Het geslacht Van de Burgt , Seekles, van den Ende en Jans(s)en
Mouwering Jansz. van der Son
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Mouwering Jansz. van der Son, huijsman, ovl. te Oegstgeest [zh] op 21 sep 1720.

relatie
met

Elisabeth Pietersdr Colijn, dr. van Pieter Pietersz. Colijn en Ermpjen Corssendr. Halvemaan, ovl. voor 1690.
Leenman van de hofstad Raephorst te Wassenaar (28.11.1670).

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje  1751 Leiden [zh]  


Elisabeth Pietersdr Colijn
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Elisabeth Pietersdr Colijn, ovl. voor 1690.

relatie
met

Mouwering Jansz. van der Son, zn. van Jan Claassen van der Son en Maartje Pieters van Wouw, huijsman, ovl. te Oegstgeest [zh] op 21 sep 1720.
Leenman van de hofstad Raephorst te Wassenaar (28.11.1670).

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje  1751 Leiden [zh]  


Gerrit Gijsen van Kampen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gerrit Gijsen van Kampen.

relatie
met

Arentje Pieters Arkesteyn.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1717 Monster [zh]    


Arentje Pieters Arkesteyn
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arentje Pieters Arkesteyn.

relatie
met

Gerrit Gijsen van Kampen.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1717 Monster [zh]    


Willem Corsz. van Zijl
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem Corsz. van Zijl, geb. te Zandambacht, Watermolenaar, ovl. te Wateringen [zh] op 15 dec 1770.

tr. (Ariaentje ongeveer 24 jaar oud) te Monster [zh] op 8 mei 1718
met

Ariaentje Gerrits van der Hoeven, dr. van Gerrit Huygen van der Hoeven en Jaepje Cornelis van der Voort, geb. te 't Woudt [zh], ged. te Wateringen [zh] op 21 sep 1693, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Wateringen [zh] op 4 mrt 1767.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1721 Wateringen [zh]    


Ariaentje Gerrits van der Hoeven
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Ariaentje Gerrits van der Hoeven, geb. te 't Woudt [zh], ged. te Wateringen [zh] op 21 sep 1693, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Wateringen [zh] op 4 mrt 1767.

tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Monster [zh] op 8 mei 1718
met

Willem Corsz. van Zijl, zn. van Cors Jansz. van Zijl en Leuntje Bancken van Veen, geb. te Zandambacht, Watermolenaar, ovl. te Wateringen [zh] op 15 dec 1770.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1721 Wateringen [zh]    


Jacob van der Kleij
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jacob van der Kleij, ovl. te Voorburg [zh] op 7 jun 1758.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje     


Leonardus Willemse van Veen
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Leonardus Willemse van Veen.

relatie
met

Maria Pieters Persoon.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1727 Nootdorp [zh]    


Maria Pieters Persoon
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Maria Pieters Persoon.

relatie
met

Leonardus Willemse van Veen.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1727 Nootdorp [zh]    


Arnoldus Janssen
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Arnoldus Janssen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1675, Koster/Boer, begr. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 5 mei 1760.

tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 9 jul 1701 (getuigen: Willem Lina en Jaspar Janssen)
met

Cornelia Houben, dr. van Jan Houben, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ], ovl. in 1717.
Op 11.3.1696 is Arnoldus Janssen peter bij het doopsel van Petrus Meyers. Op 12.1.1717 is Arnoldus peter bij het doopsel van Barbara Henricks.
Hij werd boer op het bedrijf van zijn vader Willem in de Voemert. Dit bedrijf ligt links van de weg van Cotem naar Goneuten. Het ligt in een lus van de Maas en moet eens een bedding van de Maas geweest zijn. Hij kon vrij goed schrijven, wat blijkt uit een eigenhandig geschreven testament. Vermoedelijk was hij al in de zestig toen hij 'matricularius' werd van de parochie. Dit baantje omvatte boekhouden en kosterij en werd door de regering betaald. De pastoor was in die tijd gemachtigd testamenten voor anderen te maken. Daar zal Arnoldus bij geholpen hebben. Omdat Willem en Jan naar Holland getrokken waren en Michael koster in Neerharen werd, en Geurt de kosterij van zijn vader in Boorsem overnam, zal Houb of een ons onbekende zoon op het bedrijf in Cotem gekomen zijn.
Nu volgt een testament, dat in 1747 eigenhandig door Arnoldus werd geschreven. Begin mei 1760 stierf Arnoldus. Willem en Jan schreven uit Holland een brief aan hun neef Peter Houben, een zoon van hun zus Joanna, waarin zij hem volmacht gaven hun huis te verdelen en het land te verkopen. Vijf maanden na de dood van Arnoldus moest Peter Houben deze volmachtsbrief tegelijk met het testament van Arnoldus aan de notaris voorleggen. De volmachtsbrief en het testament zijn het onomstotelijk bewijs dat Willem en Jan in Rotterdam en Den Haag afkomstig zijn uit Cotem, en dat Arnoldus hun vader is. Omdat Arnoldus in het testament de namen van zijn ouders noemt, is dit dokument een zeer belangrijke schakel van de Hollandse tak voor hun afkomst uit Belgisch Limburg. Origineel is toentertijd bewaard op Strijplaan 13 te Honselersdijk.
Ten overstaen van de Heeren J. Nijst ende C. Lutkenhausen, Schepenen der vrije Rijx Baronnye Borsheim op heden den 28 October 1760 compareerde Peter Houben nederleggende voor en in naeme van Willem en Joannes Janssen de naervolgende chirographaire dispositie versoeckende deselve te worden gerenoveert ende gerealiseert hetwelck hem mits deesen word verleent en is in hoeden van Reght gekeert salvo jure cujuslibet.
In den jaare van ons Heere Jesu Christi als men schrijft 1747 den eersten Decembris, soo ist dat,ick Arnoldus Janssen getrouwt zijnde met Gertruy Beckers kome te maecken bij forme van testament ofte uytersten wille, aengezien ick ben in mijne tweede Houwelijck van alle het gene ick verworven in mijne eersten houwelijck ende tweeden (te weten eerst getrouwt geweest met Cornelia Houben, dochter van Jan Houben saliger) verweckt hebbende eenighe kinderen met mijne voorschreven vrouwe is.
komen te sterven in het jaar 1718 (ende het eerste afsterven is van mijne ouders te weten mijnen vader Willem Janssen in het jaer 1720 in October sonder just den dagh, ende mijne moeders Catherina Gelissen beyde voorschreven in het jaer 1726; soo is als dat de goederen van mijne voorschreven ouders eerst gedevolveert sijn op mij, siende in mijnen tweeden houwelijck soo is dit mijnen uytersten wille met consent van mijne tegenwoordighe huysvrouwe Gertruy Beckers als dat mijne voorkinders die ick verworven hebbe met mijne eerste vrouwe voorschreven, sullen genieten een somme van dartigh guldens maestrigter koers dewelcke ick hebbe moeten op mij nemen tot laste van zes groote roeden ackerlant geleghen omtrent de hameydelle reggenoten boven Jan Janssen Simons Soon van Cottem, onder armen lant van Borssem (al waer ick mijne voorschreven ouders in mijnen eersten houwelijck hadde voorgestrijck hondert guldens koers voorschreven ende in deelingh mijn mede consenten met noch tot mij te nemen dartigh guldens op voorschreven ses groote roeden ackerlant die verschult waeren van hondert guldens capitaal aen de H. H. Nevelsteyn soo ist dat deze dartigh guldens betaalt sien in mijnen tweeden houwelijck tot.
vaffieur (gunste) van mijne voorkinderen en omdat ick voorschreven Aert Janssen soo wel vader van voor en nae kinderen soo wil ick oock een teecken doen als vader om mij voor Godt ende werelde komen te ontschuldighen item noch dartigh guldens koers voorschreven, staende op het huys van mijne voorschreven voorkinders de welcke tot laste van mijne voorkinders te weten als ick met mijn Swagher Houb Houben gemangelt heb van ons huysing ende ick zestig guldens moeten uyter hande geven soo is dat dartigh guldens betaalt met mijne eerste vrouw ende de resterende dartigh met mijn tweede vrouw soo is dat deze dartigh guldens is dan tesaemen zestigh guldens (ende dat tot voordeel van mijne voorschreven voorkinders oom alle questie en abusen voor te komen) want dit is mijne declaratie als dat mijne nae kinderen noch geen zes roeden lant ende zestigh guldens en sullen hebben (het is waer.
hondert guldens had ick aen mijne gelanckt maar in mijnen tweeden houwelijck sien sie mij eerst toegevallen ofte toegedeelt alle het gene blijckt met de deel cedulen hier neffend gaende ende oock met eenighe hier nevens gaende acte raakende mijne kinderen verweckt in mijnen tweeden houwelijck met Gertruy Beckers mijne teghenwoordighe huys vrouwe.
x dit is de merck van mijn huysvrouw niet konnende schrijven.
Consent van mij Geurt soone van Aert Janssen.
dit is de merck x van houb janssen niet konde schrijven.
Het nu volgende is een eigenhandig geschreven en getekend recu, waarin Arnoldus erkent zijn kosterssalaris ontvangen te hebben. Hij was toen ongeveer 77 jaar oud en was toen op het einde van zijn kosterschap. Zijn zoon Geurt nam het over.
Den onderschreven bekent ontfanghen te hebben uyt handen van den H. Tossin als schathever de somme van twintigh gulden van mijn custers gehalde volgens repartitie actum den sevenden October 1752.
Arnoldus Janssen.
In het overlijdensregister staat een interessante opmerking zoals bij niemand anders vermeld staat:.
5 mei 1760 Sepultus est Arnoldus Janssen, hujus Ecclesiae Matricularius, omnibus Sacramentis rite munitus ac in longe infirmitate patientissimus. Requiescat in pace. Amen.
Vertaald betekent dit hetvolgende:.
Begraven werd Arnoldus Janssen, koster-boekhouder van deze parochie, tijdig gesterkt door al de Sacramenten en allergeduldigst in een langdurige ziekte. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1702  Ü1776  74
Michael*1708 Cothem [BelgiŽ]    
Johannes*1710 Cothem [BelgiŽ] Ü1786 's-Hage [zh] 76

tr. (ongeveer 43 jaar oud) (2) te Boorsem [lm, BelgiŽ] in 1718 (getuigen: Catharina Groenen en Leonard Stans)
met

Gertruy Beckers, begr. te Cothem [BelgiŽ] het overlijdensbericht zegt: Gertruy Beckers weduwe van Arnoldus Janssen werd begraven 2.2.1761 op 2 feb 1761.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus, Gerardus*1719  Ü1786 Boorsem [lm, BelgiŽ] 67
Helena*1721 Cothem [BelgiŽ]    
Houb     


Cornelia Houben
in
Genealogie van Giel Janssen.
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelia Houben, geb. te Boorsem [lm, BelgiŽ], ovl. in 1717.

tr. (Arnoldus ongeveer 26 jaar oud) te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 9 jul 1701 (getuigen: Willem Lina en Jaspar Janssen)
met

Arnoldus Janssen, zn. van Willem Janssen en Catharina Gelissen, geb. te Cothem [BelgiŽ] circa 1675, Koster/Boer, begr. te Boorsem [lm, BelgiŽ] op 5 mei 1760, tr. (2) met Gertruy Beckers.
Op 11.3.1696 is Arnoldus Janssen peter bij het doopsel van Petrus Meyers. Op 12.1.1717 is Arnoldus peter bij het doopsel van Barbara Henricks.
Hij werd boer op het bedrijf van zijn vader Willem in de Voemert. Dit bedrijf ligt links van de weg van Cotem naar Goneuten. Het ligt in een lus van de Maas en moet eens een bedding van de Maas geweest zijn. Hij kon vrij goed schrijven, wat blijkt uit een eigenhandig geschreven testament. Vermoedelijk was hij al in de zestig toen hij 'matricularius' werd van de parochie. Dit baantje omvatte boekhouden en kosterij en werd door de regering betaald. De pastoor was in die tijd gemachtigd testamenten voor anderen te maken. Daar zal Arnoldus bij geholpen hebben. Omdat Willem en Jan naar Holland getrokken waren en Michael koster in Neerharen werd, en Geurt de kosterij van zijn vader in Boorsem overnam, zal Houb of een ons onbekende zoon op het bedrijf in Cotem gekomen zijn.
Nu volgt een testament, dat in 1747 eigenhandig door Arnoldus werd geschreven. Begin mei 1760 stierf Arnoldus. Willem en Jan schreven uit Holland een brief aan hun neef Peter Houben, een zoon van hun zus Joanna, waarin zij hem volmacht gaven hun huis te verdelen en het land te verkopen. Vijf maanden na de dood van Arnoldus moest Peter Houben deze volmachtsbrief tegelijk met het testament van Arnoldus aan de notaris voorleggen. De volmachtsbrief en het testament zijn het onomstotelijk bewijs dat Willem en Jan in Rotterdam en Den Haag afkomstig zijn uit Cotem, en dat Arnoldus hun vader is. Omdat Arnoldus in het testament de namen van zijn ouders noemt, is dit dokument een zeer belangrijke schakel van de Hollandse tak voor hun afkomst uit Belgisch Limburg. Origineel is toentertijd bewaard op Strijplaan 13 te Honselersdijk.
Ten overstaen van de Heeren J. Nijst ende C. Lutkenhausen, Schepenen der vrije Rijx Baronnye Borsheim op heden den 28 October 1760 compareerde Peter Houben nederleggende voor en in naeme van Willem en Joannes Janssen de naervolgende chirographaire dispositie versoeckende deselve te worden gerenoveert ende gerealiseert hetwelck hem mits deesen word verleent en is in hoeden van Reght gekeert salvo jure cujuslibet.
In den jaare van ons Heere Jesu Christi als men schrijft 1747 den eersten Decembris, soo ist dat,ick Arnoldus Janssen getrouwt zijnde met Gertruy Beckers kome te maecken bij forme van testament ofte uytersten wille, aengezien ick ben in mijne tweede Houwelijck van alle het gene ick verworven in mijne eersten houwelijck ende tweeden (te weten eerst getrouwt geweest met Cornelia Houben, dochter van Jan Houben saliger) verweckt hebbende eenighe kinderen met mijne voorschreven vrouwe is.
komen te sterven in het jaar 1718 (ende het eerste afsterven is van mijne ouders te weten mijnen vader Willem Janssen in het jaer 1720 in October sonder just den dagh, ende mijne moeders Catherina Gelissen beyde voorschreven in het jaer 1726; soo is als dat de goederen van mijne voorschreven ouders eerst gedevolveert sijn op mij, siende in mijnen tweeden houwelijck soo is dit mijnen uytersten wille met consent van mijne tegenwoordighe huysvrouwe Gertruy Beckers als dat mijne voorkinders die ick verworven hebbe met mijne eerste vrouwe voorschreven, sullen genieten een somme van dartigh guldens maestrigter koers dewelcke ick hebbe moeten op mij nemen tot laste van zes groote roeden ackerlant geleghen omtrent de hameydelle reggenoten boven Jan Janssen Simons Soon van Cottem, onder armen lant van Borssem (al waer ick mijne voorschreven ouders in mijnen eersten houwelijck hadde voorgestrijck hondert guldens koers voorschreven ende in deelingh mijn mede consenten met noch tot mij te nemen dartigh guldens op voorschreven ses groote roeden ackerlant die verschult waeren van hondert guldens capitaal aen de H. H. Nevelsteyn soo ist dat deze dartigh guldens betaalt sien in mijnen tweeden houwelijck tot.
vaffieur (gunste) van mijne voorkinderen en omdat ick voorschreven Aert Janssen soo wel vader van voor en nae kinderen soo wil ick oock een teecken doen als vader om mij voor Godt ende werelde komen te ontschuldighen item noch dartigh guldens koers voorschreven, staende op het huys van mijne voorschreven voorkinders de welcke tot laste van mijne voorkinders te weten als ick met mijn Swagher Houb Houben gemangelt heb van ons huysing ende ick zestig guldens moeten uyter hande geven soo is dat dartigh guldens betaalt met mijne eerste vrouw ende de resterende dartigh met mijn tweede vrouw soo is dat deze dartigh guldens is dan tesaemen zestigh guldens (ende dat tot voordeel van mijne voorschreven voorkinders oom alle questie en abusen voor te komen) want dit is mijne declaratie als dat mijne nae kinderen noch geen zes roeden lant ende zestigh guldens en sullen hebben (het is waer.
hondert guldens had ick aen mijne gelanckt maar in mijnen tweeden houwelijck sien sie mij eerst toegevallen ofte toegedeelt alle het gene blijckt met de deel cedulen hier neffend gaende ende oock met eenighe hier nevens gaende acte raakende mijne kinderen verweckt in mijnen tweeden houwelijck met Gertruy Beckers mijne teghenwoordighe huys vrouwe.
x dit is de merck van mijn huysvrouw niet konnende schrijven.
Consent van mij Geurt soone van Aert Janssen.
dit is de merck x van houb janssen niet konde schrijven.
Het nu volgende is een eigenhandig geschreven en getekend recu, waarin Arnoldus erkent zijn kosterssalaris ontvangen te hebben. Hij was toen ongeveer 77 jaar oud en was toen op het einde van zijn kosterschap. Zijn zoon Geurt nam het over.
Den onderschreven bekent ontfanghen te hebben uyt handen van den H. Tossin als schathever de somme van twintigh gulden van mijn custers gehalde volgens repartitie actum den sevenden October 1752.
Arnoldus Janssen.
In het overlijdensregister staat een interessante opmerking zoals bij niemand anders vermeld staat:.
5 mei 1760 Sepultus est Arnoldus Janssen, hujus Ecclesiae Matricularius, omnibus Sacramentis rite munitus ac in longe infirmitate patientissimus. Requiescat in pace. Amen.
Vertaald betekent dit hetvolgende:.
Begraven werd Arnoldus Janssen, koster-boekhouder van deze parochie, tijdig gesterkt door al de Sacramenten en allergeduldigst in een langdurige ziekte. Dat hij ruste in vrede. Amen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1702  Ü1776  74
Michael*1708 Cothem [BelgiŽ]    
Johannes*1710 Cothem [BelgiŽ] Ü1786 's-Hage [zh] 76


Hubertus (Augustinus) (Hugo) van (N)oort
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Hubertus (Augustinus) (Hugo) van (N)oort, geb. te Voorschoten [zh].

tr. te 's-Gravenhage [zh] op 20 jun 1717
met

Gertrudis Swaertveger, dr. van Joannes Westerman (Swaertveger) en Bavonia Outhof.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1723 's-Gravenhage [zh]    


Gertrudis Swaertveger
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Gertrudis Swaertveger.

tr. te 's-Gravenhage [zh] op 20 jun 1717
met

Hubertus (Augustinus) (Hugo) van (N)oort, geb. te Voorschoten [zh].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1723 's-Gravenhage [zh]    


Casper Goemet
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Casper Goemet, ged. te Delft [zh] op 9 okt 1692, ovl. te Delft [zh].

tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Delft (Ok) [zh] op 24 aug 1715
met

Cornelia Wijtman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1723 Delft (Jk) [zh]    


Cornelia Wijtman
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Cornelia Wijtman.

tr. (Casper ongeveer 22 jaar oud) te Delft (Ok) [zh] op 24 aug 1715
met

Casper Goemet, zn. van Gaspard Gomet en Maria Mautret, ged. te Delft [zh] op 9 okt 1692, ovl. te Delft [zh].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1723 Delft (Jk) [zh]    


Joannes Beckers
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Joannes Beckers, ged. te Boxmeer [nb] op 4 jul 1672, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Boxmeer [nb] op 21 feb 1734.

tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Boxmeer [nb] op 4 feb 1704
met

Elisabeth Ophoven.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1705 Boxmeer [nb]    


Elisabeth Ophoven
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Elisabeth Ophoven.

tr. (Joannes ongeveer 31 jaar oud) te Boxmeer [nb] op 4 feb 1704
met

Joannes Beckers, zn. van Joannes de Becker en Catharina Janssens, ged. te Boxmeer [nb] op 4 jul 1672, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Boxmeer [nb] op 21 feb 1734.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1705 Boxmeer [nb]    


Willem Jacobsz van der Knaap
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Willem Jacobsz van der Knaap, ged. te Rijswijk [zh] op 31 dec 1692, begr. te Schiedam [zh] op 20 aug 1751.

otr. (1) te Monster [zh] op 22 okt 1718, tr. (ongeveer 25 jaar oud) te Monster [zh] op 13 nov 1718, kerk.huw. te Kethel [zh] op 13 nov 1718
met

Magdaleentje Vranckendr. van der Burch, dr. van Vranck Arentse van der Burch en Aefje Pietersdr Proot.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philippus     
Agatha*1726  Ü1759  33

otr. (2) te Schiedam [zh] op 26 aug 1730, kerk.huw. (ongeveer 37 jaar oud) te Schiedam [zh] op 10 sep 1730
met

Anna Schippers


Magdaleentje Vranckendr. van der Burch
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Magdaleentje Vranckendr. van der Burch.

otr. te Monster [zh] op 22 okt 1718, tr. (Willem ongeveer 25 jaar oud) te Monster [zh] op 13 nov 1718, kerk.huw. te Kethel [zh] op 13 nov 1718
met

Willem Jacobsz van der Knaap, zn. van Jacob Willemsz. van der Knaap en Pieternel Jacobse van der Voort, ged. te Rijswijk [zh] op 31 dec 1692, begr. te Schiedam [zh] op 20 aug 1751, tr. (2) met Anna Schippers. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philippus     
Agatha*1726  Ü1759  33


Jan Jacobs de Jongh
in
Kwartierstaat van Afgeschermd

Jan Jacobs de Jongh.

tr. op 18 nov 1708
met

Lijsbeth Dirks van der Burg, dr. van Dirk (Dircksz) van der Burg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Magteld  1799 Wateringen [zh]