Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Gerberga van Chalon (of van M‚con)
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerberga van Chalon (of van M‚con).

relatie
met

Adalbert Markgraaf van Ivrea, zn. van Berengarius II van Ivrea en Willa van Arles, mede-koning van ItaliŽ, ovl. te Autun [Frankrijk] op 30 apr 971.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Odo-Willem  Ü1026   


Alberada van Henegouwen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Alberada van Henegouwen, geb. circa 930, begr. te Reims [Frankrijk].

tr. (ongeveer 26 jaar oud) in 956
met

Ragenold van Roucy, ovl. op 10 mei 967, begr. te Reims [Frankrijk].
voor het eerst vermeld als aanvoerder van een groep Noormannen die in de jaren.
923-926 eerst de Loire-streek en daarna, afwisselend, Artois, Beauvaisis en.
BourgondiŽ plundert; opnieuw vermeld vanaf 944 wanneer hij de abdij Saint-Mťdard.
de Soissons plundert; is vanaf 945 (vůůr 24.6) echter aanwijsbaar als medestander.
van koning Lodewijk IV (en dus jarenlang vijand van Hugo de Grote); wordt vanaf.
947 steeds als graaf aangeduid en werkt dan samen met de aartsbisschop van Reims;.
bouwt een burcht te Roucy welke in 948 in vergevorderde staat is, en voor de.
aartsbisschop van Reims een te Maureuil-sur-Ay in 949, welke echter door Hugo de.
Grote verwoest wordt in 952; ziet Roucy ingenomen worden door Heribert III van.
Vermandois wanneer hij afwezig is om zijn schoonmoeder bij te staan wanneer zij.
opnieuw weduwe is geworden (10.9.954), maar krijgt Roucy terug bij de door haar.
bereikte verzoening met Hugo de Grote; neemt deel aan het beleg van Poitiers zomer.
955, waarbij hij de burcht Sainte-Radegonde verovert; wordt als getuige vermeld in.
oorkonden van koning Lotharius 7.11.956 en 5.10.961; voor het laatst vermeld.
wanneer hij niettemin enkele aan Reims toebehorende dorpen plundert 966.
leeft bij het overlijden van haar vader, samen met haar moeder, aan het hof van de Duitse koning Otto I die haar (of haar moeder) als bruid aanbiedt aan hertog Berthold van Beieren; komt waarschijnlijk aan het Westfrankische hof wanneer haar moeder enkele maanden later hertrouwt met Lodewijk IV (zij was dus diens stiefdochter! en niet zijn dochter zoals abusievelijk in latere Middeleeuwse kronieken wordt vermeld); vermoedelijk na haar man overleden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermentrude*950  Ü1014  64


Ragenold van Roucy
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Ragenold van Roucy, ovl. op 10 mei 967, begr. te Reims [Frankrijk].

tr. (Alberada ongeveer 26 jaar oud) in 956
met

Alberada van Henegouwen, dr. van Giselbert van Lotharingen en Gerberga van Saksen, geb. circa 930, begr. te Reims [Frankrijk].
voor het eerst vermeld als aanvoerder van een groep Noormannen die in de jaren.
923-926 eerst de Loire-streek en daarna, afwisselend, Artois, Beauvaisis en.
BourgondiŽ plundert; opnieuw vermeld vanaf 944 wanneer hij de abdij Saint-Mťdard.
de Soissons plundert; is vanaf 945 (vůůr 24.6) echter aanwijsbaar als medestander.
van koning Lodewijk IV (en dus jarenlang vijand van Hugo de Grote); wordt vanaf.
947 steeds als graaf aangeduid en werkt dan samen met de aartsbisschop van Reims;.
bouwt een burcht te Roucy welke in 948 in vergevorderde staat is, en voor de.
aartsbisschop van Reims een te Maureuil-sur-Ay in 949, welke echter door Hugo de.
Grote verwoest wordt in 952; ziet Roucy ingenomen worden door Heribert III van.
Vermandois wanneer hij afwezig is om zijn schoonmoeder bij te staan wanneer zij.
opnieuw weduwe is geworden (10.9.954), maar krijgt Roucy terug bij de door haar.
bereikte verzoening met Hugo de Grote; neemt deel aan het beleg van Poitiers zomer.
955, waarbij hij de burcht Sainte-Radegonde verovert; wordt als getuige vermeld in.
oorkonden van koning Lotharius 7.11.956 en 5.10.961; voor het laatst vermeld.
wanneer hij niettemin enkele aan Reims toebehorende dorpen plundert 966.
leeft bij het overlijden van haar vader, samen met haar moeder, aan het hof van de Duitse koning Otto I die haar (of haar moeder) als bruid aanbiedt aan hertog Berthold van Beieren; komt waarschijnlijk aan het Westfrankische hof wanneer haar moeder enkele maanden later hertrouwt met Lodewijk IV (zij was dus diens stiefdochter! en niet zijn dochter zoals abusievelijk in latere Middeleeuwse kronieken wordt vermeld); vermoedelijk na haar man overleden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermentrude*950  Ü1014  64


Giselbert van Lotharingen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Giselbert van Lotharingen, geb. te Reims [Frankrijk] in 895, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Andernach [rp, Duitsland] op 3 okt 939.

tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 4 jaar oud) in 928
met

Gerberga van Saksen, dr. van Hendrik I 'de Vogelaar' van Saksen en Mathilde van Westfalen, geb. te Nordhausen [Duitsland] in 923, ovl. (60 jaar oud) te Reims [Frankrijk] op 5 mei 984, begr. te Reims - Saint-Remi [Frankrijk], tr. (2) met Lodewijk IV 'van Overzee' van West-FranciŽ.
erft het volledige bezit van zijn vader en wordt als zoon van Reginar I vermeld in.
oorkonden van 919, 923 en 930; voert ter vergroting van zijn macht nog ongeremder.
dan deze een schommelpolitiek; keert zich tegen Karel 'de Eenvoudige', en laat.
zich door aanhangers tot 'koning van Lotharingen' kiezen in 920, maar neemt zijn.
toevlucht tot de Duitse koning Hendrik I; veinst zich met Karel te verzoenen, maar.
verraadt hem en neemt deel aan de opstand waardoor Robert I Frans koning wordt.
(30.6.922); weigert na diens sneuvelen (15.6.923) Raoul als opvolger te erkennen.
en wendt zich opnieuw tot Hendrik I; probeert (maar te laat) zich alsnog met Raoul.
te verzoenen waarop Hendrik I met een groot leger Lotharingen inlijft 925; wordt.
door deze als 'hertog' echter gehandhaafd en via een dynastiek huwelijk gebonden;.
is ook weer leke-abt van Sankt Maximin 925-34 en wordt rector van Sint-Servaas.
928; leidt als kamerheer de kroningsplechtigheid van Otto I te Aken 7.8.936, maar.
doet weldra mee aan het oproer van diens broer Hendrik; wordt overwonnen bij.
Birten maart 939 en een tijd lang belegerd in ChŤvremont; roept de hulp in van de.
Westfrankische koning Lodewijk IV 'van Overzee' en trekt de dan naderende Otto.
tegemoet, maar wordt verslagen bij Andernach 3.10.939 en verdrinkt wanneer hij dan.
tracht de Rijn over te vluchten.
doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen) schenkingen aan.
het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot (Lodewijk IV).
gezalfd tot koningin der Franken Reims eind 939; speelt herhaaldelijk een actieve.
rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en.
die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar AquitaniŽ in 944 en.
BourgondiŽ in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om vrijlating.
van Lodewijk uit diens gevangenschap 945-946 te bewerken; verkrijgt van hem de.
abdij Notre-Dame te Laon 951; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas.
13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12.11.954) slechts.
bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eerstijds zijn.
vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van AquitaniŽ en.
van BourgondiŽ moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel.
regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van.
Hugo de Grote 16.6.956, die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat.
samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers.
Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de.
Karolingische als de Robertijnse belangen in WestfranciŽ besturen; abdis van.
Notre-Dame de Soissons 959. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alberada*930   Reims [Frankrijk]  


Gerberga van Saksen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerberga van Saksen, geb. te Nordhausen [Duitsland] in 923, ovl. (60 jaar oud) te Reims [Frankrijk] op 5 mei 984, begr. te Reims - Saint-Remi [Frankrijk].

tr. (resp. ongeveer 4 en ongeveer 33 jaar oud) (1) in 928
met

Giselbert van Lotharingen, zn. van Reinier (Reginar) I 'Langhals' en Alberada , geb. te Reims [Frankrijk] in 895, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Andernach [rp, Duitsland] op 3 okt 939.
erft het volledige bezit van zijn vader en wordt als zoon van Reginar I vermeld in.
oorkonden van 919, 923 en 930; voert ter vergroting van zijn macht nog ongeremder.
dan deze een schommelpolitiek; keert zich tegen Karel 'de Eenvoudige', en laat.
zich door aanhangers tot 'koning van Lotharingen' kiezen in 920, maar neemt zijn.
toevlucht tot de Duitse koning Hendrik I; veinst zich met Karel te verzoenen, maar.
verraadt hem en neemt deel aan de opstand waardoor Robert I Frans koning wordt.
(30.6.922); weigert na diens sneuvelen (15.6.923) Raoul als opvolger te erkennen.
en wendt zich opnieuw tot Hendrik I; probeert (maar te laat) zich alsnog met Raoul.
te verzoenen waarop Hendrik I met een groot leger Lotharingen inlijft 925; wordt.
door deze als 'hertog' echter gehandhaafd en via een dynastiek huwelijk gebonden;.
is ook weer leke-abt van Sankt Maximin 925-34 en wordt rector van Sint-Servaas.
928; leidt als kamerheer de kroningsplechtigheid van Otto I te Aken 7.8.936, maar.
doet weldra mee aan het oproer van diens broer Hendrik; wordt overwonnen bij.
Birten maart 939 en een tijd lang belegerd in ChŤvremont; roept de hulp in van de.
Westfrankische koning Lodewijk IV 'van Overzee' en trekt de dan naderende Otto.
tegemoet, maar wordt verslagen bij Andernach 3.10.939 en verdrinkt wanneer hij dan.
tracht de Rijn over te vluchten.
doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen) schenkingen aan.
het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot (Lodewijk IV).
gezalfd tot koningin der Franken Reims eind 939; speelt herhaaldelijk een actieve.
rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en.
die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar AquitaniŽ in 944 en.
BourgondiŽ in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om vrijlating.
van Lodewijk uit diens gevangenschap 945-946 te bewerken; verkrijgt van hem de.
abdij Notre-Dame te Laon 951; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas.
13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12.11.954) slechts.
bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eerstijds zijn.
vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van AquitaniŽ en.
van BourgondiŽ moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel.
regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van.
Hugo de Grote 16.6.956, die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat,.
samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers.
Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de.
Karolingische als de Robertijnse belangen in WestfranciŽ besturen; abdis van.
Notre-Dame de Soissons 959.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alberada*930   Reims [Frankrijk]  

kerk.huw. (resp. ongeveer 15 en hoogstens 18 jaar oud) (2) in 939
met

Lodewijk IV 'van Overzee' van West-FranciŽ, zn. van Karel III 'de Eenvoudige' van West-FranciŽ en Eadgyfu van Engeland, geb. tussen 10 sep 920 en 10 sep 921 , ovl. (hoogstens 34 jaar oud) te Reims [Frankrijk] op 10 sep 954, begr. te Saint-Remi [Frankrijk].

 
.
Lodewijk IV (920 - 10 september 954), bijgenaamd van Overzee (d'Outremer), was koning van Frankrijk van 936 tot aan zijn overlijden in 954. Hij was de zoon van Karel III van Frankrijk en van Eadgifu van Engeland, een dochter van Edward de Oudere.
Hij was pas 2 jaar, toen zijn vader als koning werd afgezet en vervangen werd door Robert van Frankrijk. Het jaar nadien al stierf Robert, die werd opgevolgd door Rudolf, hertog van BourgondiŽ. Een medestander van Robert, die overigens zelf een capetinger was, Graaf Herbert II van Vermandois, nam Karel III gevangen en zijn moeder bracht Lodewijk in veiligheid "over zee" ("outre-mer"), naar Engeland. Hij hield er zijn bijnaam aan over. Karel III van Frankrijk, stierf in 929, maar Rudolf regeerde nog tot 936, toen Lodewijk door de adel, met aan het hoofd Hugo de Grote, gevraagd werd om terug te keren naar Frankrijk. Hij werd tot koning gekroond door Artaldus, de aartsbisscop van Reims. Zijn macht beperkte zich evenwel tot Laon en enkele plaatsen in het noorden van Frankrijk. Alhoewel hij zijn best deed om goede betrekkingen met de adel te hebben, werd zijn regering gekenmerkt door conflicten met de adel, vooral met Hugo de Grote, de graaf van Parijs. In 939 kwam hij in conflict met keizer Otto de Grote over Lotharingen, maar huwde toen met een zuster van Otto, Gerberga van Saksen (914 - 984). Zij hadden twee zonen en een dochter :.
Lotharius van Frankrijk, die hem opvolgde.
Karel van Neder-Lotharingen en.
Matildis.
Lodewijk IV viel op 10 september 954 in Reims van zijn paard en stierf aan de gevolgen. Hij ligt in Reims begraven in de kathedraal van Sint-Remigius.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathilde*943  Ü1901 Vienne (Saint-Maurice) [Frankrijk]  
Karel*953 Laon [Frankrijk] Ü992 Orlťans [Frankrijk] 39
Lotharius II*941  Ü986  45


Hendrik I 'de Vogelaar' van Saksen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hendrik I 'de Vogelaar' van Saksen, geb. in 876, hertog van Saksen/Duits koning, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Memleben [sa, Duitsland] op 2 jul 936.

tr. (ongeveer 33 jaar oud) (1) in 909
met

Mathilde van Westfalen, dr. van Dietrich Zu Enger en Reinhild , ovl. te Quedlinburg [sa, Duitsland] op 14 mrt 968.
Duits koning (919-936); hertog van Saksen (912-936); was van moederszijde een.
kleinzoon van Lodewijk de Duitser en werd op aanraden van zijn voorganger Koenraad.
I door de Franken en Saksen in 919 te Fritzlar tot koning gekozen; volgens een.
12de-eeuwse legende zouden de gezanten die hem het nieuws van zijn verkiezing.
brachten, hem hebben aangetroffen, terwijl hij bezig was vogels te vangen, vandaar.
zijn bijnaam; onmiddellijk na zijn troonsbestijging beijverde hij zich om het.
verloren gegane koninklijk gezag te herstellen; door een krachtige militaire.
tussenkomst dwong hij de hertog van Zwaben tot de eed van trouw, de restitutie van.
geŁsurpeerde koninklijke domeinen en de vrije beschikking over de bisschoppelijke.
zetels; ook Arnulf, hertog van Beieren, en Giselbert, hertog van Lotharingen,.
moesten in 921 en 923 het koninklijk gezag erkennen; in Frankenland bleven zijn.
pogingen zonder resultaat; terzelfder tijd had Hendrik het hoofd te bieden aan de.
plundertochten van de Hongaren en de Slaven; in 924 moest hij met de Hongaren een.
bestand sluiten en zware oorlogsschatting betalen; van dit bestand profiteerde hij.
om de weerstand te organiseren; daartoe versterkte hij zijn leger door aan het.
voetvolk een talrijke ruiterij toe te voegen, bestaande uit geoefende en.
toegewijde landedelen, die hij beloonde door schenkingen van grondgebied; op de.
meest blootgestelde plaatsen bouwde hij burchten; toen hij in 933 weigerde nog.
schatting te betalen, vielen de Hongeren opnieuw Saksen binnen, maar Hendrik.
versloeg hen bij Merseburg; intussen ondernam hij plundertochten over de Elbe op.
Slavisch gebied (927-929); tegen de Denen richtte hij de mark Sleeswijk en tegen.
de Slaven de mark Brandenburg op; uit zijn tweede huwelijk met Mathildis, dochter.
Otto I de Grote, Bruno (de latere aartsbisschop van Keulen) en Hendrik (hertog van.
Beieren); bij zijn dood in 936 waren het gezag en het aanzien van het Huis van Saksen.
zodanig gestegen, dat de rijksgroten haast zonder moeilijkheden zijn zoon Otto tot.
koning kozen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerberga*923 Nordhausen [Duitsland] Ü984 Reims [Frankrijk] 60
Otto I*912  Ü973 Memleben [sa, Duitsland] 60
Hadewich  Ü965   

tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) in 906
met

Hatheburg , dr. van Erwin


Mathilde van Westfalen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Mathilde van Westfalen, ovl. te Quedlinburg [sa, Duitsland] op 14 mrt 968.

tr. (Hendrik I ongeveer 33 jaar oud) in 909
met

Hendrik I 'de Vogelaar' van Saksen, zn. van Otto 'de Verlichte' en Hedwig , geb. in 876, hertog van Saksen/Duits koning, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Memleben [sa, Duitsland] op 2 jul 936, tr. (2) met Hatheburg .
Duits koning (919-936); hertog van Saksen (912-936); was van moederszijde een.
kleinzoon van Lodewijk de Duitser en werd op aanraden van zijn voorganger Koenraad.
I door de Franken en Saksen in 919 te Fritzlar tot koning gekozen; volgens een.
12de-eeuwse legende zouden de gezanten die hem het nieuws van zijn verkiezing.
brachten, hem hebben aangetroffen, terwijl hij bezig was vogels te vangen, vandaar.
zijn bijnaam; onmiddellijk na zijn troonsbestijging beijverde hij zich om het.
verloren gegane koninklijk gezag te herstellen; door een krachtige militaire.
tussenkomst dwong hij de hertog van Zwaben tot de eed van trouw, de restitutie van.
geŁsurpeerde koninklijke domeinen en de vrije beschikking over de bisschoppelijke.
zetels; ook Arnulf, hertog van Beieren, en Giselbert, hertog van Lotharingen.
moesten in 921 en 923 het koninklijk gezag erkennen; in Frankenland bleven zijn.
pogingen zonder resultaat; terzelfder tijd had Hendrik het hoofd te bieden aan de.
plundertochten van de Hongaren en de Slaven; in 924 moest hij met de Hongaren een.
bestand sluiten en zware oorlogsschatting betalen; van dit bestand profiteerde hij.
om de weerstand te organiseren; daartoe versterkte hij zijn leger door aan het.
voetvolk een talrijke ruiterij toe te voegen, bestaande uit geoefende en.
toegewijde landedelen, die hij beloonde door schenkingen van grondgebied; op de.
meest blootgestelde plaatsen bouwde hij burchten; toen hij in 933 weigerde nog.
schatting te betalen, vielen de Hongeren opnieuw Saksen binnen, maar Hendrik.
versloeg hen bij Merseburg; intussen ondernam hij plundertochten over de Elbe op.
Slavisch gebied (927-929); tegen de Denen richtte hij de mark Sleeswijk en tegen.
de Slaven de mark Brandenburg op; uit zijn tweede huwelijk met Mathildis, dochter.
Otto I de Grote, Bruno (de latere aartsbisschop van Keulen) en Hendrik (hertog van.
Beieren); bij zijn dood in 936 waren het gezag en het aanzien van het Huis van Saksen.
zodanig gestegen, dat de rijksgroten haast zonder moeilijkheden zijn zoon Otto tot.
koning kozen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerberga*923 Nordhausen [Duitsland] Ü984 Reims [Frankrijk] 60
Otto I*912  Ü973 Memleben [sa, Duitsland] 60
Hadewich  Ü965   


Setske Seekles
in
Genealogie van Lieuwe Piers.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Setske Seekles, geb. te Kimswerd [fr] op 21 nov 1825, dienstmeid (1848), ovl. (34 jaar oud) te Workum [fr] op 7 jun 1860.

tr. (resp. 22 en 33 jaar oud) (1) te Wonseradeel [fr] op 19 aug 1848
met

Jorryt Abes Brandsma, zn. van Abe Sjoerds Brandsma en Pleuntje Jorryts Jorrytsma, geb. te Schraard [fr] op 29 mrt 1815, boer, ovl. (35 jaar oud) te Schraard [fr] op 5 mei 1850.

tr. (2)
met

Eelke Wybrens Buma, geb. te Workum [fr] op 12 apr 1829, ovl. (61 jaar oud) te Wijnaldum [fr] op 11 aug 1890, tr. (resp. 31 en 35 jaar oud) (2) te Workum [fr] op 12 aug 1860 met Geertje Sjoerds Miedema, geb. te Cornwerd [fr] op 14 nov 1824, ovl. (68 jaar oud) te Harlingen [fr] op 26 dec 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hinke*1852 Koudum [fr] Ü1887 Harlingen [fr] 35
Antje*1854 Koudum [fr] Ü1907 Hoorn [nh] 53
Wybren*1856 Koudum [fr] Ü1860 Koudum [fr] 4
Sipke*1860 Workum [fr]    


Reinier (Reginar) I 'Langhals'
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Reinier (Reginar) I 'Langhals' , geb. circa 850, ovl. (minstens 65 jaar oud) tussen 25 aug 915 en 15 jan 916 , begr. te Meersen [li].

relatie
met

Alberada .
bezit tal van landgoederen in WalloniŽ en stroomafwaarts langs de Maas; ondersteunt zijn achterneef de Westfrankische koning Karel III 'de Eenvoudige' in diens strijd tegen Eudes (893-97); is eerst de voornaamste medewerker van koning Zwentibold wanneer deze Lotharingen als koninkrijk van zijn vader Arnulf heeft ontvangen 895 (hij verkrijgt dan Sint-Servaas te Maastricht en treedt op als leke-abt van Echternach), die echter weldra met hem breekt, hem Sint-Servaas ontneemt 13.5.898 en hem tot tweemaal toe vergeefs belegert in zijn veste Durfost; wendt zich opnieuw tot Karel 'de Eenvoudige' die Aken en Nijmegen verovert en Zwentibold tot vlucht dwingt; erkent nadat deze laatste gesneuveld is (13.8.900) wel diens opvolger Lodewijk 'het Kind' en de toen aangestelde hertog Gebhard; verwerft ook Stavelot 902 en, opnieuw, Sint-Servaas; wordt (ook in oorkonden) met verschillende titels aangeduid (graaf, markgraaf, na 911 ook missus dominicus); bezit in zijn laatste levensjaren ook nog Saint Maximin (buiten Trier) en ChŤvremont (bij Luik).

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Giselbert*895 Reims [Frankrijk] Ü939 Andernach [rp, Duitsland] 44
Reinier II*880  Ü932  52


Alberada
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Alberada .

relatie
met

Reinier (Reginar) I 'Langhals' , zn. van Giselbert I van Leuven en Irmingard , geb. circa 850, ovl. (minstens 65 jaar oud) tussen 25 aug 915 en 15 jan 916 , begr. te Meersen [li].
bezit tal van landgoederen in WalloniŽ en stroomafwaarts langs de Maas; ondersteunt zijn achterneef de Westfrankische koning Karel III 'de Eenvoudige' in diens strijd tegen Eudes (893-97); is eerst de voornaamste medewerker van koning Zwentibold wanneer deze Lotharingen als koninkrijk van zijn vader Arnulf heeft ontvangen 895 (hij verkrijgt dan Sint-Servaas te Maastricht en treedt op als leke-abt van Echternach), die echter weldra met hem breekt, hem Sint-Servaas ontneemt 13.5.898 en hem tot tweemaal toe vergeefs belegert in zijn veste Durfost; wendt zich opnieuw tot Karel 'de Eenvoudige' die Aken en Nijmegen verovert en Zwentibold tot vlucht dwingt; erkent nadat deze laatste gesneuveld is (13.8.900) wel diens opvolger Lodewijk 'het Kind' en de toen aangestelde hertog Gebhard; verwerft ook Stavelot 902 en, opnieuw, Sint-Servaas; wordt (ook in oorkonden) met verschillende titels aangeduid (graaf, markgraaf, na 911 ook missus dominicus); bezit in zijn laatste levensjaren ook nog Saint Maximin (buiten Trier) en ChŤvremont (bij Luik).

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Giselbert*895 Reims [Frankrijk] Ü939 Andernach [rp, Duitsland] 44
Reinier II*880  Ü932  52


Irmingard
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Irmingard .

 • Vader:
  Lotharius I , zn. van Lodewijk I 'de Vrome' en Irmingard , geb. te AquitaniŽ [Frankrijk] in 795, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te PrŁm [Duitsland] op 29 sep 855, begr. te PrŁm [Duitsland], tr. (ongeveer 26 jaar oud) in okt 821.
 

tr. (na schaking), kerk.huw. te AquitaniŽ [Frankrijk] in 846
met

Giselbert I van Leuven, ovl. na 14 jun 877.
vermeld als graaf in de Maasgouw 840 en 841; is vazal van Karel 'de Kale' van West-FranciŽ wanneer hij (vůůr maart 846) een dochter van keizer Lotharius naar AquitaniŽ ontvoert en daar huwt; verzoent zich (na een rijksdag te Thionville okt. 848) begin 849 met de keizer; graaf in de Lommengouw (846 -849), graaf van de Darnau in 863; mogelijk zoon van een Reginar die in de jaren 797-814 als gegoed in de Bidgau aanwijsbaar is.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinier*850  Ü915 Meersen [li] 65


Giselbert I van Leuven
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Giselbert I van Leuven, ovl. na 14 jun 877.

tr. (na schaking), kerk.huw. te AquitaniŽ [Frankrijk] in 846
met

Irmingard , dr. van Lotharius I en Ermengard .
vermeld als graaf in de Maasgouw 840 en 841; is vazal van Karel 'de Kale' van West-FranciŽ wanneer hij (vůůr maart 846) een dochter van keizer Lotharius naar AquitaniŽ ontvoert en daar huwt; verzoent zich (na een rijksdag te Thionville okt. 848) begin 849 met de keizer; graaf in de Lommengouw (846 -849), graaf van de Darnau in 863; mogelijk zoon van een Reginar die in de jaren 797-814 als gegoed in de Bidgau aanwijsbaar is.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinier*850  Ü915 Meersen [li] 65


Lotharius I
 
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Lotharius I , geb. te AquitaniŽ [Frankrijk] in 795, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te PrŁm [Duitsland] op 29 sep 855, begr. te PrŁm [Duitsland].

 • Vader:
  Lodewijk I 'de Vrome' , zn. van Karel I 'de Grote' en Hildegard in de Vinzgouw, geb. te Chasseneuil [Frankrijk] circa 778, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Ingelheim [rp, Duitsland] op 20 jun 840, begr. te Saint-Arnould-de-Metz [Frankrijk], tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 14 jaar oud) (2) in feb 819 met Judith , dr. van Welf I en Eigilwi , geb. circa 805, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Tours [Frankrijk] op 19 apr 843.
  geboren tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje 778;.
  door paus Hadrianus I tot koning gezalfd Rome Pasen 15.4.781 en door zijn vader.
  als (onder)koning over AquitaniŽ aangesteld waar hij onder voogdij opgroeit en een.
  zorgvuldig religieus-literair gerichte opvoeding krijgt; zet na zijn.
  meerderjarigheidsverklaring (Regensburg 791) het bestuur over AquitaniŽ voort.
  maar neemt deel aan tal van rijksdagen en veldtochten van zijn vader; kroont (na.
  de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn) op last van zijn vader zichzelf.
  naar Byzantijns ritueel tot keizer en wordt als mederegent aangesteld Aken.
  11.9.813; door de dood van zijn vader alleenheerser 28.1.814; voert in de eerste.
  jaren nadien een voortreffelijk, vooral kerkelijk gericht bestuur, regelt de.
  verhouding tot Rome opnieuw en wordt dan, als 'FestkrŲnung', nogmaals (door paus.
  Stephanus IV) tot keizer gekroond Reims okt. 816; kondigt een regeling af voor het.
  na zijn dood te voeren bestuur van het rijk (Ordinatio Imperii, Aken juli 817).
  welke hij echter in aug. 829 wijzigt ten gunste van de dan 6-jarige, uit zijn.
  tweede huwelijk geboren zoon Karel 'de Kale', hetgeen tot een reeks oorlogen met.
  zijn zoons leidt; wordt door hen gevangen genomen bij Colmar 30.6.833 en.
  veroordeeld op een rijksdag in CompiŤgne okt. 833 tot publieke kerkelijke.
  boetedoening in Soissons (Saint-Mādard); wordt echter door zijn jongere zoons.
  hersteld Saint-Denis 1.3.835 (dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz.
  (Saint-Etienne) 28.2.835); designeert, tijdens een van de steeds voortgaande.
  veldtochten ziek geworden, zijn oudste zoon en medekeizer Lotharius I door.
  toezending der rijksinsigna tot opvolger; hij overlijdt op een eiland in de Rijn.
  bij Ingelheim en wordt begraven in Metz (Saint- Arnould).
  wordt tijdens de paleisrevolutie die na de begunstiging van haar zoon Karel plaatsvindt, gevangen gezet in de Radegundisklooster te Poitiers begin 830, maar komt weer vrij en wordt na een reinigingseed hersteld; wordt opnieuw ten val gebracht in 833 en dan opgesloten in het klooster Tortona in Noord -ItaliŽ, maar komt weer vrij in 834. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (ongeveer 16 jaar oud) (1) circa 794.
 

tr. (ongeveer 26 jaar oud) in okt 821
met

Ermengard , dr. van Hugo van Tours en Ava , ovl. op 20 mrt 851.
waarschijnlijk in AquitaniŽ geboren en opgegroeid; aangesteld tot (onder)koning in Beieren 814; bij de Ordinatio Imperiials opvolger aangewezen en door zijn vader tot keizer gekroond Aken juli 817; bestuurt ItaliČ sinds de herfst van 822; wordt (als 'FestkrŲnung') nogmaals tot keizer gekroond door paus Paschalis I Rome Pasen 8.4.823 en regelt het bestuur van de Kerkelijke Staat, als onderdeel van het rijk, via Constitutii Romana; feitelijk mede-regent van zijn vader van 825 tot aug. 829 wanneer deze samenwerking door diens begunstiging van Karel de Kale abrupt eindigt en hij terugkeert naar ItaliŽ; keert zich (na diverse, kortstondige verzoeningen) echter samen met zijn broers Pippijn en Lodewijk tegen hun vader begin 833, die nadat zijn leger op het 'Leugenveld' bij Colmar naar hen is overgelopen zich door hen gevangen laat nemen en die hij nadien feitelijk laat afzetten (CompiŤgne; Soissons); houdt ook nadien zijn vader in Aken gevangen en beperkt (strevend naar volle uitvoering van de Ordinatio Imperii) invloed en machtsgebied van zijn broers, waarop deze alsnog de kant van hun vader kiezen; verliest een reeks gevechten tegen hen en wordt wederom op ItaliŽ beperkt herfst 834; verzoent zich opnieuw met zijn vader op de rijksdag van Worms juni 839 en wordt op diens sterfbed tot opvolger gedesigneerd; verlaat ItaliŽ en herneemt de suprematie over zijn broers naar de (nooit opgeheven) Ordinatio, maar verliest een uiterst bloedige veldslag tegen hen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25.6.841, hetgeen als een godsoordeel voor een wezenlijke rijksdeling wordt gezien ten gunste van zijn broers Lodewijk 'de Duitser' en Karel 'de Kale', die hun bondgenootschap bevestigen door in de wederzijdse talen voor hun aanhang afgelegde eden bij Straatsburg 14.2.842; sluit na langdurige onderhandelingen met hen het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, waarbij hij bij zijn langgerekte middenrijk wel de keizerstitel behoudt, maar daaraan geen suprematie over het West- en Oostfrankische rijk zal kunnen ontlenen; proclameert met beide broers in 'fraternitas' te zullen regeren Thionville okt. 844, maar krijgt een heftig geschil met Karel wanneer diens vazal Giselbert zijn dochter ontvoert 846, waarna pas vrede gesloten wordt (met legitimatie van het voltrokken huwelijk) Pťronne jan. 849; verdeelt, ziek geworden, zijn rijk over zijn drie zoons,treedt in het klooster te PrŁm 23.9.855.
sticht uit haar morgengave het klooster Erstein (aan de Ill, Elzas).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Irmingard     
Lotharius II*835  Ü869 Piacenza [ItaliŽ] 34


Ermengard
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Ermengard , ovl. op 20 mrt 851.

tr. (Lotharius I ongeveer 26 jaar oud) in okt 821
met

Lotharius I , zn. van Lodewijk I 'de Vrome' en Irmingard , geb. te AquitaniŽ [Frankrijk] in 795, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te PrŁm [Duitsland] op 29 sep 855, begr. te PrŁm [Duitsland].

 
.
waarschijnlijk in AquitaniŽ geboren en opgegroeid; aangesteld tot (onder)koning in Beieren 814; bij de Ordinatio Imperiials opvolger aangewezen en door zijn vader tot keizer gekroond Aken juli 817; bestuurt ItaliČ sinds de herfst van 822; wordt (als 'FestkrŲnung') nogmaals tot keizer gekroond door paus Paschalis I Rome Pasen 8.4.823 en regelt het bestuur van de Kerkelijke Staat, als onderdeel van het rijk, via Constitutii Romana; feitelijk mede-regent van zijn vader van 825 tot aug. 829 wanneer deze samenwerking door diens begunstiging van Karel de Kale abrupt eindigt en hij terugkeert naar ItaliŽ; keert zich (na diverse, kortstondige verzoeningen) echter samen met zijn broers Pippijn en Lodewijk tegen hun vader begin 833, die nadat zijn leger op het 'Leugenveld' bij Colmar naar hen is overgelopen zich door hen gevangen laat nemen en die hij nadien feitelijk laat afzetten (CompiŤgne; Soissons); houdt ook nadien zijn vader in Aken gevangen en beperkt (strevend naar volle uitvoering van de Ordinatio Imperii) invloed en machtsgebied van zijn broers, waarop deze alsnog de kant van hun vader kiezen; verliest een reeks gevechten tegen hen en wordt wederom op ItaliŽ beperkt herfst 834; verzoent zich opnieuw met zijn vader op de rijksdag van Worms juni 839 en wordt op diens sterfbed tot opvolger gedesigneerd; verlaat ItaliŽ en herneemt de suprematie over zijn broers naar de (nooit opgeheven) Ordinatio, maar verliest een uiterst bloedige veldslag tegen hen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25.6.841, hetgeen als een godsoordeel voor een wezenlijke rijksdeling wordt gezien ten gunste van zijn broers Lodewijk 'de Duitser' en Karel 'de Kale', die hun bondgenootschap bevestigen door in de wederzijdse talen voor hun aanhang afgelegde eden bij Straatsburg 14.2.842; sluit na langdurige onderhandelingen met hen het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, waarbij hij bij zijn langgerekte middenrijk wel de keizerstitel behoudt, maar daaraan geen suprematie over het West- en Oostfrankische rijk zal kunnen ontlenen; proclameert met beide broers in 'fraternitas' te zullen regeren Thionville okt. 844, maar krijgt een heftig geschil met Karel wanneer diens vazal Giselbert zijn dochter ontvoert 846, waarna pas vrede gesloten wordt (met legitimatie van het voltrokken huwelijk) Pťronne jan. 849; verdeelt, ziek geworden, zijn rijk over zijn drie zoons,treedt in het klooster te PrŁm 23.9.855.
sticht uit haar morgengave het klooster Erstein (aan de Ill, Elzas).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Irmingard     
Lotharius II*835  Ü869 Piacenza [ItaliŽ] 34


Jorryt Abes Brandsma
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Jorryt Abes Brandsma, geb. te Schraard [fr] op 29 mrt 1815, boer, ovl. (35 jaar oud) te Schraard [fr] op 5 mei 1850.

tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) te Wonseradeel [fr] op 19 aug 1848
met

Setske Seekles, dr. van Sipke Saekeles Seekles en Antje Jetzes Reitsma (schipperse (1863),), geb. te Kimswerd [fr] op 21 nov 1825, dienstmeid (1848), ovl. (34 jaar oud) te Workum [fr] op 7 jun 1860, tr. (2) met Eelke Wybrens Buma. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Abe Sjoerds Brandsma
in
Genealogie van Lieuwe Piers.

Abe Sjoerds Brandsma.

tr.
met

Pleuntje Jorryts Jorrytsma.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jorryt*1815 Schraard [fr] Ü1850 Schraard [fr] 35


Lodewijk I 'de Vrome'
 
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Lodewijk I 'de Vrome' , geb. te Chasseneuil [Frankrijk] circa 778, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Ingelheim [rp, Duitsland] op 20 jun 840, begr. te Saint-Arnould-de-Metz [Frankrijk].

 • Vader:
  Karel I 'de Grote' , zn. van Pippijn III 'de Korte' en Berthe 'de Jongere' van Laon, geb. te Ingelheim [rp, Duitsland] op 2 apr 748, ovl. (65 jaar oud) te Aken [nw, Duitsland] op 28 jan 814, begr. te Aken [nw, Duitsland], tr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) in 770 met Desiderata , dr. van Desiderius .
  Karel de Grote werd geboren op 2 april 748. Hij was de zoon van Pippijn III ('de korte') en Bertrada de Laon (bijgenaamd 'Berta met de grote voet'). Eerdere bronnen gaven 742 als geboortejaar hetgeen hem een bastaard maakte, er is afdoende aangetoond dat Karel een zoon was uit het huwelijk van zijn ouders en het jaar 748 wordt thans als juist ervaren en ook in de ďPrťhistoire des CapťtiensĒ opgegeven. Over de geboorteplaats van Karel bestaat veel onduidelijkheid. Sommige historici zeggen dat hij geboren is in Quierzy, een klein plaatsje aan de Oise, niet ver van Noyon. Anderen noemen Carloponte als zijn geboorteplaats, op enkele kilometers van Noyon gelegen. Er zijn zelfs historici die menen dat Karel de Grote slechts een mythe is en dat hij in werkelijkheid nooit bestaan heeft (zie de publicatie van de heer H. Feikema onder bronvermeldingen!).
  Karel de Grote was van Duits bloed en sprak de Duitse taal. Hij beschikte over weinig boekenkennis en kon nauwelijks schrijven doch beheerste wel diverse talen waaronder het Teutonisch, Grieks en Latijn. Karel wordt doorgaans beschreven in superlatieven: zo zou hij een reus zijn geweest van van bijna twee meter lengte met brede schouders en beresterk. Zo kon hij bijvoorbeeld bewapende mannen met een arm optillen en vier hoefijzers met zijn handen dichtdrukken. Hij was aan het hof de beste zwemmer en kon uitstekend paardrijden. In zijn leven heeft hij een afstand afgelegd die zo'n twee tot vier keer de omtrek van de aarde omvat.
  Als "Patricius Romanorum" was hij verplicht de Kerk van Rome te beschermen. Tijdens zijn regeringsperiode breidde het christelijk geloof uit over geheel West Europa. Het geloof verdedigde hij met het schrift en het zwaard waarbij het zwaard het meest gehanteerd werd. Hij was vrijwel altijd op oorlogspad. Slechts in twee van de 46 regeringsjaren, 790 en 807, voerde hij geen oorlog. Ten tijde van Karel beleefde het Frankische rijk een grote opleving. Talrijke bouwwerken verrezen en diverse kunstvormen floreerden.Op zijn initiatief zijn eer vele kerken, paleizen en andere grote bouwwerken gebouwd waaronder de beroemde Dom van Aken. Karel woonde in Paltzen. Een paltz is een versterkte koninklijke boerderij. Ons woord "paleis" komt van het woord "paltz". Een van deze 'Paltzen' bevond zich op het Valkenhof in Nijmegen.
  In 754 wordt hij door paus Stephanus II tot koning gewijd, gelijktijdig met zijn vader Pippijn en zijn broer Karloman. Bij de dood van hun vader in 768 volgen Karel en zijn broer Karloman samen hun vader op. Karloman, de jongste, krijgt het betere deel van het rijk (o.a. grote delen van GalliŽ, dat later Frankrijk zal gaan heten), Karel krijgt West-GalliŽ (Nederland, BelgiŽ en het westen van Duitsland). Beiden worden gezalfd op 9 oktober 768, Karel te Noyon en Karloman te Soissons.
  Na de dood van zijn broer Karloman in 771 wordt Karel de enige koning der Franken (de minderjarige zonen van Karloman worden hierbij gepasseerd, die liet hij opsluiten in een klooster). Karel wordt dan opnieuw tot koning gezalfd in Corbeny. Eenmaal terug in zijn hoofdstad Aken start hij een serie van maar liefst 53 veldtochten die hij bijna allemaal zelf leidde. Deze acties waren gericht op het bekeren van de Beieren en Saksen, het beschermen van ItaliŽ tegen invallen van de Saracenen en het verdedigen van FranciŽ tegen de vanuit Spanje oprukkende Moren. De Saksen, aan het oostfront, waren heidenen. Ze brandden Christelijke kerken plat en plunderden regelmatig langs de grenzen. In totaal vonden er tussen 772 en 804 zo'n 18 veldslagen plaats waarbij grote wreedheden aan beide zijden niet geschuwd werden. Toen Karel de Saksen had overwonnen, kregen ze de keuze: zich bekeren of de dood. Binnen een dag werden er zo'n 4500 Saksische rebellen onthoofd.
  Na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader, Desiderius koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden. In het jaar 800 wordt hij door paus Leo III, op Kerstavond, tot keizer gekroond van het gehele Roomse Rijk. Karel was niet niet zo blij met deze onverwachte kroning. Hij had liever zichzelf gekroond! Nu leek het alsof de Paus machtiger was dan hij.
  Omdat Karel de Grote een heel groot rijk te besturen had, moest hij maatregelen nemen om enigszins grip te houden op de rechtsgang in zijn rijk. Hij verdeelde zijn rijk in gouwen en marken en stelde daar personen aan die voor hem het gebied moesten besturen. Ze werden leenmannen genoemd en Karel de Grote was hun leenheer. Hiermee werd de basis gelegd voor het feodale stelsel dat de latere middeleeuwen zou gaan beheersen. De leenmannen waren meestal rijke edelen, graven of gravinnen of bisschoppen. Een gebied dat veroverd was of dat aan de grens van het rijk lag, werd bestuurd door een generaal. Zo'n speciale gouw werd ook wel een "Mark" genoemd. De generaal die het bestuurde werd een "markies" of "markgraaf" genoemd.
  Eťn van de regels die Karel invoerde, had betrekking op de landbouw. Het werd het "drieslag-stelsel" genoemd. Veel boeren gebruikten ieder jaar hetzelfde stukje grond om te zaaien en te oogsten. Maar dat is niet goed voor de grond. Op den duur raakt de grond uitgeput en wordt de oogst steeds minder. Karel maakte nieuwe regels voor het gebruiken van de grond. Er werd wisselend zomergraan en wintergraan op verbouwd en eens in de drie jaar moest men de grond braak laten liggen. Het land kreeg dan een jaar rust, waardoor de opbrengst hoger werd.
  In 806 was Karel te oud om nog te regeren. Hij verdeelde zijn land onder zijn drie zoons : Pippijn, Karel en Lodewijk. In 810 overleed Pippijn en in 811 Karel. Nu was alleen Lodewijk (de Vrome) over. Hij werd de nieuwe koning over alle gebieden. In 813 kroont de oude Karel de Grote zijn zoon Lodewijk de Vrome tot keizer. Op 28 januari 814 sterft Karel de Grote, 72 jaar oud, in Aken. Hij wordt begraven in de dom in aldaar. Omdat hij de kerk met zoveel ijver verdedigde en uitbreidde werd hij door paus Paschalis III, in het jaar 1165, heilig verklaard. Klein detail hierbij is dat Paschalis III een tegenpaus was en de heiligverklaring geen geldigheid kon hebben. Toch werd de verering door de Kerk toegestaan. Carolus is de patroonheilige van de stad Aken. Ook vandaag de dag geniet Karel de Grote, die door velen gezien wordt als de grondlegger van de Europese gedachte, nog steeds veel aanzien. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 34 jaar oud) (2) in 783 met Fastrada , dr. van graaf Radolf , ovl. op 10 aug 794. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) (concubine) met Himiltrud . Uit deze relatie geen kinderen, tr. (hoogstens 47 jaar oud) (5) voor 796 met Luitgard , ovl. in 800. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 23 en ongeveer 13 jaar oud) (3) te Aken [nw, Duitsland] op 30 apr 771.
 
 

tr. (ongeveer 16 jaar oud) (1) circa 794
met

Irmingard , dr. van Ingram , ovl. op 3 okt 818.
geboren tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje 778;.
door paus Hadrianus I tot koning gezalfd Rome Pasen 15.4.781 en door zijn vader.
als (onder)koning over AquitaniŽ aangesteld waar hij onder voogdij opgroeit en een.
zorgvuldig religieus-literair gerichte opvoeding krijgt; zet na zijn.
meerderjarigheidsverklaring (Regensburg 791) het bestuur over AquitaniŽ voort,.
maar neemt deel aan tal van rijksdagen en veldtochten van zijn vader; kroont (na.
de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn) op last van zijn vader zichzelf.
naar Byzantijns ritueel tot keizer en wordt als mederegent aangesteld Aken.
11.9.813; door de dood van zijn vader alleenheerser 28.1.814; voert in de eerste.
jaren nadien een voortreffelijk, vooral kerkelijk gericht bestuur, regelt de.
verhouding tot Rome opnieuw en wordt dan, als 'FestkrŲnung', nogmaals (door paus.
Stephanus IV) tot keizer gekroond Reims okt. 816; kondigt een regeling af voor het.
na zijn dood te voeren bestuur van het rijk (Ordinatio Imperii, Aken juli 817),.
welke hij echter in aug. 829 wijzigt ten gunste van de dan 6-jarige, uit zijn.
tweede huwelijk geboren zoon Karel 'de Kale', hetgeen tot een reeks oorlogen met.
zijn zoons leidt; wordt door hen gevangen genomen bij Colmar 30.6.833 en.
veroordeeld op een rijksdag in CompiŤgne okt. 833 tot publieke kerkelijke.
boetedoening in Soissons (Saint-Mādard); wordt echter door zijn jongere zoons.
hersteld Saint-Denis 1.3.835 (dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz.
(Saint-Etienne) 28.2.835); designeert, tijdens een van de steeds voortgaande.
veldtochten ziek geworden, zijn oudste zoon en medekeizer Lotharius I door.
toezending der rijksinsigna tot opvolger; hij overlijdt op een eiland in de Rijn.
bij Ingelheim en wordt begraven in Metz (Saint- Arnould).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lotharius I*795 AquitaniŽ [Frankrijk] Ü855 PrŁm [Duitsland] 60
Lodewijk*806  Ü876 Frankfort Am Main [Duitsland] 70

tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 14 jaar oud) (2) in feb 819
met

Judith , dr. van Welf I en Eigilwi , geb. circa 805, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Tours [Frankrijk] op 19 apr 843.
wordt tijdens de paleisrevolutie die na de begunstiging van haar zoon Karel plaatsvindt, gevangen gezet in de Radegundisklooster te Poitiers begin 830, maar komt weer vrij en wordt na een reinigingseed hersteld; wordt opnieuw ten val gebracht in 833 en dan opgesloten in het klooster Tortona in Noord -ItaliŽ, maar komt weer vrij in 834.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Karel II*823 Frankfort Am Main [Duitsland] Ü877 Avrieux [Frankrijk] 54
Gisela     


Irmingard
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Irmingard , ovl. op 3 okt 818.

tr. (Lodewijk I ongeveer 16 jaar oud) circa 794
met

Lodewijk I 'de Vrome' , zn. van Karel I 'de Grote' en Hildegard in de Vinzgouw, geb. te Chasseneuil [Frankrijk] circa 778, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Ingelheim [rp, Duitsland] op 20 jun 840, begr. te Saint-Arnould-de-Metz [Frankrijk], tr. (2) met Judith .
geboren tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje 778;.
door paus Hadrianus I tot koning gezalfd Rome Pasen 15.4.781 en door zijn vader.
als (onder)koning over AquitaniŽ aangesteld waar hij onder voogdij opgroeit en een.
zorgvuldig religieus-literair gerichte opvoeding krijgt; zet na zijn.
meerderjarigheidsverklaring (Regensburg 791) het bestuur over AquitaniŽ voort.
maar neemt deel aan tal van rijksdagen en veldtochten van zijn vader; kroont (na.
de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn) op last van zijn vader zichzelf.
naar Byzantijns ritueel tot keizer en wordt als mederegent aangesteld Aken.
11.9.813; door de dood van zijn vader alleenheerser 28.1.814; voert in de eerste.
jaren nadien een voortreffelijk, vooral kerkelijk gericht bestuur, regelt de.
verhouding tot Rome opnieuw en wordt dan, als 'FestkrŲnung', nogmaals (door paus.
Stephanus IV) tot keizer gekroond Reims okt. 816; kondigt een regeling af voor het.
na zijn dood te voeren bestuur van het rijk (Ordinatio Imperii, Aken juli 817).
welke hij echter in aug. 829 wijzigt ten gunste van de dan 6-jarige, uit zijn.
tweede huwelijk geboren zoon Karel 'de Kale', hetgeen tot een reeks oorlogen met.
zijn zoons leidt; wordt door hen gevangen genomen bij Colmar 30.6.833 en.
veroordeeld op een rijksdag in CompiŤgne okt. 833 tot publieke kerkelijke.
boetedoening in Soissons (Saint-Mādard); wordt echter door zijn jongere zoons.
hersteld Saint-Denis 1.3.835 (dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz.
(Saint-Etienne) 28.2.835); designeert, tijdens een van de steeds voortgaande.
veldtochten ziek geworden, zijn oudste zoon en medekeizer Lotharius I door.
toezending der rijksinsigna tot opvolger; hij overlijdt op een eiland in de Rijn.
bij Ingelheim en wordt begraven in Metz (Saint- Arnould). Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lotharius I*795 AquitaniŽ [Frankrijk] Ü855 PrŁm [Duitsland] 60
Lodewijk*806  Ü876 Frankfort Am Main [Duitsland] 70


Ingram
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Ingram .

graaf van de Haspengouw (Hesbaye).

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Irmingard  Ü818   


Judith
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Judith , geb. circa 805, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Tours [Frankrijk] op 19 apr 843.

tr. (resp. ongeveer 14 en ongeveer 41 jaar oud) in feb 819
met

Lodewijk I 'de Vrome' , zn. van Karel I 'de Grote' en Hildegard in de Vinzgouw, geb. te Chasseneuil [Frankrijk] circa 778, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Ingelheim [rp, Duitsland] op 20 jun 840, begr. te Saint-Arnould-de-Metz [Frankrijk], tr. (1) met Irmingard , dr. van Ingram .
geboren tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje 778;.
door paus Hadrianus I tot koning gezalfd Rome Pasen 15.4.781 en door zijn vader.
als (onder)koning over AquitaniŽ aangesteld waar hij onder voogdij opgroeit en een.
zorgvuldig religieus-literair gerichte opvoeding krijgt; zet na zijn.
meerderjarigheidsverklaring (Regensburg 791) het bestuur over AquitaniŽ voort.
maar neemt deel aan tal van rijksdagen en veldtochten van zijn vader; kroont (na.
de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn) op last van zijn vader zichzelf.
naar Byzantijns ritueel tot keizer en wordt als mederegent aangesteld Aken.
11.9.813; door de dood van zijn vader alleenheerser 28.1.814; voert in de eerste.
jaren nadien een voortreffelijk, vooral kerkelijk gericht bestuur, regelt de.
verhouding tot Rome opnieuw en wordt dan, als 'FestkrŲnung', nogmaals (door paus.
Stephanus IV) tot keizer gekroond Reims okt. 816; kondigt een regeling af voor het.
na zijn dood te voeren bestuur van het rijk (Ordinatio Imperii, Aken juli 817).
welke hij echter in aug. 829 wijzigt ten gunste van de dan 6-jarige, uit zijn.
tweede huwelijk geboren zoon Karel 'de Kale', hetgeen tot een reeks oorlogen met.
zijn zoons leidt; wordt door hen gevangen genomen bij Colmar 30.6.833 en.
veroordeeld op een rijksdag in CompiŤgne okt. 833 tot publieke kerkelijke.
boetedoening in Soissons (Saint-Mādard); wordt echter door zijn jongere zoons.
hersteld Saint-Denis 1.3.835 (dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz.
(Saint-Etienne) 28.2.835); designeert, tijdens een van de steeds voortgaande.
veldtochten ziek geworden, zijn oudste zoon en medekeizer Lotharius I door.
toezending der rijksinsigna tot opvolger; hij overlijdt op een eiland in de Rijn.
bij Ingelheim en wordt begraven in Metz (Saint- Arnould).
wordt tijdens de paleisrevolutie die na de begunstiging van haar zoon Karel plaatsvindt, gevangen gezet in de Radegundisklooster te Poitiers begin 830, maar komt weer vrij en wordt na een reinigingseed hersteld; wordt opnieuw ten val gebracht in 833 en dan opgesloten in het klooster Tortona in Noord -ItaliŽ, maar komt weer vrij in 834. Uit dit huwelijk 2 zonen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Karel II*823 Frankfort Am Main [Duitsland] Ü877 Avrieux [Frankrijk] 54
Gisela