Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Leendert Suidgeest
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Leendert Suidgeest.

tr.
met

Maria de Veld.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1781 Vlaardinger-Ambacht [zh] †1866 Vrijenban [zh] 85


Maria de Veld
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Maria de Veld.

tr.
met

Leendert Suidgeest.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1781 Vlaardinger-Ambacht [zh] †1866 Vrijenban [zh] 85


Cornelis van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 18 nov 1789, ged. te Maasland [zh] op 18 nov 1789 (getuigen: Klaas Pieterszn. van den Ende en Clasina Maartensdr. v.d. Kock), bouwman aan de Westgaag 93, ovl. (81 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 jul 1871.

tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) te Maasland [zh] op 27 apr 1822 Dingenaar van den Ende 70 jaar eerste assessor (=wethouder), Willem Wildschut 70 jaar bode, Arij Stelleman 42 jaar veldwachter en Gerrit Roem 35 jaar kasteleinszoon
met

Anna Cornelisdr. (Antje) Ruijgrok, dr. van Cornelis Ruijgrok en Lena Coot, geb. te Zoetermeer [zh] op 11 jan 1789, ovl. (72 jaar oud) te Maasland [zh] op 3 okt 1861.
In de huwelijksakte lezen we:.
"des Breugoms Moeder verklaard niet te kunne schrijve ".
Uit de 'Huwelijks bijlagen' blijkt Cornelis, van beroep bouwman, voor de Nationale Militie "geremplaceerd te hebben bij de consumptie". Waarschijnlijk heeft hij dus vrijstelling gekregen vanwege onmisbaarheid in het boerenbedrijf. Van hem hebben we een signalement: lengte 1 el, 7 palm, 2 duim, 7 streep (69cm.+ 70 cm.+ 5 cm.+ 7 mm. = 144,7 cm.!). Hij heeft een rond aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, zwart haar en zwarte wenkbrauwen.
Cornelis en Anna krijgen zes kinderen:.
Waarschijnlijk zijn Cornelis en Anna ten tijde van hun huwelijk niet arm. In 1851 zijn ze in ieder geval rijk, althans volgens Teun van der Kooij in zijn boek 'Dorp in rust en onrust. Maasland 1851 - 1897. Cornelis zou dan ca. 52 ha. land bezitten en mogelijk twee boerderijen, want een normale boerderij telt in die tijd 25 tot 30 ha. grond (en 30 tot 40 koeien). Waar Van der Kooij zijn mening op baseert, is niet duidelijk. Als Cornelis in 1871 overlijdt, laat hij slechts een woonhuis na! Na hun trouwen gaan,Cornelis en Anna wonen op een boerderij aan de Westgaag C No 22. Zij hebben dan meteen ook een huishouden van vijf of zes personen. De gewone Maaslandse boer heeft namelijk een boven- en een onderknecht en de boerin een boven- en een ondermeid. Zoals gebruikelijk hebben de knechten en de meiden een contract dat loopt van 1 mei tot 1 mei van het volgende jaar. Antje verhuist zelf op 1 mei 1820 vanuit Pijnacker naar Maasland. Ook zij zal dus op een boerderij als meid gewerkt hebben. De knechten en de meiden wonen bij het gezin in en krijgen naast hun loon kost en inwoning. Uit de volkstelling van 1825 blijkt dat er op dat moment in het gezin van Cornelis en Antje ιιn knecht is en twee meiden.
Soms blijven zij lang. Zo blijft Gerrit Hueving uit Hannover van 1837 tot 1846 bij Cornelis werken. Dan vertrekt hij naar Amerika! En Dina Ruijgrok (familie?) werkt er van 1 mei 1836 tot 1 mei 1847, wanneer zij naar Maassluis vertrekt. Ook uit een testament van zijn broer Adrianus, getrouwd met Catharina Koelewijn, van 17 maart 1842, waarin Cornelis tot voogd van hun minderjarige kinderen wordt benoemd, kunnen wij lezen dat hij bouwman aan de Westgaag is, met als adres Wijk C No 22.
In november 1839 blijkt Cornelis raad (gemeenteraadslid) van Maasland te zijn. Van de zeven leden, benoemd door Gedeputeerde Staten in Den Haag, zijn er twee rooms-katholiek: Cornelis van den Ende en Frans Roodenrijs. Later is Cornelis jarenlang het enige rooms-katholieke raadslid. Overigens is dit wel in overeenstemming met de verhoudingen in Maasland, waar immers maar circa twintig procent van de bevolking rooms-katholiek is. Cornelis blijft raad tot 1851. Dan worden er voor het eerst verkiezingen gehouden. Kiezers zijn de mannelijke meerderjarigen die minimaal f 16,= belasting betalen. De kiezerslijst wordt opgesteld door de belastingdienst en bevat 141 namen. Er zijn geen kandidaten gesteld. Op 9 september 1851 komen er 127 mannen naar het stembureau. Cornelis van der Ende Sr. krijgt 52 stemmen, wat te weinig is om rechtstreeks gekozen te worden. Twee weken later echter krijgt hij 92 stemmen en wordt daarmee lid van de eerste gekozen gemeenteraad van Maasland. Hij blijft dit tot 1855. Cornelis is in deze periode het enige rooms-katholieke gemeenteraadslid. Jammer genoeg wordt er in de notulen van de gemeenteraad niet vermeld wie waarover gesproken heeft. We weten daarom niet wat de politieke opvattingen van Cornelis zijn geweest. Bij dezelfde verkiezingen krijgt Cornelis' broer Adrianus trouwens maar ιιn stem!.
Uit de 'Bevolking Maasland 1850 - 1860 blijkt dat in december 1854 aan de Westgaag C nr. 22 is komen wonen Jan v.d. Kuil met zijn gezin. Hij is vlasser van beroep. Op hetzelfde adres woont ook nog de vlassersknecht Adrianus de Zeeuw met vrouwen kind. Dat zou kunnen betekenen dat Cornelis en Antje verhuisd zijn, mogelijk naar de Commandeurspolderkade. Er doet zich nu een onduidelijkheid voor. In 'Bevolking Maasland 1870-1880' staat dat op 31-12-1859 op het adres Commandeurspolderkade A.N.90, maar nu (1880) No 1, is ingeschreven Cornelius van den Ende, geboren 15 november 1790, rentenier, die op 8 juli 1871 is overleden. Behalve dat de geboortedatum niet klopt (hoogst merkwaardig), blijft onduidelijk waar Cornelis en Antje tussen 1854 en 1859 gewoond hebben. Op 8 juli 1871 overlijdt Cornelis.
De Memorie van Aangifte is interessant genoeg om in zijn geheel te citeren:.
"Memorie van aangifte wegens de nalatenschap van den Heer Cornelis van den Ende Senio1; in leven particulier, gewoond hebbende aan de Commandeurspolderkade, Wijk A, nummer 1 te Maasland en aldaar overleden den achtsten July 1800 een en zeventig.
De ondergeteekenden:.
1. Cornelis van den Ende Junior, meester timmerman.
2. Leendert van den Ende, bouwman, beide te Maasland.
3. Adriana van den Ende, Overste in het Rooms Katholijk Liefdegesticht te Groningen, aldaar woonachtig; nagelaten kinderen van bovengenoemde overledene, gesproten uit zijn huwelijk met de vooroverledene Johanna Ruigrok;.
4. Cornelis VIjverberg, bouwman, te Naaldwijk, in kwaliteit van voogd over de minderjarige kinderen van beide wijlen Petrus of Pieter Vijverberg en Maria van den Ende, indertijd echtelieden, genaamd Petronella, Cornelis, Adrianus, Hillegonda en Anna VIjverberg; daartoe benoemd en beλdigd door den Kantonregter te Naaldwijk, den 12 December 1867. Zijnde der minderjarigen moeder Maria van den Ende geweest eene vσσr overledene dochter van bovengenoemden Cornelis van den Ende Senior; mede in huwelijk met Johanna Ruygrok verwekt. Allen te deze domicilie kiezende ten sterfhuize voorschreven Verklaren.
Dat de bovengenoemde Heer Cornelis van den Ende Senior, ab intestato is overleden, nalatende als eenige erfgenamen bij versterf, zijne kinderen, de ondergetekenden Cornelis, Leendert, en Adriana van den Ende, uit eigenhoofde ieder voor een vierde, en de afstammelingen van zijne voor overleden dochter Maria van den Ende, genoemde vijf minderjarigen bij representatie hunner Moeder, tezamen voor het overige vierde gedeelte.
Dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door dit overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn; Eindelijk dat door den overledene is nagelaten volgend onroerend goed, zijnde:.
Een huis met erf en tuin, staande en gelegen aan de Commandeurspolderkade, aan het Zuideinde van het dorp, te Maasland: Kadastraal bekend sectie C, nommer 769, ter grootte van twee are.
Gedaan en getekend den (niet ingevuld) November 1871,.
C van den Ende A. van den Ende.
L van den Ende C. Viverberg".
Klaarblijkelijk is Cornelis gaan rentenieren en is hij in een kleiner huis gaan wonen veel dichter bij het dorp aan de.
Commandeurspolderkade, tegenwoordig Burgemeester v.d. Lelykade. Het is niet duidelijk of hij zijn boerderij en land verpacht of verkocht heeft aan Jan v.d. Kuil. Anna Ruigrok overlijdt in Maasland op 3 oktober 1861.
De vader vanAnna, Cnelis (Cornelis) Ruijgrok, is de "eerste" van de tak van de familie Ruijgrok die Wassenaar verlaat om zich als bouwman in Pijnacker te vestigen. Hij is op 4 mei 1744 in Wassenaar (r.k.) gedoopt en overlijdt op 9 november 1818 in Pijnacker. Eerst trouwt hij in Zoetermeer met Anna van der Poel en krijgt vier kinderen. Na haar overlijden in 1781 trouwt hij opnieuw, nu in Berkel met de weduwe (van Vrank van der Burg) Helena Coot. Bij haar krijgt hij nog zeven kinderen, onder wie Anna. Helena overlijdt op 27 mei 1812 in Pijnacker.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1823 Maasland [zh] †1894 Maasland [zh] 7120 
Jaantje*1825 Maasland [zh] †1875 Groningen [gr] 50
Leendert*1828 Maasland [zh] †1883 Hof van Delft [zh] 54
Huijbregt*1831 Maasland [zh] †1832 Maasland [zh] 1
Anna*1832 Maasland [zh] †1867 Naaldwijk [zh] 34
Anna*1834 Maasland [zh] †1834 Maasland [zh] 0


Adrianus van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Adrianus van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 27 jun 1791, ged. te Maasland [zh] op 27 jun 1791 (getuigen: Johannes Krijnen van der Klugt en Trijntje Pieters), bouwman, ovl. (89 jaar oud) te Maasland [zh] op 19 jan 1881.

tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) (1) te Maasland [zh] op 28 apr 1827
met

Catharina Koelewijn, dr. van (Dirk) Theodorus Alebrechts Koelewijn en Maria (Marijtje) van Leeuwen, geb. te Rijswijk [zh] op 30 mrt 1796, ovl. (40 jaar oud) te Maasland [zh] op 20 nov 1836.
doopheffers van Adrianus zijn Johannes Krijnen van der Klugt en Trijntje Pieters. Wie dat zijn, is niet duidelijk. Het meest waarschijnlijke is dat het gaat om Trijntje Pietersdr. Sprinkhuisen, een zus van Marietje, en haar man.
Van Adrianus is een testament bekend van 17 maart 1842. Daarin benoemt hij tot executrice van het testament zijn vrouw Appolonia Braak. Tot voogd over zijn vier kinderen uit het huwelijk met Catharina Koelewijn wordt benoemd:.
".zijn Broeder Cornelis Huibrecht van den Ende bouwman wonende aan de Westgaag te Maasland.".
In 1859 verhuizen zij naar de Commandeurspolderkade Wijk A, No 28. Adrianus overlijdt daar op 19 januari 1881 in de ouderdom van 89 jaar.
Catharina overlijdt in Maasland in het kraambed. Dat is op te maken uit de aangifte bij de Burgerlijke Stand:.
"Overleden op 20 Nov. 1836, 12 uur voorm. doodgeboren kind van vrouwelijk gesl. van Adrianus van den Ende en Catharina Koelewijn. Getuigen geburen en bekenden Jacob van Woerden, Leendert van der Hoeven ".
"Overleden op 20 Nov. 1836 middag ιιn uur Catharina Koelewijn geb. te Rijswijk oud 41 jaren dochter van Theodorus Koelewijn en Maria van Leeuwen, huisvrouw van Adrianus van den Ende. Get. Jacob van Woerden en Leendert v.d. Hoeven ".

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1828 Maasland [zh] †1865 Schiedam [zh] 37
Huibregt*1829 Maasland [zh] †1888 Vrijenban [zh] 5817 
Maria*1830 Maasland [zh] †1896 Maasland [zh] 65
Adriana*1834 Maasland [zh] †1887 Maasland [zh] 53
Doodgeb. dochter*1836 Maasland [zh]   0

tr. (resp. 48 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Maasland [zh] op 2 mei 1840
met

Apolonia Braak, dr. van Jan Gerrits Braak (bouwman) en Cornelia Klaasse Schellinghout, ged. te Maasland [zh] op 20 sep 1798 Klaas Schellingerhout en Grietje Kleijweg, particuliere, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Maasland [zh] op 4 dec 1846.

tr. (resp. 56 en 29 jaar oud) (3) te Maasland [zh] op 24 sep 1847
met

Cornelia Ruijgrok, dr. van Cornelis Ruijgrok en Gijsberta van der Post, geb. te Zoetermeer [zh] op 25 nov 1817, ged. te Zoetermeer [zh] op 26 nov 1817, ovl. (82 jaar oud) te Maasland [zh] op 3 jan 1900


Johannes van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Johannes van den Ende, ged. te Maasland [zh] op 17 aug 1792 (getuigen: Pieter Pieterse Pereboom en Dirkje Paulusse Kok).


Petronella van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Petronella van den Ende, ged. te Maasland [zh] op 4 aug 1797 (getuigen: Wulm Pieterse vd Kester en Aaltje Wulms van Ende).


Anna Cornelisdr. Ruijgrok
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Anna Cornelisdr. (Antje) Ruijgrok, geb. te Zoetermeer [zh] op 11 jan 1789, ovl. (72 jaar oud) te Maasland [zh] op 3 okt 1861.

tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) te Maasland [zh] op 27 apr 1822 Dingenaar van den Ende 70 jaar eerste assessor (=wethouder), Willem Wildschut 70 jaar bode, Arij Stelleman 42 jaar veldwachter en Gerrit Roem 35 jaar kasteleinszoon
met

Cornelis van den Ende, zn. van Hubertus van den Ende (bouwman) en Marijtje Pieters Sprinkhuizen, geb. te Maasland [zh] op 18 nov 1789, ged. te Maasland [zh] op 18 nov 1789 (getuigen: Klaas Pieterszn. van den Ende en Clasina Maartensdr. v.d. Kock), bouwman aan de Westgaag 93, ovl. (81 jaar oud) te Maasland [zh] op 8 jul 1871.
In de huwelijksakte lezen we:.
"des Breugoms Moeder verklaard niet te kunne schrijve ".
Uit de 'Huwelijks bijlagen' blijkt Cornelis, van beroep bouwman, voor de Nationale Militie "geremplaceerd te hebben bij de consumptie". Waarschijnlijk heeft hij dus vrijstelling gekregen vanwege onmisbaarheid in het boerenbedrijf. Van hem hebben we een signalement: lengte 1 el, 7 palm, 2 duim, 7 streep (69cm.+ 70 cm.+ 5 cm.+ 7 mm. = 144,7 cm.!). Hij heeft een rond aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, zwart haar en zwarte wenkbrauwen.
Cornelis en Anna krijgen zes kinderen:.
Waarschijnlijk zijn Cornelis en Anna ten tijde van hun huwelijk niet arm. In 1851 zijn ze in ieder geval rijk, althans volgens Teun van der Kooij in zijn boek 'Dorp in rust en onrust. Maasland 1851 - 1897. Cornelis zou dan ca. 52 ha. land bezitten en mogelijk twee boerderijen, want een normale boerderij telt in die tijd 25 tot 30 ha. grond (en 30 tot 40 koeien). Waar Van der Kooij zijn mening op baseert, is niet duidelijk. Als Cornelis in 1871 overlijdt, laat hij slechts een woonhuis na! Na hun trouwen gaan,Cornelis en Anna wonen op een boerderij aan de Westgaag C No 22. Zij hebben dan meteen ook een huishouden van vijf of zes personen. De gewone Maaslandse boer heeft namelijk een boven- en een onderknecht en de boerin een boven- en een ondermeid. Zoals gebruikelijk hebben de knechten en de meiden een contract dat loopt van 1 mei tot 1 mei van het volgende jaar. Antje verhuist zelf op 1 mei 1820 vanuit Pijnacker naar Maasland. Ook zij zal dus op een boerderij als meid gewerkt hebben. De knechten en de meiden wonen bij het gezin in en krijgen naast hun loon kost en inwoning. Uit de volkstelling van 1825 blijkt dat er op dat moment in het gezin van Cornelis en Antje ιιn knecht is en twee meiden.
Soms blijven zij lang. Zo blijft Gerrit Hueving uit Hannover van 1837 tot 1846 bij Cornelis werken. Dan vertrekt hij naar Amerika! En Dina Ruijgrok (familie?) werkt er van 1 mei 1836 tot 1 mei 1847, wanneer zij naar Maassluis vertrekt. Ook uit een testament van zijn broer Adrianus, getrouwd met Catharina Koelewijn, van 17 maart 1842, waarin Cornelis tot voogd van hun minderjarige kinderen wordt benoemd, kunnen wij lezen dat hij bouwman aan de Westgaag is, met als adres Wijk C No 22.
In november 1839 blijkt Cornelis raad (gemeenteraadslid) van Maasland te zijn. Van de zeven leden, benoemd door Gedeputeerde Staten in Den Haag, zijn er twee rooms-katholiek: Cornelis van den Ende en Frans Roodenrijs. Later is Cornelis jarenlang het enige rooms-katholieke raadslid. Overigens is dit wel in overeenstemming met de verhoudingen in Maasland, waar immers maar circa twintig procent van de bevolking rooms-katholiek is. Cornelis blijft raad tot 1851. Dan worden er voor het eerst verkiezingen gehouden. Kiezers zijn de mannelijke meerderjarigen die minimaal f 16,= belasting betalen. De kiezerslijst wordt opgesteld door de belastingdienst en bevat 141 namen. Er zijn geen kandidaten gesteld. Op 9 september 1851 komen er 127 mannen naar het stembureau. Cornelis van der Ende Sr. krijgt 52 stemmen, wat te weinig is om rechtstreeks gekozen te worden. Twee weken later echter krijgt hij 92 stemmen en wordt daarmee lid van de eerste gekozen gemeenteraad van Maasland. Hij blijft dit tot 1855. Cornelis is in deze periode het enige rooms-katholieke gemeenteraadslid. Jammer genoeg wordt er in de notulen van de gemeenteraad niet vermeld wie waarover gesproken heeft. We weten daarom niet wat de politieke opvattingen van Cornelis zijn geweest. Bij dezelfde verkiezingen krijgt Cornelis' broer Adrianus trouwens maar ιιn stem!.
Uit de 'Bevolking Maasland 1850 - 1860 blijkt dat in december 1854 aan de Westgaag C nr. 22 is komen wonen Jan v.d. Kuil met zijn gezin. Hij is vlasser van beroep. Op hetzelfde adres woont ook nog de vlassersknecht Adrianus de Zeeuw met vrouwen kind. Dat zou kunnen betekenen dat Cornelis en Antje verhuisd zijn, mogelijk naar de Commandeurspolderkade. Er doet zich nu een onduidelijkheid voor. In 'Bevolking Maasland 1870-1880' staat dat op 31-12-1859 op het adres Commandeurspolderkade A.N.90, maar nu (1880) No 1, is ingeschreven Cornelius van den Ende, geboren 15 november 1790, rentenier, die op 8 juli 1871 is overleden. Behalve dat de geboortedatum niet klopt (hoogst merkwaardig), blijft onduidelijk waar Cornelis en Antje tussen 1854 en 1859 gewoond hebben. Op 8 juli 1871 overlijdt Cornelis.
De Memorie van Aangifte is interessant genoeg om in zijn geheel te citeren:.
"Memorie van aangifte wegens de nalatenschap van den Heer Cornelis van den Ende Senio1; in leven particulier, gewoond hebbende aan de Commandeurspolderkade, Wijk A, nummer 1 te Maasland en aldaar overleden den achtsten July 1800 een en zeventig.
De ondergeteekenden:.
1. Cornelis van den Ende Junior, meester timmerman.
2. Leendert van den Ende, bouwman, beide te Maasland.
3. Adriana van den Ende, Overste in het Rooms Katholijk Liefdegesticht te Groningen, aldaar woonachtig; nagelaten kinderen van bovengenoemde overledene, gesproten uit zijn huwelijk met de vooroverledene Johanna Ruigrok;.
4. Cornelis VIjverberg, bouwman, te Naaldwijk, in kwaliteit van voogd over de minderjarige kinderen van beide wijlen Petrus of Pieter Vijverberg en Maria van den Ende, indertijd echtelieden, genaamd Petronella, Cornelis, Adrianus, Hillegonda en Anna VIjverberg; daartoe benoemd en beλdigd door den Kantonregter te Naaldwijk, den 12 December 1867. Zijnde der minderjarigen moeder Maria van den Ende geweest eene vσσr overledene dochter van bovengenoemden Cornelis van den Ende Senior; mede in huwelijk met Johanna Ruygrok verwekt. Allen te deze domicilie kiezende ten sterfhuize voorschreven Verklaren.
Dat de bovengenoemde Heer Cornelis van den Ende Senior, ab intestato is overleden, nalatende als eenige erfgenamen bij versterf, zijne kinderen, de ondergetekenden Cornelis, Leendert, en Adriana van den Ende, uit eigenhoofde ieder voor een vierde, en de afstammelingen van zijne voor overleden dochter Maria van den Ende, genoemde vijf minderjarigen bij representatie hunner Moeder, tezamen voor het overige vierde gedeelte.
Dat de overledene geen goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat, en door dit overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging overgegaan of vervallen zijn; Eindelijk dat door den overledene is nagelaten volgend onroerend goed, zijnde:.
Een huis met erf en tuin, staande en gelegen aan de Commandeurspolderkade, aan het Zuideinde van het dorp, te Maasland: Kadastraal bekend sectie C, nommer 769, ter grootte van twee are.
Gedaan en getekend den (niet ingevuld) November 1871,.
C van den Ende A. van den Ende.
L van den Ende C. Viverberg".
Klaarblijkelijk is Cornelis gaan rentenieren en is hij in een kleiner huis gaan wonen veel dichter bij het dorp aan de.
Commandeurspolderkade, tegenwoordig Burgemeester v.d. Lelykade. Het is niet duidelijk of hij zijn boerderij en land verpacht of verkocht heeft aan Jan v.d. Kuil. Anna Ruigrok overlijdt in Maasland op 3 oktober 1861.
De vader vanAnna, Cnelis (Cornelis) Ruijgrok, is de "eerste" van de tak van de familie Ruijgrok die Wassenaar verlaat om zich als bouwman in Pijnacker te vestigen. Hij is op 4 mei 1744 in Wassenaar (r.k.) gedoopt en overlijdt op 9 november 1818 in Pijnacker. Eerst trouwt hij in Zoetermeer met Anna van der Poel en krijgt vier kinderen. Na haar overlijden in 1781 trouwt hij opnieuw, nu in Berkel met de weduwe (van Vrank van der Burg) Helena Coot. Bij haar krijgt hij nog zeven kinderen, onder wie Anna. Helena overlijdt op 27 mei 1812 in Pijnacker.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1823 Maasland [zh] †1894 Maasland [zh] 7120 
Jaantje*1825 Maasland [zh] †1875 Groningen [gr] 50
Leendert*1828 Maasland [zh] †1883 Hof van Delft [zh] 54
Huijbregt*1831 Maasland [zh] †1832 Maasland [zh] 1
Anna*1832 Maasland [zh] †1867 Naaldwijk [zh] 34
Anna*1834 Maasland [zh] †1834 Maasland [zh] 0


Cornelis Ruijgrok
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Cornelis Ruijgrok, ovl. op 17 nov 1818.

tr.
met

Lena Coot, ovl. op 27 mei 1812.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1789 Zoetermeer [zh] †1861 Maasland [zh] 72


Lena Coot
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Lena Coot, ovl. op 27 mei 1812.

tr.
met

Cornelis Ruijgrok, ovl. op 17 nov 1818.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1789 Zoetermeer [zh] †1861 Maasland [zh] 72


Cornelis van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 19 feb 1823, Rooms Katholiek, meestertimmerman, ovl. (71 jaar oud) te Maasland [zh] op 30 apr 1894, begr. te Maasland [zh] op 4 mei 1894.

tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Maasland [zh] op 13 mei 1848 Lambertus Staal, particulier, Johannes de Vetten, marktschipper, Arie Wildschut, timmerman en Pieter Johannis de Bock, veldwachter
met

Grietje Koelewijn, dr. van Alebregt Koelewijn en Magdalena van Adrigchem, geb. te Maasland [zh] op 11 nov 1826, ovl. (25 jaar oud) te Maasland [zh] op 21 okt 1852.
De Westgaag, waar Hubertus van den Ende in 1787 of 1788 is gaan wonen, ligt ver buiten de bebouwde kom van het dorp Maasland. Ook zijn zonen, Adrianus en Cornelis, hebben hun bouwmansbedrijf aan de Westgaag. De oudste zoon van Cornelis, ook Cornelis geheten, wordt geen bouwman, maar timmermansknecht in het dorp. Later wordt hij meestertimmerman aan de Heerenstraat Wijk A no 43 in Maasland. De verklaring zou kunnen zijn dat de oudste zoon heel vaak het bedrijf van zijn vader niet kan overnemen omdat deze nog niet van plan is er mee op te houden. Bij boerenbedrijven zie je dan ook dat vaak een jongere of de jongste zoon het bedrijf van vader overneemt. Daarom zal Cornelis in de kost en de leer gegaan zijn bij de timmerman van het dorp. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat het hier gaat om Arie Wildschut, omdat deze ook getuige is bij het huwelijk van Cornelis.
Cornelis, de oudste zoon van Cornelis van den Ende en Antje Ruijgrok, is geboren op 19 februari 1823 in Maasland (Westgaag). Op 13 mei 1848 trouwt hij in Maasland met Grietje Koelewijn, die op 11 november 1826 in Maasland is geboren als dochter van Alebregt Koelewijn en Magdalena van Adrighem. Getuigen bij het huwelijk zijn Lambertus Staal, particulier oud 80 jaren; Johannes de Vetten, marktschipper, oud 37 jaren; Arie Wildschut, timmerman oud 53 jaren en Pieter Johannis de Bock, veldwachter oud 37 jaren.
Uit de 'HuwelijksBijlagen' blijkt dat Cornelis behoort tot de lichting 1842 van de Nationale Militie. Zijn nummer is 13. Hij hoeft niet voor zijn nummer op te komen: hij heeft aan zijn dienstplicht voldaan door plaatsvervanging. Het is in die tijd mogelijk een ander jouw dienstplicht te laten vervullen. Meestal kost dat nogal wat geld! Of hij meteen na zijn huwelijk een eigen zaak begint, is niet duidelijk, maar in het begin van de jaren zestig is hij wel zelfstandig timmerman op de adressen Wijk A, 's Heerenstraat 75, 90, 100 en 120. Het is niet bekend of dit allemaal andere panden zijn of dat er meermalen vernummerd is.
Cornelis en Grietje krijgen drie kinderen:.
Op 21 oktober 1852 overlijdt Grietje Koelewijn 25 jaar oud. In het gezin komt dan op 1 november 1852 een huishoudster, de weduwe Adriana Ammerlaan. Zij is geboren in Zouteveen (een ambacht tussen Schipluiden en Maasland) op 18 augustus 1811. Op 8 augustus 1854 vertrekt zij naar Delft. Ook tijdens de eerste tijd van Cornelis' tweede huwelijk blijft zij dus in het huishouden werken, want op 4 november 1853 huwt Cornelis voor de tweede keer, nu met Elisabeth van Leeuwen. Elisabeth is in Maasland geboren op 25 december 1832 als dochter van Gerrit van Leeuwen en Jannetje van Paassen.
Ook nu blijkt dat hij niet in dienst hoeft en een remplaηant gevonden heeft. Wel zit er een signalement van Cornelis bij de stukken: lengte 1 el, 661 streep; aangezigt breed; voorhoofd idem; oogen blauw; neus dik; mond ord. (ordinair = gewoon); kin rond; haar en wenkbrauwen blond en geen merkbare teekenen. Een streep is een millimeter; Cornelis zou dan 1 meter en 35 centimeter lang, of beter, kort zijn. Hij is dus een heel klein meneertje!.
Cornelis en Elisabeth krijgen 16 kinderen.
Op 21 januari 1886 overlijdt op 55-jarige leeftijd in het huis Heerenstraat Wijk A no 120 Elisabeth van Leeuwen. Acht jaar later op 30 april 1894 overlijdt in Maasland in de ouderdom van ruim 71 jaren Cornelis van den Ende.
De kinderen Hubertus, Leonardus en Margaretha blijven ongehuwd en vormen samen een huishouden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1849 Maasland [zh] †1923 Maasland [zh] 74
Bert*1850 Maasland [zh] †1922 Schipluiden [zh] 7211 
Cornelis*1851 Maasland [zh] †1909 Hof van Delft [zh] 57
Doodgeb. dochter*1852 Maasland [zh]   0

tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) (2) te Maasland [zh] op 4 nov 1853
met

Elisabeth van Leeuwen, dr. van Gerardus (Gerrit) van Leeuwen en Joanna (Jannetje) van Paassen, geb. te Maasland [zh] op 26 dec 1832, ovl. (53 jaar oud) te Maasland [zh] op 21 jan 1886.

Uit dit huwelijk 16 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus*1854 Maasland [zh] †1926 Delft [zh] 71
Hubertus*1856 Maasland [zh] †1940 Maasland [zh] 84
Leonardus*1857 Maasland [zh] †1929 Maasland [zh] 71
Simon*1858 Maasland [zh] †1859 Maasland [zh] 1
Margaretha*1859 Maasland [zh] †1936 Maasland [zh] 76
Simon*1861 Maasland [zh] †1936 Noordwijkerhout [zh] 75
Adriana*1862 Maasland [zh] †1878 Maasland [zh] 15
Wilhelmus*1864 Maasland [zh] †1864 Maasland [zh] 0
Wilhelmus*1865 Maasland [zh] †1866 Maasland [zh] 0
10 Anna*1867 Maasland [zh] †1867 Maasland [zh] 0
11 Wilhelmus*1868 Maasland [zh] †1869 Maasland [zh] 1
12 Mie*1870 Maasland [zh] †1950 Delft [zh] 80
13 Doodgeb. zoon*1872 Maasland [zh]   0
14 Wilhelmus*1873 Maasland [zh] †1900  26
15 Anna*1875 Maasland [zh]    
16 Doodgeb. dochter*1878 Maasland [zh]   0


Adriana van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Adriana (Jaantje) van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 13 feb 1825, non in klooster te Tilburg sinds 1847, moeder-overste in het RK liefdegesticht te Groningen (1871), ovl. (50 jaar oud) te Groningen [gr] op 5 apr 1875.
Jaantje, zoals haar roepnaam is, vertrekt op 15 januari 1847 naar Tilburg, vrijwel zeker naar het klooster. Bij de boedelscheiding van haar vader in november 1871 blijkt zij moeder-overste te zijn in Groningen.


Leonardus van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Leonardus (Leendert) van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 10 jun 1828, bouwman, ovl. (54 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 16 feb 1883.

tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 1 okt 1852
met

Jacoba Hofstede, dr. van Cornelis Hofstede en Adriana Romeijn, geb. te Schipluiden [zh] op 4 jun 1832, ovl. (78 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 8 nov 1910.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doodgeb. zoon*1853 Maasland [zh]   0
Cornelis*1855 Maasland [zh] †1922 Alphen aan de Rijn [zh] 67
Johanna*1857 Maasland [zh] †1939 Voorburg [zh] 82
Leonardus*1860 Maasland [zh] †1861 Maasland [zh] 0
Maria*1863 Maasland [zh] †1930 Alphen aan de Rijn [zh] 66
Maria*1865 Maasland [zh] †1930 Voorburg [zh] 64


Jacoba Hofstede
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Jacoba Hofstede, geb. te Schipluiden [zh] op 4 jun 1832, ovl. (78 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 8 nov 1910.

tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Schipluiden [zh] op 1 okt 1852
met

Leonardus (Leendert) van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (bouwman aan de Westgaag 93) en Anna Cornelisdr. (Antje) Ruijgrok, geb. te Maasland [zh] op 10 jun 1828, bouwman, ovl. (54 jaar oud) te Hof van Delft [zh] op 16 feb 1883.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doodgeb. zoon*1853 Maasland [zh]   0
Cornelis*1855 Maasland [zh] †1922 Alphen aan de Rijn [zh] 67
Johanna*1857 Maasland [zh] †1939 Voorburg [zh] 82
Leonardus*1860 Maasland [zh] †1861 Maasland [zh] 0
Maria*1863 Maasland [zh] †1930 Alphen aan de Rijn [zh] 66
Maria*1865 Maasland [zh] †1930 Voorburg [zh] 64


Cornelis Hofstede
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Cornelis Hofstede.

tr.
met

Adriana Romeijn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1832 Schipluiden [zh] †1910 Hof van Delft [zh] 78


Adriana Romeijn
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Adriana Romeijn.

tr.
met

Cornelis Hofstede.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1832 Schipluiden [zh] †1910 Hof van Delft [zh] 78


van den Ende
Doodgeb. zoon van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 29 nov 1853.


Cornelis van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 5 jan 1855, ovl. (67 jaar oud) te Alphen aan de Rijn [zh] op 22 apr 1922.


Johanna Adriana van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Johanna Adriana van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 5 mrt 1857, ovl. (82 jaar oud) te Voorburg [zh] op 25 jul 1939.


Leonardus Cornelis van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Leonardus Cornelis van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 10 nov 1860, ovl. (5 maanden oud) te Maasland [zh] op 12 apr 1861.


Maria Cordula Adriana van den Ende
in
Genealogie van Cornelis van den Ende.

Maria Cordula Adriana van den Ende, geb. te Maasland [zh] op 16 dec 1863, ovl. (66 jaar oud) te Alphen aan de Rijn [zh] ongehuwd op 17 aug 1930.