van enige dwang en het is verwonderlijk dat er bijna nooit een kind bang was; het water in de haven was diepzwart en ook erg diep! jaren is dit doorgegaan; overdag was Oep op het strand, zodra hij thuiskwam ging het witte goed, wat hij op strand droeg uit, donkere broek en een gewoon overhemd aan en op naar de haven waar avond aan avond al een lange rij kinderen op hem stond te wachten; op het vlot had hij wel wat hulp, maar zelf moest hij altijd aanwezig zijn omdat hij gediplomeerd was; op die manier heeft hij ruim 1600 kinderen een zwemdiploma kunnen bezorgen; toen het schoolzwemmen werd ingesteld, eerst in Vlaardingen, later in 's-Gravenzande en bovendien het water in de haven te vies was geworden, zodat er niet meer gezwommen hij heeft dit alles al die jaren gedaan zonder er ook maar iets aan te verdienen; hij deed het alleen omdat hij zoveel van kinderen hield; evenals van dieren; behalve van katten en spinnen; in de winter als er niet gezwommen kon worden, was hij een enthousiast biljarter; hij was een erg gezien mens, was altijd buiten en was tot kort voor drager van een zilveren medaille der 1e klasse van de Republiek Frankrijk (1922), uitgereikt op 10.2.1923, voor de redding met de "Prins der Nederlanden" van Franse opvarenden van het op 24 oktober 1921 vergane Franse platbodem-zeilschip "Falaise"; - drager van de bij Kon. Besluit toegekende zilveren Medaille voor Menschlievend Hulpbetoon. (1917). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Foppe Arie Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 aug 1913, ovl. (78 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 20 mrt 1992, volgt IXh
  2.  Arie Seekles, geb. te Hoek van Holland [zh] op 12 jan 1916, ovl. (82 jaar oud) te Christchurch [New Zealand] op 15 mrt 1998, volgt IXi
  3.   Huibertje Seekles, geb. te Hoek van Holland [zh] op 10 aug 1925, ged. te Hoek van Holland [zh] op 13 apr 1952, ovl. (92 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 3 jan 2018, gecr. te Heinenoord [zh] op 6 jan 2018, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 14 nov 1951, kerk.huw. te Hoek van Holland [zh] op 13 apr 1952 met Johannes Henricus van de Burgt, zn. van Johannes Marinus van de Burgt en Petronella Adriana van Elderen, geb. te Eindhoven [nb] op 12 aug 1921, Rooms Katholiek, Beheerder GWK Hoek van Holland, ovl. (83 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 26 jan 20053, gecr. te 's-Gravenhage [zh] bijgezet op alg. begraafplaats te Hoek van Holland op 31 jan 2005. 
   lid in de orde van oranje nassau. Uit dit huwelijk 3 kinderen. VIIIh.  Leendert Seekles, zn. van Foppe Seekles (VIId) en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 mei 1891, slager/uitbener (voor 1917), agent van politie, opperwachtmeester Gemeentepolitie Vlaardingen en onbezoldigd Rijksveldwachter te Vlaardingen (1917-1948), ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 5 nov 1973, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 7 okt 1921 met Dirkje van Nieuwkerk, dr. van Jacob van Nieuwkerk en Grietje Hofman, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 dec 1894, winkelbediende in de kruidenierswinkel van Kl. Borst. (voor 1921), ovl. (92 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 7 aug 1987, gecr. te Schiedam [zh] op 12 aug 1987. 
 Leendert werd op 25 september 1911 ingedeeld als loteling van de lichting 1911 (stamboeknr. 23213), hij had een lengte van 1.778.
Bevorderd tot korporaal op 26.8.1912.
- 29 september 1913 groot verlof.
- 2 januari 1914 terug.
- 20 juni 1914 groot verlof.
- 1 augustus 1914 terug (mobilisatie opkomst).
- 31 januari 1917 onbeperkt klein verlof.
Op 31 juli 1919 met bewijs van ontslag wegens geeindigde militaire diensttijd, blijft hij als landstormplichtige in werkelijke dienst.
Op 19 november 1919 de werkelijke dienst ten gevolge van demobilisatie een einde genomen.
Leendert werd benoemd op:
- 1 februari 1917 agent van politie 3e klasse in tijdelijke dienst.
- 1 oktober 1917 agent van Politie 3e klasse in vaste dienst.
- 1 januari 1918 agent van Politie 2e klasse.
- 1 januari 1920 agent van Politie 1e klasse.
uit dagblad "Het Vaderland" dd 18 juni 1928:
Bij KB is toegekend als blijk van goedkeuring en tevredenheid, de bronzen erepenning voor manschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift aan L. Seekles, politieagent 1e klas te Vlaardingen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Foppe Seekles, geb. te Vlaardingen [zh] op 25 aug 1922, ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 6 jan 1989, volgt IXj
  2.  Jacob Seekles, geb. te Vlaardingen [zh] op 14 apr 1925, ovl. (90 jaar oud) te Woudenberg [ut] op 6 sep 2015, volgt IXk
  3.  Grietje Seekles, geb. te Vlaardingen [zh] op 21 sep 1936, ovl. (één dag oud) te Vlaardingen [zh] op 22 sep 1936. 
   zij staat niet vermeld in het trouwboekje. VIIIi.  Bertus Seekles, zn. van Foppe Seekles (VIId) en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 23 apr 1902, stoker (1923-1927) op de sleepboot "de Zwarte Zee" van de firma L. Smit en co. Internationale Sleepdienst te Rotterdam, machinist op het hospitaalkerkschip "de Hoop" (1927-1930), 2e resp. 1e machinist op de motorreddingsboot "President J.V. Wierdsma" van de KNZHRM (1930 1944) en (1945-1964) en de reddingsboot "Koningin Juliana" (1964-1967), ovl. (87 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 19 nov 1989, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (1) te Maassluis [zh] op 8 feb 1923 met Johanna Klinge, dr. van Jan Klinge (kok bij het Loodswezen) en Martina Prins, geb. te Maassluis [zh] op 3 nov 1901, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 15 mrt 1971. 
 Bertus is evenals zijn vader altijd bezeten geweest van de zee. Hij begon zijn loopbaan op het water als duvelstoejager op een kleine sleepboot, gevolgd door stoker op de sleepvaart en later op de zeesleepvaart. Hij heeft zelfs nog op de "oude" Zwarte Zee gevaren. Na deze periode volgde drie jaar op het hospitaal-kerkschip "de Hoop", waarna hij naar het reddingswezen verhuisde.
Zijn vader (Foppe) zag graag dat zoonlief op de reddingsboot zou komen. Zoonlief deed dit. Het zit in de familie of het zit er niet in. Toen Bertus solliciteerde in 1930, kreeg hij de mededeling, dat hij een ernstige kandidaat was, maar dat hij tegen die tijd wel beschikbaar moest zijn en niet ergens over de wereld zou zwerven. Hierop besloot Bertus wat tussenbaantjes te nemen. Een van die baantjes was het terughalen van een stoomsleepbootje van Dordrecht naar Hoek van Holland. In Dordrecht was hij veel te ongeduldig om op een tweede man te wachten, waarop hij het vuur hoog opstookte, en ging varen. Telkens als het even kon ging Bertus naar beneden om de boel op te stoken, en dan als de gesmeerde-je-weet-wel terug naar het roer. Ook was hij in deze periode nog schipper bij de berging.
Toen kwam hij in 1930 in dienst van het reddingswezen en werd direct als eerste machinist gestationeerd op de nieuwe motorreddingsboot "President J V Wierdsma", dit als gevolg van het vergaan van de stoomreddingsboot "Prins der Nederlanden". Bij elke tocht, als die kleine reddingsboot in de stormzee een helse wip werd, als je je met armen en benen moest vasthouden om niet tgen de vloer te worden geslagen of tegen die stug doordraaiende motor, zat Bertus altijd waterdicht opgesloten in die kleine oliekamer, in de walm van olie en vet. Eigenlijk was Bertus altijd onkundig van wat er boven hem gebeurde of ging gebeuren.
Hij hield enorm veel van dit leventje, want toen in 1948 de reddingsboot gestationeerd werd in Breskens, verhuisde Bertus gewoon mee. In 1964 kwam hij terug in Hoek van Holand, om daar eerste machinist te worden op de reddingsboot "Koningin Juliana". Hij verliet de actieve dienst in 1967, nadat hij dus 37 jaar lang als machinist op de twee reddingsboten had gewerkt. In die jaren heeft hij meegewerkt aan de redding van 250-275 personen.
Bertus is onderscheiden met:
- drager van de grote bronzen reddingsmedaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de kleine bronzen reddingsmedaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de grote zilveren medaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de zilveren medaille van de Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrhckiger.
- drager van de gesp op de zilveren medaille, verkregen na de redding van Chinese opvarenden van de "Ping-An".
Verder kan nog vermeld worden, dat hij na de oorlog heeft vastgezeten op verdenking van geldaanname in de oorlog voor het op zee brengen van joden. Dit bleek niet zo te zijn. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Huibertje Seekles, geb. te Maassluis [zh] op 7 jul 1923, ovl. (1 jaar oud) te Maassluis [zh] op 26 mrt 1925. 
  2.  Jan Seekles, geb. te Maassluis [zh] op 31 aug 1928, ovl. (20 jaar oud) te Sindu Radja [Indonesië] (Banjoemas) op 30 mrt 1949, begr. op het ereveld te Pandoe Bandoeng. 
   Militaire staat van dienst: 
   - Op 3 maart 1948 bij het regiment Grenadiers ingelijfd als gewoon dienstplichtige uit de Gemeente Rotterdam. 
   - Uit Nederland vertrokken dd. 30 juli 1948 per ms. Zuiderkruis; in Nederlandsch IndiN op 25 augustus 1945 aangekomen. 
   - Bevorderd tot soldaat 1e klasse met ingang van 1 december 1948. 
   - Gesneuveld op 30 maart 1949 nadij de kampong Sindu Radja en dd. 31 maart 1949 ter aarde besteld op het ereveld "Banjoemas" te Pandoe Bandoeng. 
   - Posthuum toegekend het ereteken voor Orde en Vrede van het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen. (1950) 
   De hinderlaag bij Sindoeradja in 1949.(1) 
   Een boek vol herinneringen. 
   " Het is een fotootje van een lachende jongen erop: een jongen van rond de twintig, zittend op een witstenen muurtje, bij een brug, ergens aan de kampongrand. Een Lee-Enfield-geweer over zijn knieën, de vechtpet wat schuin naar achteren. Op de donkere achtergrond staat met witte inkt geschreven: Jan Seekles, gesneuveld op 30 maart 1949 bij Sindoeradja" 
   Dit is één van de persoonlijke herinneringen van Hans Gerritsen aan Jan Seekles. Gerritsen, toenmalig luitenant bij de 3e compagnie van het 411de Bataljon Garderegiment Grenadiers, heeft zijn ervaringen en belevenissen tijdens de politionele acties in Midden-Java in de jaren 1948-1950 in een boek beschreven. Het boek werd geschreven ter nagedachtenis aan Jan Seekles, Jan Lowies en Frans Lelieveld, die in Indonesië sneuvelden, en werd opgedragen aan de oud-strijders van het bataljon. 
   Kampong Kadjalan in december 1948. 
   Luitenant Hans Gerritsen was pelotonscommandant van het 2e peloton van de 3e compagnie van het 411de Bataljon Infanterie Garderegiment Grenadiers. Dit bataljon was op 30 juli 1948 aan boord van de SS Zuiderkruis uit Nederland vertrokken en kwam op 22 augustus 1948 in Nederlands-Indie aan. De 3e compagnie bestond uit drie pelotons. Het 2e peloton kende drie gevechtsgroepen. Soldaat Jan Seekles maakte deel uit van de 3e groep, die onder leiding stond van korporaal J. van Oorspronk, 
   Op 3 november 1948 vertrokken de kwartiermakers van de compagnie naar de nieuw te betrekken posten ergens in de bergen achter Salatiga. Twee dagen later verlieten we Soemowono en verhuisden met ons peloton naar Kopeng aan de voet van de berg Merbaboe. De officieren kwamen terecht in een vrijstaand stenen huis met de naam "Electra", de soldaten zaten in Kamponghuisjes. De demarcatielijn (de uit 1947 daterende bestandslijn) met de Republiek Indonesië bevond zich op enkele honderden meters. Regelmatig gingen we s' nachts in hinderlaag, als er Republikeinse infiltratiepogingen werden verwacht. Tegen het vallen van de duisternis togen we dan op pad. Heel behoedzaam en zonder gerucht slopen we over kampongpaden, bang van de stilte van de tropennacht te doorbreken en onze aanwezigheid te verraden. Eens op een stikdonkere nacht, begin december 1948, tijdens zo'n hinderlaag werd een soldaat door één van onze eigen jongens in zijn dijbeen geschoten. Bij die actie was Jan Seekles aanwezig, zoals blijkt uit het hieronder weergegeven rapport van de korporaal D.J.G. van Rijen: 
   De ondergetekende, korporaal D.J.G. van Dijen, rapporteert dat op zijn patrouille zich het volgende heeft voorgedaan. Toen ik ingevolge mijn patrouilleopdracht in de buurt van het coördinatiepunt 953688 bij de driesprong in hinderlaag lag, werd er in de kampong Kadjalan lawaai gemaakt, zodat ik dacht dat er misschien een bende uit de kampong zou komen. Toen dit lawaai ongeveer een uur geduurd had, besloot ik de hinderlaag op te heffen, om een onderzoek in te stellen, daar bij mij de overtuiging had postgevat dat we verraden werden. 
   Dit besluit deelde ik mee aan de soldaten die bij mij lagen, te weten de soldaat 1ste klas Ebbers, soldaat Stok, soldaat Slabbekoorn, soldaat Sels en soldaat Wolfswinkel. Door te sissen trachtte ik dit besluit te doen weten aan de soldaat 1e klas Lowies en de soldaat Seekles, die 2 meter hoger op een sawahdijk lagen en de dekking naar achteren verzorgden. Daar zij dit sissen niet hoorden, stuurde ik de soldaat 1e klas Ebbers naar boven om deze beide soldaten te waarschuwen. 
   Soldaat 1e klas Ebbers was net boven toen er plotseling een schot viel. Ik gaf hierop aan soldaat Seekles en soldaat 1e klas Lowies het commando "vuren" en stuurde de brendrager naar boven, terwijl ik zelf ook naar boven klom. Direct na het schot zei soldaat 1e klas Ebbers, dat hij in zijn been getroffen was. Nadat ik soldaat Seekles, die ik het eerste zag, nogmaals het commando vuren gaf en hij een schot afvuurde, hoorde ik van soldaat Seekles dat het eerste schot door soldaat 1e klas Lowies was afgevuurd. 
   Nadat ik drie rode lichtkogels met mijn seinpistool had afgevuurd, hetgeen het sein voor het kampement was om versterking te sturen, verbond ik het dijbeen van soldaat 1e klas Ebbers. Tijdens het verbinden stuurde ik de soldaten Seekles, Sels en Wolfswinkel naar het kampement Kedajan om op te bellen en te vragen of er een ambulance kwam met een hospitaalsoldaat. 
   Het schot waardoor soldaat 1e klas Ebbers getroffen werd, viel tussen ongeveer 04.15 uur en 04.30 uur. Een driekwartonner kwam met twee hospitaalsoldaten en een patrouille onder commando van vaandrig Gerritsen arriveerde om 05.15 uur. Nadat de soldaat 1e klas Ebbers weggebracht was, gingen we via de Japanse weg naar Kedajan, vanwaar we per driekwarttonner naar het kampement teruggingen, alwaar we om 06.15 uur arriveerden. 
   De rapporteur, 
   D.J.G. van Dijen 
   Toenemende vijandelijke infiltraties in 1949 
   De periode januari-augustus 1949 was een aaneenschakeling van patrouilles, hinderlagen en andere gevechtsacties. Naarmate de tijd verstreek kregen we met steeds heviger tegenstand te maken. Gaandeweg kwamen er steeds meer meldingen van vijandelijke troepenbewegingen bij ons binnen. Ze infiltreerden langs de noord- en zuidkant van de nog werkende vulkaan Slamet. Sommige eenheden waren op doortocht naar West Java. Het bleek ook al vrij spoedig dat we niet meer met een man of vijftien a twintig op patrouille konden gaan, zoals in de eerste weken van ons verblijf in Poerbolinggo. Dat werd veel te gevaarlijk. Gelukkig was het tot nu toe steeds redelijk goed afgelopen, dankzij het slechte schieten van de tegenstander. 
   De hinderlaag bij Sindoeradja 
   Toen kwam 30 maart 1949. Op die dag was er een grootscheepse actie gepland. Het was een veeg teken dat we van het begin af nergens mensen op de sawah's zagen werken en dat ook de kampongs waar we doorheen trokken, uitgestorven waren. Er hing een onwerkelijke stilt over heel die prachtige streek waar wij doortrokken. Ongeveer een uur of drie waren we nu onderweg. Het liep tegen een uur of tien. De zon stond inmiddels al hoog aan de hemel en het begon erg warm te worden. We waren nog niet eerder in die buurt geweest. Wat was het hier mooi! Wat een paradij-selijke natuur met de verspreid liggende groene kampongs en alang-alangvelden. Er viel geen sterveling te bekennen. In de kampongs troffen we hooguit wat oude en zieke mensen aan. 
   Hoe verder we door die lege wereld trokken, hoe beklemder we ons voelden. In de verte blafte soms een hond of kraaide een haan. Maar dat waren dan ook de enige geluiden die we hoorden. Zover het oog reikte viel er geen levend wezen te bespeuren. Na verloop van tijd werd er door ons alleen nog maar heel zachtjes gefluisterd of met gebaren gewerkt. We liepen nu in de grasbermen en vermeden de hardere weggedeelten, bang om lawaai te maken. Bij een driesprong sloegen we linksaf en gingen in oostelijke richting verder. Links van de weg lagen een paar kleine maïsaanplantingen met daarachter een kampong. Rechts van de weg stonden wat kamponghuisjes een eindje van de weg af. Ik liep vrij vooraan ergens in de pits in de linkerberm. Voor mij rechts liepen een paar verkenners, onder wie Joop Langeveld en Jan Seekles. Zij liepen een paar meter van de weg af, door de kampong, met het geweer in de aanslag. We waren allemaal zeer alert. 
   Op een gegeven ogenblik kwamen we bij een meer open terreingedeelte met aan de linkerkant een alang-alangveld, dor hoog gras van ongeveer halve meter hoog. Rechts van de weg een paar meter uit de berm vandaan was een gevlochten bamboehekwerk van ongeveer anderhalve meter hoog. Daarachter stonden verspreid enkele kamponghuisjes tussen struikgewas, bamboestoelen en klapperbomen. Het was een heuvelig terreingedeelte, doorsneden met droge, ondiepe greppels. 
   Bij het begin van het alang-alangveld barstte de hel ineens los. Van voren, vanaf een bocht in de weg en van links over het gras daalde een regen van kogels op ons neer. Mijn eerste reflex, plat voorover en wegrollen, was iets dat me jarenlang was ingestampt en tot een tweede natuur was geworden. Van de weg af. Dekken kon niet! Snel kroop ik zo dicht mogelijk tegen de alang-alang aan om in ieder geval zo min mogelijk in het oog te lopen. Ja, er was toch een heel flauwe geul, misschien maar een decimeter diep, en ik schoof ernaar toe. Onderwijl zoemden de kogels als woedende bijen door het gras. Grashalmen knakten vlak voor mijn ogen af. Het was een hels spektakel, een oorverdovend geknetter en geratel uit allerlei soorten wapens. Ik was bang, heel erg bang en had het gevoel dat ik helemaal alleen was. Kogels vlogen over en langs me heen en ketsten vlak naast me op de keien. Het was een wurgende verstikkende angst. Nu is het met je gebeurd, ging het door me heen. Net eenentwintig en moet het nu al afgelopen zijn? 
   Na een paar keer diep ademhalen werd ik wat kalmer. Rustig blijven, hield ik mezelf voor, en de ergste angst ebde weg. Op die onbeschutte plek kon ik niet langer blijven. In gedachten telde ik tot drie, sprong op en onder een regen van kogels vloog ik de weg over, dook rakelings over het bamboehekwerk, maakte een koprol en kwam tussen de struiken en dorre bladeren in de kampongrand terecht. Ik kwam vlak naast Leen Slobbe terecht. Hij bracht zijn 2-inch mortier in stelling en samen hebben we de ene mortiergranaat na de andere over het alang-alangveld heen de kampong ingejaagd. Even later vielen daar rake klappen. Ondertussen hadden onze jongens geleidelijk aan het vuren overgenomen. In onze gelederen heerste de nodige verwarring rondom me hoorde ik kreunen en steunen. Niet ver van me vandaan lag een jongen die ernstig gewond wasgeraakt; vlak daarnaast lag een soldaat die zachtjes om zijn moeder riep. Verderop lag iemand van pijn te vloeken. Toen de situatie wat overzichtelijker werd, volgde een korte uitval naar voren in de richting van een klein kerkhof waarvandaan we ook beschoten waren. De vijand bleek inmiddels al verdwenen. 
   Na afloop van de schietpartij kwam een van de jongens naar me toe gerend en zei gejaagd: "Jan is dood". Ik wist niet meteen wie hij bedoelde, want we hadden meer jongens met die voornaam in ons peloton. Snel liep ik met hem mee. Het bleek Jan Seekles te zijn, die goedlachse, altijd opgewekte jongen uit Zeeuws-Vlaanderen. Door een kopschot was hij geveld, hij moet meteen dood zijn geweest. Zijn gezicht was gedeeltelijk weggeslagen. Het was verschrikkelijk hem daar zo te zien liggen. Woede en droefenis welden in me op, maar wonderlijk genoeg ook een euforisch gevoel dat mij niets was overkomen. 
   Jan Seekles werd op een van de begindagen van april 1949 met militaire eer begraven op het heuvelachtige ereveld in Banjoemas. Wij waren er allemaal kapot van. Daarbij staat me ook voor de geest hoe ik na terugkeer in Nederland, omstreeks juli 1950, op een dag naar Breskens ben gereisd om zijn ouders te bezoeken. Wat vond ik dat een zware opgave, wetende dat hij hun enige zoon was geweest. Wat had ik er als 22-jarige tegenop gezien zijn ouders te moeten vertellen hoe het allemaal gebeurd was. Ja, het was voor mij een moeilijke overtocht met de veerboot uit Vlissingen. Wat had ik te doen met die arme mensen die hun enig kind hadden verloren. En waarvoor? Vraag je je nu af. 
   Vertrek uit Indie. 
   Luitenant Gerritsen en het 411e e bataljon werden op 23 mei 1950 geconsigneerd voor vertrek. Op 24 mei bracht een volgeladen trein het bataljon naar Tandjong Priok, de haven van Djakarta, waar de General Greely, een gecharterd Amerikaans troepentransportschip al klaar lag. De 25e mei s'ochtends vroeg gingen de trossen los en voer het schip langzaam de haven uit. Vaarwel Java… 
   (1) Hans Gerritsen, De hinderlaag bij Sindoeradja, militaire acties op Java, 1948-1950, Uitgeverij Hollandia BV, 1987, Baarn (ISBN 906045 5794). 
  3.  Foppe Seekles, geb. te Hoek van Holland [zh] op 9 mrt 1932, ovl. (83 jaar oud) te Beverwijk [nh] op 11 apr 2015, volgt IXl


  Bertus Seekles, tr. (resp. 73 en 49 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 23 apr 1975 met Jacoba van Vliet, dr. van Abraham van Vliet en Trijntje Groeneveld, geb. te Maassluis [zh] op 16 jan 1926, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 18 jul 1999, begr. te Hoek van Holland [zh] op 23 jul 1999. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIj.  Foppe Seekles, zn. van Foppe Seekles (VIId) en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 jun 1909, vertegenwoordiger Bataafsche import mij. (1936), inspecteur Shell Nederland, ovl. (82 jaar oud) te Roden [dr] op 5 nov 1991, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 17 nov 1933 met Godefrida Adriana Johanna Spruit, dr. van Godefridus Adrianus Johannes (Govert, Goofie) Spruit (houtsnijder, kunstenaar, beeldhouwer, timmerman) en Hendrika Geertruida (Rika) Verboom (vroedvrouw), geb. te Rotterdam [zh] op 31 aug 1911, ovl. (77 jaar oud) te Groningen [gr] op 28 jun 1989. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Godefrida Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 2 sep 1938, assistente in de dieetkeuken van het ziekenhuis te Hengelo, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 mrt 2015, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Hengelo [ov] op 4 jun 1960 met Willem Abraham (Wim) Scharp, zn. van Hendrik Jacobus Scharp (agent voorschotbank) en Wilhelmina Fransen (pianolerares), geb. te Enschede [ov] op 3 sep 1933, ovl. (81 jaar oud) te Alblasserdam [zh] op 2 jan 2015. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Werkhoven en Ulbedina van Dijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIk.  Sibren Sjoerds Seekles, zn. van Sjoerd Sibrens Seekles (VIIf) en Tjitske Otte Steegenga, geb. te Idsegahuizum [fr] op 11 apr 1891, verversknecht, schilder, ovl. (78 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 17 okt 1969, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Witmarsum [fr] op 15 jan 1916 met Grietje Alwin, dr. van Max Brune Alwin en Trijn Heeres, geb. te Oudega [fr] op 24 feb 1893, ovl. (78 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 6 jul 1971. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sjoerd Sibrens Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 13 jul 1917, ovl. (93 jaar oud) te Den Helder [nh] op 18 jul 2010, volgt IXm
  2.  Tjitske Seekles, geb. te Zurich [fr] op 28 okt 1920, dienstbode, ovl. (27 jaar oud) te Den Helder [nh] bij een busongeluk in Breezand op 3 jan 1948, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Wieringen [nh] of Hippolytushoef ? op 7 nov 1946 met Berend Holtjer, zn. van Rense Holtjer en Trijntje Martens, geb. te Emmen [dr] op 7 jan 1922, werkzaam in bollenkwekerij, agrarisch bedrijf en huizenbouw, ovl. (78 jaar oud) te Wieringen [nh] op 19 jun 2000, gecr. te Schagen [nh] op 23 jun 2000. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Trijn Seekles, geb. te Zurich [fr] op 10 jan 1929, ovl. (63 jaar oud) te Zijpe [ze] op 5 sep 1992, tr. (23 jaar oud) te Wieringen [nh] op 25 apr 1952 met Afgeschermd, kind van Feike Anne Bergsma en Grietje Molenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIl.  Otto Sjoerds Seekles, zn. van Sjoerd Sibrens Seekles (VIIf) en Tjitske Otte Steegenga, geb. te Idsegahuizum [fr] op 19 mrt 1893, veehouder/landbouwer, gardenier (1919), administrerend kerkvoogd van de Hervormde gemeente Idsegahuizum/Piaam (1923-1928), ovl. (74 jaar oud) te Wons [fr] op 23 jun 1967, begr. te Wons [fr] op 27 jun 1967, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 21 mei 1919 met Sjuttje Groenhof, dr. van Yke Groenhof en Akke Sinnema, geb. te Idsegahuizum [fr] op 14 apr 1897, ovl. (82 jaar oud) te Wons [fr] op 5 okt 1979, begr. te Wons [fr]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Akke Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 4 mei 1921, ovl. (één dag oud) te Idsegahuizum [fr] op 5 mei 1921. 
  2.  Yke Seekles, geb. te Sneek [fr] op 10 apr 1923, ovl. (72 jaar oud) te Weststellingwerf [fr] op 19 nov 1995, volgt IXn
  3.  Sjoerd Seekles, geb. te Idsegahuizum [fr] op 31 jan 1925, caféhouder/veehouder te Wons, ovl. (88 jaar oud) te Makkum [fr] op 9 feb 2013, begr. te Wons [fr] op 14 feb 2013. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Rienk de Groot en Reino Gerritje Bosma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, tr. (Bart 32 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 22 dec 1964 met Lambertus (Bart) Lubbinge, zn. van Jan Lubbinge en Annigje Slomp, geb. te Ruinen [dr] op 1 mei 1932, bouwvakker, metselaar, betonwerker, ovl. (66 jaar oud) te Ruinen [dr] op 3 aug 1998. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIm.  Jochem Saekle Seekles, zn. van Hendrik Seekles (VIIg) (paardenhandelaar, huidenkoopman, scheepsjager (1902), kastelein te Smilde (1904)) en Catharina Loman (dienstbode (1902)), geb. te Emlichheim [ni, Duitsland] op 8 aug 1912, chauffeur, portier TNO, ovl. (85 jaar oud) te Rijswijk [zh] op 12 aug 1997, tr. (beiden 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 sep 1935 met Catharina Paula Derks, geb. te Altenbochum [nw, Duitsland] op 27 feb 1912, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 5 jan 1977. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Catharina Maria (Rina) Seekles, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 27 nov 1935, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 18 aug 2013, gecr. te 's-Gravenhage [zh] Ockenburg op 23 aug 2013, tr. (1) met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Ursola Seekles, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 apr 1942, ovl. (64 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 23 dec 2006, tr. (resp. 18 en 29 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 1 feb 1961, (gesch. te 's-Gravenhage [zh] op 16 feb 1990) met Hermannus Hendrikus Korthuis, zn. van Jan Lubbertus Korthuis en Lammerdina Schuthof, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 17 dec 1931, ovl. (66 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 30 mrt 1998. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (57 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [zh] op 4 mei 1999 met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Mincha/Minka Seekles, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 29 dec 1943, ovl. (56 jaar oud) te Deventer [ov] op 18 jul 2000 na zelfmoord in psychiatrische kliniek te Rekken, tr. (31 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [zh] op 7 nov 1975, (gesch. te 's-Gravenhage [zh] op 21 jan 1977) met Afgeschermd
   Minka had cellulair, was opgesloten in de Rekkense Inrichting (gem. Eibergen). Ze heeft zich voor de trein gegooid. Ze was volgens zeggen een gevaar voor haar zelf en anderen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Laurentius Christiaan Bonifatius (Louk) Wüst, zn. van George Wüst en Antoinette Antonia Mechtilda Maria Verwoerd (zie VIIIf). Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIn.  Hendrik Seekles, zn. van Hendrik Seekles (VIIg) (paardenhandelaar, huidenkoopman, scheepsjager (1902), kastelein te Smilde (1904)) en Catharina Loman (dienstbode (1902)), geb. te Emlichheim [ni, Duitsland] op 28 aug 1913, huzaar bij de Blauwe dragonders te Amersfoort, metselaar, ovl. (75 jaar oud) te Leidschendam [zh] op 6 mrt 1989, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 31 mrt 1937 met Margaretha Hiller, dr. van Gustav Hiller en Emilia Stewin, geb. te Rhysjanka [USS] op 24 feb 1907, ovl. (88 jaar oud) te Zoetermeer [zh] op 31 jan 1996. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Berend Wiessenberg en Johanna Sanders. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind, relatie met Afgeschermd, kind van Johan Andries Loorij en Wilhelmina Hendrika Hiestand. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Generatie IX

IXa.  Jetze Seekles, zn. van Jetze Annes Seekles (VIIIa) (boerenknecht (1901), lid van werkliedenvereniging "Helpt Elkander"(1911),) en Lijsbeth Steigenga (dienstbode te Workum (1898)), geb. te Workum [fr] op 8 dec 1911, winkelbediende (1930), werkman bij de gemeentelijke gasfabriek (1947), voorman-wegwerker bij Gemeentewerken te Workum (1947-1976), lid van de biljartclub "de Wijnberg"te Workum (1954), lid van de schaakclub ODI te Workum (1954), ovl. (83 jaar oud) te Workum [fr] op 5 apr 1995, gecr. te Workum [fr], tr. (36 jaar oud) te Assen [dr] op 1 mrt 1948 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXb.  Duye Jetzes Seekles, zn. van Jetze Annes Seekles (VIIIa) (boerenknecht (1901), lid van werkliedenvereniging "Helpt Elkander"(1911),) en Lijsbeth Steigenga (dienstbode te Workum (1898)), geb. te Workum [fr] op 12 jul 1913, arbeider in de verffabriek "FLEXA", lid van de Workumer damclub "Onderling Genoegen" (1956), ovl. (59 jaar oud) te Sneek [fr] op 28 dec 1972, begr. te Sneek [fr] op 2 jan 1973, tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) te Workum [fr] op 21 jun 1950 met Jeltje van der Kamp, dr. van Okke van der Kamp en Feikje Jongstra, geb. te Hemelum [fr] op 31 okt 1923, ovl. (43 jaar oud) te Sneek [fr] op 10 dec 1966, begr. te Sneek [fr]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Iege Vlieger en Sjutje Poeze. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Folkert de Vries (medewerker Philips) en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Jannes Anne de Jong en B.H. (Grietje) Andreae. Uit dit huwelijk 5 kinderen. IXc.  Sipke Seekles, zn. van Jetze Annes Seekles (VIIIa) (boerenknecht (1901), lid van werkliedenvereniging "Helpt Elkander"(1911),) en Lijsbeth Steigenga (dienstbode te Workum (1898)), geb. te Workum [fr] op 7 nov 1914, ovl. (85 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 31 okt 2000, begr. te Alkmaar [nh] op 3 nov 2000, tr. (resp. 40 en 38 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 9 dec 1954 met E.K. (Klasina) Peereboom, geb. te Alkmaar [nh] op 30 nov 1916, ovl. (87 jaar oud) te Alkmaar [nh] op 1 jul 2004. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. IXd.  Anne Duyes Seekles, zn. van Duye Annes Seekles (VIIIb) en Jitske Althuisius, geb. te Oudega [fr] op 13 jun 1914, houtbewerker, seizoenarbeider/wegwerker/voorwerker/baanvakbeheerder bij de Nederlandse Spoorwegen (1935-1968), ovl. (54 jaar oud) te Sneek [fr] op 8 okt 1968, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Baarderadeel [fr] op 27 mrt 1948 met Gooiske Zoethout, dr. van Auke Zoethout en Akke Douma, geb. te Wymbritseradeel [fr] op 24 feb 1920, ovl. (80 jaar oud) te Sneek [fr] op 28 sep 2000, begr. te Sneek [fr] op 2 okt 2000. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Akke Cornelia Seekles, geb. te Oosterwierum [fr] op 4 jul 1945, administratief medewerkster (1962-1966), huisvrouw, bejaardenverzorgster (1984), vrijwilligster Ned. Bijbelgenootschap en vrijwilligster Stichting Maeykehiem in St. Nicolaasga, ovl. (68 jaar oud) te St. Nicolaasga [fr] op 22 okt 2013, begr. te St. Nicolaasga [fr] op 28 okt 2013, tr. (20 jaar oud) te Sneek [fr] op 24 mrt 1966 met Afgeschermd, kind van Albert Westerhof en Minke Dotinga. 
   sinds 2012 lid in de orde van oranje nassau. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Pieter Seffinga en Siementje Sietsema. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Otte Schilstra en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXe.  Jan Seekles, zn. van Jan Seekles (VIIIc) (huzaar, fabrieksarbeider bij de Galak Condensed Milk co. N.V. (1936)) en Jannigje Geertruida van Bavel, geb. te Rotterdam [zh] op 23 jul 1913, bakker, isoleerder, ovl. (87 jaar oud) te Spijkenisse [zh] op 13 sep 2000, tr. (30 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 1 mrt 1944 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXf.  Adriaan Seekles, zn. van Jan Seekles (VIIIc) (huzaar, fabrieksarbeider bij de Galak Condensed Milk co. N.V. (1936)) en Jannigje Geertruida van Bavel, geb. te Rotterdam [zh] op 1 dec 1917, fabrieksarbeider, melkkontroleur melkinrichting Galak Condensed Milk Co. NV (1938), te werk gesteld in Duitsland sinds 27.10.1942, ovl. (27 jaar oud) te Hilden [nw, Duitsland] op 16 apr 1945, tr. (22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 31 jan 1940 met Afgeschermd (zie VIIIc). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind, relatie met Afgeschermd
   Afgeschermd en Afgeschermd 
   gescheiden. Uit dit huwelijk een kind. 
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Jan Seekles (VIIIc) (huzaar, fabrieksarbeider bij de Galak Condensed Milk co. N.V. (1936)) en Jannigje Geertruida van Bavel. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. IXg.  Laurens Seekles (RON), zn. van Foppe Seekles (VIIId) en Tona Johanna Kouwen, geb. te Rotterdam [zh] op 14 dec 1919, referendaris bij het ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen (9.9.1946-1.10.1975), ovl. (68 jaar oud) te Ermelo [ge] op 24 feb 1988, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Schiedam [zh] op 6 mei 1943 met Trijntje de Jong, dr. van Johannes de Jong en Johanna Bloemendaal, geb. te Rotterdam [zh] op 3 nov 1917, ovl. (85 jaar oud) vermoedelijk te Haarlem [nh] op 23 apr 2003. 
 Laurens Seekles was:
- dpl. sergeant bij het Regiment Kustartillerie (1938-1940).
- ingelijfd als gewoon dienstplichtige op 2.11.1938.
- korporaal op 2.8.1939.
- sergeant op 1.3.1940.
- groot verlof op 27/28.6.1940.
- tijdens de gevechtshandelingen op 10.5.1940 geplaatst in het fort Westervoort te Westervoort. Dezelfde dag met de hele bezetting krijgsgevangen gemaakt en naar Duitsland afgevoerd. Op 10.6.1940 uit krijgsgevangenschap ontslagen en naar Nederland teruggekeerd.
- Arbeidscontractant (klerk) op de afd. Economische Documentatie van het Rijksbureau voor IJzer en Staal (later Metalen) van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te 's-Gravenhage. (27.1.1942-9.9.1946).
- Arbeidscontractant op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, op de afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, Bureau Bijzonder Onderwijs. (17.9.1946-1.1.1948).
- Adjunct-commies in vaste dienst op diezelfde afdeling. (1.1.1948-1.8.1951).
- Commies. (1.8.1951-1.1.1956).
- Commies A. (1.1.1956-1.1.1959).
- Hoofdcommies. (1.1.1959-1.1.1966).
- Hoofdcommies A. (1.1.1966-1.1.1968).
- Referendaris. (1.1.1968-1.10.1975). 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie met Afgeschermd, kind van Leonardus Johannes van Geijlswijk en Helena Clara Beurze. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXh.  Foppe Arie Seekles, zn. van Oepke Jan Seekles (VIIIg) en Neeltje Wilhelmina Boon, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 aug 1913, rijksambtenaar, buitengewoon commies der invoer-rechten en accijnsen bij de Crisis Controledienst (1941 1953), ovl. (78 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 20 mrt 1992, gecr. te Rotterdam [zh] op 24 mrt 1992, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 okt 1939 met Johanna Maria Kling, dr. van Johannes Anthonius Kling en Johanna Maria Brekelmans, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 jun 1916, ovl. (ongeveer 97 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] in 2014. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Nellie Johanna Seekles, geb. te Bergen op Zoom [nb] op 20 aug 1942, ovl. (60 jaar oud) te Bleiswijk [zh] op 20 jul 2003, tr. (21 jaar oud) (1) te Rotterdam [zh] op 15 mei 1964, (gesch. te Rotterdam [zh] op 16 mei 1974) met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 32 en 40 jaar oud) (2) te Bleiswijk [zh] op 2 mei 1975 met Lambertus Alphonsus Maria (Ted) Heesakkers, geb. te Hillegersberg [zh] op 30 nov 1934, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 7 okt 2006, gecr. gecremeerd. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXi.  Arie Seekles, zn. van Oepke Jan Seekles (VIIIg) en Neeltje Wilhelmina Boon, geb. te Hoek van Holland [zh] op 12 jan 1916, zeilmaker, scheepstakelaar (1954), ovl. (82 jaar oud) te Christchurch [New Zealand] op 15 mrt 1998, relatie (1) met Adriana Francisca van den Heuvel
 Hij ontving in 1939 wachtgeld van de H.A.L. ivm beroep ??.
Arie is na de oorlog teruggekomen bij de Holland America Lijn, later ontslagen tesamen met zijn schoonvader wegens geknoei met haken etc, die wel gekeurd zouden zijn, maar dit niet waren. Dus goedkoper en het restant zouden zij in eigen zak gestoken hebben.
Dit kon niet bewezen worden en na lang procederen is zijn schoonvader toch pensioen toegezegd.
Dit echtpaar is op 22 oktober 1957 aan boord van de "Sibajak" geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. 
  Arie Seekles en Adriana Francisca van den Heuvel 
 onechte relatie. 
 Uit deze relatie een kind: 
  1.  Afgeschermd


  Arie Seekles, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 14 mei 1941 met Maria (Miep) Stigter, dr. van Maarten Stigter, geb. te Rotterdam [zh] op 16 aug 1919, overhemdennaaister, ovl. (89 jaar oud) te Christchurch [New Zealand] op 3 jun 2009, begr. te Christchurch [New Zealand] op 8 jun 2009. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Rudi Jan Seekles, geb. te Rotterdam [zh] op 31 mrt 1942, ovl. (62 jaar oud) te Meadowbanks [New Zealand] op 11 apr 2004, volgt Xa
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXj.  Foppe Seekles, zn. van Leendert Seekles (VIIIh) en Dirkje van Nieuwkerk (winkelbediende in de kruidenierswinkel van Kl. Borst. (voor 1921)), geb. te Vlaardingen [zh] op 25 aug 1922, filiaalhouder Coop te Vlaardingen (1936-1978), ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 6 jan 1989, gecr. te Schiedam [zh] op 10 jan 1989, tr. (beiden 26 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 16 aug 1949 met Maria Teuntje van Dijk, dr. van Jacob Pieter van Dijk en Annetje Zwaans, geb. te Vlaardingen [zh] op 22 jul 1923, winkelbediende Coop te Vlaardingen, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 3 jan 2017, gecr. te Schiedam [zh] op 10 jan 2017. 
 Foppe heeft gewerkt voor de Coöperatie "De Voorloper". Hij was later chef in de zelfbedieningswinkel aan de Bilitonlaan te Vlaardingen. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum werd hij, tesamen met zijn vrouw en kinderen toegesproken door de voorzitter van de Coöperatie de heer C. de Vries, die de loopbaan van de zilveren jubilaris schilderde als: "van loopjongen to winkelchef. Ook de toenmalige directeur H. van der Lee dded een uit in het zakje. Coöp Nederland overhandigde bij die gelegenheid de zilveren Co-op speld aan de jubilaris. Naast bloemen vvor zijn chtgenote, ontving hij een cadeau onder couvert. 's-Avonds werd een receptie gehouden waarbij hij namens het personeel een pickup met platen kreeg aangeboden. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Leendert Seekles, geb. te Vlaardingen [zh] op 30 aug 1954, ovl. (50 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 13 jul 2005, volgt Xb
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXk.  Jacob Seekles, zn. van Leendert Seekles (VIIIh) en Dirkje van Nieuwkerk (winkelbediende in de kruidenierswinkel van Kl. Borst. (voor 1921)), geb. te Vlaardingen [zh] op 14 apr 1925, klerk adjunct commies (1945-1955), chef central administratie gemeentepolitie te Rijswijk (1955-1983), ovl. (90 jaar oud) te Woudenberg [ut] op 6 sep 2015, begr. te Veenendaal [ut] op 10 sep 2015, tr. (resp. hoogstens 30 en hoogstens 25 jaar oud) te Vlaardingen [zh] voor 24 aug 1955 met Johanna Louisa (Hanneke) Zandvliet, dr. van Johannes Zandvliet (schipper) en Johanna (Jannigje) Rijzer, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 jan 1930, verpleegster in het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen, Diaconessenhuis en Bergwegziekenhuis te Rotterdam (1948-1955), ovl. (64 jaar oud) te Veenendaal [ut] op 4 apr 1994, begr. te Veenendaal [ut] op 9 apr 1994. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Willem Blankestijn en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. IXl.  Foppe Seekles, zn. van Bertus Seekles (VIIIi) en Johanna Klinge, geb. te Hoek van Holland [zh] op 9 mrt 1932, medewerker post- en bodedienst van de Hoogovens (1960-1985), ovl. (83 jaar oud) te Beverwijk [nh] op 11 apr 2015, tr. (22 jaar oud) (1) te Breskens [ze] op 17 feb 1955, (gesch. te Oostburg [ze] op 10 sep 1980) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, tr. (Jeanette 20 jaar oud) te Beverwijk [nh] op 31 jan 1980 met Jeanette Mare Charlotte Lejeune, geb. te Heemskerk [nh] op 18 aug 1959, receptioniste bij de gemeente Heemskerk (2004), ovl. (52 jaar oud) te Heemskerk [nh] op 5 okt 2011, gecr. te Driehuis [nh] Westerveld op 11 okt 2011. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 


  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Foppe Seekles, tr. (51 jaar oud) (2) te Heemskerk [nh] op 20 jun 1983, (gesch. te Heemskerk [nh] op 3 okt 1985) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXm.  Sjoerd Sibrens Seekles, zn. van Sibren Sjoerds Seekles (VIIIk) (verversknecht, schilder) en Grietje Alwin, geb. te Idsegahuizum [fr] op 13 jul 1917, ovl. (93 jaar oud) te Den Helder [nh] op 18 jul 2010, gecr. te Schagen [nh] op 25 jul 2010, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Hippolytushoef [nh] op 21 jul 1947 met Catharina Francina (Toos) Kerkvliet, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 30 jan 1921, ovl. (89 jaar oud) te Hippolytushoef [nh] op 11 jul 2010, gecr. te Schagen [nh] op 16 jul 2010. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind Seekles, geb. op 7 apr 1949. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Afgeschermd, tr. (1) met Marlene Hoek, geb. circa 1957, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Den Oever [nh] op 27 mrt 2003, begr. te Oosterland [nh] op 1 apr 2003. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. IXn.  Yke Seekles, zn. van Otto Sjoerds Seekles (VIIIl) en Sjuttje Groenhof, geb. te Sneek [fr] op 10 apr 1923, melkcontroleur, ovl. (72 jaar oud) te Weststellingwerf [fr] op 19 nov 1995, begr. te Wolvega [fr], tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 15 aug 1951 met Jentje (Jenny) Jetten, dr. van Jan Jetten en Meintje Romkema, geb. te Aengwirden Terband [fr] op 9 feb 1921, ovl. (78 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 10 feb 1999, begr. te Wolvega [fr] op 15 feb 1999. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Bauke van Delden en Janke Kuindersma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, tr. (Hein hoogstens 57 jaar oud) voor 29 jun 1990 met Hein Lourens, zn. van Dirk Lourens en Anna Fronika van der Veen, geb. te Wolvega [fr] op 30 jul 1932, ovl. (69 jaar oud) te Bontebok [fr] op 6 mrt 2002, gecr. te Heerenveen [fr] op 11 mrt 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 


  Jentje (Jenny) Jetten, dr. van Jan Jetten en Meintje Romkema, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) te Oldeholtpa [fr] op 26 apr 1945 met Jan de Vries, geb. te Oldeholtpa [fr] op 31 jan 1920, ovl. (26 jaar oud) te Nijeholtpade [fr] op 22 jul 1946. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. Generatie X

Xa.  Rudi Jan Seekles, zn. van Arie Seekles (IXi) (zeilmaker, scheepstakelaar (1954)) en Maria (Miep) Stigter (overhemdennaaister), geb. te Rotterdam [zh] op 31 mrt 1942, hoofdingenieur, tr. Briokdam 4.7.1970 (Brits Guyana), ovl. (62 jaar oud) te Meadowbanks [New Zealand] op 11 apr 2004, begr. te Meadowbanks [New Zealand] op 14 apr 2004, tr. (28 jaar oud) te Briokdam [Guyana] op 4 jul 1970, (gesch. in 2000) met Afgeschermd, kind van Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. Uit dit huwelijk een kind. Xb.  Leendert Seekles, zn. van Foppe Seekles (IXj) (filiaalhouder Coop te Vlaardingen (1936-1978)) en Maria Teuntje van Dijk (winkelbediende Coop te Vlaardingen), geb. te Vlaardingen [zh] op 30 aug 1954, electricien bij ESSO, ovl. (50 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 13 jul 2005, gecr. te Schiedam [zh] op 21 jul 2005, tr. (23 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 29 dec 1977 met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Afgeschermd
Bronnen:

1. Familiegraf (Z03762), Type: Graf, Naam kerkhof: Algemene Begraafplaats Hoek van Holland, Kerkhof: Hoek van Holland [zh] 

2. Graf (Z04563), Type: Graf, Naam kerkhof: Algemene Begraafplaats Hoek van Holland, Kerkhof: Hoek van Holland [zh] 

3. Rouwadvertentie (R00006), Type: Rouwadvertentie, Woonplaats: Hoek van Holland [zh], Overlijdensdatum: 29 jan 2005