Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Teunis Vos
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Teunis Vos, geb. te Numansdorp [zh] circa 1873.

tr. (resp. ongeveer 21 en 20 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 5 jan 1894
met

Adriana Ham, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 nov 1873.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1907 's-Gravenzande [zh] †1995 Veenendaal [ut] 87


Adriana Ham
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Adriana Ham, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 nov 1873.

tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 5 jan 1894
met

Teunis Vos, geb. te Numansdorp [zh] circa 1873.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1907 's-Gravenzande [zh] †1995 Veenendaal [ut] 87


Laurens Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Laurens Seekles (RON), geb. te Rotterdam [zh] op 14 dec 1919, referendaris bij het ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen (9.9.1946-1.10.1975), ovl. (68 jaar oud) te Ermelo [ge] op 24 feb 1988.

 • Vader:
  Foppe Seekles, zn. van Sipke Oepkes Seekles en Grietje Post, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 11 mei 1887, agent van Politie 1e klas bij de rivierpolitie te Rotterdam (1913 1933/34), sergeant kustartillerie positie IJmuiden (1914-1919), ovl. (79 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 8 mei 1967, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 12 mrt 1913.
 
 

tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Schiedam [zh] op 6 mei 1943
met

Trijntje de Jong, dr. van Johannes de Jong en Johanna Bloemendaal, geb. te Rotterdam [zh] op 3 nov 1917, ovl. (85 jaar oud) vermoedelijk te Haarlem [nh] op 23 apr 2003.

 
.
Laurens Seekles was:.
- dpl. sergeant bij het Regiment Kustartillerie (1938-1940).
- ingelijfd als gewoon dienstplichtige op 2.11.1938.
- korporaal op 2.8.1939.
- sergeant op 1.3.1940.
- groot verlof op 27/28.6.1940.
- tijdens de gevechtshandelingen op 10.5.1940 geplaatst in het fort Westervoort te Westervoort. Dezelfde dag met de hele bezetting krijgsgevangen gemaakt en naar Duitsland afgevoerd. Op 10.6.1940 uit krijgsgevangenschap ontslagen en naar Nederland teruggekeerd.
- Arbeidscontractant (klerk) op de afd. Economische Documentatie van het Rijksbureau voor IJzer en Staal (later Metalen) van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te 's-Gravenhage. (27.1.1942-9.9.1946).
- Arbeidscontractant op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, op de afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, Bureau Bijzonder Onderwijs. (17.9.1946-1.1.1948).
- Adjunct-commies in vaste dienst op diezelfde afdeling. (1.1.1948-1.8.1951).
- Commies. (1.8.1951-1.1.1956).
- Commies A. (1.1.1956-1.1.1959).
- Hoofdcommies. (1.1.1959-1.1.1966).
- Hoofdcommies A. (1.1.1966-1.1.1968).
- Referendaris. (1.1.1968-1.10.1975).

Uit dit huwelijk een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Schiedam [zh]    


Gepke Anna Jantje Ader
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Gepke Anna Jantje Ader, geb. te Sneek [fr] op 11 okt 1903, ovl. (80 jaar oud) te Winsum [gr] op 10 feb 1984.

tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 sep 1925
met

Dr. Laurens Seekles (RNL), zn. van Sipke Oepkes Seekles en Christina Sophia Hennekes, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 apr 1897, scheikundige op de NV Fabriek van Chemische Produkten te Schiedam (1916-1918), assistent aan het laboratorium voor Organische Chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1921-1923), leraar in de natuur- en scheikunde aan het Genootschap "Mathesis Scientiarum genetrix" Leiden (1921-1923), conservator aan het laboratorium voor Medische Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1923-1939), leraar in de physiologische en pathologische chemie en pharmacie (sept. 1938-nov 1939), hoogleraar in de medisch-veterinaire chemie bij de faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht (1939-1966) lid van de Senatus Contractus (1940-1945), Secretaris (1942-1945) en Voorzitter (1946-1949) van de faculteit der Diergeneeskunde, Assessor (1946-1949, 1955-1956) en Secretaris (1956-1957) van de Academische Senaat, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Utrecht (1957-1958), ovl. (81 jaar oud) te Groningen [gr] op 4 mrt 1979.

 
.
Laurens Seekles werd op 18 april 1897 te 's-Gravenzande geboren als zoon van Sipke Seekles (1851-1939) en diens tweede vrouw Christina Sophia Hennekes (1855-1936). Hij overleed te Groningen op 4 maart 1979.
Opleiding.
Laurens Seekles doorliep de Rijks H.B.S. te Schiedam, waaraan hij in augustus 1915 slaagde. Voor afdeling B, bestaande uit de vakken natuurkunde (7), plant-en dierkunde (6), kosmographie (8) en scheikunde (7), behaalde hij een 7 als gemiddeld eindcijfer. Met name in de talen blonk hij uit, getuige de examencijfers voor Nederlands (9), Duits (9), Engels (8) en Frans (7).
Op 21 september 1915 werd hij onder nummer 7879 als student in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden ingeschreven. Toentertijd waren E.C. van Leersum, N.P. Tendelo, R.P. van Calcar, J. Boeke en J.H. Zaayer als gewone hoogleraren in de geneeskunde aan de Leidse universiteit verbonden.
Lang heeft deze studie niet geduurd, want van 1916 tot 1918 was hij als scheikundige op de NV. Fabriek van chemische produkten te Schiedam werkzaam. In 1918 vervolgde hij zijn studie, ditmaal in de scheikunde, waarin hij in 1922 te Leiden promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde op een chemische dissertatie: " Aldehyden afgeleid van cinchonine, chinine en hun acylderivaten ". Professor dr. J.J. Blanksma was zijn promotor.
Wetenschappelijk onderzoek.
In 1921 werd hij diens assistent aan het Organisch Chemisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden en tevens leraar in natuur-en scheikunde (van 1921-1923) aan het eveneens te leiden gevestigde Genootschap " Mathesis Scientiarum Genitrix". Zijn benoeming tot conservator aan het Chemisch Laboratorium van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht volgde in 1923. Op basis van voorstellen van de Senaat en de hoogleraar dr. B. Sjollema droegen de Curatoren van de Veeartsenijkundige Hoogeschool Laurens als enige kandidaat voor. In 1925 ging de Veeartsenijkundige Hoogeschool op in de Rijksuniversiteit Utrecht; Seekles werd aangesteld als conservator aan het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie.
Deze functie vervulde hij tot 1938. In dat jaar werd hij belast met het onderwijs in de Medisch-Veterinaire Chemie en met het directoraat van het Laboratorium en de Apotheek van de Faculteit der Diergeneeskunde.
De leerstoel der Medisch-Veterinaire Chemie kwam in 1939 vacant. Het Faculteitsbestuur plaatste - na verkregen inlichtingen van de hoogleraren Brinkman, Kogl, Kruyt en Sjollema - dr. L. Seekles als nummer 1 op de voordracht. Deze voordracht werd alsvolgt toegelicht:.
" De heer Seekles is een serieus werker, die een degelijke school van voorbereiding tot de organische chemie heeft doorlopen. Zijn publicaties van zuiver chemische aard worden van chemische zijde beoordeeld als getuigende van ernstige arbeid. De verhandelingen, die biologische vraagstukken betreffen, werden vrijwel alle in samenwerking met Prof. Sjollema en anderen bewerkt, zoodat het onmogelijk is om vast te stellen, in hoeverre de heer Seekles voor den inhoud aansprakelijk is. Gedurende bijna 16 jaren, in samenwerking met collega Sjollema is de heer Seekles met verschillende biologisch-chemische vraagstukken, die voor de veeartsenijkunde van beteekenis zijn, in aanraking gekomen en hij heeft getoond, voor deze vraagstukken groote belangstelling te bezitten. Prof. Sjollema getuigt met groote waardering van dezen medewerker en acht dr. Seekles den aangewezen persoon om hem op te volgen. De Faculteit acht dr. Seekles in staat zelfstandig leiding aan het werk te geven. Daarbij acht zij den heer Seekles een goed docent, die zijn gedachten op duidelijke wijze tot uiting weet te brengen. Hij is een krachtige persoonlijkheid, die zijn standpunt weet in te nemen en te verdedigen. De Faculteit zou het unaniem ten zeerste toejuichen indien den heer Seekles als opvolger van den heer Sjollema werd benoemd.".
Op 14 november 1939 werd het benoemingsbesluit door Koningin Wilhelmina ondertekend. Seekles aanvaardde het ambt pas op 29 januari 1940. Tijdens de aanvaarding hield hij een rede over chemie, biologie en diergeneeskunde.
De benoeming van de chemicus Seekles maakte een wijziging van de leeropdracht noodzakelijk. Sjollema had "fysiologische en pathologische chemie en de pharmacie" gegeven; Seekles was onbevoegd voor farmacie. Men greep terug op een omschrijving uit de jaren 1925-1927: de medisch-veterinaire chemie.
Seekles heeft talloze wetenschappelijke onderzoekingen verricht, waarvan circa 330 publicaties getuigen, terwijl 27 proefschriften onder zijn leiding werden bewerkt. Van 1921-1927 werden onderzoekingen verricht op het gebied van organische-, fysiologische- en analytische chemie, terwijl van 1923-1967 onderzoekingen op het gebied van de medisch-veterinaire chemie de aandacht vroegen. Daarbij heeft hij in menig opzicht het onderzoek van Sjollema voortgezet. Daarbij ging zijn aandacht vooral uit naar de normale en pathologische stofwisseling van de grote huisdieren.
Naast fundamentele problemen als het autonome zenuwstelsel en zijn invloed op de stofwisseling, het voedingsevenwicht en de ionenactiviteiten in lichaamsvloeistoffen, bestudeerde hij biochemische stoornissen als kalfziekte, de voedingstetanie bij het rund, de "grass disease" van het paard, de auto-intoxicatie bij mens, paard en rund, de minerale stofwisseling bij het rund, de neutraliteitsregulering bij het rund en de verminderde vruchtbaarheid van niet-infectieuze oorsprong en het verband daarvan met de steroide hormonen bij paard en rund.
In de jaren '50 en '60 werd steeds meer de noodzaak gevoeld om de kopziekte bij het rund te bestrijden. Sjollema had door toediening van calcium en magnesium de mineralenstofwisseling gereguleerd; Seekles paste de correctie in het digestieapparaat toe. Zijn fameuze magnesiumkoekje werd door Calve gefabriceerd. Daarnaast deed Seekles in TNO-verband een onderzoek naar de slepende melkziekte, een stoornis in de calciumstofwisseling.
Na ruim 45 jaar baanbrekend werk te hebben verricht op het terrein van de medisch-veterinaire chemie verzocht Seekles op 6 december 1966 om eervol ontslag uit zijn functie van gewoon hoogleraar in de medisch-veterinaire chemie met ingang van 1 september 1967. Dit werd hem - onder dankbetuiging voor de belangrijke bewezen diensten - op 20 februari 1967 door Koningin Juliana verleend.
Bestuurlijke activiteiten en onderscheidingen.
Van 1940-1958 was Seekles ook in bestuurlijk zin actief binnen de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij vervulde verschillende functies; zo was hij secretaris (1942-1945) en voorzitter (1946-1949) van de Faculteit der Diergeneeskunde. Daarnaast was hij lid (1940-1945) van de Senatus Contractus, assessor (1946-1949, 1955/1956) en secretaris (1956/1957) van de Academische Senaat, terwijl hij in het schooljaar 1957/1958 het rector-magnificusschap van de Rijkuniversiteit Utrecht bekleedde. In die hoedanigheid hield hij op 28 maart 1958 een rede getiteld " Het zout der aarde" ter herdenking van de 322ste Dies Natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht. De waardigheid van Rector Magnificus werd op 15 september 1958 overgedragen aan Prof.Dr. J. Jongbloed.
Bij verschillende wetenschappelijke organisaties in Nederland was Seekles nauw betrokken. Gedurende de jaren 1945-1967 was hij als voorzitter, ondervoorzitter of bestuurslid aanwezig bij veregaderingen van besturen of werkgroepen van ondermeer de afdeling Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Biochemie, het Genootschap voor Melkkunde, de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek en het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen.
Voor het vele wetenschappelijk onderzoek werd hem door de Maatschappij voor Diergeneeskunde de gouden D.F. van Esveldmedaille verleend. Vanwege zijn vele maatschappelijke verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Ook in het buitenland genoot Seekles grote bekendheid. Talloze reizen werden gemaakt in Europa en de Verenigde Staten, waarbij hij tijdens congressen en symposia als spreker of voor studenten als gasthoogleraar optrad. Waardering voor zijn vele wetenschappelijk werk in internationaal verband ondervond hij door de benoeming tot Commandeur in de Orde van Verdienste van Italie. Ook in andere Europese landen was Seekles erelid of corresponderende lid van toonaangevende wetenschappelijke organisaties, zoals ondermeer de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde, the Royal College of Veterinary Surgeons of Great Britain and Ireland en de Academie Veterinaire de France. Vooral van Spaanse zijde werd samenwerking op hoge prijs gesteld. Seekles was eredoctor en ereprofessor aan de Universitas Complutensis van Madrid; in 1951 ontving hij in de Spaanse Legatie te Den Haag een hoge onderscheiding vanwege zijn installatie tot ere-raadsheer in de Hoge Raad van Wetenschappelijk Onderzoek te Madrid.
Laurens Seekles trouwde op 10 september 1925 te Rotterdam met Gepke Anna Jantje Ader (1903-1984), dochter van Berend Ader en Annechien van der Schaaf. Uit dit huwelijk werden te Utrecht twee dochters geboren.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1929 Utrecht [ut] †2010 Twickenham [se, Groot Brittanië] 81
Afgeschermd Utrecht [ut]    


Berend Ader
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Berend Ader, geb. te Groningen [gr] op 25 sep 1871, opzichter, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 mrt 1934.

tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Groningen [gr] op 20 jul 1899
met

Annechien van der Schaaf, geb. te Vierhuizen [gr] op 26 dec 1873, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 sep 1934.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gepke*1903 Sneek [fr] †1984 Winsum [gr] 80


Annechien van der Schaaf
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Annechien van der Schaaf, geb. te Vierhuizen [gr] op 26 dec 1873, ovl. (60 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 24 sep 1934.

tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Groningen [gr] op 20 jul 1899
met

Berend Ader, geb. te Groningen [gr] op 25 sep 1871, opzichter, ovl. (62 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 mrt 1934.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gepke*1903 Sneek [fr] †1984 Winsum [gr] 80


Afgeschermd
Afgeschermd.

 • Vader:
  Dr. Laurens Seekles (RNL), zn. van Sipke Oepkes Seekles en Christina Sophia Hennekes, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 18 apr 1897, scheikundige op de NV Fabriek van Chemische Produkten te Schiedam (1916-1918), assistent aan het laboratorium voor Organische Chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1921-1923), leraar in de natuur- en scheikunde aan het Genootschap "Mathesis Scientiarum genetrix" Leiden (1921-1923), conservator aan het laboratorium voor Medische Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1923-1939), leraar in de physiologische en pathologische chemie en pharmacie (sept. 1938-nov 1939), hoogleraar in de medisch-veterinaire chemie bij de faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht (1939-1966) lid van de Senatus Contractus (1940-1945), Secretaris (1942-1945) en Voorzitter (1946-1949) van de faculteit der Diergeneeskunde, Assessor (1946-1949, 1955-1956) en Secretaris (1956-1957) van de Academische Senaat, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Utrecht (1957-1958), ovl. (81 jaar oud) te Groningen [gr] op 4 mrt 1979, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 sep 1925.
 

otr. te Utrecht [ut] op 26 jun 1958, tr. (Peter 25 jaar oud) te Utrecht [ut] op 24 jan 1959, (gesch. tussen 1979 en 1984)
met

Peter Marius Kampman, geb. vermoedelijk 13 dec 1933, ovl. (71 jaar oud) vermoedelijk 7 jun 2005, begr. te Marum [gr] Jonkervaart


Peter Marius Kampman
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Peter Marius Kampman, geb. vermoedelijk 13 dec 1933, ovl. (71 jaar oud) vermoedelijk 7 jun 2005, begr. te Marum [gr] Jonkervaart.

otr. te Utrecht [ut] op 26 jun 1958, tr. (25 jaar oud) te Utrecht [ut] op 24 jan 1959, (gesch. tussen 1979 en 1984)
met

Afgeschermd, kind van Dr. Laurens Seekles (RNL) en Gepke Anna Jantje Ader

Foppe Arie Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Foppe Arie Seekles, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 aug 1913, rijksambtenaar, buitengewoon commies der invoer-rechten en accijnsen bij de Crisis Controledienst (1941 1953), ovl. (78 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 20 mrt 1992, gecr. te Rotterdam [zh] op 24 mrt 1992.

 • Vader:
  Oepke Jan Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te Sliedrecht [zh] op 11 jan 1889, matroos bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "Prins der Nederlanden (ca. 1920-1926), lid (1927) van de EHBO-vereniging te Hoek van Holland, exportslager (1913), badmeester bij het Gemeentelijk Bad- en Strandbedrijf (1936), kastelein, ovl. (84 jaar oud) te Delft [zh] op 27 okt 1973, gecr. te 's-Gravenhage [zh] op 30 okt 1973, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 mei 1912.
 
 

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage [zh] op 25 okt 1939
met

Johanna Maria Kling, dr. van Johannes Anthonius Kling en Johanna Maria Brekelmans, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 10 jun 1916, ovl. (ongeveer 97 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] in 2014.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Amsterdam [nh]    
Nellie*1942 Bergen op Zoom [nb] †2003 Bleiswijk [zh] 60


Arie Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arie Seekles, geb. te Hoek van Holland [zh] op 12 jan 1916, zeilmaker, scheepstakelaar (1954), ovl. (82 jaar oud) te Christchurch [New Zealand] op 15 mrt 1998.

 • Vader:
  Oepke Jan Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te Sliedrecht [zh] op 11 jan 1889, matroos bij de KNZHRM op de stoomreddingsboot "Prins der Nederlanden (ca. 1920-1926), lid (1927) van de EHBO-vereniging te Hoek van Holland, exportslager (1913), badmeester bij het Gemeentelijk Bad- en Strandbedrijf (1936), kastelein, ovl. (84 jaar oud) te Delft [zh] op 27 okt 1973, gecr. te 's-Gravenhage [zh] op 30 okt 1973, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te 's-Gravenzande [zh] op 10 mei 1912.
 
 

relatie (1)
met

Adriana Francisca van den Heuvel.
Hij ontving in 1939 wachtgeld van de H.A.L. ivm beroep ??.
Arie is na de oorlog teruggekomen bij de Holland America Lijn, later ontslagen tesamen met zijn schoonvader wegens geknoei met haken etc, die wel gekeurd zouden zijn, maar dit niet waren. Dus goedkoper en het restant zouden zij in eigen zak gestoken hebben.
Dit kon niet bewezen worden en na lang procederen is zijn schoonvader toch pensioen toegezegd.
Dit echtpaar is op 22 oktober 1957 aan boord van de "Sibajak" geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland.
Arie Seekles en Adriana Francisca van den Heuvel
onechte relatie

Uit deze relatie een kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Rotterdam [zh]    

tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (2) te Rotterdam [zh] op 14 mei 1941
met

Maria (Miep) Stigter, dr. van Maarten Stigter, geb. te Rotterdam [zh] op 16 aug 1919, overhemdennaaister, ovl. (89 jaar oud) te Christchurch [New Zealand] op 3 jun 2009, begr. te Christchurch [New Zealand] op 8 jun 2009.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rudi*1942 Rotterdam [zh] †2004 Meadowbanks [New Zealand] 62
Afgeschermd Rotterdam [zh]    


Dirkje van Nieuwkerk
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Dirkje van Nieuwkerk, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 dec 1894, winkelbediende in de kruidenierswinkel van Kl. Borst. (voor 1921), ovl. (92 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 7 aug 1987, gecr. te Schiedam [zh] op 12 aug 1987.

tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 7 okt 1921
met

Leendert Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 mei 1891, slager/uitbener (voor 1917), agent van politie, opperwachtmeester Gemeentepolitie Vlaardingen en onbezoldigd Rijksveldwachter te Vlaardingen (1917-1948), ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 5 nov 1973.

 
.
Leendert werd op 25 september 1911 ingedeeld als loteling van de lichting 1911 (stamboeknr. 23213), hij had een lengte van 1.778.
Bevorderd tot korporaal op 26.8.1912.
- 29 september 1913 groot verlof.
- 2 januari 1914 terug.
- 20 juni 1914 groot verlof.
- 1 augustus 1914 terug (mobilisatie opkomst).
- 31 januari 1917 onbeperkt klein verlof.
Op 31 juli 1919 met bewijs van ontslag wegens geeindigde militaire diensttijd, blijft hij als landstormplichtige in werkelijke dienst.
Op 19 november 1919 de werkelijke dienst ten gevolge van demobilisatie een einde genomen.
Leendert werd benoemd op:.
- 1 februari 1917 agent van politie 3e klasse in tijdelijke dienst.
- 1 oktober 1917 agent van Politie 3e klasse in vaste dienst.
- 1 januari 1918 agent van Politie 2e klasse.
- 1 januari 1920 agent van Politie 1e klasse.
uit dagblad "Het Vaderland" dd 18 juni 1928:.
Bij KB is toegekend als blijk van goedkeuring en tevredenheid, de bronzen erepenning voor manschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift aan L. Seekles, politieagent 1e klas te Vlaardingen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foppe*1922 Vlaardingen [zh] †1989 Vlaardingen [zh] 66
Jacob*1925 Vlaardingen [zh] †2015 Woudenberg [ut] 90
Grietje*1936 Vlaardingen [zh] †1936 Vlaardingen [zh] 0


Jacob van Nieuwkerk
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jacob van Nieuwkerk, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 25 nov 1860, ovl. (73 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 16 mei 1934.

tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 10 okt 1891
met

Grietje Hofman, geb. te Naaldwijk [zh] op 16 mrt 1867, ovl. (61 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 19 feb 1929.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirkje*1894 's-Gravenzande [zh] †1987 Vlaardingen [zh] 92


Grietje Hofman
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Grietje Hofman, geb. te Naaldwijk [zh] op 16 mrt 1867, ovl. (61 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 19 feb 1929.

tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Naaldwijk [zh] op 10 okt 1891
met

Jacob van Nieuwkerk, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 25 nov 1860, ovl. (73 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 16 mei 1934.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirkje*1894 's-Gravenzande [zh] †1987 Vlaardingen [zh] 92


Foppe Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Foppe Seekles, geb. te Vlaardingen [zh] op 25 aug 1922, filiaalhouder Coop te Vlaardingen (1936-1978), ovl. (66 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 6 jan 1989, gecr. te Schiedam [zh] op 10 jan 1989.

 • Vader:
  Leendert Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 mei 1891, slager/uitbener (voor 1917), agent van politie, opperwachtmeester Gemeentepolitie Vlaardingen en onbezoldigd Rijksveldwachter te Vlaardingen (1917-1948), ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 5 nov 1973, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 7 okt 1921.
 
 • Moeder:
  Dirkje van Nieuwkerk, dr. van Jacob van Nieuwkerk en Grietje Hofman, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 dec 1894, winkelbediende in de kruidenierswinkel van Kl. Borst. (voor 1921), ovl. (92 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 7 aug 1987, gecr. te Schiedam [zh] op 12 aug 1987.
 

tr. (beiden 26 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 16 aug 1949
met

Maria Teuntje van Dijk, dr. van Jacob Pieter van Dijk en Annetje Zwaans, geb. te Vlaardingen [zh] op 22 jul 1923, winkelbediende Coop te Vlaardingen, ovl. (93 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 3 jan 2017, gecr. te Schiedam [zh] op 10 jan 2017.

 
.
Foppe heeft gewerkt voor de Coöperatie "De Voorloper". Hij was later chef in de zelfbedieningswinkel aan de Bilitonlaan te Vlaardingen. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum werd hij, tesamen met zijn vrouw en kinderen toegesproken door de voorzitter van de Coöperatie de heer C. de Vries , die de loopbaan van de zilveren jubilaris schilderde als: "van loopjongen to winkelchef. Ook de toenmalige directeur H. van der Lee dded een uit in het zakje. Coöp Nederland overhandigde bij die gelegenheid de zilveren Co-op speld aan de jubilaris. Naast bloemen vvor zijn chtgenote, ontving hij een cadeau onder couvert. 's-Avonds werd een receptie gehouden waarbij hij namens het personeel een pickup met platen kreeg aangeboden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Vlaardingen [zh]    
Afgeschermd Vlaardingen [zh]    
Leendert*1954 Vlaardingen [zh] †2005 Vlaardingen [zh] 50
Afgeschermd Vlaardingen [zh]    


Jacob Seekles
 
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jacob Seekles, geb. te Vlaardingen [zh] op 14 apr 1925, klerk adjunct commies (1945-1955), chef central administratie gemeentepolitie te Rijswijk (1955-1983), ovl. (90 jaar oud) te Woudenberg [ut] op 6 sep 2015, begr. te Veenendaal [ut] op 10 sep 2015.

 • Vader:
  Leendert Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 mei 1891, slager/uitbener (voor 1917), agent van politie, opperwachtmeester Gemeentepolitie Vlaardingen en onbezoldigd Rijksveldwachter te Vlaardingen (1917-1948), ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 5 nov 1973, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 7 okt 1921.
 
 • Moeder:
  Dirkje van Nieuwkerk, dr. van Jacob van Nieuwkerk en Grietje Hofman, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 dec 1894, winkelbediende in de kruidenierswinkel van Kl. Borst. (voor 1921), ovl. (92 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 7 aug 1987, gecr. te Schiedam [zh] op 12 aug 1987.
 

tr. (resp. hoogstens 30 en hoogstens 25 jaar oud) te Vlaardingen [zh] voor 24 aug 1955
met

Johanna Louisa (Hanneke) Zandvliet, dr. van Johannes Zandvliet (schipper) en Johanna (Jannigje) Rijzer, geb. te 's-Gravenhage [zh] op 23 jan 1930, verpleegster in het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen, Diaconessenhuis en Bergwegziekenhuis te Rotterdam (1948-1955), ovl. (64 jaar oud) te Veenendaal [ut] op 4 apr 1994, begr. te Veenendaal [ut] op 9 apr 1994.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Rijswijk [zh]    
Afgeschermd Rijswijk [zh]    
Afgeschermd Rijswijk [zh]    
Afgeschermd Rijswijk [zh]    
Afgeschermd Delft [zh]    
Afgeschermd Voorburg [zh]    


Grietje Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Grietje Seekles, geb. te Vlaardingen [zh] op 21 sep 1936, ovl. (één dag oud) te Vlaardingen [zh] op 22 sep 1936.
zij staat niet vermeld in het trouwboekje.

 • Vader:
  Leendert Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 17 mei 1891, slager/uitbener (voor 1917), agent van politie, opperwachtmeester Gemeentepolitie Vlaardingen en onbezoldigd Rijksveldwachter te Vlaardingen (1917-1948), ovl. (82 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 5 nov 1973, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 7 okt 1921.
 
 • Moeder:
  Dirkje van Nieuwkerk, dr. van Jacob van Nieuwkerk en Grietje Hofman, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 24 dec 1894, winkelbediende in de kruidenierswinkel van Kl. Borst. (voor 1921), ovl. (92 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 7 aug 1987, gecr. te Schiedam [zh] op 12 aug 1987.
 


Johanna Klinge
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Johanna Klinge, geb. te Maassluis [zh] op 3 nov 1901, ovl. (69 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 15 mrt 1971.

tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Maassluis [zh] op 8 feb 1923
met

Bertus Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 23 apr 1902, stoker (1923-1927) op de sleepboot "de Zwarte Zee" van de firma L. Smit en co. Internationale Sleepdienst te Rotterdam, machinist op het hospitaalkerkschip "de Hoop" (1927-1930), 2e resp. 1e machinist op de motorreddingsboot "President J.V. Wierdsma" van de KNZHRM (1930 1944) en (1945-1964) en de reddingsboot "Koningin Juliana" (1964-1967), ovl. (87 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 19 nov 1989, tr. (2) met Jacoba van Vliet.
Bertus is evenals zijn vader altijd bezeten geweest van de zee. Hij begon zijn loopbaan op het water als duvelstoejager op een kleine sleepboot, gevolgd door stoker op de sleepvaart en later op de zeesleepvaart. Hij heeft zelfs nog op de "oude" Zwarte Zee gevaren. Na deze periode volgde drie jaar op het hospitaal-kerkschip "de Hoop", waarna hij naar het reddingswezen verhuisde.
Zijn vader (Foppe) zag graag dat zoonlief op de reddingsboot zou komen. Zoonlief deed dit. Het zit in de familie of het zit er niet in. Toen Bertus solliciteerde in 1930, kreeg hij de mededeling, dat hij een ernstige kandidaat was, maar dat hij tegen die tijd wel beschikbaar moest zijn en niet ergens over de wereld zou zwerven. Hierop besloot Bertus wat tussenbaantjes te nemen. Een van die baantjes was het terughalen van een stoomsleepbootje van Dordrecht naar Hoek van Holland. In Dordrecht was hij veel te ongeduldig om op een tweede man te wachten, waarop hij het vuur hoog opstookte, en ging varen. Telkens als het even kon ging Bertus naar beneden om de boel op te stoken, en dan als de gesmeerde-je-weet-wel terug naar het roer. Ook was hij in deze periode nog schipper bij de berging.
Toen kwam hij in 1930 in dienst van het reddingswezen en werd direct als eerste machinist gestationeerd op de nieuwe motorreddingsboot "President J V Wierdsma", dit als gevolg van het vergaan van de stoomreddingsboot "Prins der Nederlanden". Bij elke tocht, als die kleine reddingsboot in de stormzee een helse wip werd, als je je met armen en benen moest vasthouden om niet tgen de vloer te worden geslagen of tegen die stug doordraaiende motor, zat Bertus altijd waterdicht opgesloten in die kleine oliekamer, in de walm van olie en vet. Eigenlijk was Bertus altijd onkundig van wat er boven hem gebeurde of ging gebeuren.
Hij hield enorm veel van dit leventje, want toen in 1948 de reddingsboot gestationeerd werd in Breskens, verhuisde Bertus gewoon mee. In 1964 kwam hij terug in Hoek van Holand, om daar eerste machinist te worden op de reddingsboot "Koningin Juliana". Hij verliet de actieve dienst in 1967, nadat hij dus 37 jaar lang als machinist op de twee reddingsboten had gewerkt. In die jaren heeft hij meegewerkt aan de redding van 250-275 personen.
Bertus is onderscheiden met:.
- drager van de grote bronzen reddingsmedaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de kleine bronzen reddingsmedaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de grote zilveren medaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de zilveren medaille van de Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrhckiger.
- drager van de gesp op de zilveren medaille, verkregen na de redding van Chinese opvarenden van de "Ping-An".
Verder kan nog vermeld worden, dat hij na de oorlog heeft vastgezeten op verdenking van geldaanname in de oorlog voor het op zee brengen van joden. Dit bleek niet zo te zijn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huibertje*1923 Maassluis [zh] †1925 Maassluis [zh] 1
Jan*1928 Maassluis [zh] †1949 Sindu Radja [Indonesië] 20
Foppe*1932 Hoek van Holland [zh] †2015 Beverwijk [nh] 83


Jacoba van Vliet
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jacoba van Vliet, geb. te Maassluis [zh] op 16 jan 1926, ovl. (73 jaar oud) te Vlaardingen [zh] op 18 jul 1999, begr. te Hoek van Holland [zh] op 23 jul 1999.

tr. (resp. 49 en 73 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 23 apr 1975
met

Bertus Seekles, zn. van Foppe Seekles en Huibertje Kriek, geb. te 's-Gravenzande [zh] op 23 apr 1902, stoker (1923-1927) op de sleepboot "de Zwarte Zee" van de firma L. Smit en co. Internationale Sleepdienst te Rotterdam, machinist op het hospitaalkerkschip "de Hoop" (1927-1930), 2e resp. 1e machinist op de motorreddingsboot "President J.V. Wierdsma" van de KNZHRM (1930 1944) en (1945-1964) en de reddingsboot "Koningin Juliana" (1964-1967), ovl. (87 jaar oud) te Hoek van Holland [zh] op 19 nov 1989, tr. (1) met Johanna Klinge, dr. van Jan Klinge (kok bij het Loodswezen) en Martina Prins.
Bertus is evenals zijn vader altijd bezeten geweest van de zee. Hij begon zijn loopbaan op het water als duvelstoejager op een kleine sleepboot, gevolgd door stoker op de sleepvaart en later op de zeesleepvaart. Hij heeft zelfs nog op de "oude" Zwarte Zee gevaren. Na deze periode volgde drie jaar op het hospitaal-kerkschip "de Hoop", waarna hij naar het reddingswezen verhuisde.
Zijn vader (Foppe) zag graag dat zoonlief op de reddingsboot zou komen. Zoonlief deed dit. Het zit in de familie of het zit er niet in. Toen Bertus solliciteerde in 1930, kreeg hij de mededeling, dat hij een ernstige kandidaat was, maar dat hij tegen die tijd wel beschikbaar moest zijn en niet ergens over de wereld zou zwerven. Hierop besloot Bertus wat tussenbaantjes te nemen. Een van die baantjes was het terughalen van een stoomsleepbootje van Dordrecht naar Hoek van Holland. In Dordrecht was hij veel te ongeduldig om op een tweede man te wachten, waarop hij het vuur hoog opstookte, en ging varen. Telkens als het even kon ging Bertus naar beneden om de boel op te stoken, en dan als de gesmeerde-je-weet-wel terug naar het roer. Ook was hij in deze periode nog schipper bij de berging.
Toen kwam hij in 1930 in dienst van het reddingswezen en werd direct als eerste machinist gestationeerd op de nieuwe motorreddingsboot "President J V Wierdsma", dit als gevolg van het vergaan van de stoomreddingsboot "Prins der Nederlanden". Bij elke tocht, als die kleine reddingsboot in de stormzee een helse wip werd, als je je met armen en benen moest vasthouden om niet tgen de vloer te worden geslagen of tegen die stug doordraaiende motor, zat Bertus altijd waterdicht opgesloten in die kleine oliekamer, in de walm van olie en vet. Eigenlijk was Bertus altijd onkundig van wat er boven hem gebeurde of ging gebeuren.
Hij hield enorm veel van dit leventje, want toen in 1948 de reddingsboot gestationeerd werd in Breskens, verhuisde Bertus gewoon mee. In 1964 kwam hij terug in Hoek van Holand, om daar eerste machinist te worden op de reddingsboot "Koningin Juliana". Hij verliet de actieve dienst in 1967, nadat hij dus 37 jaar lang als machinist op de twee reddingsboten had gewerkt. In die jaren heeft hij meegewerkt aan de redding van 250-275 personen.
Bertus is onderscheiden met:.
- drager van de grote bronzen reddingsmedaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de kleine bronzen reddingsmedaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de grote zilveren medaille van de KZHM tot redding van Schipbreukelingen.
- drager van de zilveren medaille van de Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrhckiger.
- drager van de gesp op de zilveren medaille, verkregen na de redding van Chinese opvarenden van de "Ping-An".
Verder kan nog vermeld worden, dat hij na de oorlog heeft vastgezeten op verdenking van geldaanname in de oorlog voor het op zee brengen van joden. Dit bleek niet zo te zijn. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 


Jan Klinge
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jan Klinge, geb. te Maassluis [zh] op 18 okt 1874, kok bij het Loodswezen, ovl. (85 jaar oud) te Maassluis [zh] op 2 dec 1959.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Maassluis [zh] op 3 jan 1901
met

Martina Prins, geb. te Maassluis [zh] op 11 jun 1877, ovl. (56 jaar oud) te Maassluis [zh] op 14 dec 1933.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1901 Maassluis [zh] †1971 Vlaardingen [zh] 69

tr. (resp. 63 en 47 jaar oud) (2) te Maassluis [zh] op 2 dec 1937
met

Teuntje Witvliet, geb. te Zwartewaal [zh] op 3 sep 1890, ovl. (77 jaar oud) te Zevenaar op 23 apr 1968, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Maassluis [zh] op 30 apr 1914 met Jakob Stolk, geb. te Rockanje [zh] op 26 dec 1890, ovl. (41 jaar oud) te Maassluis [zh] op 22 mrt 1932. Uit dit huwelijk geen kinderen


Martina Prins
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Martina Prins, geb. te Maassluis [zh] op 11 jun 1877, ovl. (56 jaar oud) te Maassluis [zh] op 14 dec 1933.

tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Maassluis [zh] op 3 jan 1901
met

Jan Klinge, geb. te Maassluis [zh] op 18 okt 1874, kok bij het Loodswezen, ovl. (85 jaar oud) te Maassluis [zh] op 2 dec 1959, tr. (2) met Teuntje Witvliet. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1901 Maassluis [zh] †1971 Vlaardingen [zh] 69