Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en

Anna Theodora van Wingerden
 
in
Genealogie van Giel Janssen.

Anna Theodora van Wingerden, geb. te Kwintsheul [zh] op 28 nov 1886, ovl. (89 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 14 sep 1976, begr. te Poeldijk [zh] op 17 sep 1976.

tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Kwintsheul [zh] op 29 aug 1911
met

Petrus Johannes Janssen, zn. van Hendricus Joannes Janssen en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 25 dec 1884, tuinder, ovl. (96 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 12 apr 1981, begr. te Poeldijk [zh] op 16 apr 1981.

 

Uit dit huwelijk 14 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henk*1912 Honselersdijk [zh] Ü1986 Teteringen [nb] 74
Cornelius*1913 Honselersdijk [zh] Ü1991  7715 
Wilhelmina*1915 Honselersdijk [zh] Ü2010  94
Anna*1916 Honselersdijk [zh] Ü2010 Poeldijk [zh] 93
Piet*1918 Honselersdijk [zh] Ü2006 Naaldwijk [zh] 87
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Petronella*1920 Honselersdijk [zh] Ü1920 Honselersdijk [zh] 0
Petronella*1921 Honselersdijk [zh] Ü2014 's-Gravenzande [zh] 92
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
10 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
11 Gerarda*1925 Honselersdijk [zh] Ü2010  84
12 Jacobus*1927 Honselersdijk [zh] Ü2011 Bergen [nh] 84
13 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
14 Martinus*1931 Honselersdijk [zh] Ü1931 Honselersdijk [zh] 0


Cornelis van Wingerden
in
Genealogie van Giel Janssen.

Cornelis van Wingerden, geb. te Monster [zh] op 21 aug 1858, ovl. (84 jaar oud) te Monster [zh] op 8 sep 1942.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Wateringen [zh] op 7 nov 1884
met

Anna Hendrika van den Bosch, geb. te Wateringen [zh] op 28 sep 1861, ovl. (60 jaar oud) te Monster [zh] op 28 apr 1922.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1885 Monster [zh] Ü1958 Honselersdijk [zh] 7213 
Anna*1886 Kwintsheul [zh] Ü1976 Honselersdijk [zh] 8914 
Hendricus*1890 Monster [zh] Ü1966 Naaldwijk [zh] 76


Anna Hendrika van den Bosch
in
Genealogie van Giel Janssen.

Anna Hendrika van den Bosch, geb. te Wateringen [zh] op 28 sep 1861, ovl. (60 jaar oud) te Monster [zh] op 28 apr 1922.

tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Wateringen [zh] op 7 nov 1884
met

Cornelis van Wingerden, geb. te Monster [zh] op 21 aug 1858, ovl. (84 jaar oud) te Monster [zh] op 8 sep 1942.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1885 Monster [zh] Ü1958 Honselersdijk [zh] 7213 
Anna*1886 Kwintsheul [zh] Ü1976 Honselersdijk [zh] 8914 
Hendricus*1890 Monster [zh] Ü1966 Naaldwijk [zh] 76


Henricus Cornelis Janssen
 
in
Genealogie van Giel Janssen.

Henricus Cornelis (Henk) Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 5 aug 1912, ged. Rooms Katholiek te Honselersdijk [zh] op 5 aug 1912, pater SVD, ovl. (74 jaar oud) te Teteringen [nb] op 23 sep 1986, begr. te Teteringen [nb] op het kloosterkerkhof op 27 sep 1986.

hij werkte tot zijn 22 jaar in het tuinbouwbedrijf van zijn vader, studeerde daarna van januari 1935-146 in het klein- en grootseminarie van de paters van het Goddelijk Woord (s.v.d.) te Uden, Helvoirt en Teteringen. Was tijdens de oorlog geŽvacueerd in Steyl. In 1946 benoemd voor de missie in de Goudkust (nu Ghana), vertrok daarheen in mei 1947.Werkte in het bisdom Accra van 1947-1960, vooral ikn Koforidua als pastoor en direkteur van scholen. Werd verplaatst naar Yendi in het noorden van Ghana in maart 1960, in het bisdom Tamale van de Witte Paters. Hij wekte daar nu met enkele svd-ers in een nieuw gebied, groot 100 x 230 km., bewoond door vier stammen, waarvan de meesten heiden zijn en enkele moslims.

 
 


Gertruy Beckers
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gertruy Beckers, begr. te Cothem [BelgiŽ] het overlijdensbericht zegt: Gertruy Beckers weduwe van Arnoldus Janssen werd begraven 2.2.1761 op 2 feb 1761.

tr. (Arnoldus ongeveer 43 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] in 1718 (getuigen: Catharina Groenen en Leonard Stans)
met

Arnoldus Janssen, zn. van Willem Janssen en Catharina Gelissen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1675, Koster/Boer, begr. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 5 mei 1760, tr. (1) met Cornelia Houben, dr. van Jan Houben.
Op 11.3.1696 is Arnoldus Janssen peter bij het doopsel van Petrus Meyers. Op 12.1.1717 is Arnoldus peter bij het doopsel van Barbara Henricks.
Hij werd boer op het bedrijf van zijn vader Willem in de Voemert. Dit bedrijf ligt links van de weg van Cotem naar Goneuten. Het ligt in een lus van de Maas en moet eens een bedding van de Maas geweest zijn. Hij kon vrij goed schrijven, wat blijkt uit een eigenhandig geschreven testament. Vermoedelijk was hij al in de zestig toen hij 'matricularius' werd van de parochie. Dit baantje omvatte boekhouden en kosterij en werd door de regering betaald. De pastoor was in die tijd gemachtigd testamenten voor anderen te maken. Daar zal Arnoldus bij geholpen hebben. Omdat Willem en Jan naar Holland getrokken waren en Michael koster in Neerharen werd, en Geurt de kosterij van zijn vader in Boorsem overnam, zal Houb of een ons onbekende zoon op het bedrijf in Cotem gekomen zijn.
Nu volgt een testament, dat in 1747 eigenhandig door Arnoldus werd geschreven. Begin mei 1760 stierf Arnoldus. Willem en Jan schreven uit Holland een brief aan hun neef Peter Houben, een zoon van hun zus Joanna, waarin zij hem volmacht gaven hun huis te verdelen en het land te verkopen. Vijf maanden na de dood van Arnoldus moest Peter Houben deze volmachtsbrief tegelijk met het testament van Arnoldus aan de notaris voorleggen. De volmachtsbrief en het testament zijn het onomstotelijk bewijs dat Willem en Jan in Rotterdam en Den Haag afkomstig zijn uit Cotem, en dat Arnoldus hun vader is. Omdat Arnoldus in het testament de namen van zijn ouders noemt, is dit dokument een zeer belangrijke schakel van de Hollandse tak voor hun afkomst uit Belgisch Limburg. Origineel is toentertijd bewaard op Strijplaan 13 te Honselersdijk.
Ten overstaen van de Heeren J. Nijst ende C. Lutkenhausen, Schepenen der vrije Rijx Baronnye Borsheim op heden den 28 October 1760 compareerde Peter Houben nederleggende voor en in naeme van Willem en Joannes Janssen de naervolgende chirographaire dispositie versoeckende deselve te worden gerenoveert ende gerealiseert hetwelck hem mits deesen word verleent en is in hoeden van Reght gekeert salvo jure cujuslibet.
In den jaare van ons Heere Jesu Christi als men schrijft 1747 den eersten Decembris, soo ist dat,ick Arnoldus Janssen getrouwt zijnde met Gertruy Beckers kome te maecken bij forme van testament ofte uytersten wille, aengezien ick ben in mijne tweede Houwelijck van alle het gene ick verworven in mijne eersten houwelijck ende tweeden (te weten eerst getrouwt geweest met Cornelia Houben, dochter van Jan Houben saliger) verweckt hebbende eenighe kinderen met mijne voorschreven vrouwe is.
komen te sterven in het jaar 1718 (ende het eerste afsterven is van mijne ouders te weten mijnen vader Willem Janssen in het jaer 1720 in October sonder just den dagh, ende mijne moeders Catherina Gelissen beyde voorschreven in het jaer 1726; soo is als dat de goederen van mijne voorschreven ouders eerst gedevolveert sijn op mij, siende in mijnen tweeden houwelijck soo is dit mijnen uytersten wille met consent van mijne tegenwoordighe huysvrouwe Gertruy Beckers als dat mijne voorkinders die ick verworven hebbe met mijne eerste vrouwe voorschreven, sullen genieten een somme van dartigh guldens maestrigter koers dewelcke ick hebbe moeten op mij nemen tot laste van zes groote roeden ackerlant geleghen omtrent de hameydelle reggenoten boven Jan Janssen Simons Soon van Cottem, onder armen lant van Borssem (al waer ick mijne voorschreven ouders in mijnen eersten houwelijck hadde voorgestrijck hondert guldens koers voorschreven ende in deelingh mijn mede consenten met noch tot mij te nemen dartigh guldens op voorschreven ses groote roeden ackerlant die verschult waeren van hondert guldens capitaal aen de H. H. Nevelsteyn soo ist dat deze dartigh guldens betaalt sien in mijnen tweeden houwelijck tot.
vaffieur (gunste) van mijne voorkinderen en omdat ick voorschreven Aert Janssen soo wel vader van voor en nae kinderen soo wil ick oock een teecken doen als vader om mij voor Godt ende werelde komen te ontschuldighen item noch dartigh guldens koers voorschreven, staende op het huys van mijne voorschreven voorkinders de welcke tot laste van mijne voorkinders te weten als ick met mijn Swagher Houb Houben gemangelt heb van ons huysing ende ick zestig guldens moeten uyter hande geven soo is dat dartigh guldens betaalt met mijne eerste vrouw ende de resterende dartigh met mijn tweede vrouw soo is dat deze dartigh guldens is dan tesaemen zestigh guldens (ende dat tot voordeel van mijne voorschreven voorkinders oom alle questie en abusen voor te komen) want dit is mijne declaratie als dat mijne nae kinderen noch geen zes roeden lant ende zestigh guldens en sullen hebben (het is waer.
hondert guldens had ick aen mijne gelanckt maar in mijnen tweeden houwelijck sien sie mij eerst toegevallen ofte toegedeelt alle het gene blijckt met de deel cedulen hier neffend gaende ende oock met eenighe hier nevens gaende acte raakende mijne kinderen verweckt in mijnen tweeden houwelijck met Gertruy Beckers mijne teghenwoordighe huys vrouwe.
x dit is de merck van mijn huysvrouw niet konnende schrijven.
Consent van mij Geurt soone van Aert Janssen.
dit is de merck x van houb janssen niet konde schrijven.
Het nu volgende is een eigenhandig geschreven en getekend recu, waarin Arnoldus erkent zijn kosterssalaris ontvangen te hebben. Hij was toen ongeveer 77 jaar oud en was toen op het einde van zijn kosterschap. Zijn zoon Geurt nam het over.
Den onderschreven bekent ontfanghen te hebben uyt handen van den H. Tossin als schathever de somme van twintigh gulden van mijn custers gehalde volgens repartitie actum den sevenden October 1752.
Arnoldus Janssen.
In het overlijdensregister staat een interessante opmerking zoals bij niemand anders vermeld staat:.
5 mei 1760 Sepultus est Arnoldus Janssen, hujus Ecclesiae Matricularius, omnibus Sacramentis rite munitus ac in longe infirmitate patientissimus. Requiescat in pace. Amen.
Vertaald betekent dit hetvolgende:.
Begraven werd Arnoldus Janssen, koster-boekhouder van deze parochie, tijdig gesterkt door al de Sacramenten en allergeduldigst in een langdurige ziekte. Dat hij ruste in vrede. Amen. Uit dit huwelijk 3 zonen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus, Gerardus*1719  Ü1786 Boorsem [lm, BelgiŽ] 67
Helena*1721 Cothem [BelgiŽ]    
Houb     


Willem Jansen
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem Jansen, geb. circa 1702, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1776.

tr. (ongeveer 33 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] Oude Molstraat op 23 okt 1735
met

Hendrika van Theuffken of van 't Heufke, geb. te Velp [ge].
Willem schrijft vanuit Rotterdam in 1760, vier en een halve maand na de dood van zijn vader Arnoldus, een brief naar zijn neef Peter Houben in Cotem. Uit het keurige handschrift blijkt de degelijke opvoeding die hij genoten heeft. Uit de gehele brief blijkt het diepe geloof dat hij vanuit Limburg naar Holland had meegebracht.
Aan Eerzame Joa. frauw Alberts op het hoek van de Roey mark tot Maestrigt om voorders te behandigen aan Pieter Houben tot Cottem de graschap Rekem tot Maestrigt.
Rotterdam den 17 Oct.1760.
Seer waerde neef ende nigte, desen dient om aen u.l. te laate weten den staat van onse gesontheit die godt danck nog redelijk is verhop het selven van neef ende nigt te hooren en van hare geheele family. Nu voorders heb uwen brief seer wel ontfange en oock den inhoudt daar uyt verstaan wegens de scheiding en deeling door u.l. gedaan het is seer wel naer onse genoegen alles wat gij daar in gedaan hebt en doen sult.
Voor soo moet gij het huys oock maar deelen en wat daar van komt dat moet gij amploiyeren om aan het kapitaal af te lossen en dat manquiert dat moet gij niemen, jeder van het siennigen te weten van jeder deel of porsie gevallen tot deel so wel van mijn als van alle de anderen en mijn broer Jan is oock seer wel daar mede te vreden. Alles wat gij doet dat is welgedaan en mijn deel kont gij verkopen en dat van mijn broer Jan oock van gelijken, en het gelt datter overschiet dat moet gij tot Maestrigt aen iemant ter hand stellen die op Hollant negotie doet maar als alles verkogt is soo schrijft mijn dan oonen brief, sul u? Dan aanwising doen waar gij het geIt sult ter handen stellen dan sal ick u willen om horen naar een occasie bij de koop luyden die op Maestrigt doen.
En omdat gij mijn geschreven hebt dat gij dat uyt lyfden (liefde) gedaan hebt soo sal ick aan u.I. een presentje doen van een klein tonnetje haring tegen de aanstaande vasten, maar gij moet mijn laate weten waar ick het sal adresseren, soo gij het gelieft op de hulst hoef soo moet gij mijn schrijven hoe.
die man heet om aan hem te adresseren en dan voorders aan u.I.
En soo gij genegentheit hebt om het lant van ons beyden te kopen soo hebt gij de voorkuur voor iemant anders. Soo en twiffelen wij niet of gij sult de waerde daar voor geven volgens de lant kosstume en wij sullen alles over laten in uwe bevolmagtigde neefschap sonder datter niemant jets op te seggen heeft en gij siet oock hondert maal daar voor bedanck, van mij en oock van mijn broer Jan.
En soo saacken is dat gij ons van nooden hebt en het is in onse magt soo en twiffelt niet of wij benne bereyt om also voor u.I. als oock voor uwe verdere family te doen alles naar een neefs plycht. En sal oock altyt in gedagten houden de selve lyfden die gij ons betoont hebt en wens aan uwe kinderen en kinskinderen de selve minsamkeit als wij van u.I. genoten hebben.
En also doende soo betoonen wij als dat wij op regte Rooms. Catolijcke sien, en niet gelijck heidenen of turken, en naar den loop van dit verganckelijk leven sullen genieten dat eeuwig leven het welck ons verleenen godt den vader allemagtig die ons Iuyt niet geschapen heeft en wederom sullen keeren tot niet; danckende godt den soon dat hij ons door siene mildadige lijfden verloost heeft van dat eeuwig verdrit tot de eeuwige vreugden ofte eeuwige blijtschap; danckende godt den heyligen geest dat hij ons heeft afgewassen en geopent den weg naar de eeuwige zaligheyt in het heylig doopsel; gelooft geeert moet sien de Alder heyligste drievuldigheyt van nu tot in der eeuwigheyt der eeuwigheden, amen.
Hondert goede nagten van mijn Willem Jansen en mijn broder die hem hier onderteekent toterdood,.
Willem Jansen.
Joannis Janssen.
In het hierboven afgedrukte dokument verkrijgt Pieter Houben de voorkeur om het land van Willem en Jan te kopen. Hij schijnt dit aanbod niet te aanvaarden, aangezien in de nu volgende koopakte.
Hendrik Beckers en Maria Hendrix zijn vrouw als kopers genoemd worden.
Daar is vooreerst de mogelijkheid dat Hendrik Beckers een broer is van Gertruy Beckers, de moeder van Pieter, en dus een oom van Pieter. Er kan echter nog een nauwere relatie zijn. In het trouwboek van Boorsem staat vermeld: 1708 trouwen Houb Houben en Joanna Janssen (waaruit Pieter is geboren).
1721 trouwen Houb Houben en Maria Hendrix (zou Joanna gestorven zijn en Houb voor.
de tweede keer met Maria getrouwd zijn? Dan is Maria Hendrix de stiefmoeder van Pieter).
1760 Hendrick Beckers en Maria Hendrix kopen land als man en vrouw.
Het ligt voor de hand te vermoeden dat Houb Houben ondertussen is gestorven en Maria Hendrix als weduwe achterliet. Zij is hertrouwd met Hendrick Beckers. Hierdoor zou Hendrick stiefvader van Pieter geworden zijn. In dit geval verkoopt Pieter het land dat hem wordt aangeboden door Willem en Jan aan zijn stiefouders. Mogelijk heeft hij het weer van hen geŽrfd.
1786 is weer een Maria Hendrix meter bij het doopsel van Hein Seekles. Deze kan nauwelijks.
dezelfde zijn.
Ten overstaen van de Heeren Joan. Nijst en Jan Maes, Schepenen der Vrije Rijx Baronnye Borsheim op heeden den 28 October 1760 compareerde den eersamen Peter Houben, inwoonder van Cothem denwelcken in qualiteyt als geconstitueerde van vvillem Janssen en Johannes Janssen, beyde woonagtig in Holland den eersten tot Rotterdam en den tweeden in 's Hage, ingevolge derselver volmagt gecomprehendeert in hunne missi ve geschreven uyt Rotterdam den 17 der gepasseerde maand September hier naer Van woord tot woord te insereren, verclaerde overgedragen, gecedeert en getransporteert te hebben soo als doer cragte deeses aen en ten behoeve van den eersame Hendrick present en in coop accepteerende seecker stuk ackerlands groot aen mate ses groot roeden geleegen in 't borsemer veld, reygenoten (dit betekent aangrenzend) boven Hendrick Janssen en Nol Houben, onder het arme land van Borsheim, doende den comparant in sijne voorschreven qualiteyt deese overdragt om en voor de somme van hondert drey en vijftig guldens maestrigter koers, licop naer lands coop godsheller vijf stuyvers welcke coop penningen met licop en godsheller reclijck in contante penningen op heeden door den cooper aen den vercooper sijn overgetelt en daar hem opgetrocken bekennende ons daer ten vollen verneugt en voldaen te weesen sonder eenige reserve, surrogerende vervolgens hem cooper in sijns constituates plaatse reght en geregtigheyd, caveerende de voorschreven gecedeerde ses roeden nieverants mede belast nog beswaert te weesen, daer voor als mede voor alle .andere calengien, aenspraecken, recherges en naermaningen ten allen tijde guarranderende onder obligatie ende verbond van der constituanter persoon en goederen en verders als naer reghten en is alsoo naer gedaene stipulatie in hoeden van Reght gekeert salvo etc.
Merk van x Peter Houben verclaerende niet te kunnen schrijven.
Merk van x Hendrick Beckers niet kunnende schrijven.
Johan Nijs, Jan Maes , Schepenen.
Geschiedkundige opmerkingen:.
Het land wordt genoemd gelegen te zijn in het Borsemerveld, dwz. het open land van Boorsem. Cotem schijnt nog nauwelijks te bestaan. Hetzelfde stuk land wordt in het testament van Arnoldus 1747 genoemd als te liggen omtrent de hameydelle. Nu betekent hamey gehucht, delle = dal. Dus het lag in het dal nabij het gehucht, of nabij het dal van het gehucht. Dit dal is een oude Maasbedding die zich verschillende malen verplaatst heeft, ook nog rond 1600. Zal ook vaak overstroomd zijn. In het dodenregister van Boorsem wordt een man genoemd die verdronk tegelijk met vier paarden. De veronderstelling is, dat onze oudste bekende voorouders ontginningswerk deden en hierdoor hun bedrijf uitbreidden.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel vol. 2819, blz 207:.
Testament van man en vrouw die verklaert hebben beneden de 4000 guldens gegoet te zijn. En is hier inne geene fidei commis of eenig ander verband vervat.
Op heeden den 26 ste September, 1757 compareerden voor mij, Jacob de Bergh, openbaar Notaris in Rotterdam, Willem Janssen, Seemverkooper ende Hendrica van 't Heufke, egtelieden woonende binnen deze stad ----- ende komende nu opnieuw ter dispositie van hunne tijdelijk natelatene goederen, soo verklaerden sij testateuren elkanderen over en weder over, ende sulx de Eerststervende de langstlevende van hun beyde bij deze te noemen ----- Des dat den langstlevende van hun beyden gehouden zal zijn de kind of kinderen die sij lieden bij den anderen zullen hebben verwekt en die de eerststervende zal nalaten behoorlijk te onderhouden en op te voeden tot der zelve ouderdom van 25 jaren, eerder huwelijken state ofte nog eerder overlijden toe, dezelve intusschen te doen en laten leeren lezen, schrijven en een bekwame stijl, handwerk of andere eerlijke exercitie om door de Wereld te kunnen geraken ----- Verkiezende de testateuren in het versterven van de goederen van hunne na te laten kind of kinderen het Aasdoms versterfregt, soo als het selve te Leyden en in Rhijnland plaats heeft en geobserveert wert, al ware het dat dezelve kwam of kwamen te overlijden, of de goederen gelegen waren ter plaatse van eenig ander versterfregt gebruikelijk is -----.
Willem Janssen.
Deze letter H is gestelt bij de comparante Hendrika van 't Heufke.
Het volgende dokument is een bewijs van de zakelijke voorzichtigheid van WilIem. Vermoedelijk heeft Elisabeth, zijn dochter, die op het punt van trouwen staat, de zaak van haar vader overgenomen. Willem zelf is gaan rentenieren in Maastricht of waarschijnlijker in Cotem bij Maastricht. Voordat hij zijn dochter Elisabeth aan Pieter Willems ten huwelijk geeft, laat hij aanstaande schoonzoon even bij notariele akte tekenen om hem elk jaar 100 gulden naar Maastricht op te sturen.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel vol. 3207, blz 311:.
Op huyden den 17de Mey 1775 compareerden voor mij Damel Meesters, Notaris Publijk, bij den Hove van Holland geadmitteert, tot Rotterdam residerende, Sieur Pieter Willems meerderjarig jongsman en Juffrouwe Elisabeth Jansen, meerderj. Jongedochter, van voornemen zijnde om met elkanderen in de huwelijken staet te treden, beyde wonende binne deze stad, mij Notaris bekend, hebbende beyde bekwaamheid zoo uitterlijk bleek om van derzelve tijdelijk natelatene goederen te konnen disponeren en daer toe genegen zijnde ----- den voornaemde Pieter Willems gehouden zal zijn bij forme van legaet uit te keren aen haer Testatrices Vader Willem Janssen wonende te Mastrigt, een somme van een hondert guldens jaerlijks zijn. leven lang gedurende waer van het eerste jaer verschuld zal zijn en betaald, zal moeten worden een jaer na haer testatrices overlijden, en zoo vervolgens van jaer tot jaer tot het overlijden van haer voornoemde Vader toe -----.
Pieter Willems.
Elisabeth Jansen.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel 3415, blz 55:.
Op huiden den 25 February 1777 compareerde voor mij Woutterius Prill ----- Pieter Willeros, wonende binnen deze stat, als in huwelijk hebbende Elisabeth Jansen, eenige dochter en erfgenaem van wijlen Willem Jansen in leven weduwnaer en boedel houder van hare moeder Hendrica van 't Heuvel en verklaerde bij dezen te constitueren en volmagtig te maken den Ed. Petrus.
Constantinus van Rijp, generalijk om alle zaken en processen die bij of tegen hem comparants reeds zijn of na dezen zouden mogen worden aen gevangen -----.
Pieter Willemse.
Gemeente-archief Rotterdam.
Notarieel, vol. 3210 blz.101:.
Op huyden den 26 February 1778 compareerde voor mij Daniel Meester, Notarius publijk, bij den Hove van Holland geadmitteerd, tot Rotterdam residerende ----- Messieurs Jacob Gleim en Arnoldus Sanders van Well, wonende binnen deze stad, en zijnde van competenten ouderdom, dewelke verklaerden ter requisitie en verzoeke van Sieur Pieter Willems en Juffrouwe Elisabeth Janssen, Egtelieden beide wonende binnen deze stad waer en waeragtig te zijn: dat zij zeer wel weeten dat Sieur Willem Janssen voor deze gewoond hebbende te Mastricht en aldaar in den jare 1776 overleden, heeft nagelaten eene dogter, namelijke de Requirante Elisabeth Janssen, en dat dezelve Willem Janssen geen andere kind of kinderen en ook geen afkomeling of afkomelingen van vůůr overlede kind of kinderen heeft nagelaten en dat dien volgende de Requirante Elisabeth Janssen is eenige erfgenaam ab intestato van wijlen haren vader den voornoemden Willem Janssen, gevende de comparanten voor redenen van wetenschap dat zij wijlen den voornoemden Willem Janssen zeer wel hebben gekend en met denzelven ommegang hebben gehad en dat zij de Requiranten nog zeer wel kennen -----.
Gemeente-archief Rotterdam.
Not:lrieel vol. 3210, blz 109:.
Op huyden 2de Maart 1778 compareerde voor mij Daniel Meester ----- Sieur Pieter Willems als in huwelijk hebbende Juffrouwe Elisabeth Janssen, en dezelve Elisabeth Janssen in dezen met denzelven haren man geadsisteert en door hem tot het navolgende geauthoriseerdt en gequalificeert, woonende comparante binnen deze stad en zijnde mij Notaris bekend: ende verklaerden de comparanten bij dezen te constitueren en volmagtig te maken de Heer Willem van der Sluys Makelaar binnen deze stad, specialijk om te compareren voor den Ed. Aghtb,Heeren Schepenen dezer 'stad, en aldaar in den namen ende van wegens hun lieden comparanten op de gewoone en vereyste wijze te transporteren aan Monsieur Aert Huysterman schoolmeester alhier, een Rentebrief groot geweest twee duyzend en zes honderd guldens en perreste nog groot zijnde twee duyzend en honderd en vijftig guldens capitaal, den 2de Mey 1774 door Ary van der Leest voor Heeren Schepenen dezer stad gepasseert ten behoeve van haar comparantes Vader Willem Janssen, inhoudende belofte van renten te betalen tegens drie en een half percento, dog binnen zes weeken na ieder verschijndag betalende te mogen volstaan met renten te betalen tegens drie percento in 't jaer en jaarlijks van 't Capitaal af te lossen en honderd en vijftig guldens, wel meer maar niet minder, beide ingegaan den 1ste Mey 1774 zulks dat op den 1sten Mey 1775 het eerste jaer renten en aflossingen omme gekomen en verscheenen zal zijn, geduurende alzoo van jare tot jare, ten volle betalingen en aflossingen toe, en dat van alles vrij geld, niet tegenstaende eenige Placaten en ter contrarie disponeerden, Speciaal verzekert op een thuis en Erve (uit koop rent welke de voorz. schuld is spruytende) staenda en gelagen aan de Oostzijde van de Nieuwstraat binnen deze stad, belend ten Noorden voor Willem Janssen, in 't midden Pieter Oosthout ----- welke rentebrief aan haar comparante Elisabeth Janssen is opgekomen als een nagelate dogter en enige erfgename van wijlen haren Vader Willem Janssen.
Pieter Willems.
Elisabeth Janssen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1742 Rotterdam [zh]    


Michael Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Michael Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] op 9 aug 1708 Egidius (Giel) Beckers en Gertruy Houben, koster te Neerharen.

tr.
met

Maria Pechmans


Maria Pechmans
in
Genealogie van Giel Janssen.

Maria Pechmans.

tr.
met

Michael Janssen, zn. van Arnoldus Janssen en Cornelia Houben, geb. te Cothem [BelgiŽ] op 9 aug 1708 Egidius (Giel) Beckers en Gertruy Houben, koster te Neerharen


Geurt Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Geurt (Godefridus, Gerardus) Janssen, geb. circa 1719, boer en batmeester (dijkopzichter van Maasdijken) in Cotem (tot 1752), koster te Boorsem (vanaf 1752, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] in het overlijdensbericht lezen we: Gerardus Janssen, echtgenoot van Joanna Lina sterft onverwacht op 18.10.1786 op 18 okt 1786.

tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 28 mei 1753
met

Joanna Lina, ovl. op 1 mrt 1788.
in de lijst van Gedurende Aanbidding lezen we: 1767 Godefridus Janssen, matricularius.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna*1754 Boorsem [lm, BelgiŽ] Ü1754 Boorsem [lm, BelgiŽ] 0
Willem*1755 Boorsem [lm, BelgiŽ]    
Tossanus*1757 Boorsem [lm, BelgiŽ]    
Arnold*1759 Boorsem [lm, BelgiŽ]    
Maria*1764 Boorsem [lm, BelgiŽ] Ü1778 Boorsem [lm, BelgiŽ] 14
Hendrik*1768 Boorsem [lm, BelgiŽ] Ü1778 Boorsem [lm, BelgiŽ] 10


Helena Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Helena Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] in apr 1721 Laurens Stans en Maria Ramakers.


Hubertus Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hubertus (Houb) Janssen.


Georgius Wilhelmus Petrus Kester
in
Genealogie van Giel Janssen.

Georgius Wilhelmus Petrus Kester, geb. te Naaldwijk [zh] in 1908, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 8 sep 1993, begr. te Naaldwijk [zh] op 11 sep 1993.

tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) te Monster [zh] op 24 sep 1932
met

Petronella Apolonia Johanna Slaman, geb. te Monster [zh] op 7 jan 1910, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 24 mrt 1997.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Naaldwijk [zh]    


Petronella Apolonia Johanna Slaman
in
Genealogie van Giel Janssen.

Petronella Apolonia Johanna Slaman, geb. te Monster [zh] op 7 jan 1910, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 24 mrt 1997.

tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Monster [zh] op 24 sep 1932
met

Georgius Wilhelmus Petrus Kester, geb. te Naaldwijk [zh] in 1908, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 8 sep 1993, begr. te Naaldwijk [zh] op 11 sep 1993.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Naaldwijk [zh]    


Petrus Josephus Janssen
 
in
Genealogie van Giel Janssen.

Petrus Josephus (Piet) Janssen, geb. te Honselersdijk [zh] op 5 jun 1918, tuinier, ovl. (87 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 29 apr 2006, begr. te Naaldwijk [zh] algemene begraafplaats op 4 mei 2006.

 
 

tr. (beiden 34 jaar oud) (1) te Poeldijk [zh] op 16 jul 1952
met

Helena Maria Adriana Enthoven, dr. van Petrus Martinus Enthoven en Gerarda Magdalena Zwinkels, geb. te Poeldijk [zh] op 15 sep 1917, ovl. (42 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 20 feb 1960.
studeerde voor priester, wat hij niet geworden is, voltooide zijn gymnasiale studies in Uden en Heeswijk.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    

tr. (42 jaar oud) (2) te Naaldwijk [zh] op 28 dec 1960
met

Afgeschermd, kind van Gerardus Anthonius Vijverberg (tuinder) en Maria Herbertha Elisabeth van Kester.

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    


Petrus Josephus Jansen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Petrus Josephus Jansen, geb. te Honselersdijk [zh] op 22 feb 1917, tuinier, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 14 jan 2009, begr. te Kwintsheul [zh] op 17 jan 2009.

  • Vader:
    Johannes Petrus Jansen, zn. van Hendricus Joannes Janssen en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 24 sep 1883, Rooms Katholiek, tuinder, ovl. (99 jaar oud) te Honselersdijk [zh] op 27 dec 1982, begr. te Naaldwijk [zh], tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Monster [zh] op 16 apr 1910, kerk.huw. te Kwintsheul [zh] op 19 jan 1910.
 
 

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Monster [zh] op 2 feb 1944
met

Margaretha Gerarda Maria Zwinkels, dr. van Petrus Nicolaas Antonius Zwinkels (kweker) en Beatrix Geertruida Klasina Groenewegen, geb. te Monster [zh] op 19 dec 1920, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 1 apr 2000, begr. te Kwintsheul [zh] op 5 apr 2000.

Uit dit huwelijk 13 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Jan*1947 Honselersdijk [zh] Ü2000  52
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Martien*1951 Honselersdijk [zh] Ü2000  48
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
10 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
11 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
12 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
13 Afgeschermd     


Margaretha Gerarda Maria Zwinkels
in
Genealogie van Giel Janssen.

Margaretha Gerarda Maria Zwinkels, geb. te Monster [zh] op 19 dec 1920, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 1 apr 2000, begr. te Kwintsheul [zh] op 5 apr 2000.

tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Monster [zh] op 2 feb 1944
met

Petrus Josephus Jansen, zn. van Johannes Petrus Jansen (tuinder) en Margaretha Joanna van Wingerden, geb. te Honselersdijk [zh] op 22 feb 1917, tuinier, ovl. (91 jaar oud) te Poeldijk [zh] op 14 jan 2009, begr. te Kwintsheul [zh] op 17 jan 2009.

Uit dit huwelijk 13 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Jan*1947 Honselersdijk [zh] Ü2000  52
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Martien*1951 Honselersdijk [zh] Ü2000  48
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
10 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
11 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
12 Afgeschermd Honselersdijk [zh]    
13 Afgeschermd     


Petrus Nicolaas Antonius Zwinkels
in
Genealogie van Giel Janssen.

Petrus Nicolaas Antonius Zwinkels, geb. te Monster [zh] op 1 apr 1894, kweker, ovl. te Poeldijk [zh].

tr. (beiden 25 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 feb 1920, kerk.huw. te Naaldwijk [zh] op 11 feb 1920
met

Beatrix Geertruida Klasina Groenewegen, geb. te Naaldwijk [zh] op 1 aug 1894, ovl. te Poeldijk [zh].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1920 Monster [zh] Ü2000 's-Gravenzande [zh] 7913 


Beatrix Geertruida Klasina Groenewegen
in
Genealogie van Giel Janssen.

Beatrix Geertruida Klasina Groenewegen, geb. te Naaldwijk [zh] op 1 aug 1894, ovl. te Poeldijk [zh].

tr. (beiden 25 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 11 feb 1920, kerk.huw. te Naaldwijk [zh] op 11 feb 1920
met

Petrus Nicolaas Antonius Zwinkels, geb. te Monster [zh] op 1 apr 1894, kweker, ovl. te Poeldijk [zh].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1920 Monster [zh] Ü2000 's-Gravenzande [zh] 7913 


Martinus Jacobus Muilman
in
Genealogie van Giel Janssen.

Martinus Jacobus Muilman, ovl. voor 1987.

tr.
met

Petronella Cornelia Janssen, dr. van Hendricus Joannes Janssen en Wilhelmina van Heiningen, geb. te Honselersdijk [zh] op 6 sep 1894, ovl. (92 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 13 feb 1987, begr. te Naaldwijk [zh] op 17 feb 1987, tr. (1) met Hendricus Martinus Johannes van Wingerden. Uit dit huwelijk een zoon.

 

Wilhelmus Adrianus Enthoven
 
in
Genealogie van Giel Janssen.

Wilhelmus Adrianus (Wim) Enthoven, geb. op 16 jun 1924, tuinier, ovl. (70 jaar oud) te Maasland [zh] op 15 dec 1994, begr. te De Lier [zh] bijgezet in het familiegraf op de algemene begraafplaats op 20 dec 1994.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Poeldijk [zh] in 1952
met

Anna Maria Teresia Janssen, dr. van Jacobus Henricus Janssen en Helena Maria van Mil, geb. te Poeldijk [zh] op 3 sep 1927, ovl. (66 jaar oud) te Maasland [zh] op 20 mrt 1994.